§ 4-22 Oppfølging og tilsyn med barn i fosterhjem

 

Dato: 27.04.2005

Vi viser til Deres brev med vedlegg av 4. mars 2005 vedrørende ovennevnte og kan opplyse om følgende:

Barneverntjenestens ansvar for oppfølgingen av barn i fosterhjem og tilsynet med fosterhjemmet er nedfelt i barnevernloven § 4-22 tredje, fjerde og femte ledd. Forskrift om fosterhjem av 18. desember 2003 §§ 7, 8 og 9 gir nærmere regler om både oppfølgingen og tilsynet. I tillegg har temaene fått bred omtale i Barne- og familiedepartementets retningslinjer for fosterhjem av 15. juli 2004.

Ifølge forskriften § 7 første ledd er det omsorgskommunen som har ansvaret for oppfølgingen og kontrollen av barnets situasjon i fosterhjemmet. Dette ansvaret innebærer oppfølging av så vel barnet som fosterhjemmet og kan ikke overføres til fosterhjemskommunen, se retningslinjene pkt. 11.

I tillegg skal det føres tilsyn med fosterhjemmet. Det fremgår både av barnevernloven

§ 4-22 femte ledd og fosterhjemsforskriften § 8 at det er barneverntjenesten i fosterhjemskommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn. Ansvaret kan imidlertid overføres til omsorgskommunen ved skriftlig avtale, se forskriften § 8 tredje ledd og retningslinjene pkt. 12.

Dersom vilkårene foreligger kan barneverntjenesten i den ansvarlige kommunen bestemme at antallet besøk i fosterhjemmet skal reduseres, jf. forskriften § 7 tredje ledd hva angår oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet og forskriften § 9 annet ledd når det gjelder tilsyn med fosterhjemmet. En slik beslutning regnes ikke som et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven. Departementet vil i denne forbindelse tilføye at det bare unntaksvis vil kunne være aktuelt å redusere antall besøk i eller tilsyn med fosterhjem dersom barnet, fosterforeldrene eller barnets biologiske foreldre motsetter seg dette. Når det gjelder tilsyn fremgår det uttrykkelig av forskriften § 9 at barnets samtykke er nødvendig når barnet er over 15 år. Oppfølging av og tilsyn med barn i fosterhjem er lovpålagte oppgaver, som fylkesmannen etter barnevernloven § 2-3 tredje ledd bokstav a) har ansvaret for å påse at kommunen utfører.