Høring - Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover

Høringsfrist: 14. november 2005

Høringsfristen er 14. november 2005. Høringsuttalelser bes også sendt til elh@asd.dep.no. (08.08.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Mottatte høringsuttalelser vil bli lagt inn her fortløpende.

Merknader

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og politidepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Moderniseringsdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Aetat Arbeidsdirektoratet ( brev, vedlegg)

Datatilsynet

Direktoratet for arbeidstilsynet

NAV interim

Rikstrygdeverket

Skattedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Trygderetten

Utlendingsdirektoratet

Akademikerne

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger,

sosionomer og vernepleiere (FO)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Advokatforeningen

Attføringsbedriftene

Den norske lægeforening

De selvstendige kommunale pensjonskasser

Forum for Offentlige ServiceKontor (FOSK)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Bergen

Kommunal landspensjonskasse

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Landslaget for offentlige pensjonister

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Helse og Sosiallederlag

Norsk Pensjonistforbund

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS)

Robin Hood Huset ( brev, vedlegg)

Senter for seniorpolitikk

Statens pensjonskasse

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Velferdsalliansen

Vestlandske Blindeforbund

Høyskolen i Oslo ( brev, vedlegg)

Universitetet i Bergen ( brev, vedlegg)

Universitetet i Oslo

Statistisk sentralbyrå

KS

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Vest Agder

Fylkesmannen i Vestfold

Akershus fylkeskommune ( brev, vedlegg)

Aust-Agder fylkeskommune ( brev, vedlegg)

Buskerud fylkeskommune ( brev, vedlegg)

Hedmark fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune

Nord-Trøndelag fylkeskommune ( brev, vedlegg)

Oppland fylkeskommune

Telemark fylkeskommune

Alvdal kommune

Andebu kommune

Andøy kommune ( brev, vedlegg)

Asker kommune ( brev, vedlegg)

Bergen kommune

Bærum kommune ( brev, vedlegg)

Bømlo kommune

Eidsvoll kommune

Elverum kommune

Enebakk kommune

Finnøy kommune

Fitjar kommune

Flå kommune

Frogn kommune ( brev, vedlegg)

Gausdal kommune ( brev, vedlegg)

Gran kommune

Hamar kommune

Hole kommune ( brev, vedlegg)

Hå kommune

Inderøy kommune

Karmøy kommune

Kristiansand kommune

Kvinnherad kommune

Lier kommune ( brev, vedlegg)

Luster kommune ( brev, vedlegg)

Lyngdal kommune ( brev, vedlegg)

Løten kommune

Meland kommune

Meråker kommune

Namdalseid kommune ( brev, vedlegg)

Naustdal kommune

Nittedal kommune ( brev, vedlegg)

Nord-Fron kommune ( brev, vedlegg)

Nordre Land kommune

Nøtterøy kommune

Oppdal kommune

Oppegård kommune ( brev, vedlegg)

Oslo kommune

Osterøy kommune

Porsgrunn kommune

Rendalen kommune

Rømskog kommune ( brev, vedlegg)

Røyrvik kommune

Sandnes kommune

Sel kommune

Sogndal kommune

Sortland kommune

Stange kommune

Stavanger kommune

Steinkjer kommune

Tinn kommune

Tromsø kommune

Trondheim kommune ( brev, vedlegg)

Tysnes kommune

Tynset kommune

Tønsberg kommune ( brev, vedlegg)

Ulstein kommune

Vaksdal kommune

Vegårshei kommune ( brev, vedlegg)

Verran kommune ( vedlegg)

Volda kommune ( brev, vedlegg)

Voss kommune

Øksnes kommune

Østre Toten kommune ( brev, vedlegg)

Øvre Eiker kommune

Ål kommune

Åseral kommune

Åsnes kommune

Akershus kommunale økonomirådgivere ( brev, vedlegg)

Nettverk for kommunale ombud ( brev, vedlegg)

Styringsgruppa for Samordningsprosjektet: Lødingen Velferdstorg

Ingen merknader

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Bedriftsforbundet

Forsvarsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Likestillingsombudet

Miljøverndepartementet

Norsk bonde- og småbrukarlag

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Senter mot etnisk diskriminering

Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning

Utenriksdepartementet