§29-4 andre og tredje ledd - Spørsmål om kommunen kan fravike avstandskrav i plan hvis det foreligger nabosamtykke

Vi viser til din e-post datert 12. mai 2020, som ble oversendt til departementet fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) den 8. juni 2020. Vi viser også til e-post datert 8. juni 2020, der du presiserer problemstillingen.

Slik vi forstår henvendelsene dine, spør du om det er riktig, slik ansvarlige søkere i deres kommune hevder, at man kan fravike avstandsgrenser satt i reguleringsplan med et nabosamtykke, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4. Du skriver at det fremstår ulogisk at et samtykke/avstandserklæring skal kunne oppheve bestemmelser og intensjoner i en reguleringsplan eller kommuneplan.

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets svar

Byggegrenser som er fastsatt i plan etter plan- og bygningsloven kapittel 11 eller 12 kan ikke fravikes ved skriftlig nabosamtykke etter pbl. § 29-4. Adgangen til å godkjenne nærmere plassering på bakgrunn av nabosamtykke er begrenset av bestemmelser som eventuelt følger av plan. Dersom bestemmelser i en reguleringsplan eller kommuneplan skal fravikes, er det nødvendig med dispensasjon etter pbl. § 19-2, eventuelt en reguleringsendring.

Departementets vurdering og begrunnelse

Byggverk skal som hovedregel plasseres minst 4 meter fra nabogrensen, jf. pbl. § 29-4 andre ledd. Imidlertid åpner pbl. § 29-4 tredje ledd for at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense. Det følger av tredje ledd bokstav a) at kommunen kan godkjenne en slik plassering dersom eier av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke.

Bestemmelsen i pbl. § 29-4 tredje ledd gir kommunen adgang, men ikke plikt, til å godkjenne en nærmere plassering. Kommunens avgjørelse er underlagt fritt skjønn, jf. ordlyden "kan". Tiltakshaver har dermed ikke noe rettskrav på å få innvilget en søknad om plassering nærmere enn 4 meter fra nabogrensen, selv om det foreligger et nabosamtykke. Kommunen er altså ikke bundet av at nabo har gitt samtykke.

Det følger eksplisitt av pbl. § 29-4 andre ledd at andre avstandskrav kan følge av bestemmelser i plan etter kapittel 11 eller 12. Departementet har i rundskriv H/8-15 presisert at kommunenes frie skjønn i alle tilfeller er begrenset av bestemmelser i en eventuell plan, se rundskrivets pkt 2.4:

"Så lenge bygningsmyndighetene holder seg innenfor de begrensninger som følger av plan- og bygningsloven § 29-4 og eventuell plan, gir bestemmelsen anvisning på et fritt skjønn med tanke på plassering og høyde." (vår utheving)

Dette innebærer at det ikke vil være tilstrekkelig med et nabosamtykke for at kommunen skal godkjenne en plassering nærmere nabogrensen, dersom grensene er nærmere regulert i planbestemmelser. I en slik situasjon forutsetter tiltaket dispensasjon fra plan, jf. pbl. § 19-2, eller en reguleringsendring.