Nyhetsbrev nr.1/2018 fra stedsutvikling.no

Avtale om områdesatsing i Oslo sør er undertegnet
Ny statistikk om handels- og servicesoner
459 nominasjoner til Attraktiv by 2018
FNs bærekraftmål og ny urban agenda
Småbyers erfaringer med nasjonale prinsipper og retningslinjer for by- og tettstedsutvikling
Søknadsfrist for kompetansemidler går ut 15. april
Opptatt av hvordan vi bygger og bevarer på en god måte?
Hvilke verktøy har en liten eller middels stor nordisk by for å skape attraktivitet?
Gi innspill til europeisk samarbeid om forskning og innovasjon
Foreslå kandidater til Statens pris for byggkvalitet
"Urban idé" - Akershus fylkeskommune og kommunene bygger kompetanse om by- og tettstedsutvikling
Tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i uteområder – NB! kort frist!
Vitalisering av sentrum i fire norske byer
Veileder for helhetlig knutepunktutvikling
Folk i Trondheim best ut av seks byer i sykkeltelling

Avtale om områdesatsing i Oslo sør er undertegnet

Staten og Oslo kommune har nå inngått et nytt langsiktig samarbeid om en områdesatsing i Oslo sør fra 2018–2026. Innsatsområdene er nærmiljøutvikling og forebyggende arbeid, oppvekst, utdanning og sysselsetting. Satsingen skal bidra til å skape større muligheter for dem som bor i bydelen og at de mest utsatte lokalområdene i Oslo sør skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp i.

– Det er viktig at vi fortsetter å jobbe for bedre levekår i Søndre Nordstrand, skaper et bedre nærmiljø, styrker det forebyggende arbeidet blant barn og unge og satser på sysselsetting, sier statsråd Monica Mæland.

Les pressemeldingen fra signeringen av avtalen

Ny statistikk om handels- og servicesoner

SSB lanserte i januar en helt ny statistikk om handels- og servicesoner. De viktigste områdene for besøks- og publikumsintensive virksomheter er identifisert, og denne kunnskapen kan være et viktig grunnlag for kommunal og regional areal- og transportplanlegging. I tillegg til lands- og kommunetallene presenteres statistikken i rutenett (250m).

Grafer fra SSS

Handels- og servicesoner er for det meste nær hovedsentrum i kommunene. Over 40 prosent av de ansatte i slike soner jobber i gangavstand fra hovedsentrum. Kilde:SSB.

459 nominasjoner til Attraktiv by 2018

Fristen for å nominere kandidater til Statens pris for bærekraftig by- og stedsutvikling 2018 gikk ut 17. mars. Prisen retter seg mot små, mellomstore og store byer som har arbeidet målrettet for en bærekraftig byutvikling. I år går over halvparten av nominasjonene til Østfold.  En uavhengig jury ledet av Erling Dokk Holm, går nå igjennom alle nominasjonene. Deretter vil juryen velge ut tre finalister som de besøker, før vinneren kåres.

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juni.

Attraktiv by logo

FNs bærekraftmål og ny urban agenda

I 2015 vedtok FN 17 mål og 167 delmål for bærekraftig utvikling. Bærekraftmålene er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Målene gjelder alle land.

Utenriksdepartementet har ansvar for den årlige rapporteringen til FN og Finansdepartementet har ansvar for den nasjonale rapporteringen. Denne rapporteringen skjer i departementenes årlige budsjettproposisjoner og i Nasjonalbudsjettet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for koordinering og oppfølging av Bærekraftmål 11 Om å gjøre byer og tettsteder inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige.

På Habitat III-konferansen i oktober 2016 vedtok FN en New Urban Agenda. Agendaen består av en felles visjon, prinsipper og løfter, samt en handlingsplan for bærekraftig bolig- og byutvikling. Den setter alle bærekraftmålene og menneskerettighetene i en urban sammenheng.

FN bærekraftsmål
FN's bærekraftsmål.

Ny, kvalitativ studie om småbyers erfaringer med nasjonale prinsipper og retningslinjer for by- og tettstedsutvikling

Mye kunnskap og mange av virkemidlene for å utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder, tar utgangspunkt i storbyens situasjon. En studie fra Rokkansenteret har derfor fremskaffet eksempler på hvordan de nasjonale forventningene til by- og tettstedsutvikling blir oversatt i småbyer. Målet er å styrke kunnskapen om forutsetningene for å utvikle attraktive og bærekraftige småbyer og regioner. Trenger Norge en egen småbypolitikk? Et av spørsmålene som reises i sluttrapporten fra arbeidet er om Norge trenger en egen småbypolitikk?

