Offisielt frå statsrådet 22. april 2022

I statsrådet i dag ble valdagen for kommunestyrevalet og fylkestingsvalet i 2023 fastsett til måndag 11. september 2023.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 22. april 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 96 S (2021-2022)
Pensjonar frå statskassa

Meld. St. 13 (2021-2022)
Årsmelding 2021 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Finansdepartementet
Meld. St. 12 (2021-2022)
Finansmarkedsmeldingen 2022
(Nyheitssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 102 LS (2021-2022)
Endringer i legemiddelloven (legemidler til dyr) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 371/2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/6 om legemidler til dyr

Prop. 103 L (2021-2022)
Midlertidige endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige forskriftshjemler for håndtering av koronapandemien)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 104 S (2021 – 2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2022/2023)
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften).

3. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet
Konstitusjon av politiadvokat Siv Remen som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fra 1. mai 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Ellisiv Emblem Bentdal som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. september 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Christer Gangsø som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. juli 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Konstitusjon av politiadvokat Helene Holtvedt som statsadvokat ved Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter fra 1. juli 2022 og inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Benedikte Endresen til ekspedisjonssjef i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Åremålsutnevning av partner Line Coll til direktør i Datatilsynet for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

4. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv 2010/31/EU av 19. mai 2010 som gjelder bygningers energiytelse (bygningsenergidirektiv II) og oppheving av direktiv 2002/91/EF.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2019/879 av 20. mai 2019 som gjelder endring av direktiv 2014/59/EU med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsdeknings- og rekapitaliseringskapasitet og av direktiv 98/26/EF.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2019/1239 av 20. juni 2019 om opprettelse av et europeisk miljø for meldepunkter for sjøfart og om oppheving av direktiv 2010/65/EU.

Finansdepartementet
Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2088 av 27. november 2019 som gjelder bærekraftsrelaterte opplysninger i sektoren for finansielle tjenester og
  • Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/852 av 18. juni 2020 som gjelder etablering av et rammeverk for å fremme bærekraftige investeringer og endring av forordning (EU) 2019/2088.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Den offisielle valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2023 fastsettes til mandag 11. september 2023, jf. valgloven § 9-2 første ledd.
(Nyheitssak)