Offisielt frå statsrådet

Offisielt frå statsrådet 7. mai 2021

I statsrådet i dag vart det vedteke at tildelingar av overskotet til Norsk Tipping AS for 2020 skal delast ut til formål innan kultur, idrett, helse og rehabilitering.

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 197 S (2020–2021)
Tillegg til Prop. 172 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av «Erasmus+»: EU-programmet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Prop. 198 S (2020–2021)
Tillegg til Prop.175 S (2020–2021) om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om opprettelse av og regler for deltakelse og formidling fra Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021–2027) og endringer i statsbudsjettet 2021 under Kunnskapsdepartementet

Finansdepartementet
Prop. 188 L (2020-2021)
Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 190 L (2020-2021)
Endringer i straffeprosessloven og straffeloven (kriminalisering av deltakelse i kriminelle sammenslutninger)
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 189 S (2020-2021)
Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2021/2022)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og sosialdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. april 2021 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing).
Lovvedtak 83 (2020-2021)  Lov nr. 29
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mai 2021 til lov om endringer i folketrygdloven og sosialtjenesteloven.
Lovvedtak 99 (2020-2021)  Lov nr. 30

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 7. mai 2020 nr. 37 om medisinsk utstyr. Loven §§ 1 til 16 og § 17 nr. 2 trer i kraft 26. mai 2021. Enkelte bestemmelser i loven §§ 1 til 16 trer i kraft i henhold til ikraftsettelsestidspunkter fastsatt i forordning (EU) nr. 745/2017 og forordning (EU) nr. 746/2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. april 2021 til lov om endringer i helsepersonelloven mv. (lovfestet opprettelse av klinisk etikkomité, utvidet varslingsplikt og enkelte unntak fra taushetsplikten mv.).
Lovvedtak 94 (2020-2021)  Lov nr. 31

Delt ikraftsetting av loven. Loven del I (tobakksskadeloven) trer kraft straks.  Loven del II (tannhelsetjenesteloven), del III (spesialisthelsetjenesteloven), del IV (pasient- og bruker-
rettighetsloven), del V (helsepersonelloven), del VI (helse- og omsorgstjenesteloven), del VII (lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten) og del VIII (helsetilsynsloven) trer i kraft 1. juli 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 4. mai 2021 til lov om endringer i utlendingsloven (nytt tiltak ved brudd på utlendingsloven m.m.).
Lovvedtak 102 (2020-2021)  Lov nr. 32

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mars 2021 til lov om endringer i våpenlova (oppbevaring av skytevåpen mv.).
Lovvedtak 77 (2020-2021)  Lov nr. 33
Endringsloven trer i kraft 1. juni 2021.

Ikraftsetting av lov 20. april 2018 nr. 7 om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova). Loven trer i kraft 1. juni 2021.
(Nyheitssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 8. april 2021 til lov om endringar i lovgjevinga som følgje av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen.
Lovvedtak 88 (2020-2021)  Lov nr. 34
Lova tek til å gjelde 1. juni 2021.

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. april 2021 til lov om endringer i inndelingslova (innføring av tospråklig navn på Nordland fylke, norsk og lulesamisk).
Lovvedtak 96 (2020-2021)  Lov nr. 35
Endringsloven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 2. september 2005 nr. 1010 om innsamling og behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister fastsettes.

Samferdselsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 21. mars 1986 nr. 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 18. mars 2016 nr. 261 om offentlig parkeringsgebyr fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 26. mars 2021 nr. 963 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen fastsettes.

Forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker fastsettes.
(Nyheitssak)

4. Styrer og utval

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Riksvalgstyret oppnevnes med sammensetning i samsvar med vedlagte liste.

Medlemmer:
Jette Christensen, Oslo (leder) - Arbeiderpartiet
Martin Engeset, Aremark (nestleder) - Høyre
Marianne Nordli, Oslo - Fremskrittspartiet
Liv Signe Navarsete, Lærdal - Senterpartiet
Bror Yngve Rahm, Skien - Kristelig Folkeparti
Øyvind Strømmen, Samnanger -  Miljøpartiet De Grønne
Ingvild Reymert, Oslo - Sosialistisk Venstreparti
Terje Breivik, Ulvik - Venstre
Thomas Nygreen, Oslo - Rødt

Varamedlemmer:
Svein Roald Hansen, Fredrikstad - (for Jette Christensen)
Norunn Tveiten Benestad, Kristiansand - (for Martin Engeset)
Finn Egil Holm, Sande - (for Marianne Nordli)
Morten Lund, Bjugn - (for Liv Signe Navarsete)
Line Henriette Hjemdal, Fredrikstad - (for Bror Yngve Rahm)
Marie Helene Loe Halvorsen, Oslo - (for Øyvind Strømmen)
Gabriel Stensbekk, Bergen - (for Ingvild Reymert)
Marit Helene Meyer, Asker - (for Terje Breivik)
Marit Halse, Oslo - (for Thomas Nygreen)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnes som arbeidshjelp for riksvalgstyret.

5. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet
Utnevning av assisterende utenriksråd Torgeir Larsen til ambassadør i Berlin, Forbundsrepublikken Tyskland med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Hilde Klemetsdal til ambassadør i Kairo, Den arabiske republikken Egypt med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Torun Dramdal til ambassadør i Katmandu, Nepal med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Tone Elisabeth Bækkevold Allers til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Aslak Brun til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Kristian Jervell til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Laila Stenseng til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Yngve Olsen Hvoslef til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Vilde Rosén til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av administrerende direktør Cathrine Marie Lofthus til departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak)

6. Andre saker

Utanriksdepartementet
Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 2017 i samsvar med framlagte oversikt.

Kulturdepartementet
Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS i 2020 til idrettsformål, totalt 3 230 588 000 kroner, fordeles i 2021.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål samt til å disponere ufordelte midler, ikke utbetalte midler og opptjente renter av innestående midler til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Nyheitssak)

Stiftelsen Dam tildeles 233 831 379 kroner, resten av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2020 til helse- og rehabiliteringsformål i 2021.

Kulturdepartementet gis fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til helse- og rehabiliteringsformål.
(Nyheitssak)

Andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2020 til kulturformål, totalt 908 603 000 kroner, fordeles i 2021.

Kulturdepartementet gis innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til kulturformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.
(Nyheitssak)