Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 201-220 av 443 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Pakkereiseloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Loven gjelder for tilbud om pakkereiser og for avtaler om kjøp av pakkereiser som inngås mellom en kunde og en arrangør eller formidler av en pakkereise.

  Se loven på lovdata.no

 • Norske Lov 1687

  06.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Markedsføringsloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Når ikke annet er bestemt, gjelder loven kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittkjøpsloven

  06.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Foreldelsesloven

  06.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Fordring på penger eller andre ytelser foreldes etter reglene i denne lov når ikke annet er lovbestemt. Om foreldelse i internasjonale kjøpsforhold gjelder New York-konvensjonen av 14. juni 1974, slik den lyder i norsk oversettelse inntatt i Norsk

  Se loven på lovdata.no

 • Angrerettloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler.

  Se loven på lovdata.no

 • Vinmonopolloven

  05.02.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet.

  Se loven på lovdata.no

 • Forsikringsavtaleloven

  01.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Yrkesskadeforsikringsloven

  01.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Forsinkelsesrenteloven

  01.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne lov gjelder for pengekrav på formuerettens område for så vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold av lov. Fordringshaveren kan kreve rente etter denne lov (forsinkelsesrente) når kravet ikke innfris ved forfall.

  Se loven på lovdata.no

 • Allmennaksjeloven

  01.02.2007 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne loven gjelder allmennaksjeselskaper. Med allmennaksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser,

  Se loven på lovdata.no

 • Aksjeloven

  01.02.2007 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne loven gjelder aksjeselskaper. Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe

  Se loven på lovdata.no

 • Apotekloven

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov har til formål å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den skal medvirke til riktig legemiddelbruk i befolkningen og til god tilgjengelighet i alle deler av landet til legemidler og farmasøytiske tjenester som har god

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om medisinsk utstyr

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr.

  Se loven på lovdata.no

 • Legemiddelloven

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov gjelder legemidler og visse andre varer til medisinsk bruk.

  Se loven på lovdata.no

 • Forbrukertvistloven

  23.01.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Finansavtaleloven

  23.01.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle tjenester med finansinstitusjoner eller lignende institusjoner hvis ikke annet er fastsatt i eller i medhold av lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Oreigningsloven

  22.01.2007 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oreigningsinngrep er det etter denne lova når eigedomsretten til fast eigedom eller til bygning eller anna som har fast tilknyting til slik eigedom, vert teken med tvang, eller når bruksrett, servitutt eller annan rett til, i eller over fast eigedom

  Se loven på lovdata.no

 • Ekspropriasjonserstatningsloven

  22.01.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Lova gjeld vederlag ved oreigning av fast eigedom. Føresegnene gjeld så langt anna ikkje er fastsett i lov.

  Se loven på lovdata.no

 • Bustadoppføringslova

  18.01.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Lova gjeld avtalar mellom entreprenør og ein forbrukar om oppføring av ny eigarbustad. Dette omfattar avtale om oppføring av bygning til bustadføremål og avtale om arbeid som vert utført direkte som ledd i slik oppføring, og avtale om rett til fast

  Se loven på lovdata.no

Til toppen