Studien har undersøkt seks småbyer, som alle har vært blant finalistene for å få prisen Attraktiv stad/Attraktiv by som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Byene er Fagernes, Holmestrand, Egersund, Ulsteinvik, Levanger og Hammerfest. Det er Rokkansenteret som har utarbeidet rapporten på oppdrag for Distriktssenteret.

Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling Uni Research Rokkansenteret, rapport 4-2017 (Distriktssenteret)

Søknadsfrist for plankompetansemidler går ut 15. april

KMD lyser i 2018 ut inntil 3,8 millioner kroner i tilskudd for å sikre tilstrekkelig kompetanse innen planlegging, kart og geodata. Dette skal bidra til å øke effektiviteten og kvaliteten på den lokale og regionale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Aktuelle søkere er aktører innen organisasjonsliv, virksomheter og stiftelser. Søknadsfrist: 15. april 2018.

KMDs tilskuddsordning til lokal kompetanse innen planlegging, kart og geodata

Opptatt av hvordan vi bygger og bevarer på en god måte?

Da kan du melde deg på Riksantikvarens kurs i byggesaksbehandling i Stavanger, den 19. april. Her kan du bli kjent med signalene fra kulturminnemyndighetene og lære mer om hva lovverket sier, samt hvordan kommunene følger dette opp. Det blir også satt av tid til å snakke om hvor kompetansen finnes og om det er penger å hente noen plass. Et tilsvarende kurs ble holdt i Sandvika i november 2017. På grunn av stor interesse den gang, blir det altså nå en ny mulighet i Stavanger.

Se programmet og meld deg på kurset i regi av Riksantikvarens utviklingsnett

Hvilke verktøy har en liten eller middels stor nordisk by for å skape attraktivitet?

Hvilke lokale tiltak er det som virkelig fremmer byliv, næringsliv, livskraft og bærekraftige nordiske byer? Og hvordan er lokalt utviklingsarbeid koplet til FNs bærekraftmål? Gjennom prosjektet Attraktive nordiske byer, skal Sweco og 18 små og mellomstore byer forsøke å finne svar på denne typen spørsmål. Det skal utarbeides handlingsorienterte og lokalt tilpassede indikatorer som kan måle bymessig kvalitet og bærekraft. I tillegg vil det utvikles verktøy som den enkelte by kan bruke for sin videre utvikling mot å bli mer attraktiv og bærekraftig. Dette samles i en felles strategi som alle nordiske byer kan dra nytte av. Prosjektet ferdigstilles i slutten av 2019, men allerede i november 2018 presenteres verktøy- og indikatorarbeidet.

Nettverk av nordiske byer
Byene som er med i nettverksprosjektet attraktive nordiske byer.

Gi innspill til europeisk samarbeid om forskning og innovasjon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Norges Forskningsråd er medlemmer i JPI Urban Europes styre. Vi inviterer med dette interessenter i Norge til å gi innspill til strategien for dette samarbeidsprogrammet for 2020 og årene fremover. Du kan sende inn innspill digitalt  innen mandag 16. april.

JPI Urban Europe er et samarbeid mellom 14 europeiske land. KMD og Forskningsrådet deltar på vegne av Norge. Målet er, gjennom koordinert forskning og innovasjon, å bidra til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder for europeiske borgere, samfunn og deres omgivelser. I tillegg til å finansiere forskning og innovasjon, er JPI-en en møteplass for hele bredden av byinteressenter. Ved inngangen til 2018 har JPI Urban Europa lyst ut til sammen 84,8 mill. EUR til forskning og innovasjon.

Les mer om JPI Urban Europe

Kontaktpersoner: Anne Beate Tangen i KMD eller Mari Solerød i Forskningsrådet.

Foreslå kandidater til Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er en ny hederspris som etterfølger Statens byggeskikkpris, som ble etablert i 1983 og siste gang utdelt i 2016. Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet til bygg som kan vise til fremragende byggkvaliteter og gode byggeprosesser. Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. For 2018 ønsker departementet også å legge vekt på god fortetting.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er sekretariat for den nye prisen, som deles ut i midten av oktober 2018. Juryen ledes av tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold, Erling Lae.

Fristen for å sende inn forslag til kandidater er 21. april 2018. Alle, inkludert privatpersoner, kan foreslå kandidater til prisen og man kan også foreslå egne bygg.

