Planavdelingen informerer nr. 2-95

Plan- og bygningslovens planbestemmelser. Aktuele tolkningsspørsmål og prinsippavgjørelser. Temanummer om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7.

Les skannet dokument:

Planavdelingen informerer nr. 2‑95 (pdf 1,7 Mb)

Innhold:

  1. Bruksendring av industrilokale til forretning. Dom av 12. desember 1994 fra Eidsivating lagmannsrett.
  2. Byggeforbud for fritidsbebyggelse i 100‑metersonen – det rettslige grunnlag for dispensasjonsadgangen. Dom av 11. desember 1992 fra Agder lagmannsrett.
  3. Spørsmål om bruksendring – dispensasjon fra reguleringsplan for etablering av dagligvarehandel på regulert industriområde. Uttalelse av 10. august 1994 fra Sivilombudsmannen.
  4. Om dispensasjonskompetanse etter plan- og bygningsloven § 7. Brev av 14. januar 1994 fra Miljøverndepartementet.
  5. Om rikspolitiske retningslinjer (RPR) for Oslofjorden – dispensasjon. Brev av 27. april 1995 fra Miljøverndepartementet til en fylkesmann.
  6. Om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. Brev av 8. august 1994 fra Justisdepartementet (lovavdelingen) til Miljøverndepartementet.