Budsjettkalender

Tidsplan for regjeringens og Stortingets arbeid med statsbudsjettet.

Tidsplan for regjeringens og Stortingets arbeid med statsbudsjettet

Første rammekonferanse

(t=budsjettåret)

Utsendelse av første budsjettskriv til departementene

ca 20. nov (t-2)

Departementenes frist for innlevering av materiale til konsekvensjusteringen 1) og forslag til nye tiltak/opptrapping av tiltak i budsjettåret

ca 25. jan (t-1)

Regjeringens første rammekonferanse

ca 10. mars (t-1)

Utsending av Hovedbudsjettskriv

ca 20. mars (t-1)

Sluttprofilering2 )/fremleggelse av budsjettet

Departementenes frist for innlevering av rammefordelingsforslaget

månedsskiftet
juli/august (t-1)

Regjeringens vurdering av budsjettforslaget med fordeling av profilavsetningen

månedsskiftet
aug/sept (t-1)

Fagproposisjonene i statsråd

medio sept (t-1)

Gul bok i statsråd

ca 20. sept (t-1)

Stats- og nasjonalbudsjettet legges fram for Stortinget

primo okt (t-1)

Tilleggsproposisjoner

Utsendelse av rundskriv vedrørende tilleggsproposisjoner

ultimo sept (t-1)

Departementenes frist for innmelding av saker til tilleggsproposisjoner

primo nov (t-1)

Siste frist for framleggelse av tilleggsproposisjoner

innen 10. nov (t-1)

Stortingets arbeid med statsbudsjettet

Finanskomiteens innstilling med forslag om samlet ramme for utgifter og inntekter fordelt på delrammer avgis

innen 20. nov (t-1)

Stortinget vedtar samlet ramme og delrammer

innen 27. nov (t-1)

Budsjettet vedtas endelig i Stortinget gjennom behandlingen av fagkomiteenes budsjettinnstillinger i plenum

innen 15. des (t-1)

Revidert nasjonalbudsjett/tilleggsbevilgninger 1. halvår

Utsendelse av rundskriv vedrørende tilleggsbevilgninger i vårsesjonen

ca 20. februar (t)

Departementenes frist for innmelding av saker som skal fremmes i vårsesjonen

primo april (t)

Revidert nasjonalbudsjett / samle- proposisjon / fagproposisjoner fremmes

innen 15. mai (t)

Finanskomiteens innstilling til RNB fremlegges

innen medio juni (t)

Budsjettendringene vedtas endelig i Stortinget gjennom behandlingen av finanskomiteens innstilling innen utgangen av stortingssesjonen

ultimo juni (t)

Nysaldering/tilleggsbevilgninger 2. halvår

Utsendelse av rundskriv vedrørende tilleggsbevilgninger i høstsesjonen/nysaldering av budsjettet

primo sept (t)

Departementenes frist for innmelding av saker som skal fremmes i høstsesjonen/nysalderingen

medio oktober (t)

Fagproposisjonene legges fram

1. halvdel av november (t)

Nysalderingsproposisjonen fremmes

primo des (t)

Nysaldert budsjett vedtas i Stortinget

ca 20. des (t)

Statsregnskapet

Utsendelse av rundskriv vedrørende statsregnskapet/ overføring av ubrukte bevilgninger

medio des (t)

Departementenes frister for innsendelse av tallmateriale til statsregnskapet

flere frister i jan/feb (t+1)

Departementenes frister for innsendelse av tekstomtale til statsregnskapsmeldingen/samt forklaringer til statsregnskapet til Riksrevisjonen

primo mars (t+1)

Meldingen om statsregnskapet legges fram

mars/april (t+1)


1) Konsekvensjusteringen er et teknisk budsjett basert på en videreføring av politikken for inneværende år, hensyn tatt til demografiske endringer, vekst i pensjonsytelser, videreføring av byggeprosjekter mv.

2) Profilavsetningen er en egen budsjettavsetning som fordeles helt til slutt i den interne budsjettprosessen for å gi budsjettet den ønskede politiske profilen.