Statens pris for byggkvalitet (Direktoratet for byggkvalitet)

"Urban idé" - Akershus fylkeskommune og kommunene bygger kompetanse om by- og tettstedsutvikling

Gjennom «Urban Idé», som drives av by- og tettstedsteamet i Akershus fylkeskommune, arrangeres det årlig flere seminarer som tar for seg høyaktuelle problemstillinger. Målet er økt kompetanseheving, nettverksbygging og diskusjoner. Problemstillingene relaterer seg til oppfyllelsen av kvalitetsmål i den regionale planen for areal og transport for Oslo/Akershus; Byer og tettsteder i Oslo og Akershus skal utvikles med kvalitet og innhold ved at økonomisk, sosial, fysisk og kulturell utvikling sees i sammenheng.

I januar var temaet «Handel i sentrum», med vekt på hvordan sentrum kan gjøres relevant for innbyggerne. Under årets andre arrangement; «Det gode liv», ble oppmerksomheten rettet mot hvordan vi kan sikre gode stedskvaliteter ved konsentrert vekst og tilrettelegge for et inkluderende samfunn. I 2017 ble det gjennomført to samlinger; «Urbanisering og støy» og «Sentrumsutvikling med stedskvaliteter».

Hvert seminar har samlet over 100 personer. Så godt som alle kommunene i Akershus er representert med god faglig bredde, men med hovedvekt på planleggere. Seminarene gjennomføres med høy kvalitet på lavt budsjett og er gratis for kommunene.

Les mer om Urban Idé Akershus - nettverk for urban idéutveksling for kommunene i Akershus

Tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i uteområder – NB! kort frist!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir gjennom Statens kartverk tilskudd til et utvalg av kommuner og fylker som vil gjennomføre kartlegging av kommunesentra eller friluftsområder. Søknadsfristen er 9. april 2018.  Datasettene "tilgjengelighet tettsted" og "tilgjengelighet friluft" er del av det offentlige kartgrunnlaget (DOK).

Kartlegging av tilgjengelighet i Norge (Kartverket)

Kontakt: Sven Michaelis, Statens kartverk eller post@kartverket.no  

Tilgjengelighetskartlegging vist på norgeskart.no
Resultatene av kartleggingen presenteres på norgeskart.no.

Vitalisering av sentrum i fire norske byer

I en rapport fra NIBR rettes oppmerksomheten mot hvordan byene Bodø, Drammen, Fredrikstad og Tromsø arbeider med sentrumsutvikling. Studien kartlegger og beskriver konkrete tiltak, arbeidsmåter, gode grep og gunstige faktorer basert på intervjuer med sentrale byutviklingsaktører i de fire byene. Rapporten søker også å avdekke, konkretisere og belyse relevante utfordringer og problemområder i arbeidet med å vitalisere sentrumsområder.

Les sammendraget og hele rapporten "Vitalisering av sentrum" (NIBR-rapport 2018:1)

Veileder for helhetlig knutepunktutvikling

Som en del av oppfølgingen av Regjeringens handlingsplan for kollektivtransport har Statens vegvesen fått i oppdrag å utvikle et rammeverk for knutepunktutvikling. Rammeverket skal også inneholde retningslinjer for samfunnssikkerhet og beredskap. Oppdraget har resultert i en veileder for knutepunktutvikling. Veilederen er utarbeidet av Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kommunesektorens organisasjon (KS) i samarbeid. Et forslag ble sendt på høring til berørte aktører i juni 2017.

Veilederen beskriver prosessen for å utvikle et knutepunkt fra start til mål. Målgruppe er først og fremst aktører som har ansvar for ulike deler av prosessen med knutepunktutvikling: kommuner, fylkeskommuner og transportetater.

Veileder for helhetlig knutepunktutvikling, Statens vegvsen m.fl. (2018)

Folk i Trondheim best ut av seks byer i sykkeltelling

I følge en undersøkelse fra TØI, sykler folk i Trondheim mest - sammenlignet med folk i de fem andre byene; Tromsø, Moss, Bodø, Buskerudbyen og Nedre Glomma. Menn sykler noe mer enn kvinner, mens kvinner er de hyppigste elsykkelbrukerne. De fleste syklistene i Trondheim bruker sykkel til transport til og fra jobb eller skole. Undersøkelsen er en del av samarbeidsprosjektet Sykkeltelledugnaden.

Les mer om undersøkelsen i rapporten Tellesykkel-Trondheim (TØI-rapport 1604/2017)

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 
Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken
E-post: stedsutvikling@kmd.dep.no