Forespørsel om unntak fra reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereform

Sammenslåing Klæbu kommune og Trondheim kommune - behov for midlertidig forskrift til lov om offentlige anskaffelser

Jeg viser til brev til statsråd Jan Tore Sanner av 15.12.17 fra Klæbu kommune og Trondheim kommune. I brevet viser dere til den kommende sammenslåingen av kommunene, og dere ber departementet vurdere å utarbeide en forskrift som gir kommuner som skal slå seg sammen enkelte unntak fra lov om offentlige anskaffelser.

I brevet framgår det at dere i størst mulig grad ønsker å samordne driften i den gjenstående tiden som to kommuner, slik at innbyggere, samarbeidspartnere og leverandører skal oppleve en kommune i normal drift på sammenslåingstidspunktet. Dere mener anskaffelsesregelverket ikke er tilpasset en slik sammenslåingsprosess.

Jeg har forståelse for at prosessen med å samordne kommunenes virksomhet tidvis er krevende. Departementet bistår kommunene i dette arbeidet gjennom seminarer som arrangeres i samarbeid med KS, veiledning som finnes på www.kommunereform.no, mv.

Når det gjelder forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser, er det departementets vurdering at det ikke finnes hjemmel for å gi unntak for anskaffelsesreglene for kommuner som skal slås sammen, verken i anskaffelsesregelverket eller etter inndelingsloven § 17. Kommunene må dermed søke å utnytte det handlingsrommet anskaffelsesreglene gir, blant annet når det gjelder adgangen til endring i inngåtte kontrakter. En veileder til reglene om offentlige anskaffelser i forbindelse med kommunereformen finnes her.

Videre viser jeg til at gjeldende regler for interkommunalt samarbeid åpner for at kommuner som skal slås sammen, kan velge å samarbeide på ulike måter før sammenslåingen trer i kraft.


Med hilsen

Monica Mæland