§ 29 tredje ledd - Spørsmål om kommunen kan godkjenne nærmere plassering uten først å vurdere alternativ plassering på eiendommen

Vi viser til brev av 1. juni 2021, der du spør om kommunen kan gi byggetillatelse for garasjer en meter fra nabogrensen, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b, uten først å vurdere om tiltakshaver har alternative plasseringsmuligheter på egen eiendom. Du spør videre om det er irrelevant for vurderingen etter tredje ledd om tiltakshaver har anledning til å sette opp garasje i tråd med hovedregelen i pbl. § 29-4 andre ledd, dvs. 4 meter fra nabogrensen.

Vi gjør oppmerksom på at departementet kan bistå med generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med forskrifter er å forstå. Selve myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er lagt til kommunene og fylkesmennene. Vi uttaler oss ikke om konkrete byggesaker. Vår uttalelse er derfor gitt på generelt grunnlag.

Departementets svar

 

  1. Hovedregelen er at byggverk skal oppføres minst 4 meter fra nabogrensen

Byggverk skal som hovedregel oppføres minst 4 meter fra nabogrensen, jf. pbl. § 29-4 andre ledd. For byggverk høyere enn 8 meter skal avstanden være minst byggverkets halve høyde. Unntak fra denne hovedregelen kan følge av plan, lov eller forskrift.

 

  1. Kommunen kan på visse vilkår godkjenne en nærmere plassering

Etter pbl. § 29-4 tredje ledd kan kommunen på visse vilkår godkjenne en nærmere plassering enn avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd forutsetter, uten at det er nødvendig med dispensasjon etter pbl. § 19-2. Slik godkjenning kan enten gis når naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke (jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav a) eller ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak (jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b). Kommunens avgjørelse er underlagt fritt skjønn. Tiltakshaver har ikke rettskrav på å få slik godkjenning.

 

  1. Tiltakshaver må argumentere for hvorfor kommunen bør fravike avstandskravet

Det følger av rundskriv H-8/15, som du har vist til, at en tiltakshaver som ønsker å benytte seg av den forenklede godkjenningsordningen i bokstav b må "argumentere for hvorfor kommunen bør fravike avstandskravet". Det er imidlertid ikke like strenge krav til argumentasjon etter denne godkjenningsordningen som ved søknad om dispensasjon etter pbl. § 19-2.

 

  1. Berørte naboer må påpeke ulemper av betydning for interesseavveiningen

I henvendelsen din spør du om naboen må vise til særskilte ulemper ved en nærmere plassering enn det som følger av hovedregelen. Selv om det er tiltakshaver som skal argumentere for hvorfor kommunen bør fravike avstandskravet, er det i naboens interesse å påpeke ulemper som vil oppstå dersom kommunen godkjenner en nærmere plassering. Kommunen skal foreta en interesseavveining mellom hensynet til nabo og hensynet til tiltakshaver, det vil si hhv. ulempene og fordelene av plasseringen. Det følger forutsetningsvis av rundskrivet at en nabo som blir berørt av det omsøkte tiltaket må påpeke ulempene, dersom tiltakshaver ikke selv har påpekt ulempene i sin søknad.[1]

 

  1. Det er ikke et vilkår for å godkjenne nærmere plassering at alternative plasseringsmuligheter er vurdert

Videre spør du om det er irrelevant for interesseavveiningen om tiltakshaver har mulighet til å sette opp garasje i tråd med avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd, dvs. 4 meter fra nabogrensen. Slik vi forstår henvendelsen din, spør du om det er slik at dersom tiltakshaver kan oppfylle kravet i andre ledd, vil godkjenning av en nærmere plassering etter tredje ledd i praksis være uaktuelt.

Avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd er hovedregelen. Det er ikke et vilkår for å benytte unntakshjemmelen i pbl. § 29-4 tredje ledd at tiltakshaver ikke har mulighet til å plassere byggverket 4 meter fra nabogrensen. Tiltakshaver kan ha et ønske om å oppføre byggverket nærmere nabogrensen enn 4 meter, og kommunen står fritt til å godkjenne en slik plassering, forutsatt at den nødvendige interesseavveiningen er foretatt.

Det er heller ikke et vilkår for kommunens godkjenning etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b at alternative plasseringsmuligheter er vurdert. Som påpekt i rundskrivet, vil det likevel være "et sterkt argument" for ikke å godkjenne nærmere plassering at det aktuelle tiltaket kan plasseres et annet sted på tomten som unngår eller i vesentlig grad reduserer ulempene som påpekes av nabo.

Det vil som nevnt være tiltakshaver som er nærmest til å argumentere for hvorfor hovedregelen i andre ledd kan fravikes, herunder hvorfor tiltaket ikke kan plasseres et annet sted på tomten. Dersom tiltakshaver ikke redegjør for alternative plasseringsmuligheter, kan naboen påpeke dette.

Kommunen kan godkjenne nærmere plassering uten at alternative plasseringsmuligheter er vurdert. Det avgjørende for interesseavveiningen er om fordelene for tiltakshaver samlet sett veier tyngre enn ulempene for naboen. Kommunens avgjørelse er som nevnt underlagt fritt skjønn. Det vil imidlertid være naturlig at kommunen vurderer mulighetene for alternativ plassering som en del av interesseavveiningen, dersom dette er påpekt av tiltakshaver eller nabo.

Departementet vil for øvrig påpeke at oppføring av frittliggende bygning, herunder garasje, med et samlet BRA eller BYA på under 50 m2 er unntatt fra søknadsplikt på visse vilkår etter pbl. § 20-5, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav a, og kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen. Her har lovgiver eksplisitt tatt stilling til interesseavveiningen.

 

[1] Se ordlyden "reduserer ulempene som påpekes av nabo" i rundskrivets punkt 4.3.