§ 6-7 Spørsmål om forholdet mellom straffeprosessloven § 71 b i forhold til barnevernloven § 6-7

 

Dato: 04.06.2004

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 6. juni 2003, der det ble stilt spørsmål ved forholdet mellom barnevernloven § 6-7 tredje ledd første punktum og straffeprosessloven § 71 b. Vi beklager at det har tatt så lang tid å besvare henvendelsen.

Departementet forela spørsmålet for Lovavdelingen i Justisdepartementet ved brev av 3. desember 2003. Lovavdelingen avga sin uttalelse om spørsmålet ved brev av 20. februar 2004, jf. vedlagte kopi av uttalelsen. På bakgrunn av uttalelsen må det legges til grunn at straffeprosessloven § 71 b klart forutsetter at taushetsplikten etter barnevernloven

§ 6-7 tredje ledd første punktum ikke skal gjelde for de begrensede opplysningene straffeprosessloven § 71 b forutsetter at barneverntjenesten skal gi til påtalemyndigheten.