Høring - NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet sender med dette NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland på høring. Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. februar 2018 og har vært ledet av professor og rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen. Ekspertgruppens mandat har vært å vurdere om Statens pensjonsfond utland (SPU) bør investeres i energiaksjer. Departementet mottok gruppens utredning 24. august 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.11.2018

Vår ref.: 17/4226

Finansdepartementet sender med dette NOU 2018: 12 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland på høring. Ekspertgruppen ble oppnevnt 13. februar 2018 og har vært ledet av professor og rektor ved Norges Handelshøyskole Øystein Thøgersen. Ekspertgruppens mandat har vært å vurdere om Statens pensjonsfond utland (SPU) bør investeres i energiaksjer. Departementet mottok gruppens utredning 24. august 2018.

Bakgrunnen for ekspertgruppens arbeid er et råd fra Norges Bank til Finansdepartementet i november 2017 om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen for SPU. Leverandøren av referanseindeksen for aksjer i SPU, FTSE Russell, har besluttet at sektorens navn fra 1. januar 2019 endres fra «olje og gass» til «energi». Navnebyttet gjenspeiler at sektoren omfatter energivirksomhet i bred forstand, og favner om lag 300 internasjonale energiselskaper med inntekter fra ulik virksomhet – fra fornybar energi til store, integrerte oljeselskaper med inntekter fra hele verdikjeden og fra mange land.

Rådet fra Norges Bank ble sendt på høring i februar 2018, og banken ble samtidig bedt om å bidra med ytterligere informasjon. Oppfølgingsbrevet fra banken ble oversendt Finansdepartementet 26. april 2018.

Norges Banks begrunnelse for rådet er at å ta energisektoren ut av SPUs referanseindeks vil bidra til å redusere oljeprisrisikoen i statens formue. Banken viser til at rådet ikke er vurdert opp mot andre virkemidler som kan tas i bruk for å redusere oljeprisrisikoen for norsk økonomi og peker på at en slik vurdering ligger utenfor rollen som Finansdepartementets rådgiver i spørsmål om SPUs investeringsstrategi.

Både Norges Bank og ekspertgruppen har hatt et finansielt utgangspunkt for sine vurderinger, men ekspertgruppen har lagt til grunn et bredere sett med hensyn enn Norges Bank, i tråd med sitt mandat. Gruppen har vurdert sårbarheten i norsk økonomi og nasjonalformuen for et varig fall i oljeprisen, samt nytten og kostnadene ved å ta energiaksjer ut av SPUs investeringer. Utvalget har også sett på alternative tiltak som kan redusere risikoen.

Ekspertgruppen er enig med Norges Bank i at verdien av energiaksjer påvirkes av oljeprisen, særlig på kort sikt. I likhet med banken, og i tråd med forskningslitteraturen, finner gruppen at avkastningen av energiaksjer i stor grad følger den generelle utviklingen i aksjemarkedet og at sammenhengen med oljeprisendringer er sterkere enn for andre aksjesektorer, men forholdsvis svak i absolutt forstand. Ifølge gruppen skyldes kun en liten andel av risikoen ved å investere i energiaksjer endringer i oljeprisen, og sammenhengen synes å variere over tid. Gruppens vurdering er at et salg av energiaksjene i SPU vil ha liten effekt på nasjonens oljeprisrisiko. Etter en samlet vurdering av ulike hensyn er ekspertgruppens vurdering at SPU fortsatt bør investeres i energiaksjer.

Ekspertgruppen peker på at dersom staten likevel skulle ønske reduksjon i oljeprisrisiko, bør de mest effektive tiltakene velges. Gruppen peker på at det trolig vil være mer effektivt å selge statlige eierposter i Equinor eller SDØE, men har ikke utredet dette nærmere.

 

Mer informasjon

Mer informasjon:

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no, under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Finansdepartementet per e-post til: postmottak@fin.dep.no.

Høringen er åpen. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.

Finansdepartementet ber om innspill innen 28. november 2018.

 

Med hilsen

Espen Erlandsen e.f.
ekspedisjonssjef

Hans Jørgen Tranvåg
fagsjef

Civita
DnB
Finansanalytikerforeningen
Finans Norge
Folketrygdfondet
Handelshøyskolen BI (v/Institutt for finans og Institutt for samfunnsøkonomi)
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen
Norges Bank
Norges Handelshøyskole (v/Institutt for finans og Institutt for samfunnsøkonomi)
Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet (v/Institutt for samfunnsøkonomi)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statistisk sentralbyrå
Storebrand
Tankesmien Agenda
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Universitetet i Bergen (v/Institutt for økonomi)
Universitetet i Oslo (v/Økonomisk institutt)
Universitetet i Stavanger (v/Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
UiT/Norges arktiske universitet (v/Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi)
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund