§ 29-4 Departementets tolkingsuttalelse - Forholdet mellom plan- og bygningsloven § 29-4, byggteknisk forskrift (TEK 10) § 6-3 og avstand til regulert byggegrense

Vi viser til telefonsamtale og e-post av 12. oktober 2015. I henvendelsen bes det om en fortolking av hvorvidt avstandsreglene i byggteknisk forskrift (TEK10) § 6-3 også vil omfatte avstand til regulert byggegrense som ikke er mot vei. Departementet beklager sent svar.

Departementet er øverste bygningsmyndighet etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Departementet gir generell veiledning og fortolkning av hvordan plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter er å forstå. Vi tar ikke stilling til konkrete saker som ikke foreligger til ordinær saks- eller klagebehandling i departementet. Departementet uttaler seg således kun på generelt grunnlag.

Avstandskrav etter plan- og bygningsloven § 29-4 og TEK10 § 6-3

Hoveregelen i plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 andre ledd sier at  byggverk skal ha en avstand fra nabogrense som angitt i forskrift eller som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Formålet bak pbl. § 29-4 er opprinnelig bl.a brannvernhensyn og behovet for å sikre lys og luft mellom bygg og en viss avstand mellom nabobebyggelse. Senere er bl.a. hensynene til terreng- og omgivelsestilpasning av bygningskroppen understreket som viktige.

Pbl. § 29-4 tredje ledd gir unntak fra hovedregelen i to tilfeller:

  • ved nabosamtykke (litra a) og
  • ved at kommunen kan godkjenne plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter for visse mindre bygninger (litra b).

Det følger videre av TEK10 § 6.3 om avstand at avstanden skal måles som korteste avstand horisontalt mellom byggverkets fasadeliv og nabobyggverkets fasadeliv eller nabogrense. 

Av veiledningen til byggteknisk forskrift kap. 5 og 6, Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler (H-2300) fremgår følgende:

”Hvor tilbygg, påbygg eller lignende er forbundet med bygningen, skal avstand til nabogrense måles fra tilbyggets/påbyggets fasadeliv.”

Veiledningen viser videre til at utspring mindre enn 1 meter ikke skal tas med i målingen mellom fasadeliv og nabogrense. Dersom utspringet har større dybde enn 1 meter, skal avstanden økes tilsvarende det utspringet overskrider 1 meter.

For eksempel:

Dersom en bygning har en utkragning på 2 meter, må avstanden mellom fasadeliv og nabogrense økes med 1 meter for at avstanden skal være i samsvar med minimumskravet etter pbl. § 29-4 andre ledd.

Avstandskrav etter TEK10 § 6-3 og forholdet til regulert byggegrense (og byggelinje)

Når det gjelder fortolking av hvorvidt avstandsreglene i TEK10 § 6-3 også vil omfatte avstand til regulert byggegrense (eller byggelinje) som ikke er mot vei, vil departementet bemerke følgende:

Byggegrense og byggelinje er ikke nærmere definert i plan- og bygningsloven. Begrepene må  imidlertid anses som viktige planverktøy og styringsparametre for reguleringsmyndighetene for å angi nærmere bruk og avgrensning av byggeområde i plan. Dette kan for eksempel være i forhold til omkringliggende bygninger, bygningsmiljø, gatestruktur og vegetasjon. Slik regulering kan brukes der det er viktig å se helheten i et bygningsmiljø eller gateparti, forholdet til bygninger på motsatt side av en gate m.m.

Det er kommunen som fastsetter hvilke bestemmelser som innenfor lovens ramme skal gis til en plan, på lik linje med arealformål. En reguleringsplan skal kunne gi direkte grunnlag for byggesaksbehandling, og bestemmelsene til reguleringsplan er med på å fastlegge forhold som det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fastlegge i plankartet.

Det kan  ikke gis bestemmelser om forhold som vil stride mot byggeforskriftenes bestemmelser om måling av bygningshøyde og om grad av utnytting. Reguleringsbestemmelser må innordne seg hva som ellers er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen. Reguleringsbestemmelser må således brukes til å utdype eller presisere de øvrige lovbestemmelsene. Det er likevel enkelte bestemmelser som uttrykkelig eller forutsetningsvis kan fravikes i regulering, f.eks. § 29-4 om høyde, plassering og naboavstand.

Der det ikke er gitt nærmere regler er det de generelle reglene i pbl. § 29-4 og TEK10 § 6-3 som gjelder.

Beregnings- og måleregler for grad av utnytting følger av kapittel 5 og 6 i TEK10.

For veiledning om hvordan grad av utnytting for BYA og BRA skal beregnes og kartfestes, vises det til veileder "Grad av utnytting- Beregnings- og måleregler" (H-2300) utgitt 20. januar 2014. Vi gjør i denne forbindelse oppmerksom på at det er byggteknisk forskrift (TEK10) og veileder "Grad av utnytting" på vedtakstidspunktet for planen som gjelder.

Oppsummering/konklusjon

Departementets tolking er derfor at der plan ikke uttrykkelig gir nærmere regler om byggegrensen (eller byggelinjen), er det de overordnede generelle reglene i pbl. § 29-4 med utfyllende regler i TEK10 § 6-3 med tilhørende veiledning som gjelder.

Departementet gjør derimot oppmerksom på at ingen deler av bygningen kan krage ut over byggegrense til offentlig veg eller gate med mindre annet er bestemt i plan.

Avslutningsvis vil departementet bemerke at vi ikke kan se å ha gitt noen tolkingsuttalelse tidligere om at byggegrense er absolutt slik det fremkommer av din henvendelse.

 

Kopi:
Direktoratet for byggkvalitet