Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Til innholdsfortegnelse

2 Dokumentasjon av usikkerhetsviften for fondsverdien

Beregningene av forventet verdiutvikling av Statens pensjonsfond utland (SPU) er basert på stokastiske simuleringer, såkalte Monte Carlo-simuleringer. I simuleringene «trekkes» et stort antall mulige forløp for realverdien av fondet etter gitte sannsynlighetsfordelinger. Medianen og usikkerhetsviften er beregnet på bakgrunn av de simulerte forløpene.

Verdiene er i utgangspunktet log-normalfordelte, men det er lagt til grunn en svak grad av «mean reversion» i aksjekursene som gir noe avvik fra fordelingen. Log-normalfordelingen sikrer at aktivaprisene ikke kan bli negative, og innebærer samtidig en større oppside enn nedside i utfallsrommet. Det kan ikke utelukkes at simuleringene undervurderer sannsynligheten for ekstreme utfall, både i negativ og positiv retning.

Simuleringene er gjort med utgangspunkt i SPUs referanseindekser for aksjer og obligasjoner og gjeldende regel for tilbakevekting av aksjeandelen til 70 pst. Indeksene simuleres i fondets valutakurv, og omregnes deretter til norske kroner ved hjelp av en egen stokastisk prosess for kronekursen. Det er forutsatt noe korrelasjon mellom kronekursen og aksjer, men ikke mellom kronekursen og obligasjoner. Svingninger i kronekursen bidrar til å øke svingningene i realverdien av fondet målt i kroner, og dermed utfallsrommet, men de påvirker ikke medianverdien. Avkastningsbidrag fra eiendomsinvesteringene og avvik fra referanseindeksene er ikke modellert.

Beregningene bygger på følgende forutsetninger:

  • Simuleringene tar utgangspunkt i en fondsverdi ved inngangen til andre halvår 2021 på 11 919 mrd. 2022-kroner.

  • Anslag for forventet langsiktig realavkastning av fondet på 3 pst. (ubetinget anslag basert på langsiktig empiri og analyse).

  • Anslag for volatilitet på aksjer og obligasjoner på hhv. 16 og 6 pst. (basert på historisk empiri i perioden 1900-2016 og analyse)

  • Forventet korrelasjon på 0,1 mellom aksjer og obligasjoner (basert på korrelasjon i nyere tid)

  • Forventet korrelasjon på 0,3 mellom kronekursen (prisen på en krone målt i enheter av valutakurven) og aksjer (basert på gjennomsnittlig korrelasjon i perioden 1998-juni 2020)

  • Standardavvik for valutakursen på 8 pst. (basert på historiske årlige svingninger i kronekursen relativt til valutakurven i perioden 1998-juni 2020)

Forutsetningene er nærmere omtalt i kapittel 3 i Meld. St. 26 (2016–2017) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016.

Netto tilførsel til fondet er bestemt av statens anslåtte netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten fratrukket uttak fra fondet. For uttak fra fondet er det beregningsteknisk lagt til grunn et årlig uttak på 3 pst. ut beregningsperioden.

Til forsiden