Nyhetsbrev nr.5/2016 fra stedsutvikling.no

Idèhåndbok om byrom og byromsnettverk
Folkevalgtdag om by- og tettstedsutvikling
Ny folder om kulturminner og kulturmiljøer i kommunal planlegging
Ny fagblogg om byer
Nytt nettsted om bolig for velferd
Sluttrapport fra Barn i by-prosjektet – medvirkning må bli rutine!
Merkur Bok – ny støtteordning for bokhandlere i distriktene
Staten engasjert i midlertidig bruk av tomme lokaler
Trenger Telemark en politikk for å videreutvikle urbane steder?
Nytt oppslagsverk fra TØI kan styrke kommunenes parkeringspolitikk
Staten møtte de største kommunene til samtale om grønn byutvikling
Stor interesse for byforskning
Byvekstavtaler skal sikre at boligbygging, arealbruk og samferdsel ses i sammenheng
Nytt nettverk om byfortetting og bruk av urban kulturarv

God jul

Idèhåndbok om byrom og byromsnettverk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir i disse dager ut en ny idehåndbok for å inspirere kommunene til å satse på byrom, og å binde dem sammen til et eget byromsnettverk. Nettverket er infrastrukturen av gater, plasser, parker, blågrønne områder og gang- og sykkelforbindelser. Et godt byromsnettverk kan øke stedets attraktivitet, koble byen eller tettstedet bedre sammen, og gjøre hverdagen bedre og enklere for folk. Alle innbyggere bør ha tilgang til ulike typer byrom, tilrettelagt for ulike formål og aktiviteter.

Idehåndboken gir overordnede og praktiske råd om hvordan kommunen kan utvikle en byromstrategi, for å kunne jobbe systematisk over tid med å utvikle et byromsnettverk. Den inneholder også gode ideer og eksempler på prosjekter og planverktøy.

Idehåndboka har et sektorovergripende perspektiv for å fremme bedre helhetsløsninger. Målgruppen er i første rekke kommunale planleggere, folkehelsekoordinatorer, samfunnsutviklere, samt driftere innen ulike fag og etater der byrom og forbindelser inngår. Men den er også aktuell for politikere og andre som har interesse for feltet.

Les håndboken om byrom og byromsnettverk her

Idèhåndbok

Folkevalgtdag om by- og tettstedsutvikling

"Den handlekraftige kommunen" er navnet på en ny fordypningsdag i Folkevalgtprogrammet til KS. Dagen handler om hvordan kommunene, gjennom sin rolle som samfunnsutvikler, kan bidra til å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder. Opplæringstilbudet omfatter både kunnskap om utfordringene på feltet, nasjonale forventninger til kommunene, og kommunens eget potensial til å iverksette endring.
I tillegg vil de folkevalgte lære mer om plan- og bygningsloven, og betydningen av samarbeid med andre aktører for å gi kraft til gjennomføring av viktige politiske målsettinger på en bærekraftig måte.

Som del av opplæringstilbudet er det laget et eget temahefte, samt fire filmer der vi møter ordførerne i Herøy, Iveland og Hamar, samt varaordføreren i Bodø.

Les "Den handlekraftige kommunen" og se filmene her

Ny folder om kulturminner og kulturmiljøer i kommunal planlegging

Med en ny folder ønsker Riksantikvaren å synliggjøre ulike planmessige grep for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer gjennom kommunal planlegging. Hensikten er å hjelpe kommunene til å forvalte kulturminnene på en god måte. Folderen gir blant annet svar på hvordan kommunene best kan ta hensyn til kulturminnene i sitt planarbeid, og hvilken plantype som passer best for ulike kommuner. Her finnes også gode råd om blant annet planprosess og medvirkning. Folderen er utarbeidet i samarbeid med KS og Forum for kommunal planlegging.

Last ned folderen om kulturminner og kulturmiljøer i kommunal planlegging her

Ny fagblogg om byer

Nylig lanserte NIBR "Bybloggen", en fagblogg om byer, sted, styring og samfunnsutvikling. Her vil instituttets medarbeidere og andre inviterte bidragsytere komme med faglig funderte innlegg i debatten om byer, byforskning og byrelaterte tema.

Bli kjent med bybloggen fra NIBR her

Nytt nettsted om bolig for velferd

veiviseren.no er en ny, digital verktøykasse, utarbeidet av seks direktorater med samarbeidspartnere. Veiviseren omhandler blant annet temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner. Verktøykassen skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent, og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt. veiviseren.no er primært utviklet for kommunene, men er også nyttig for ansatte i direktorater, fylkesmannsembeter, brukerorganisasjoner, m.fl.

Veiviseren skal bygge opp under målsettingene i strategien "Bolig for velferd 2014-2020" om å skaffe bolig til vanskeligstilte, og bedre mulighetene for å mestre boforholdet.

Sluttrapport fra Barn i by-prosjektet – medvirkning må bli rutine!

DOGA-prosjektet "Barn i by" startet i 2014, og hadde som mål å få kommunene til å ta i bruk Barnetråkk som verktøy for å sikre barn og unge reell innflytelse i planprosesser. Nå er prosjektet avsluttet, og sluttrapporten foreligger. Prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis, og at kommunene må sette av mer tid og ressurser for å få til reell medvirkning. Kommunene trenger også systemer som fanger opp resultatene fra medvirkningsprosesser. Medvirkning er ikke integrert i rutiner og arbeidsmetoder, og ansvaret er ikke plassert i organisasjonsstrukturen. Bodø, Giske og Ski har vært pilotkommuner i prosjektet.

Les sluttrapporten fra Barn i by her

Barn ser på utsikt

Merkur Bok – ny støtteordning for bokhandlere i distriktene

I mange lokalsamfunn er bokhandelen en viktig kulturinstitusjon og sosial møteplass. Men distriktsbokhandlerne står overfor store omstillingsutfordringer, blant annet som følge av økt netthandel og fordi mange av dem mistet skoleboksalget for noen år siden. Fra og med januar 2017 er det derfor lagt til rette for en egen støtteordning for bokhandlere som vil styrke butikken som sosial og kulturell arena. Det skal skje gjennom å finne egne nisjer og muligheter, ut i fra forutsetninger og potensial i det lokale markedet. Hver butikk kan søke om inntil 50 000 kroner.

Merkur Bok er en del av Merkur-programmet. Målet er å sikre et godt tjenestetilbud i distriktene. Om lag 50 bokhandlere er med i Merkur Bok og regjeringen har satt av inntil 500.000 kroner til formålet. Les mer om Merkur Bok ordningen på regjeringen.no

Staten engasjert i midlertidig bruk av tomme lokaler

Systematisk arbeid med midlertidig bruk av tomme lokaler kan gi mer liv i norske by- og tettstedssentra, og en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. En aktiv og lokal satsing på midlertidighet kan bidra til å styrke kulturlivet og frivilligheten på stedet, økt verdiskaping, nye arbeidsplasser og en styrket sentrumshandel. Tomme lokaler kan også gi rom for nye møteplasser og husly til mennesker som trenger det. Myndighetskrav og regelverk kan imidlertid være et hinder for midlertidig bruk. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arrangerte derfor et fagseminar 15. desember for å få et bedre bilde av utfordringene. Samtidig ønsket departementet å innhente forslag til mulige endringer av regelverk, samt andre tiltak staten kan ta tak i for å fremme økt midlertidig bruk. Til stede var både kommuner, næringsaktører og ulike direktorater og tilsyn – i tillegg til god oppslutning fra flere avdelinger i departementet.  

Fagseminar om midlertidig bruk av tomme lokaler og nasjonalt regelverk, Oslo 15.desember

Fornøyde arrangører

Fornøyde arrangører i lokalene til OHOI (Oslo House of Innovation) - et midlertidig lokale i Oslo for investorer og start-ups. Foto: Marte Marstrand

Trenger Telemark en politikk for å videreutvikle urbane steder?

Dette var hovedtemaet da fylkesmannen og Telemark fylkeskommune inviterte til seminar i Skien i november. Seminaret er et ledd i arbeidet med å utvikle attraktive byer og bygdebyer med urbane kvaliteter i Telemark. Arrangementet ble fulgt opp med et nytt seminar i Notodden med tittel "Telemark for alle, 0-110" om universell utforming og inkludering.

Se program og innleggene fra seminaret om urbane Telemark

Mange kommuner er engasjert i stedsutviklingsarbeid i Telemark. Fyresdal kommune har siden 2013 jobbet med Bolyst-prosjektet Heim=Fyresdal. Hovedmålet har vært å opprettholde og øke innbyggertallet for å trygge offentlige og private tilbud, gjennom å styrke blilyst og bolyst for både nåværende innbyggere og tilflyttere. Det har vært særlig oppmerksomhet om barnefamilier. Prosjektet er nå gjennomført med tilfredsstillende resultat. Se bilderapporten fra prosjektet for en visuell oppsummering av arbeidet.

Nytt oppslagsverk fra TØI kan styrke kommunenes parkeringspolitikk

Parkering er et viktig kommunalt virkemiddel for å kunne nå både lokale og nasjonale overordnete mål innen ulike politikkområder. Likevel er det få kommuner som har utformet en helhetlig parkeringspolitikk, som dekker bredden av mulige tiltak. Ofte er kommunal parkeringspolitikk kun begrenset til at det angis parkeringsnormer og føring til bruk ved ny utbygging.

