Finn dokument

Statsministerens kontor og departementene utgir en rekke dokumenter.

Beskrivelse av dokumenttypene

 • Innholdstype

  NOU-er
 • NOU 2024: 6 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2024

  22.03.2024 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2024: 3 - Felles innsats mot ekstremisme: Bedre vilkår for det forebyggende arbeidet

  01.03.2024 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Ekstremismekommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juni 2022 for å frembringe og analysere kunnskap og fremme anbefalinger for å forbedre Norges evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme. Bakgrunnen for

 • NOU 2023: 12 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023

  31.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger her fram den endelige utgaven av rapporten foran inntektsoppgjørene i 2023. Utvalget avsluttet arbeidet med rapporten 28. mars. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere årene i

 • NOU 2023: 11 - Raskt og riktig

  En helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten

  30.03.2023 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet for Nav og Trygderetten. Gjennomgangen har vært begrenset til systemet på statlig side.

 • NOU 2022: 19 - Oljepionerene – en kompensasjonsordning

  15.12.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  NOU 2022: 19 er rapport fra en kommisjon  som har vurdert en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene».  Kommisjonen ble nedsatt 3. september 2021 etter anmodning fra Stortinget og med mandat fra daværende Arbeids- og sosialdepartementet.

 • NOU 2022: 18 - Mellom mobilitet og migrasjon

  Arbeidsinnvandreres integrering i norsk arbeids- og samfunnsliv

  13.12.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Utvalget har kartlagt situasjonen for folkeregistrerte arbeidsinnvandrere, både fra EØS-området og tredjeland, som har kommet til Norge etter 2004. Utredningen er et ledd i videreutviklingen av den norske integreringspolitikken. Utredningen tegner

 • NOU 2022: 7 - Et forbedret pensjonssystem

  16.06.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 12. juni 2020 for å beskrive pensjonssystemet og evaluere om de langsiktige målene i reformen kan nås. Utvalget skulle videre se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets sosiale og økonomiske

 • NOU 2022: 4 - Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2022

  04.04.2022 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 • NOU 2021: 9 - Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

  Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

  23.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Digitale vedlegg Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid - Arbeidsforskningsinstituttet (PDF) Kartlegging av omfang og særtrekk ved entrepriser - Oslo Economics (PDF) Utredning om arbeidstaker- og

 • NOU 2021: 8 - Trygd over landegrensene

  Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

  15.06.2021 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Trygdekoordineringsutvalget har kartlagt de internasjonale avtalene med betydning for trygdekoordinering som Norge er bundet av, og vurdert dem opp mot reglene i norsk trygdelovgivning. Utvalget fremmer forslag om å gjennomføre EUs

 • Side 1 av 13
 • Side 1 av 13