Offisielt frå statsrådet 4. april 2008

Regjeringa la i statsråd i dag fram forslag til ny plan- og bygningslov. Uavhengig kontroll i byggjesaker, meir kommunalt tilsyn, krav til at nybygg skal tilpassast alle, og strengare krav til energibruk er mellom dei viktigaste tiltaka i lova. Regjeringa la også fram forslag til ny diskriminerings- og tilgjengelegheitslov, som forbyr diskriminering av personar med nedsett funksjonsevne.

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. april 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Barne- og likestillingsdepartementet

Ot.prp. nr. 44 (2007-2008)
Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.meld. nr. 16 (2007-2008)
Om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2007
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 45 (2007-2008)
Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Ot.prp. nr. 46 (2007-2008)
Om lov om endringer i opplæringslova
(Om formålet med opplæringen)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 47 (2007-2008)
Om lov om endringer i barnehageloven
(Om formålet med barnehagen)
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Helse- og omsorgsdepartementet

Delvis ikrafttreden av lov 22. desember 2006 nr. 99 om endringar i pasientrettslova og biobanklova (helsehjelp og forskning – personar utan samtykkekompetanse).
§ 4-6 skal gjelde fra 1. mai 2008.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sanksjon av Lagtinget sitt vedtak 13. mars 2008 til lov om endringar i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill mv. (særskilt tildeling av overskot frå Norsk Tipping).
Besl. O. nr. 44 (2007-2008)  Lov nr. 7.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 29. januar 2008 til lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23. Ikraftsetjing skjer straks.
Besl. O. nr. 41 (2007-2008)  Lov nr. 8.

3.      Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 2. oktober 1998 nr. 925 om dommeravhør og observasjon (dommeravhørsforskriften).

4.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Seniorrådgiver Kari Maren Bjørnsgaard utnevnes til ambassadør i Asmara, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Tove Bruvik Westberg utnevnes til ambassadør i Maputo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Underdirektør Kjell Østby utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Solveig Lie utnevnes til underdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Erik Vassnes konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert sorenskriver Tine Odland utnevnes til tingrettsdommer ved Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Kultur- og kyrkjedepartementet

Sjømannsprest Audun Myhre utnevnes til domprost i Kristiansand domprosti i Agder og Telemark bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av Europarådets konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Makedonia om lettelser i utstedelsen av visa.

Godkjennelse av endringer av 20. juni 2005 i konvensjon om tilgang til miljøinformasjon, allmenn deltakelse i beslutningsprosesser og tilgang til rettsmidler i saker vedrørende miljø (Århuskonvensjonen) av 25. juni 1998.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2006.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen