1932: Instruks om pressemeldinger

8. september 1932 mottok departementene et rundskriv fra statsminister Jens Hundseid - om pressemeldinger. Det var underforstått at det var statsrådsaker det handlet om.

Jens Hundseid

Jens Hundseid, statsminister 1932-1933. (Foto: Statsministerens kontor).

Et halvår tidligere, 14. mars 1932, hadde landbruksskolebestyrer Jens Hundseid  overtatt ledelsen av Bondepartiets regjering fordi statsminister Peder Kolstad var gått bort 5. mars.

Hundseids Rundskrivelse til departementene med Instruks om pressemeddelelser fra regjeringskontorene var parafert av statsrådsekretær Bredo Rolsted. En tilsvarende instruks av 17. januar 1914 og et rundskriv av 29. desember 1928 ble nå satt ut av kraft.

Hundseids og Rolsteds rundskriv lyder:

"I.  Pressemeddelelser fra departementene 
- til Norsk Telegrambyrå og Norsk Bladkontor om saker som ikke er av personlig art, sendes dagen før. Statsråd-sekretæren skal etter statsråd gi telefonisk beskjed om offentliggjøring.

II.  Pressemeddelelser fra Statsråd-sekretariatet
- saker av personlig art, sanksjoner, grunnlovsbeslutninger, kongelige kunngjørelser og plakater.

III. Taushetsplikt      
Det er regjeringskontorenes tjenestemenn strengt forbudt å gi meddelelser til pressen uten særskilt hjemmel."