§ 57 - Departementet svarer på hva som er styrets handlingsrom ved rettsstridig vedtektsendring i årsmøtet

Vi viser til e-post fra deg 17. november 2023 med spørsmål om hva styret kan gjøre når det på årsmøtet i et eierseksjonssameie er foretatt en rettsstridig vedtektsendring. Du spør om styret i denne sammenhengen kan se bort fra vedtektsendringen og «fjerne» endringen i vedtektene, eller om vedtektene må rettes opp med et nytt vedtak på årsmøtet.

Departementet informerer innledningsvis om at vi ikke tar stilling til enkeltsaker, men uttaler oss på generelt grunnlag om hvordan eierseksjonsloven er å forstå.

Departementets svar

Årsmøtet har den øverste myndighet i sameiet, jf. eierseksjonsloven (eiersl.) § 40, og det er kun årsmøtet som har adgang til å foreta vedtektsendringer, jf. eiersl. § 27 andre ledd. Beslutning om vedtektsendringer kan bare gjennomføres med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene dersom ikke strengere krav til flertall kommer frem av loven, jf. eiersl. § 27 andre ledd.  

Styret er underlagt årsmøtet og må handle innenfor vedtekter fastsatt for eierseksjonssameiet, jf. ordlyden «sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet» i eiersl. § 57 om styrets oppgaver. Der styret mener det er foretatt en vedtektsendring som er i strid med eierseksjonsloven, vil styret måtte ta initiativ til at vedtektene endres igjen. Styret kan imidlertid ikke selv foreta vedtektsendringen. Som nevnt over, er det kun årsmøtet som har denne adgangen. Foretar styret selv endringer av vedtekter handler styret i strid med eiersl. § 27, jf. § 57.

Vi nevner samtidig at et styre kun er pliktig til å følge lovlige pålegg fra årsmøtet.[1] Mener styret at et pålegg ikke er lovlig, kan styret vurdere om de blir nødt til å fratre dersom årsmøtet velger å fastholde et vedtak de mener er ulovlig, jf. eiersl. § 55 siste ledd.[2] Det er domstolene som til sist må ta stilling til om en bestemmelse i vedtektene er ugyldig.

 

[1] Prop.39 L (2016-2017) s. 192

[2] Ot.prp.nr.33 (1995-1996) s. 123