Offisielt fra statsråd 9. desember 2022

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 9. desember 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og beredskapsdepartementet

Meld. St. 9 (2022-2023)
Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet
Så åpen som mulig, så sikkert som nødvendig
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. november 2022 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid). Loven trer i kraft 1. januar 2023.
Lovvedtak 4 (2022-2023) Lov nr. 88
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 25. november 2005 nr. 1330 om Politihøgskolens styre, oppgaver og virksomhet.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrifter fastsatt med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 11 om lotterier m.v.

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av forskrifter fastsatt med hjemmel i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v.

4. Klagesaker m.v.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Niklas Didrik Hellum over Arbeids- og inkluderingsdepartementets avgjørelse 15. november 2022 om avslag på krav om innsyn 11. november 2022 tas ikke til følge.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Klage fra IL R.O.S. Arena AS over Kultur- og likestillingsdepartementets vedtak 4. juli 2022 om inndragning av tildelte programsatsningsmidler tas ikke til følge.

5. Unevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ekspedisjonssjef Andreas Gaarder til ambassadør i Ankara, Republikken Tyrkia. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av konstituert statsadvokat Helene Holtvedt til statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Trine Erdal som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. januar 2023 og inntil videre, dog ikke utover desember 2023.

Utnevning av konstituert lagdommer Jan-Inge Raanes til statsadvokat ved Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituert statsadvokat Johan Petter Bærland til statsadvokat ved Hedmark og Oppland statsadvokatembeter. Han tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Martin Todnem til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet.  Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Oppnevning av professor emeritus dr. juris Henry John Mæland som setteriksadvokat for perioden fra 1. januar 2023 til 30. juni 2023, for å behandle spørsmål vedrørende gjenåpning av domfellelser knyttet til NAVs feilaktige praktisering av adgangen til å motta ytelser ved opphold i et annet EØS-land, samt for å behandle klage over henleggelse av anmeldelser av tjenestepersoner i påtalemyndigheten som har vært involvert i behandlingen av straffesaker som omfattes av NAV-komplekset.

Oppnevning av direktøren for Sekretariatet for konfliktrådene, Christine Wilberg, til settedirektør for Kriminalomsorgsdirektoratet når direktør Lise Sannerud er inhabil grunnet hennes tilknytning til Øystein Storrvik, Daniel Storrvik og Malin Storrvik, bl.a. i saker hvor en av de tre representerer innsatte/domfelte i saker som skal behandles i Kriminalomsorgsdirektoratet.

Samferdselsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av luftfartsdirektør Lars Egil de Lange Kobberstad som direktør for Luftfartstilsynet for en ny periode på seks år.
(Nyhetssak)

Statsministerens kontor

Statssekretær Finn Henrik Thune gis avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet.

Konstituert statssekretær Erling Rimestad utnevnes som statssekretær for utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt i Utenriksdepartementet.

Endringene ovenfor skjer med virkning fra 9. desember 2022 kl. 12.00.
(Nyhetssak)

6. Andre saker

Helse- og omsorgsdepartementet

Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse fra og med 15. desember 2022 til og med 14. januar 2023 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Tildeling av enerett til å tilby pengespill på hest til Stiftelsen Norsk Rikstoto under bestemte vilkår.
(Nyhetssak)

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2022 til idrettsformål i 2023 tildeles Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 810 000 000 kroner, Stiftelsen Antidoping Norge 42 500 000 kroner og Tverga 9 500 000 kroner.
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2022 til helse- og rehabiliteringsformål i 2023 tildeles Stiftelsen Dam et forskudd på 123 880 000 kroner.

Av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2022 til kulturformål i 2023 tildeles forskudd på totalt 25 690 000 kroner.