I TØI-rapporten "Parkering – virkemidler og effekter" gis det en systematisk beskrivelse av de viktigste parkeringstiltakene som kommunene kan benytte. Beskrivelsene inkluderer både positive og negative effekter av tiltakene, muligheter og begrensninger, samt erfaringer med gjennomføring. Det er laget et eget faktaark for hvert parkeringstiltak.

Les rapporten "Parkering – virkemidler og effekter" (TØI, 1493/2016)

Staten møtte de største kommunene til samtale om grønn byutvikling

Første møte i det nyetablerte dialogforumet om byutvikling, klima og miljø mellom staten og de største byene, fant sted i Oslo, 7. november. De politiske lederne skal møtes to ganger i året for å diskutere muligheter og utfordringer ved det grønne skiftet, lære av hverandre og bli enda bedre til å samarbeide. Hovedtema for første møte var klimaendringene og hvordan byene kan legge til rette for å håndtere mer nedbør, flom og havnivåstigning. Byene som deltar i forumet er; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Drammen. Dialogforumet er etablert av klima- og miljøministeren, i samarbeid med kommunal- og moderniseringsministeren. Initiativet til å opprette forumet kom fra byene selv.

Les mer om første møte i dialogforumet

Stor interesse for byforskning

Initiativet BYFORSK skal levere ny innsikt og nye løsninger som bidrar til attraktive, bærekraftige og økonomisk levedyktige byområder. For å møte byenes komplekse utfordringer, er det behov for en integrert tilnærming gjennom tverrfaglige prosjekter og nye samarbeidskonstellasjoner. Derfor utfordrer BYFORSK forskere, offentlige og private aktører til å gå sammen om å utvikle prosjektideer. I september lyste Forskningsrådet ut inntil 71 millioner til forskning på fremtidens byer. Hele 63 tverrfaglige prosjektgrupper har søkt om til sammen 714 mill. kroner, noe som vitner om stor interesse for temaet. Søknadene vil bli vurdert av eksterne fagpanel og administrasjonen i Forskningsrådet. Svar kan forventes medio mai 2017.

Les mer om BYFORSK og se oversikt over alle søknadene her (klikk på "Søknader til behandling" i høyre kolonne, pdf)

Byvekstavtaler skal sikre at boligbygging, arealbruk og samferdsel ses i sammenheng

For å samordne areal- og transportpolitikken i de største byområdene har regjeringen besluttet å slå sammen bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler til byvekstavtaler. Byvekstavtalene vil bestå av et stort omfang av tiltak og midler som bompengefinansierte bypakker, midler til veg og jernbane, arealplaner, belønningsmidler og ordningen med statlig delfinansiering av store kollektivprosjekter ("50/50-ordningen"). Avtalene utarbeides etter forhandlinger der stat, fylkeskommuner og kommuner forplikter seg til å bidra med finansiering og tiltak på sine ansvarsområder. Kommuner og fylkeskommuner forplikter seg til å sørge for en arealbruk i byområdene som øker kollektivbruken og gjør det enklere å være syklist og fotgjenger.

I første omgang tar regjeringen sikte på å inngå byvekstavtaler for Stavangerområdet/Nord-Jæren og Bergensområdet. For Oslo/Akershus og Trondheimsområdet vil det først bli byvekstavtale ved reforhandling av bymiljøavtalen. For de øvrige fem byene vil det vurderes byvekstavtale på bakgrunn av erfaring med de fire største.

Les mer om byvekstavtalene

Nytt nettverk om byfortetting og bruk av urban kulturarv

NIKU har fått midler fra Norges forskningsråd til å etablere et nettverk som skal belyse hvordan innovasjon kan bidra til mellomstore byers strategiske aktivisering av sentrum. Sentrale spørsmål for nettverket er: Hvordan aktivisere bysentrum og andre bydeler, og utnytte deres eksisterende kvaliteter? Hvilken urban kulturarv er egnet til gjenbruk og hva skal den gjenbrukes til? Hvordan er det mulig å bruke eksisterende stedskvaliteter for å fornye eller utvide bebyggelsesstrukturer eller områder?

Nettverket vil bestå av de tre pilotbyene; Asker, Tønsberg og Halden, samt planleggere/forvaltere, investorer, arkitekter, handelsnæring, stedsanalytiker og forskere.

Bli bedre kjent med nettverket

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 
Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken
E-post: stedsutvikling@kmd.dep.no