Offisielt frå statsrådet 7. juni 2024

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i sektorlovgivinga for å sikre at oppgåver til kommunar og fylkeskommunar blir tildelte i lover og forskrifter.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 7. juni 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Meld. St. 28 (2023-2024)
Regulering av pensjonar i 2024 og inntektstilhøve for pensjonistar

Relatert:

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Prop. 108 S (2023-2024)
Utbetaling av nye løningar for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2024 m.m.

Finansdepartementet

Prop. 106 S (2023-2024)
Tillegg til Prop. 104 S (2023-2024) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2024

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 109 S (2023-2024)
Endringar i statsbudsjettet 2024 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)

Kommunal- og distriktsdepartementet

Prop. 107 L (2023-2024)
Endringer i sektorlovgivningen for å sikre at oppgaver til kommuner og fylkeskommuner tildeles i lover og forskrifter (tilpasning til kommuneloven)

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2024 til lov om endringer i politiloven.

Lovvedtak 63 (2023-2024) Lov nr. 28

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. juni 2024 til lov om endringer i finansavtaleloven mv. (forbrukeres rett til kontant betaling mv.).

Lovvedtak 66 (2023-2024) Lov nr. 29

Grunnlag for saka:

Delt ikraftsetting av endringsloven.

Følgende trer i kraft 1. oktober 2024:

  • Endringen av finansavtaleloven § 2-1 i loven del I
  • Loven del II
  • Loven del III

Følgende trer i kraft 1. januar 2025:

  • Endringen av finansavtaleloven § 1-2 i loven del I
  • Endringen av finansavtaleloven § 7-2 i loven del I

Kunngjøring av Stortingets vedtak 21. mai 2024 om endringer i Grunnloven.

Klima- og miljødepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2024 til lov om endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.).

Lovvedtak 65 (2023-2024) Lov nr. 30

Loven trer i kraft 1. januar 2025.

Grunnlag for saka:

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Kjersti Tromsdal til ambassadør i Riyadh, Kongeriket Saudi-Arabia. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Siri Halvorsen til ekspedisjonssjef i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av oberst Brage Andreas Larssen til brigader i Hæren og beordring i stilling som Director of Staff i Forsvarsstaben. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Eirik Kvarv Guldvog til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som Deputy Chief of Staff Support ved Forsvarets operative hovedkvarter. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Martin Thu Tesli til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som nestkommanderende og stabssjef Forsvarets spesialstyrker. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utnemning av seniorrådgivar Marie Brun Landmark til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Ho tiltrer frå det tidspunktet departementet bestemmer.

Nærings- og fiskeridepartementet

Utnevning av folkerettsrådgiver Margrethe Norum til avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Marte Emilie Engebretsen Lund til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Styrer og utval

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Gjenoppnevning av kretsmeklere for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2027.

Østlandet krets:
tingrettsdommer Inger Marie Landfald, Sarpsborg
tingrettsdommer Edvard Os, Bærum
tingrettsdommer Nils Ole Bay, Bærum

Sørlandet krets:
pensjonert lagmann Reidun Wallevik, Skien

Vestlandet krets:
lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen

Trøndelag krets:
tingrettsdommer Kristin Rognan, Trondheim

Nord-Norge krets: lagdommer Jussi Erik Pedersen, Tromsø

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Inngåelse av avtale av 2. februar 2024 om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (inkludering av nye omforente områder).