§ 4-4 Multisystematisk terapi (MST) og krav om samtykke

 

Dato: 28.02.2005

Vi viser til brev av 21. januar 2005 vedrørende ovennevnte.

Fylkesmannen ber departementet uttale seg om tiltaket MST berører ungdommen på en slik måte at det vil være nødvendig at ungdommen samtykker.

MST-tiltak regnes i praksis som et alternativ til plassering i atferdsinstitusjon. Denne behandlingen er å anse som et hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet ledd. Utgangspunktet for hjelpetiltak er at dersom barnet er over 15 år og har partsrettigheter etter § 6-3, er også barnets samtykke nødvendig for at frivillige hjelpetiltak skal kunne iverksettes.

I departementets rundskriv om bruk av ”multisystemisk terapi” (MST) overfor barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker heter det bl.a. at ”MST består av et intensivt, tidsavgrenset og familiebasert tilbud til ungdom som er kriminelt belastet og/ eller har utviklet rusproblem. Tilbudet er rettet mot den unge og dennes familie og gjennomføres i lokalmiljøet der alle aktuelle instanser blir trukket med i arbeidet”. Videre heter det at ”tilnærmingen kjennetegnes av å være en helhetlig omsorgs- og behandlingsform”.

Selv om MST-metoden i første rekke retter seg mot foreldrene, vil tiltaket likevel berøre ungdommen på en slik måte at kravet til samtykke etter departementets mening ikke kan fravikes.