Offisielt fra statsråd 27. april 2012

I statsråd i dag ble overlege Anne Lindboe åremålsbeskikket til barneombud for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. april 2012 kl. 11.00. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Meld. St. 19 (2011-2012)
Noregs deltaking i den 66. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 65. generalforsamlinga i FN

Meld. St. 20 (2011-2012)
EØS-midlene
Solidaritet og samarbeid i Europa

Finansdepartementet

Meld. St. 3 (2011-2012)
Statsrekneskapen 2011

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 99 L (2011-2012)
Endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 95 L (2011-2012)
Endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)

Prop. 96 L (2011-2012)
Endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme mv.)
(Pressemelding)

Prop. 97 LS (2011-2012)
Endringer i utleveringsloven m.m. og samtykke til ratifikasjon av Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge og Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 98 L (2011-2012)
Endringer i barnehageloven
(tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 94 L (2011-2012)
Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova)
(Pressemelding)

Prop. 102 L (2011-2012)
Lov om Eksportkreditt Norge AS
(eksportkredittloven)
(Pressemelding)

Meld. St. 22 (2011-2012)
Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 100 L (2011-2012)
Endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett
(Pressemelding)

Prop. 101 S (2011-2012)
Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus – Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland.
(Pressemelding)

Meld. St. 18 (2011-2012)
Virksomheten til Posten Norge AS
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mars 2012 til lov om endringer i statsborgerloven.
Lovvedtak 42 (2011-2012). Lov nr. 22.
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten (NOIS-registerforskriften).

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om vern av Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat.
(Pressemelding)

4. Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Klage fra MuskenSenter AS over Utenriksdepartementets vedtak av 5. oktober 2011 om å avslå søknad om tilskuddsmidler under tilskuddsordningen “Barents 2020” tas ikke til følge.

Arbeidsdepartementet

Klage fra journalist Tore Letvik, Dagsavisen, over Arbeidsdepartementets avslag på begjæring om innsyn 6. mars 2012 i sak 11/2516 dok. 2, dok. 5, dok. 6 og sak 11/5884 dok. 1 og dok. 2. Klagen tas ikke til følge.

Landbruks- og matdepartementet

Klage fra Randi Dørum Skjetnemark på Landbruks- og matdepartementets vedtak 26. oktober 2011 om omgjøring av Statens landbruksforvaltnings vedtak om standardisert erstatning for eggproduksjon i 2007. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Heidi Sørensen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell.

Statssekretær Kyrre Lekve gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen med virkning fra 7. mai 2012.

Rådgiver Ketil Raknes utnevnes til statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell.

Rådgiver Ragnhild Setsaas utnevnes til statssekretær for statsråd Kristin Halvorsen med virkning fra 7. mai 2012.
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Overlege Anne Lindboe åremålsbeskikkes som barneombud for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning     om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1234/2007, som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009 og (EF) nr. 606/2009, om vin,

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/114/EF om identifisering og utpeking av europeisk kritisk infrastruktur og vurdering av behovet for å beskytte den bedre (EPCIP-direktivet).

Noreg deltek, med atterhald om samtykke frå Stortinget, i avgjerd i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalen ved å innlemme forordning (EF) nr. 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske rekneskapar.

Undertegning av avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Polen til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Warszawa den 9. september 2009.

Undertegning av en protokoll til endring av overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Latvia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Riga 19. juli 1993.

Forsvarsdepartementet

Endring av vedtekter for Forsvarets forskningsinstitutts virksomhet.

Helse- og omsorgsdepartementet

Det gis forlenget konsesjon for drift av KLDRA Himdalen fra 1. mai 2012.
Konsesjonen gis for en periode på minimum 4 år frem til 30. april 2016 på de forutsetninger og vilkår som er anført i innstillingen fra Statens Strålevern, med de presiseringer som fremgår av foredraget.
Konsesjon for drift av KLDRA Himdalen kan tildeles en annen konsesjonær etter 30. april 2016.
Konsesjonen opphører senest 30. april 2028.

Kulturdepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2011 til idrettsformål, totalt
kr 1 525 300 000, fordeles i 2012.

Kr 5 700 000 av midlene som i 2000 ble avsatt som reservemidler til idrettsformål fordeles i 2012.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalte spillemidler til idrettsformål, og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)