Nytt innhold fra Finansdepartementet

Her finner du alt innhold som er publisert på Finansdepartementets sider. Du kan skrive søkeord i fritekst-søkefeltet. Bruk navigatorene for å innsnevre på innholdstype og tidsrom.

Viser 171-180 av 6668 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring – midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rente

  24.04.2020 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån (forbrukslånsforskriften). Endringen innebærer at små, kortsiktige lån med lav rente, på nærmere angitte vilkår

  Høringsfrist: 30.04.2020 Status: Under behandling

 • Svar på skriftlig spørsmål nr. 1321 fra stortingsrepresentant Hadia Tajik

  24.04.2020 Spørretimespørsmål og svar Finansdepartementet

  Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren: Kor stort proveny av dei anslåtte 20 mrd. kr pr. mnd av kontantstøtta til bedrifter som er stengt ned eller som opplever sterkt omsetningsfall på grunn av

 • Statens obligasjonsfond

  24.04.2020 Brev Finansdepartementet

  Statens obligasjonsfond ble etablert 27. mars 2020 og Folketrygdfondets mandat for forvaltningen av fondet ble fastsatt av Finansdepartementet samme dag. Ifølge mandatet § 1-3 skal Folketrygdfondet søke å oppnå høyest mulig avkastning etter

 • Vurdering av boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften og forbrukslånsforskriften

  24.04.2020 Brev Finansdepartementet

  Finansdepartementet fastsatte 15. november 2019 en ny forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2020. Departementet fastsatte 12. februar 2019 også en forskrift om krav til finansforetakenes

 • Regler om mer effektiv innhenting av visse opplysninger fra Folkeregisteret trer i kraft

  24.04.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Kongen i statsråd har i dag sanksjonert lovendringer som gjør det mulig for finansforetak og inkassoforetak å innhente visse opplysninger fra Folkeregisteret på en enklere og mer effektiv måte.

 • Gjennomføring av nytt EU-regelverk om bærekraftig finans

  24.04.2020 Brev Finansdepartementet

  I EU ble det i november 2019 vedtatt en forordning om bærekraftsrelatert rapportering i finanssektoren (forordning (EU) 2019/2088). Forordningen pålegger bl.a. en rekke finansaktører som tilbyr finansielle tjenester å være åpne om hvordan de de

 • Statsrekneskapen 2019

  24.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Samla overskot i statsbudsjettet og Statens pensjonsfond vart 276,7 milliardar kroner i 2019. Det syner statsrekneskapen for rekneskapsterminen 1. januar til 31. desember 2019 som vart lagt fram i dag.

 • Finansmarkedsmeldingen 2020: Et robust og moderne finanssystem i en utfordrende tid

  24.04.2020 Pressemelding Finansdepartementet

  Regjeringen legger i dag frem Finansmarkedsmeldingen. Situasjonen og utsiktene i finansmarkedene både i Norge og internasjonalt er nå sterkt preget av utbruddet av koronaviruset og de kraftige tiltakene som er iverksatt. Det danner bakteppet for

 • Meld. St. 23 (2019–2020) - Nordisk samarbeid

  24.04.2020 Melding til Stortinget Finansdepartementet

  Melding til Stortinget om det nordiske samarbeidet legges vanligvis fram årlig. Denne meldingen omhandler arbeidet med Nordisk ministerråds visjon 2030, som ble vedtatt av de nordiske statsministrene i august 2019. Kapittel tre til fem i meldingen

 • Utlånsreguleringen evalueres

  24.04.2020 Nyhet Finansdepartementet

  Finansdepartementet har i dag bedt Finanstilsynet om å gi råd om reguleringen av bankenes utlånspraksis etter at dagens forskrifter utløper 31. desember 2020.

Til toppen