Offisielt frå statsrådet 17. desember 2021

I statsrådet i dag vart det oppnemnd ein kommisjon som skal vurdere kva tryggings- og forsvarspolitiske vegval og prioriteringar Noreg kan ta for best å ta hand om norsk trygging i eit 10-20 års perspektiv.

Statsråd vart halde på Oslo slott 17. desember 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 41 L (2021-2022)
Endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (endret regulering av alderspensjon under utbetaling)
(Nyheitssak)

Finansdepartementet
Prop. 42 LS (2021–2022)
Endringer i finansforetaksloven og verdipapirfondloven (obligasjoner med fortrinnsrett) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) 2019/2160 og direktiv (EU) 2019/2162 i EØS-avtalen
(Nyheitssak)

Prop. 43 LS (2021–2022)
Endringer i finansforetaksloven mv. (gjennomføring av EØS-rett, egen pensjonskonto) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 54/2021 av 5. februar 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/2341 om virksomhet i og tilsyn med tjenestepensjonsforetak (IORP II)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2021 til lov om endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19).
Lovvedtak 9 (2021-2022) Lov nr. 145

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2021 til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2021).
Lovvedtak 7 (2021-2022) Lov nr. 146

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. desember 2021 til lov om endring i lov om lønnsplikt under permittering (økning av arbeidsgiverperioden).
Lovvedtak 8 (2021-2022) Lov nr. 147

Barne- og familiedepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 96 om endringer i barnevernloven. Loven trer i kraft 1. januar 2022.
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2021 til midlertidig lov om enkelte tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19.
Lovvedtak 5 (2021-2022) Lov nr. 148

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2021 til lov om endringer i straffegjennomføringsloven (midlertidige regler om straffegjennomføring under utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom).
Lovvedtak 6 (2021-2022) Lov nr. 149

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova). Loven § 52 nr. 3 trer i kraft 1. januar 2022.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Delt ikraftsetting av lov 11. juni 2021 nr. 84 om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen).
(Nyheitssak)

Delt ikraftsetting av lov 5. mars 2021 nr. 7 om endringar i deltakerloven og havressurslova (endringar i kvotesystemet).

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Det fastsettes forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2022.

Det fastsettes forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien.
(Sjå pkt. 8 Andre saker)

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 25. juni 2021 nr. 2226 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 27. juni 2003 nr. 959 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter.

Klima- og miljødepartementet
Fastsettelse av forskrifter om vern av 26 skogområder i fylkene Møre og Romsdal, Vestland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Trøndelag.

Fastsettelse av forskrifter om endring i forskrifter for fire friluftslivsområder i Oslo.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Det fastsettes forskrift om eiendomsregistrering på Svalbard.
(Sjå pkt. Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)
(Nyheitssak)

4. Delegasjon av myndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kongens myndighet etter matrikkellova § 2 andre ledd til å fastsette tilpasninger på Svalbard delegeres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
(Sjå pkt. 2 Sanksjonar og iverksetjingar og pkt. 3 Forskrifter)
(Nyheitssak)

5. Styrer og utval

Forsvarsdepartementet
Oppnevning av en kommisjon for å vurdere hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for best å ivareta norsk sikkerhet i et 10-20 års perspektiv.

Statsforvalter Knut Storberget, Elverum (leder)
Leder LO Stat Egil Andre Aas, Jessheim
Bystyremedlem Synne Høyforslett Bjørbæck, Bodø
Postdoktor Kristin Ven Bruusgaard, Oslo
Områdedirektør i NHO Christian Chramer, Tromsø
Direktør Audun Halvorsen, Bærum
Professor Sissel Haugdal Jore, Stavanger
Styremedlem Liv Signe Navarsete, Lærdal
Kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bergen
Student Benedicte Røvik, Hamar
Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Oslo
Styremedlem Silvija Seres, Bærum
Professor emeritus Rolf Tamnes, Oslo
Professor Øystein Tunsjø, Oslo
Spesialrådgiver Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Oslo
Beredskapsdirektør Tone Elisabeth Vangen, Bodø
Lærer Amy Brox Webber, Kirkenes
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Det oppnevnes en helsepersonellkommisjon som skal etablere et kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene framover for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet, for å møte utfordringene i helse- og omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Medlemmer:
Gunnar Bovim, professor, Trondheim (leder)
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
Magne Nicolaisen, kommunaldirektør, Tromsø
Kristin Kornelia Utne, lege i spesialisering, Oslo
Iren Mari Luther, leder, Oslo
Torbjørn Solberg, forbundsstyremedlem, Bodø
Rebwar Salar Nori Saleh, farmasøyt, Oslo
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen, forbundsleder, Drammen
Magne Wang Fredriksen, generalsekretær, Holmestrand
Marit Karlsen, lege, Kautokeino
Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør, Tønsberg
Ellen Margrethe Hoxmark, leder, Trondheim
Vegard Iversen, fylkesdirektør, Steinkjer
Anne-Grethe Naustdal, prorektor, Sunnfjord
Olav Helge Førde, professor emeritus, Tromsø
Morten Dæhlen, professor, Tønsberg
(Nyheitssak)

Kulturdepartementet
Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til Norsk kulturråd i perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025.

Medlemmer:
Dramatiker Camara Lundestad Joof, Oslo
Kulturhussjef Ivar Chelsom Vogt, Bergen
Forfatter Sigbjørn Skåden, Tromsø
Forfatter Bjørn Hatterud, Oslo
Direktør Rikke Glomnes Komissar, Oslo

Varamedlemmer:
Leder Runa Norheim, Stavanger
Artist Nosizwe Kealeboga Lise Sidzumo Baqwa, Oslo
Direktør Lars Magne Andreassen, Hamarøy
(Nyheitssak)

6. Klagesaker m.m.

Utanriksdepartementet
Klage fra Erling Moss på Utenriksdepartementets vedtak
30. august 2019 om avslag på innsyn i innberetning fra ambassaden i Tel Aviv datert 20. august 1998 tas ikke til følge.

Barne- og familiedepartementet
Klagen frå Pinsekirken Mjøndalen over avgjerda til Barne- og familiedepartementet 13. oktober 2021 om avslag på søknad om tilskot frå tilskotsordninga til private kyrkjebygg, blir ikkje teken til følgje.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Stein Olav Haakanes Rue og Gjermund Bakke på Olje- og energidepartementets vedtak av 20. juni 2014 om tillatelse til bygging av Ramsåe kraftverk. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Avdelingsleder Jakob Bjelland utnevnes med virkning fra 3. januar 2022 til statssekretær for statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.(Nyheitssak)

Daglig leder Christian Anton Smedshaug konstitueres med virkning fra 3. januar 2022 som statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet for den perioden Aleksander Øren Heen avvikler foreldrepermisjon.
(Nyheitssak)

Politisk rådgiver Sigrid Hagerup Melhuus konstitueres med virkning fra 10. januar 2022 som statssekretær for statsråd Espen Barth Eide i Klima- og miljødepartementet for den perioden Ragnhild Sjoner Syrstad avvikler foreldrepermisjon og ferie.
(Nyheitssak)

Arbeids- og sosialdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Anne-Therese Zahl Hagen til avdelingsleder i Trygderetten. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Finn Joachim Ruge til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av flaggkommandør Gunnstein Bruåsdal til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordring i stilling som Deputy Chief of Staff for Partnerships Directorate (PD) i Allied Command Operations (ACO) Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE). Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Beordring av kapteinløytnant Fredrik Ness Engh som adjutant fra Sjøforsvaret for Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra. Beordringen får virkning fra 1. januar 2022, for en periode på tre år, med mulighet for forlengelse.

Justis- og beredskapsdepartementet
Åremålsutnevning av visepolitimester Astrid Elisabeth Nilsen til politimester i Troms politidistrikt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.
(Nyheitssak)

Åremålsutnevning av konstituert visepolitimester Arne Hammer til visepolitimester i Nordland politidistrikt for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Anders Flock Bachmann til nestleder ved Follo og Nordre Østfold tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jordskifterettsleder Øystein Nilsen til jordskiftedommer ved Telemark jordskifterett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av jordskiftelagdommer Ragnhild Sæhlie Jetlund til jordskiftelagdommer ved Eidsivating lagmannsrett. Hun tiltrer 1. januar 2022.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Håkon Velde Nordstrøm til tingrettsdommer ved Haugaland og Sunnhordland tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av tingrettsdommer Dag Jodaa til nestleder ved Helgeland tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Alf-Anton Røst til tingrettsdommer ved Salten og Lofoten tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer. 

Utnevning av advokat Emil Torneberg Algaard til tingrettsdommer ved Østre Innlandet tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff til statsadvokat ved Det nasjonale embetet for bekjempelse av organisert og annen kriminalitet. Hun tiltrer fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av politiadvokat Line Nyvoll Nygaard som statsadvokat ved Det nasjonale embetet for bekjempelse av organisert og annen kriminalitet fra 1. november 2022 og inntil videre, dog ikke utover 1. juli 2023. 

Forlenget konstitusjon av konstituert visepolitimester Einar Sparboe Lysnes som visepolitimester i Troms politidistrikt for ytterligere to måneder. Han tiltrer fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Jorild Steindal som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fra 1. januar 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. august 2022.

Olje- og energidepartementet
Utnevning av konstituert avdelingsdirektør Stig Øyvind Uhr Svenningsen til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Kristin Myskja til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utanriksdepartementet
Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om etablering av en finansieringsordning for grenseforvaltning og visum som del av fondet for helhetlig grenseforvaltning.

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, EU om godtakelse av forordningene (EU) 2021/1134 og 2021/1133 om endringer i Visa Information System (VIS) og nærmere spesifiserte rettsakter.

Avtale mellom Norge og Tyrkia om kumulasjon av opprinnelse mellom EU, Sveits, Norge og Tyrkia innenfor rammen av det generelle tollpreferansesystem inngås.

Arbeids- og sosialdepartementet
Det samtykkes til at det pådras forpliktelser for statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2541 Dagpenger, post 70 Dagpenger på inntil 415 mill. kroner.

Det samtykkes til at det pådras forpliktelser for statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2543 Midlertidige stønadsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger, post 71 Stønad til lærlinger på inntil 1 mill. kroner.

Det samtykkes til at det pådras forpliktelser for statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2650 Sykepenger, post 70 Sykepenger for arbeidstakere mv. på inntil 230 mill. kroner.

Det samtykkes til at det pådras forpliktelser for statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2650 Sykepenger, post 71 Sykepenger for selvstendige på inntil 20 mill. kroner.

Det samtykkes til at det pådras forpliktelser for statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2651 Arbeidsavklaringspenger, post 70 Arbeidsavklaringspenger på inntil 25 mill. kroner.

(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

Helse- og omsorgsdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2022 under kapittel 2755, post 70 kan overskrides med inntil 50 mill. kroner for å kunne dekke utgifter til midlertidige endringer i stønadsforskriften for lege­tjenester og videreføring av utvidet personkrets som kan utløse refusjon under koronapandemien fram til og med 30. juni 2022.