§ 5-8 Godkjenning av institusjoner – kommunalt tiltak

 

Dato:12.07.2005

Vi viser til e-post av 5. juli 2005 fra Eirik Lyssand der det stilles spørsmål vedrørende hvilke tiltak som skal godkjennes etter barnevernloven m.v.

Plasseringshjemlene i barnevernloven er ikke begrenset til å omfatte institusjoner etter barnevernloven. Både § 4-4 femte ledd og § 4-12, jf. § 4-14c, gir adgang til plassering i institusjoner som er regulert i andre lover. Forutsetningen for dette vil normalt være at barnet har behov for andre typer tiltak enn barnevernloven omfatter. I forarbeidene til loven er nevnt som eksempler barn med særlig behov for opplæring og/eller behandling som kan ha behov for opphold i institusjon under lov om psykisk helsevern eller bolig (med heldøgnsomsortjenester) etter sosialtjenesteloven.

Kravet om godkjenning av private og kommunale institusjoner gjelder bare institusjoner som ikke er regulert av andre lover, jf. lovens § 5-8 og § 2 i forskrift om godkjenning av private og kommunale institusjoner som skal benyttes for barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven. Institusjoner eller andre heldøgnstiltak som er regulert av andre lover, som for eksempel lov om psykisk helsevern eller sosialtjenesteloven skal ikke godkjennes etter barnevernloven. Dette innebærer at kommunal barnebolig med heldøgnsomsorgstjenester etter sosialtjenesteloven ikke skal godkjennes etter barnevernloven.

Fylkesmannens tilsynsansvar etter barnevernloven gjelder bare institusjoner som er omfattet av barnevernloven § 5-1 og § 5-8. Dette innebærer at fylkesmannens tilsynsansvar ikke gjelder institusjoner eller lignende som er regulert i andre lover, som for eksempel kommunal barnebolig som er hjemlet i sosialtjenesteloven. Tilsyn skal i disse tilfellene skje etter den loven som regulerer tiltaket.

Det samme gjelder finansieringen av oppholdet. Statlig regional barnevernmyndighets ansvar for å dekke utgifter i forbindelse med institusjonsopphold gjelder heller ikke institusjoner etter andre lover selv om plasseringen skjer med hjemmel i barnevernloven. I disse tilfellene skal finansieringen skje etter de regler som gjelder for plasseringer etter vedkommende lov.

Departementet understreker at vi med dette ikke har tatt stilling til den konkrete saken som er bakgrunnen for henvendelsen.