Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i varemerkeloven og tolloven mv. Det foreslås endringer i varemerkelovgivningen til gjennomføring av nytt varemerkedirektiv (2015/2436). Endringene vil innebære at regelverket moderniseres og klargjøres, blant annet ved at reglene om hvilke tegn som kan registreres som varemerke blir teknologinøytrale. Videre foreslås at Norge tiltrer Singaporetraktaten om varemerkerett, som forenkler formaliakrav til varemerkeregistreringer. I tillegg foreslås å styrke reglene i tolloven om tollmyndighetenes kontroll med varer som krenker immaterialrettigheter, slik at reglene bringes på nivå med det som gjelder i EU. Det foreslås også enkelte endringer i foretaksnavneloven og andre lover innen industrielt rettsvern.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.09.2018