§ 4-6 og § 4-4 Betydningen av samtykke

Dato: 31.03.2004

Vi viser til brev av 12. desember 2003 om forståelsen og praktisering av barnevernloven § 4-6 annet ledd. Vi beklager at det har tatt lang tid å besvare henvendelsen.

Vi forstår henvendelsen slik at barneverntjenesten i Sandnes kommune anser samtykke fra barn over 15 år som en forutsetning for frivillige hjelpetiltak etter barnevernloven. Der bare foreldrene samtykker til tiltaket, kan det etter kommunens oppfatning ikke iverksettes tiltak etter barnevernloven §§ 4-4 femte ledd og 4-6 første ledd. Departementet er enig i denne forståelsen av loven. Det fremgår ikke direkte, verken av ordlyden i bestemmelsene eller av forarbeidene, om også barnets samtykke er nødvendig for å kunne iverksette frivillige hjelpetiltak når barnet er over 15 år og selv er part i saken, jf. barnevernloven § 6-3. Departementet har imidlertid lagt til grunn at også barnets samtykke er nødvendig, jf. Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4 (Q-0982) pkt. 3.2.

Spørsmålet blir da om man i tilfeller der foreldrene samtykker, mens barnet over 15 år motsetter seg tiltak etter barnevernloven, har anledning til å treffe akuttvedtak på grunn av forholdene i hjemmet etter § 4-6 annet ledd. Etter departementets oppfatning kan § 4-6 annet ledd anvendes i slike tilfeller, forutsatt at vilkårene i bestemmelsen for øvrig er til stede.