Meld. St. 9 (2011–2012)

Landbruks- og matpolitikken— Velkommen til bords

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

BSE

Bovin spongiform encephalopati / Kugalskap

BU-midler

Bygdeutviklingsmidler

CBD

Konvensjonen om biologisk mangfold

Codex

Codex Alimentarius

DN

Direktoratet for naturforvaltning

EAAP

European Association for Animal Production

EFSA

European Food Safety Autority

EFTA

Det europeiske frihandelsforbund

EU

Den Europeiske Union

EUR

Euro

EØS

Det europeisk økonomiske samarbeidsområdet

FAO

Food and Agriculture organization of the United Nations

FoU

Forskning og utvikling

GenØk

Senter for biosikkerhet

Global G.A.P

Global Good Agricultural Practice

GMO

Genmodifiserte organismer

GROT

Greiner og topper

HMS

Helse, miljø og sikkerhet

IN

Innovasjon Norge

INON

Inngrepsfrie naturområder i Norge

IPCC

International panel on climate change / FNs klimapanel

IPPC

International Plant Protection Convention / Verdens plantehelseorganisasjon

ISO

International Standards Organization

ITPGRFA

Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser

IUCN

Den internasjonale naturvernorganisasjonen

Klif

Klima- og forurensingsdirektoratet

KSL

Kvalitetssystem i landbruket

LCA

Life cycle assessment

LULUCF

Land Use, Land Use Change and Forestry

MCPFE

Ministerkonferansene for beskyttelse av Europas skoger

MiS

Miljøregistreringer i skog

NCE

Norwegian Centre of Expertise

NHO

Næringslivets hovedorganisasjon

NINA

Institutt for naturforskning

NORUT

Northern Research Institute

NTP

Nasjonal transportplan

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

OIE

Verdens dyrehelseorganisasjon

REDD +

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation

RÅK-ordningen

Råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer

RÅK-varer

Industrielt bearbeidede jordbruksvarer

SIFO

Statens institutt for forbruksforskning

SLF

Statens landbruksforvaltning

SPS-avtalen

The WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures/ Avtalen om veterinære og plantesanitære forhold i WTO

SSB

Statistisk sentralbyrå

TBT-avtalen

The WTO Agreement on Technical Barriers to Trade / Avtalen om tekniske handelshindre i WTO

UMB

Universitetet for miljø- og biovitenskap

UNFCCC

FNs rammekonvensjon om klimaendringer (FNs klimakonvensjon)

UNFF

FNs skogforum

UNICEF

FNs barnefond

VKM

Vitenskapskomitéen for mattrygghet

VSP mat

Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon

WHO

World Health Organization / Verdens helseorganisasjon

WTO

World Trade Organization / Verdens handelsorganisasjon

Til forsiden