Stiftelsesloven 1980

§ 11 - Stiftelser som har kommune- eller fylkesrevisjonen som revisor

Saksnummer:19 98/13946 E TO

 

Dato: 03.02.1999

 

Stiftelser som har kommune- eller fylkesrevisjonen som revisor

Vi viser til brev 17 november 1998, hvor det reises spørsmål om forståelsen av stiftelsesloven § 11 tiende ledd om adgangen til å velge kommune- eller fylkesrevisjonen som stiftelsens revisor. Spørsmålet knytter seg til uttalelser i Ot prp nr 9 (1994-95) s 11, der det forutsettes at adgangen til å velge kommune- eller fylkesrevisjonen bare gjelder når stiftelsen er opprettet av et statlig organ. Dette vilkåret har ikke kommet til uttrykk i loven.

Etter vårt syn må man holde seg til lovens ordlyd. Vi antar dermed at det ikke kan oppstilles noe krav om at stiftelsen er opprettet av et statlig organ i tillegg til de vilkår som følger av § 11 tiende ledd.