§ 4-4 Funksjonshemmede barn i barnvernet

 

Dato: 09.12.2004

Vi viser til Deres brev av 9. september 2004 med kopi av brev til departementet av 14. oktober 2003 vedrørende en konkret sak.


Departementet vil bemerke følgende:

Ansvarsforholdene rundt funksjonshemmede barn i barnevernet framgår av retningslinjer for fosterhjem, utgitt av Barne- og familiedepartementet 15. juli 2004.

Vi har vurdert fylkesmannens forslag om å overføre det helhetlige økonomiske ansvaret for barn med funksjonshemming til omsorgskommunen. Dette vil imidlertid etter vår vurdering bare delvis løse problemene som oppstår dersom omsorgs- og oppholdskommunen ikke samarbeider som forutsatt i de ovennevnte retningslinjene. Grunnen er blant annet at forslaget ikke vil omfatte barn som er frivillig plassert etter barnevernloven § 4-4. Videre løser det heller ikke spørsmålet om hvilke tiltak barnet har behov for – det vil si eventuell uenighet mellom omsorgskommunen og oppholdskommunen.

Det viktigste er imidlertid at forslaget bryter med prinsippet om at den kommunen som iverksetter et tiltak også skal ha det økonomiske ansvaret for tiltaket. Under utarbeidelsen av gjeldende barnevernlov ble det lagt vekt på at det burde være samme prinsipp i barnevernloven som i sosialtjenesteloven. Man mente at prinsippet om oppholdskommunens ansvar er mest tjenlig for å hindre at hjelpesøkende barn blir ”kasteball” mellom kommunene avhengig av barnets tilknytning til kommunen.

Etter vår oppfatning er det etter dette ikke ønskelig å gjøre endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven i tråd med fylkesmannens forslag.

Vi vil imidlertid påpeke at de ovennevnte retningslinjene for fosterhjem gir kommunene meget klare føringer blant annet om betydningen av å avklare ansvarsforholdene før plasseringen av et funksjonshemmet barn, samt om betydningen av å legge til rette for et godt samarbeide i disse sakene spesielt. Vi vil også utdype temaet i skjemaet for fosterhjemsavtalen, som planlegges revidert i løpet av 2005.