Lover

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gyldige lover. En slik oversikt finnes på nettstedet Lovdata, der også alle lover og forskrifter finnes i fulltekst.

Viser 221-240 av 462 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Bilansvarslova

  20.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Forvaltningsloven

  07.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne loven gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning. Loven regulerer saksbehandlingen når det treffes avgjørelser i den offentlige forvaltning, og særlig partenes rettigheter under saksbehandlingen.

  Se loven på lovdata.no

 • Skifteloven

  06.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Kontantstøtteloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Formålet med denne loven er å bidra til at familiene får mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn, at familiene gis reell valgfrihet når det gjelder omsorgsform for barn og at det blir mer likhet i overføringene den enkelte familie mottar til

  Se loven på lovdata.no

 • Barnevernloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

  Se loven på lovdata.no

 • Barnetrygdloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til forsørgelse av barn.

  Se loven på lovdata.no

 • Pakkereiseloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Loven gjelder for tilbud om pakkereiser og for avtaler om kjøp av pakkereiser som inngås mellom en kunde og en arrangør eller formidler av en pakkereise.

  Se loven på lovdata.no

 • Norske Lov 1687

  06.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Markedsføringsloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Når ikke annet er bestemt, gjelder loven kontroll med markedsføring, handelspraksis og avtalevilkår i forbrukerforhold og stiller krav til god forretningsskikk mellom næringsdrivende.

  Se loven på lovdata.no

 • Kredittkjøpsloven

  06.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Foreldelsesloven

  06.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Fordring på penger eller andre ytelser foreldes etter reglene i denne lov når ikke annet er lovbestemt. Om foreldelse i internasjonale kjøpsforhold gjelder New York-konvensjonen av 14. juni 1974, slik den lyder i norsk oversettelse inntatt i Norsk

  Se loven på lovdata.no

 • Angrerettloven

  06.02.2007 Lov Barne- og familiedepartementet

  Loven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler.

  Se loven på lovdata.no

 • Vinmonopolloven

  05.02.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Lov om Aktieselskapet Vinmonopolet.

  Se loven på lovdata.no

 • Forsikringsavtaleloven

  01.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Yrkesskadeforsikringsloven

  01.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Aksjeloven

  01.02.2007 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne loven gjelder aksjeselskaper. Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe

  Se loven på lovdata.no

 • Forsinkelsesrenteloven

  01.02.2007 Lov Justis- og beredskapsdepartementet

  Denne lov gjelder for pengekrav på formuerettens område for så vidt ikke annet følger av avtale eller er bestemt i eller i medhold av lov. Fordringshaveren kan kreve rente etter denne lov (forsinkelsesrente) når kravet ikke innfris ved forfall.

  Se loven på lovdata.no

 • Allmennaksjeloven

  01.02.2007 Lov Nærings- og fiskeridepartementet

  Denne loven gjelder allmennaksjeselskaper. Med allmennaksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser,

  Se loven på lovdata.no

 • Apotekloven

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov har til formål å sikre forsvarlig utlevering av legemidler til sluttbruker. Den skal medvirke til riktig legemiddelbruk i befolkningen og til god tilgjengelighet i alle deler av landet til legemidler og farmasøytiske tjenester som har god

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om medisinsk utstyr

  29.01.2007 Lov Helse- og omsorgsdepartementet

  Denne lov regulerer produksjon, markedsføring, omsetning og bruk av medisinsk utstyr.

  Se loven på lovdata.no