Høyring – forslag om endringar i lovgivinga om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja (om statstilskott til pensjonspremie og eigenkapital til Den norske kyrkja)

Når Den norske kyrkja skiljast frå staten 1. januar 2017 vil det medføre nokre endringar i statens økonomiske overføring til Den norske kyrkja.

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 15.09.2016