Havbruksstrategien - Et hav av muligheter

Til innholdsfortegnelse

10 Handlingsplan for innlandsoppdrett

Stortinget har anmodet regjeringen om å legge frem en handlingsplan for innlandsoppdrett. Vedtaket ble truffet ved behandling av Meld. St. 31 (2014–2015) Garden som ressurs – marknaden som mål – Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar, jf. Innst. 177 S (2015–2016).

Det er interesse for en økt satsing på akvakultur i innlandet, og for at det legges til rette for denne typen oppdrett. I oppfølgingen av Landbruksdepartementets stortingsmelding «Garden som ressurs» ba Stortinget regjeringen om å fremme en tiltaksplan for å legge til rette for innlands oppdrettsvirksomhet.

Regjeringen ønsker å legge til rette for akvakultur på en bred front, også på land og i innlandet. Akvakulturnæringen i innlandet er begrenset i omfang og er sammensatt av flere ulike produksjonsformer, noen eldre og tradisjonsbundne og andre mer industrialiserte.

Oppdrett i innlandet omfatter ørret i jorddammer, små kar i tilknytning til annen gårdsdrift, merder i oppdemmede innsjøer (kraftmagasiner) og i nyere tid røye og laks i industriell skala i moderne resikruleringsanlegg (RAS) på land. De ulike produksjonsformene har sine egne muligheter og begrensninger innenfor dagens regelverk.

Næringsaktørene har blant annet løftet frem problemstillinger knyttet til om sektormyndighetene i innlandsregionene har tilstrekkelig kompetanse på akvakultur. Enkelte aktører har anført at forurensningsregelverket er for rigid. Flere har pekt på viktigheten av å tillate avl på røye i oppdrett for å kunne oppnå bedre vekst og mer lønnsom drift.

Regjeringen har gjort flere grep for å bedre legge til rette for innlands fiskeoppdrett:

  • I 2015 sendte Nærings- og fiskeridepartementet et brev til fylkeskommunene hvor det ble presisert at regelverket tillater avl av røye i oppdrett, med den begrensningen at man ikke henter avlsmateriale fra nord til sør. Dette var viktig for å legge til rette for røyeoppdrett i innlandet.
  • I 2016 etablerte regjeringen en ny ordning med vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks i anlegg på land. Store industriprosjekter for landbasert oppdrett i innlandet, blant annet på Rjukan og i Rendalen, nyter godt av den betydelige teknologiutviklingen for landbaserte fiskeoppdrettsanlegg som har blitt utløst gjennom denne ordningen.
  • Regjeringen innførte i 2018 krav til teknisk standard for landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Dette gir sikrere anlegg med lavere utslipp og betydelig redusert risiko for rømt fisk ut i vassdragene. Det gir trygghet og forutsigbarhet hva gjelder miljøpåvirkningen fra slik produksjon, og kan lette prosessen med etablering av anlegg.
  • I mars 2021 mottok Mattilsynet en risikoanalyse fra Veterinærinstituttet for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett. Denne vil gi et bedre kunnskapsgrunnlag for den videre forvaltningen av denne næringen.
  • Gjennom det generelle virkemiddelapparatet gis det midler til forskning på og utvikling av landbasert oppdrettsteknologi som kommer innlands fiskeoppdrett til gode. Blant annet gis det betydelig finansiering til Nofima til forskning på resirkuleringsteknologi (RAS-anlegg) for landbasert fiskeoppdrett. Innlands fiskeoppdrett har for øvrig den samme tilgangen som annet næringsliv til det generelle virkemiddelapparatet og ordningene gjennom blant annet Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva.

Regjeringen ønsker å legge til rette for oppdrett også i innlandet, der dette kan skje på en miljømessig forsvarlig måte. Dette kan gi positive bidrag til ny næringsvirksomhet, verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser. Søknader om oppdrett i innlandet må møte samme faglige kompetanse som søkere i kystfylkene. Videre må vi sikre at miljømessig bærekraft, fiskevelferd og fiskehelse har høyeste prioritet, også for utviklingen av akvakultur i innlandet. En utfordring for innlands fiskeoppdrett er at elver og innsjøer har dårlig kapasitet til å ta imot utslippet fra slik virksomhet. Det kan derfor være vanskelig å skalere opp slik produksjon med mindre man øker rensegraden som følge av teknologiutvikling.

10.1 Regjeringen vil

  • tilrettelegge for egnet RAS-teknologi og revidere forskrifter for et miljøvennlig innlandsoppdrett
  • sikre god kompetanse ved saksbehandling av akvakultursøknader i innlandet
Til forsiden