§§ 9-1 og 9-5 Dekning av utgifter til tolk

Vi viser til brev av 5. mars 2008 der kommunen ber om departementets avklaring på hvorvidt utgifter til tolk som Bufetat, MST-teamet har behov for å bruke i sitt arbeid med klientsaker, skal dekkes av Bufetat eller av den enkelte kommune. Departementet bes også vurdere hvorvidt tilsvarende ordning i så fall bør gjelde ved gjennomføring av andre hjelpetiltak i statlig regi. Vi beklager at det har tatt lang tid å besvare kommunens henvendelse.

Som påpekt av kommunen omhandler ikke Rundskriv Q-06/2007 ”Oppgaveansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om betalingsordninger i barnevernet” denne problemstillingen direkte, men fastslår på generelt grunnlag at kommunen skal dekke en nærmere angitt egenandel ved bruk av hjelpetiltak i regi av det statlige barnevernet.

Når det gjelder evidensbaserte behandlingsmetoder som er en del av de tiltakene som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tilbyr kommunene, jf. pkt 8.2 i ovennevnte rundskriv, finner departementet det naturlig at tolkeutgifter inngår i de totale utgiftene til tiltaket når slikt tiltak er vedtatt. Dette innebærer at tolkeutgifter skal inngå i de totale utgiftene til tiltaket, og fordeles i henhold til de årlige satsene for egenandelen for kommunenes betaling i statlige barneverntiltak.

Departementet legger videre til grunn at utgifter til tolketjenester under forberedelse med iverksetting av tiltaket, dekkes av kommunen.