Offisielt fra statsråd 27. juni 2008

I statsråd i dag ble prost Tor Singsaas utnevnt til biskop i Nidaros bispedømme. Dessuten ble blant annet St. meld. nr. 35 (2007-2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk behandlet.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. juni 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 73 (2007-2008)
Om samtykke til ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 186 av 23. februar 2006 om sjøfolks arbeids- og levevilkår

St.prp. nr. 75 (2007-2008)
Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 125 av 28. september 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av rammer for Fellesskapets vannpolitikk (vanndirektivet)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

St.prp. nr. 74 (2007-2008)
Endringer i bevilgninger under Arbeids- og inkluderingsdepartementet – Oppfølging av trygdeoppgjøret for 2008 (Heving av enkelte minsteytelser m.v.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 72 (2007-2008)
Om lov om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 76 (2007-2008)
Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (tilbakekrevjing etter feilutbetalingar, tiltak mot trygdemisbruk, renter og erstatning i trygdesaker)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 77 (2007-2008)
Om lov om endringer i folketrygdloven og lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Ot.prp. nr. 75 (2007-2008)
Om lov om havner og farvann
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 71 (2007-2008)
Om lov om endringer i personopplysningsloven mv. (forskriftshjemmel, overtredelsesgebyr og innkreving av tvangsmulkt)

Ot.prp. nr. 73 (2007-2008)
Om lov om endringer i arveloven mv. (arv og uskifte for samboere)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 79 (2007-2008)
Om lov om endring av straffeloven 1902 mv. (straffebud mot oppfordring, rekruttering og opplæring til terrorhandlinger)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 74 (2007-2008)
Om lov om endringer i husleieloven
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 35 (2007-2008)
Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 70 (2007-2008)
Om lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.
(gjennomføring av ILO konvensjon nr. 186 om sjøfolks arbeids- og levevilkår)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 76 (2007-2008)
Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringer i folketrygdloven.
Besl. O. nr. 104 (2007-2008). Lov nr. 49.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringer i folketrygdloven.
Besl. O. nr. 103 (2007-2008). Lov nr. 50.
Loven trer i kraft 1. juli 2008.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i sameloven.
Besl. O. nr. 89 (2007-2008). Lov nr. 51.
(Se pkt. 3. Forskrifter)

Barne- og likestillingsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent dekning for selvstendig næringsdrivende).
Besl. O. nr. 92 (2007-2008). Lov nr. 52.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par).
Besl. O. nr. 91 (2007-2008). Lov nr. 53.

Lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par) trer i kraft 1. januar 2009.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Finansdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringar i lov 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler og bergarter som utføres fra Svalbard.
Besl. O. nr. 106 (2007-2008). Lov nr. 54.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringar i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
Besl. O. nr. 107 (2007-2008). Lov nr. 55.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.
Besl. O. nr. 108 (2007-2008). Lov nr. 56.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).
Besl. O. nr. 109 (2007-2008). Lov nr. 57.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endring i lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.
Besl. O. nr. 110 (2007-2008). Lov nr. 58.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. nr. 111 (2007-2008). Lov nr. 59.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og innekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 112 (2007-2008). Lov nr. 60.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl. O. nr. 113 (2007-2008). Lov nr. 61.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om individuell pensjonsordning.
Besl. O. nr. 105 (2007-2008). Lov nr. 62.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2008 til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. (regler om spesialfond)
Besl. O. nr. 88 (2007-2008). Lov nr. 63.
(Se pkt. 4  Delegasjon av myndighet)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 12. juni 2008 til lov om endring i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
Besl. O. nr. 86 (2007-2008). Lov nr. 64.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler m.m.
Besl. O. nr. 97 (2007-2008). Lov nr. 65.
Loven gjelder fra 1. januar 2009. Lovvedtaket del III trer likevel i kraft straks.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS).
Besl. O. nr. 95 (2007-2008). Lov nr. 66.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringer i straffeprosessloven (DNA-etterforskningsregister).
Besl. O. nr. 98 (2007-2008). Lov nr. 67.

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. juni 2008 til lov om endringer i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I’s øy og Dronning Maud Land m.m.
Besl. O. nr. 114 (2007-2008). Lov nr. 68.

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 12. juni 2008 til lov om endringer i kommuneloven (forlengelse av inndekningsperioden for underskudd).
Besl. O. nr. 85 (2007-2008). Lov nr. 69.

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 17. juni 2008 til lov om endringar i opplæringslova.
Besl. O. nr. 101 (2007-2008). Lov nr. 70.
Loven gjelder fra 1. august 2008.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak av 5. juni 2008 til lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (plandelen).
Besl. O. nr. 84 (2007-2008). Lov nr. 71.

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak den 20. juni 2008 til lov om endringer i sjøloven, skipssikkerhetsloven, NIS-loven og fritids- og småbåtloven.
Besl. O. nr. 102 (2007-2008). Lov nr. 72.
Loven trer i kraft 1. juli 2008.

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 10. desember 2004 nr. 1641 om valg til Sametinget fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Barne- og likestillingsdepartementet

Forskrift og delegering hjemlet i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap oppheves 1. januar 2009.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Finansdepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsregler til lov av 14. mars 2008 nr. 6 om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 2. mai 1997 nr. 396 om fremmede militære fartøyers og luftfartøyers adgang til norsk territorium under fredsforhold.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om preimplantasjonsdiagnostikknemnda (PGD-nemnda).

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1494 om domsogns- og lagdømmeinndeling.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om supplerende vern for Oslofjorden, delplan Oslo og Akershus.
Samtidig oppheves
- Forskrift om vern av Viernbukta naturreservat, Asker kommune, Akershus, fastsatt ved kongelig resolusjon av 2. oktober 1992.
- Forskrift om fredning for Spirodden naturreservat, Asker kommune, Akershus, fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. januar 1988
- Forskrift om fredning for Malmøya naturminner med fuglelivsfredning, Oslo kommune, Oslo, fastsatt ved kongelig resolusjon av 2. november 1979
- Forskrift om fredning for Nakholmen naturminne, Oslo kommune, Oslo, fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. januar 1988
- Forskrift om fredning av Lindøya naturreservat, Oslo kommune, Oslo, fastsatt ved kongelig resolusjon av 9. juli 1993.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs.

4.      Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Kongens myndighet etter lovvedtaket del III til å bestemme ikrafttredelse og fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov av 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling § 5-2a fjerde ledd til Finansdepartementet
(Se pkt. 3 Forskrifter)

5.      Styrer, utvalg

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å utrede de lukkede jurisdiksjoners funksjon i forhold til kapitalflukt fra utviklingsland:

Leder:
Professor Guttorm Schjelderup, Bergen

Medlemmer:
Direktør Jon Gunnar Pedersen, Larvik
Direktør Odd-Helge Fjeldstad, Bergen
Førstestatsadvokat Morten Eriksen, Bærum
Generalsekretær Marte Gerhardsen, Oslo
Investeringssjef Lise Lindbäck, Oslo
Kommunalsjef Anne Fagertun Stenhammer, Fauske
Professor Alexander Cappelen, Bergen
Professor Ragnar Torvik, Trondheim
Spesialrådgiver Eva Joly, Oslo
(PressemeldingFinansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede brede pensjonsordninger:

Leder:
Daglig leder i Fafo, Jon M. Hippe, Oslo

Ekspertmedlem:
Professor, dekanus Alf Erling Risa, Bergen

Medlemmer (oppnevnt etter forslag fra):
Fagsjef Anders Kleppe, Oslo (Akademikerne)
Seniorrådgiver Ingrid Andresen, Oslo (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)
Direktør Sissel Rødevand, Oslo (Finansnæringens Hovedorganisasjon, Sparebankforeningen i Norge, Norske Pensjonskassers Forening, Verdipapirfondenes Forening)
Rådgiver Else Margrethe Nergård, Oslo (Fornyings- og administrasjonsdepartementet)
Sjeføkonom Erik Orskaug, Oslo (Unio)
Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum (Landsorganisasjonen i Norge)
Fagsjef/advokat Mari Gjølstad, Hurum (Norges Bondelag, Norsk Bonde- og småbrukarlag)
Spesialrådgiver Torill Lødemel, Oslo (Næringslivets Hovedorganisasjon)
Advokat Ørnulf Kastet, Ullensaker (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund)
Seksjonsleder Sissel Monsvold, Oslo (HSH)
Avdelingsdirektør Per Øystein Eikrem, Oslo (Finansdepartementet)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Bioteknologinemnda fra 1. august 2008 til 1. august 2012:

Leder
Lars Ødegård, generalsekretær i Norges Handikapforbund

Organisasjonsoppnevnte medlemmer
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Liv Helene Arum, generalsekretær i FFO

Landsorganisasjonen
Nina Tangnæs Grønvold, seniorrådgiver i LO (ny)

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Toril Wikesland, Akershus Bondelag (ny)

Norges Fiskarlag og FHL Havbruk
Knut A. Hjelt, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening.

Norges Forskningsråd
Seniorrådgiver Christin Krokene (ny)  

Norges Naturvernforbund
Unni Berge, Miljøstiftelsen Zero (ny)

Næringslivets Hovedorganisasjon
Thor Amlie, fagsjef i Norsk Industri

Utviklingsfondet
Seniorrådgiver Bell Batta Torheim (ny)

Personlig oppnevnte medlemmer

Torunn Fiskerstrand, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland sykehus
Torleiv Ole Rognum, Professor i rettsmedisin, Rettsmedisinsk institutt, Universitetet i Oslo 
Njål Høstmælingen, forsker, Senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo (ny)
Sara Kahsay, jordmor, Ullevål universitetssykehus (ny)
Ingvild Riisberg, dr. scient, Patentstyret (ny)
Berge Solberg, førsteamanuensis (NTNU), Trondheim
Arne Sunde, professor, St. Olavs Hospital, Trondheim
Kristin Eiklid, seksjonsleder, Ullevål universitetssykehus, Oslo (ny)
Even Søfteland, daglig leder, Bergen
Terje Traavik, professor i genøkologi, Universitetet i Tromsø (ny)
Odd Vangen, professor, Universitet for miljø- og biovitenskap, Ås
Anne Synnøve Røsvik, lektor og instituttleder, Høgskolen i Ålesund (ny)

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2010:

Medlemmer til styret:

1.  Sivilingeniør Siri Beate Hatlen, Bærum, leder
2. Driftsdirektør Margrethe Sunde, Oslo, nestleder
3. Senior kommunikasjonsrådgiver Frank Jenssen, Trondheim (ny)
4. Underdirektør Ingvild Wold Strømsheim, Oslo
5. Tidl. stortingsrepresentant Odd Holten, Fredrikstad (ny, tidligere varamedlem)
6. Ordfører Ola Røtvei, Oppdal (ny, tidligere medlem av bedriftsforsamlingen)

Varamedlemmer til styret:
1. Sjef for forvaltnings- og regnskapsavdelingen Sverre Bugge, Lørenskog (tidl. medlem)
2.  Gruppeleder Vibeke Limi, Bærum
3. Fylkesrådmann Mette Bjune, Tønsberg (ny)
4. Ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer (ny)

Medlemmer med personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

1.Tidl. stortingsrepresentant Synnøve Konglevoll, Oslo (ny, tidligere varamedlem)
    Varaordfører Berit Kittelsen, Vennesla (ny)
2. Daglig leder Ola D. Gløtvold, Engerdal
    Spesialpedagog Britt-Eva Jakobsen, Finnsnes
3. Lærer Gjertrud Kjellesvik, Haugesund
    Rådgiver/lærer Helge Dagfinn Andersen, Stavanger (ny)
4. Politisk rådgiver Ole Berget, Oslo
    Frisør Bente Thorsen, Åkrehamn
5. Leder av byutviklingskom. Odd Anders With, Trondheim   (ny, tidligere varamedlem)
    Samfunnsplanlegger Åse Irene Wrålsen, Leknes (ny)
6. Ordfører Nils Marton Aadland, Frekhaug (ny, tidligere varamedlem) 
    Ordfører Ulla Nævestad, Sylling (ny)
7. Student May Britt Vihovde, Haugesund
    Ass. generalsekretær Rita Sletner, Oslo
8.  Kommunelege Ole Johan Bakke, Våle
    Rådmann Torstein Leiro, Lillestrøm (ny)
9. Generalsekretær Anne Karin Nygård, Oslo
    Rektor Jan Olav Olsen, Gjerstad
10.  Professor Lise Kjølsrud, Oslo
       Avdelingsleder Bjørn Bremer, Harstad (ny)
11.  Rådmann Ole John Østenstad, Førde
       Forskningssjef Arvid Skutle, Bergen (ny)
12.  Assisterende rådmann Gunn Inger Løvseth, Melhus
      Fylkestingsrepresentant Tellef Harstveit, Åmli
13.  Lege Arne Johannesen, Skien (ny)
       Avdelingsleder Anne Grete Fremgaard Kvitberg, Jevnaker
14.  Prosjektleder Margaret Eide Hillestad, Oslo
      Seniorkonsulent Lina Holmme, Røros

Justis- og politidepartementet


Følgende medlemmer oppnevnes til et lovutvalg (personskadeerstatningsutvalget) til å utarbeide lovforslag om nye regler om utmåling av personskadeerstatninger med sikte på en større standardisering av utmålingen med mandat og sammensetning:


Professor dr. juris Bjarte Askeland, Bergen, leder
Advokat Carl Aasland Jerstad, Time
Advokat Knut Riisa, Rælingen
Lagdommer Tonje Fisknes, Tromsø
Fagdirektør Øyvind Flatner, Bærum (Finansnæringens Hovedorganisasjon)
Advokat Kristin Robberstad, Oslo (Landsorganisasjonen i Norge)
Spesialrådgiver Tom O. Orsteen, Bærum (Næringslivets Hovedorganisasjon)
Rådgiver Helga Skofteland, Lørenskog (Forbrukerrådet)
(Pressemelding)

6.      Klagesaker m.v.

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

Klage fra Kirkens Nødhjelp over Utenriksdepartementets vedtak av 18. desember 2006 om tilbakebetaling av bistandsmidler tas ikke til følge.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Oljeindustriens Landsforening over Arbeids- og inkluderingsdepartementets avslag av 11. juni 2008 på begjæring om innsyn i brev 1. februar 2008. Klagen tas ikke til følge.

Miljøverndepartementet

Klage fra Norges Naturvernforbund over Miljøverndepartementets vedtak av 18. januar 2008 om tillatelse for kvotepliktige utslipp av CO2 ved Statnetts mobile reservekraftverk på Tjeldbergodden. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Total Norge E&P AS over Olje- og energidepartementets vedtak 8. april 2008 om fastsettelse av ny stemmeregel for Tune Unit og utvinningstillatelsene 034 og 190. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra ENI Norge AS over Olje- og energidepartementets vedtak 25. mars 2008 om fastsettelse av ny stemmeregel for utvinningstillatelsene 134 B og 134 C. Klagen tas ikke til følge.

7.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Annelene Svingen gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Sylvia Brustad med virkning fra 1. juli 2008.
Kommunelege Ellen B. Pedersen utnevnes til statssekretær for statsråd Bjarne Håkon Hanssen i Helse- og omsorgsdepartementet.
(Pressemelding

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Eva Rygh utnevnes til generalkonsul i Alicante, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Tine Mørch Smith utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Anniken Ramberg Krutnes utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Helle Klem utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Svein Sevje utnevnes til ambassadør i Khartoum, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Margaret Slettevoll utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Oddmund Ruenes utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sten Anders Berge utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jeanette Larsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Helene Tonning-Strand utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Anne-Mette Grønland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Gro Sellami utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Simen Fremmergård utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Reidun Grue Nerheim utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.  

Fiskeri- og kystdepartementet

Åremålsbeskikkelse av Liv Holmefjord som fiskeridirektør i Fiskeridirektoratet for seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Rådgiver Sverre Johansen utnevnes til avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Harald Sunde beordres som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
Generalløytnant Arne Bård Dalhaug beordres som sjef for Militærmisjonen i Brussel med tiltredelse fra det tidspunkt forsvarsdepartementet bestemmer.
Kontreadmiral Jan Eirik Finseth utnevnes til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordres  til tjeneste i stillingen som sjef for Forsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
Flaggkommandør Haakon Stephen Bruun-Hanssen utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste i stillingen som generalinspektør for Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Avdelingsdirektør Ann Margaret Løseth utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Torhild Weium utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Kai Rune Furberg utnevnes til underdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Helle Rolstad utnevnes til tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert lagmann Gunnar Greger Hagen utnevnes til lagmann ved Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Jordskiftedommer Magnar Often utnevnes til jordskifterettsleder ved Nord-Østerdal jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Vibeke Irene Løvold som lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra 20. august 2008 til og med 31. desember 2008.

Kultur- og kirkedepartementet

Prost Tor Singsaas utnevnes til biskop i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Kåre Mjølhus utnevnes til prost i Dalane prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Fungerende prost Geir Henrik Gravaas utnevnes til prost i Nord-Innherad prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Sokneprest Ludvig Bjerkreim utnevnes til prost i Sandnes prosti i Stavanger bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Prost Ingrid Vad Nilsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Konsulent Ola Danneborg Nafstad utnevnes til ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.      Andre saker

Statsministerens kontor

Forvaltningen av eierskapet i Secora AS overføres fra Fiskeri- og kystdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet med virkning fra 1. juli 2008.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Canada og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Canada, begge av 26. januar 2008

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og på vei.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/44/EF om prosedyreregler og kriterier ved tilsynsmessig vurdering av erverv og forhøyelse av eierandeler i finansiell sektor.

Undertegning av tilleggsavtale mellom Norge, SACT og SHAPE om de særlige vilkår som gjelder for opprettelsen og drift av internasjonale militære hovedkvarter på norsk territorium.

Undertegning av avtale mellom Norge og Europarådet om et europeisk ressurssenter for opplæring og interkulturell forståelse, menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap.

Undertegning av protokoller til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 om Albanias og Kroatias tiltredelse.

Inngåelse av avtale med Frankrike om samarbeid innen forskning, teknologi og innovasjon.

Inngåelse av Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet av 27. oktober 2005 (Faro-konvensjonen).

Finansdepartementet

Ikrafttredelse av en avtale om utveksling av informasjon i skattesaker mellom Norge og Isle of Man, med tilleggsoverenskomster, undertegnet i Oslo den 30. oktober 2007.

Undertegning av en overenskomst mellom Kongeriket Noregs regjering og den Polske Republikks regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Justis- og politidepartementet

Hof, Re, Andebu og Lardal lensmannsdistrikter slås sammen til ett nytt lensmannsdistrikt.

Kultur- og kirkedepartementet

Statlig forsikring for utstillingen ”Solens reise; Rogaland i europeisk bronsealder” ved Arkeologisk Museum i Stavanger. Forsikringen gjelder i tidsrommet 25. august 2008 til 15. mars 2009 og er betinget av at sikringsutvalgets forutsetninger for tilråding av statlig forsikring oppfylles av Arkeologisk Museum i Stavanger.

Olje- og energidepartementet

Samtykke til å overskride bevilgningen for 2008 under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 spesielle driftsutgifter, med inntil 15. mill. kroner til dekning av utgifter i forbindelse med økningen av statens eierandel i StatoilHydro ASA.

Kvernstad kraft AS gis tillatelse til planendring for Kvernstad kraftverk i Kvernstadelva i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag.