Offisielt frå statsrådet 6. mai 2022

I statsråd i dag vart det oppnemnd eit utval som skal gjere ei utgreiing om erfaringane med EØS-avtalen og andre relevante avtalar med EU (EØS-samarbeidet) dei siste ti år.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 6. mai 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 108 S (2021-2022)
Samtykke til godtakelse av forordning (EU) 2019/1896 om den europeiske grense- og kystvakten (videreutvikling av Schengen-regelverket)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 100 om endringer i finansforetaksloven mv. (kapitalkravs- og krisehåndteringsregler for finansforetak mv.).
Loven trer i kraft 1. juni 2022.
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 21. april 2022 til lov om endringer i rettshjelploven og husleieloven (Husleietvistutvalgets geografiske virkeområde, faglige uavhengighet, innhenting av taushetsbelagt informasjon fra Folkeregisteret mv.).
Lovvedtak 58 (2021-2022)   Lov nr. 27
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrifter om helseregistre.

4. Styrer og utval

Utanriksdepartementet
Det oppnevnes et utvalg for utredning av erfaringene med
EØS-avtalen og andre relevante avtaler med EU (EØS-samarbeidet) de siste ti år.

Leder:
Avdelingsleder Line Eldring, Oslo

Medlemmer:
Advokat Stig Eidissen, Tromsø
Professor Halvard Haukeland Fredriksen, Bergen
Pensjonert diplomat Oda Helen Sletnes, Oslo
Daglig leder Christian Anton Smedshaug, Bærum
Førsteamanuensis Anne Elizabeth Stie, Kristiansand
Direktør Knut Erling Sunde, Oslo
(Nyheitssak)

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av spesialrådgiver Hanna Berge-Bang til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet
Arne Hyttnes, Kristine Ryssdal og Nina Udnes Tronstad oppnevnes som medlemmer av Norges Banks hovedstyre for perioden 15. mai 2022 til 15. mai 2026.
(Nyheitssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av brigader Dag Rist Aamoth til generalmajor i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef Forsvarets høgskole. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Utnevning av brigader Joar Eidheim til generalmajor i Hæren og beordring i stilling som sjef Forsvarets spesialstyrker. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak)

Kommunal- og distriktsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Steffen Sutorius som direktør i Digitaliseringsdirektoratet for en ny periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Kommunal- og distriktsdepartementet bestemmer. 
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Kultur- og likestillingsdepartementet
Andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2021 til idrettsformål, 3 292 723 000 kroner, fordeles.

Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål samt fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til idrettsformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.
(Nyheitssak)

Andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2021 til kulturformål, 926 078 000 kroner, fordeles. Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til disponering av 13 543 000 kroner til senere fordeling.
(Nyheitssak)

Kultur- og likestillingsdepartementet gis innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til kulturformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.
(Nyheitssak)

Stiftelsen Dam tildeles 234 346 688 kroner, resten av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2021 til helse- og rehabiliteringsformål i 2022.

Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til helse- og rehabiliteringsformål.
(Nyheitssak)

Statsministerens kontor
Det fastsettes en instruks om tilgang til opplysninger for utvalget som skal evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien.