Innspill til ny integreringsmelding

Regjeringen er i gang med en stortingsmelding om integrering, der et av hovedmålene er å få flere i jobb.

Ung mann står ute sammen med to unge kvinner. Bygning i bakgrunnen.
Foto: Maskot/ NTB

I Norge bor det nå over 1 million mennesker som har innvandrerbakgrunn. De store klimautfordringene og krig og konflikt i verden, gjør at vi lever i en usikker tid. Vi må forberede oss på at det kommer flere til Norge også fremover.

Regjeringen har derfor satt i gang et arbeid med en stortingsmelding om integrering, som etter planen skal legges fram våren 2024.

Innspill

Hovedmålene for integreringsarbeidet er å få flere i arbeid, bygge sterkere fellesskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.

Kommunene, fylkeskommunene og statsforvalterne er blitt oppfordret til å gi innspill til: 

  1. Utfordringer i integreringsarbeidet og hva som skal til for å gjøre det enda mer effektivt, samordnet og målrettet. Her er vi interessert i både det som er rettet mot integrering til arbeid og aktivitet, og i integrering til fellesskap, tilhørighet og deltakelse i samfunnet.
  2. Læringspunkter etter håndteringen både av pandemien og de høye ankomstene fra Ukraina. Hva har fungert godt og hva må bli bedre for at vi skal være godt forberedt for nye beredskapssituasjoner? Er det noen av de midlertidige endringene i lover eller praksis som bør tas inn i det ordinære systemet?

Partene i arbeidslivet er blitt oppfordret til å gi innspill til:

Hvilke barrierer hindrer økt sysselsetting blant innvandrerbefolkningen og hvordan kan de fjernes?

Frivillige organisasjoner er blitt oppfordret til å gi innspill til:

Utfordringer og konkrete tiltak på følgende områder:

  • Sosial mobilitet og sosial utjevning gjennom arbeid og utdanning
  • Deltakelse i fritidsaktiviteter
  • Helse
  • Andre tema det er ønskelig å løfte fram

Les innspillene: