Meld. St. 1 (2021–2022)

Nasjonalbudsjettet 2022

Til innholdsfortegnelse

4 Historiske tabeller og detaljerte anslagstall

Tabell 4.1 Bruttonasjonalinntekt. Mrd. Kroner

2020

2021

2022

Bruttonasjonalprodukt

3 413,5

3 843,6

4 017,9

BNP Fastlands-Norge

3 043,0

3 235,9

3 426,9

Rente- og stønadsbalansen

82,5

57,1

78,0

Overskudd på driftsbalansen

67,2

280,7

212,0

Bruttonasjonalinntekt

3 565,8

3 934,0

4 131,9

Kilde: Finansdepartementet og SSB.

Tabell 4.2 Produktivitetsutviklingen. Prosentvis endring fra året før1

Årlig gjennomsnitt

1971–1980

1981–1990

1991–2020

1971–2020

2021

2022

Arbeidskraftsproduktivitet

Fastlands-Norge

3,3

1,7

1,7

2,0

1,6

1,8

Private fastlandsnæringer2

3,0

1,7

2,0

2,2

1,9

2,0

Total faktorproduktivitet

Fastlands-Norge

2,1

0,7

1,3

1,3

1,7

1,8

Private fastlandsnæringer2

2,0

0,7

1,5

1,5

2,2

2,6

1 Arbeidsproduktivitet er definert som bruttoprodukt per utført timeverk, mens total faktorproduktivitet er definert som den delen av endringen i bruttoproduktet som ikke kan henføres til endring i bruken av arbeidskraft og realkapital.

2 Private næringer i Fastlands-Norge utenom bolig, primærnæringer, oljeboring og elektrisitetsforsyning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.3 Anslag for den økonomiske utviklingen i 2022. Prosentvis endring fra året før

BNP Fastlands-Norge

KPI

Årslønn

Arbeidsledighet AKU1

Danske Bank

Okt 2021

4,0

1,6

3,3

..

DNB

Aug 2021

3,5

1,7

3,0

3,5

Handelsbanken

Apr 2021

3,4

1,1

2,8

..

LO

Sep 2021

4,1

2,0

..

4,5

Nordea

Sep 2021

3,9

1,6

3,2

..

Norges Bank

Sep 2021

4,5

1,5

3,1

..

NHO

Okt 2021

3,4

1,8

..

3,8

OECD

Mai 2021

3,7

1,9

..

4,0

SEB

Sep 2021

3,7

1,9

2,9

4,0

Statistisk sentralbyrå

Sep 2021

3,8

1,9

3,1

4,4

Swedbank

Sep 2021

3,8

1,1

..

3,7

Gjennomsnitt

3,8

1,6

3,1

4,0

Finansdepartementet

Sep 2021

3,8

1,3

3,0

4,1

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: Som angitt i tabellen.

Tabell 4.4 Hovedtall for noen av Norges viktigste handelspartnere. Prosentvis endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt

Konsumprisindeks

Arbeidsledighet1

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Euroområdet

-6,6

4,8

4,3

0,3

2,1

1,5

7,9

8,0

8,1

Sverige

-2,8

4,0

3,4

0,5

2,0

2,1

8,3

8,7

7,7

Storbritannia

-9.9

6,8

5,0

0,9

2,2

2,6

4,5

5,0

5,0

USA

-3,5

6,0

5,2

1,2

4,3

3,5

8,1

5,4

3,5

Danmark

-2,7

3,8

3,0

0,4

1,4

1,6

5,6

5,4

5,5

Kina

2,3

8,0

5,6

2,5

1,1

1,8

-

-

-

1 Prosent av arbeidsstyrken.

Kilde: IMF, OECD, Eurostat, nasjonale kilder og Finansdepartementet.

Tabell 4.5 Framskriving av norsk tremåneders pengemarkedsrente1. Prosent

2020

2021

2022

Nasjonalbudsjettet 2022

0,7

0,5

1,1

Revidert nasjonalbudsjett 2021

0,7

0,6

1 Årsgjennomsnitt beregnet på bakgrunn av implisitte terminrenter.

Kilde: Macrobond, Thomson Reuters og Finansdepartementet.

Tabell 4.6 Finansdepartementets anslag for 2021 på ulike tidspunkter.1 Prosentvis volumendring fra året før, der ikke annet er angitt

RNB21

NB22

Handelspartnerne

BNP

4,4

5,0

Norge

BNP Fastlands-Norge

3,7

3,9

Sysselsatte personer

0,5

0,8

Arbeidsledighetsrate (AKU), nivå

4,4

4,7

Årslønn

2,4

2,8

Konsumprisindeksen (KPI)

2,8

2,8

Råoljepris, kroner per fat, nivå2

557

568

Statsbudsjettet

Overskudd, mrd. kroner, nivå3

-57,8

-23,3

Underliggende, reell utgiftsvekst

1,6

1,0

Strukturelt oljekorrigert underskudd4

12,3

12,1

1 Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB21) og Nasjonalbudsjettet 2022 (NB22).

2 Løpende priser.

3 Inklusive Statens pensjonsfond.

4 Prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.7 Hovedtall for offentlig konsum. Prosentvis volumendring fra året før

Mrd. kroner 2020

2021

2022

Offentlig konsum

905,6

3,9-0,2
Statlig

448,8

3,70,2
Kommunalt

456,8

4,0-0,5
Offentlige investeringer

216,4

-2,5-0,2
Statlig

130,2

-0,81,7
Kommunalt

86,2

-5,0-3,0
Bruttoprodukt

693,7

3,30,4
Statlig

324,0

3,9-0,4
Kommunalt

369,7

2,81,0
Sysselsetting, mill. timeverk

1 165,2

2,2

-0,5

Statlig

472,6

2,5

-2,1

Kommunalt

692,5

2,0

0,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.8 Påløpte inntekter og utgifter i offentlig forvaltning. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

A. Totale inntekter

2 014 691

2 072 598

1 885 413

2 102 174

2 297 254

2,9

-9,0

11,5

9,3

Formuesinntekter

429 506

443 805

367 398

394 880

417 229

3,3

-17,2

7,5

5,7

Skatt- og pensjonspremier

1 410 189

1 440 202

1 328 124

1 515 028

1 685 084

2,1

-7,8

14,1

11,2

2.1 Oljeskatter

148 687

119 721

7 712

119 500

209 700

-19,5

-93,6

-

75,5

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

421 184

429 089

435 028

453 963

503 100

1,9

1,4

4,4

10,8

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

840 318

891 392

885 384

941 565

972 284

6,1

-0,7

6,3

3,3

Andre overføringer, bøter mv.

26 536

29 100

36 745

30 806

27 144

9,7

26,3

-16,2

-11,9

Gebyrinntekter mv

148 458

157 952

153 094

161 460

167 798

6,4

-3,1

5,5

3,9

Kapitaloverføringer

2

1 539

52

B. Totale utgifter

1 735 110

1 836 687

1 982 954

2 062 136

2 065 845

5,9

8,0

4,0

0,2

Renteutgifter og utbytte

17 726

19 085

16 353

13 442

15 319

7,7

-14,3

-17,8

14,0

Overføringer til utlandet

33 941

38 806

43 450

43 551

47 041

14,3

12,0

0,2

8,0

Subsidier mv.

69 016

72 489

98 226

128 356

98 231

5,0

35,5

30,7

-23,5

Stønader til husholdninger

505 261

523 957

577 943

589 665

596 678

3,7

10,3

2,0

1,2

Overføringer til ideelle organisasjoner

58 997

63 328

70 419

73 638

72 457

7,3

11,2

4,6

-1,6

Lønnskostnader

519 757

545 212

557 117

589 925

603 244

4,9

2,2

5,9

2,3

Produktinnsats

256 754

272 046

284 052

307 742

311 640

6,0

4,4

8,3

1,3

Produktkjøp til husholdninger

76 031

78 235

80 769

86 900

88 379

2,9

3,2

7,6

1,7

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

193 933

213 581

216 442

217 788

221 967

10,1

1,3

0,6

1,9

Netto kjøp av tomter og grunn

-4 048

626

-6 388

652

671

-

-

-

-

Kapitaloverføringer

7 742

9 322

44 571

10 479

10 219

-

-

-

-

C. Nettofinansinvestering (A-B)

279 581

235 911

-97 541

40 038

231 409

-

-

-

-

Memo:

Konsum i offentlig forvaltning

826 111

868 066

905 561

970 257

990 906

5,1

4,3

7,1

2,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.9 Påløpte inntekter og utgifter i statsforvaltningen. Mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

A. Totale inntekter

1 696 535

1 738 812

1 558 110

1 741 063

1 946 104

2,5

-10,4

11,7

11,8

Formuesinntekter

412 203

422 210

352 091

380 218

401 476

2,4

-16,6

8,0

5,6

Skatt- og pensjonspremier

1 192 799

1 216 550

1 103 318

1 261 501

1 447 357

2,0

-9,3

14,3

14,7

2.1 Oljeskatter

148 687

119 721

7 712

119 500

209 700

-19,5

-93,6

-

75,5

2.2 Produksjonsskatter Fastlands-Norge

406 979

414 341

420 210

439 063

487 934

1,8

1,4

4,5

11,1

2.3 Skatt og trygdeavgifter Fastlands-Norge

637 133

682 488

675 396

702 937

749 723

7,1

-1,0

4,1

6,7

Overføringer innen offentlig forvaltning

2 184

2 498

2 493

2 323

3 385

14,4

-0,2

-6,8

45,7

Andre overføringer, bøter mv.

20 447

22 310

28 328

23 731

19 857

9,1

27,0

-16,2

-16,3

Gebyrinntekter mv

68 900

73 705

71 828

73 290

74 029

7,0

-2,5

2,0

1,0

Kapitaloverføringer

2

1 539

52

B. Totale utgifter

1 396 967

1 467 736

1 630 195

1 684 795

1 660 756

5,1

11,1

3,3

-1,4

Renteutgifter og utbytte

8 267

7 960

7 070

5 892

6 225

-3,7

-11,2

-16,7

5,6

Overføringer til utlandet

33 941

38 806

43 450

43 551

47 041

14,3

12,0

0,2

8,0

Subsidier mv.

59 779

62 263

86 493

116 057

85 825

4,2

38,9

34,2

-26,0

Stønader til husholdninger

485 544

504 813

560 564

571 442

578 292

4,0

11,0

1,9

1,2

Overføringer til ideelle organisasjoner

39 125

41 678

47 956

50 084

48 692

6,5

15,1

4,4

-2,8

Overføringer innen offentlig forvaltning

250 451

258 029

280 631

289 338

275 026

3,0

8,8

3,1

-4,9

Lønnskostnader

223 076

232 835

241 073

258 534

259 539

4,4

3,5

7,2

0,4

Produktinnsats

129 042

137 019

145 603

151 787

155 721

6,2

6,3

4,2

2,6

Produktkjøp til husholdninger

48 919

49 914

51 223

55 919

57 121

2,0

2,6

9,2

2,1

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

116 071

126 880

130 272

133 061

138 385

9,3

2,7

2,1

4,0

Netto kjøp av tomter og grunn

-3 435

626

-6 388

652

671

Kapitaloverføringer

6 187

6 913

42 248

8 479

8 219

11,7

-

-79,9

-3,1

C. Nettofinansinvestering (A-B)

299 568

271 076

-72 085

56 267

285 348

-9,5

-

-

-

Memo:

Konsum i statsforvaltningen

403 644

423 407

448 796

480 993

491 522

4,9

6,0

7,2

2,2

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.10 Kommuneforvaltningens inntekter og utgifter. Bokførte verdier i mill. kroner og prosentvis endring fra året før

Mill. kroner

Prosentvis endring fra året før

2018

2019

2020

2021

2022

2019

2020

2021

2022

A. Totale inntekter

570 605

596 822

611 455

648 543

640 907

4,6

2,5

6,1

-1,2

Formuesinntekter

16 955

21 186

14 957

14 312

15 403

25,0

-29,4

-4,3

7,6

Skatteinntekter

214 005

223 829

220 681

244 849

244 922

4,6

-1,4

11,0

0,0

Skatt på inntekt og formue

199 800

209 081

205 863

229 949

229 757

4,6

-1,5

11,7

-0,1

Produksjonsskatter

14 205

14 748

14 818

14 900

15 165

3,8

0,5

0,6

1,8

Overføringer fra statsforvaltningen

253 998

260 770

286 134

294 138

279 526

2,7

9,7

2,8

-5,0

Gebyrinntekter mv

79 558

84 247

81 266

88 170

93 769

5,9

-3,5

8,5

6,3

Andre overføringer

6 089

6 790

8 417

7 074

7 287

11,5

24,0

-16,0

3,0

B. Totale utgifter

591 341

629 956

636 646

670 012

684 511

6,5

1,1

5,2

2,2

Renteutgifter

9 459

11 125

9 283

7 550

9 094

17,6

-16,6

-18,7

20,4

Overføringer til private

48 826

51 020

51 575

54 075

54 557

4,5

1,1

4,8

0,9

Overføringer til statsforvaltningen

2 747

2 976

3 256

3 334

4 396

8,3

9,4

2,4

31,8

Lønnskostnader

296 681

312 377

316 044

331 391

343 706

5,3

1,2

4,9

3,7

Produktinnsats

127 712

135 027

138 449

155 954

155 919

5,7

2,5

12,6

0,0

Produktkjøp til husholdninger

27 112

28 321

29 546

30 981

31 258

4,5

4,3

4,9

0,9

Bruttoinvesteringer i fast realkapital

77 862

86 701

86 170

84 727

83 582

11,4

-0,6

-1,7

-1,4

Netto kjøp av tomter og grunn

- 613

0

0

0

0

-

-

-

-

Andre kapitaloverføringer

1 555

2 409

2 323

2 000

2 000

54,9

-3,6

-13,9

0,0

C. Nettofinansinvestering (A-B)

-20 736

-33 134

-25 191

-21 469

-43 604

59,8

-24,0

-14,8

103,1

Memo:

Konsum i kommuneforvaltningen

422 467

444 659

456 765

489 264

499 384

5,3

2,7

7,1

2,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.11 Påløpte skatte- og avgiftsinntekter til offentlig forvaltning. Mill. kroner

2018

2019

2020

2021

2022

Påløpte skatter i alt, statsforvaltningen

1 192 799

1 216 550

1 103 318

1 261 501

1 447 357

Skatt på inntekt, formue og kapital

421 552

417 765

295 384

415 774

533 547

Ordinær inntekts- og formuesskatt (ekskl. oljeutvinning)

73 771

85 811

79 279

92 314

88 299

Skatt på inntekt ved utvinning av petroleum

143 390

114 241

1 998

113 600

203 000

Fellesskatt

180 362

190 974

195 060

188 061

219 237

Finansskatt

3 411

5 554

5 073

5 679

5 906

Annen skatt på inntekt, formue og kapital

20 618

21 185

13 974

16 121

17 105

Produksjonsskatter

412 276

419 821

425 924

444 963

494 634

Merverdiavgift

296 900

307 000

311 600

334 831

371 220

Avgifter på oljeutvinning

5 297

5 480

5 714

5 900

6 700

Andre produksjonsskatter

110 079

107 341

108 610

104 232

116 714

Trygde- og pensjonspremier

358 971

378 964

382 010

400 763

419 177

Fra arbeidstakere

145 066

150 537

154 120

160 139

167 044

Fra arbeidsgivere

213 905

228 427

227 890

240 624

252 133

Påløpte skatter, kommuner og fylkeskommuner

217 390

223 652

224 806

253 528

237 726

Skatt på inntekt og formue

199 372

205 087

207 339

235 879

219 704

Produksjonsskatter

14 205

14 748

14 818

14 900

15 165

Påløpte skatte- og avgiftsinntekter offentlig forvaltning

1 410 189

1 440 202

1 328 124

1 515 028

1 685 084

Skatter som andel av BNP

39,7

40,4

38,9

39,4

41,9

Skatter utenom petroleumsvirksomhet. Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,0

43,0

43,4

43,1

43,1

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå.

Tabell 4.12 Finanspolitiske indikatorer

2016201720182019202020212022
Statsbudsjettet
Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond. Mrd. kroner

113,0

148,6

257,4

276,7

-39,2

-23,3

210,6

Oljekorrigert overskudd. Mrd. kroner

-208,4

-222,8

-218,5

-227,6

-370,5

-412,8

-300,3

Strukturelt overskudd. Mrd. kroner

-206,4

-222,0

-215,0

-235,8

-364,9

-397,2

-322,4

Strukturelt overskudd. Prosent avtrend-BNP for Fastlands-Norge

-7,6

-7,9

-7,3

-7,7

-11,5

-12,1

-9,5

Underliggende reell vekst i statsbudsjettets utgifter. Prosentvis endring fra året før

2,6

1,9

0,7

1,7

8,8

1,0

-3,4

Utgiftsdeflator statsbudsjettet

2,5

2,1

2,9

3,0

1,5

3,2

2,4

Offentlig forvaltning

Nettofinansinvestering. Mrd. kroner

125,8

164,8

279,6

235,9

-97,5

40,0

231,4

Nettofinansinvestering. Prosent av BNP

4,1

5,0

7,9

6,6

-2,9

1,0

5,8

Nettofinansinvestering utenom petroleums- virksomhet. Prosent av BNP Fastlands-Norge

-7,2

-8,0

-7,5

-7,9

-13,1

-12,5

-9,2

Påløpte skatter. Prosent av BNP

39,2

39,1

39,7

40,4

38,9

39,4

41,9

Påløpte skatter utenom petroleumsvirksomhet.Prosent av BNP for Fastlands-Norge

43,5

43,1

43,0

43,0

43,4

43,1

43,1

Offentlige utgifter. Prosent av BNP

51,5

50,5

48,8

51,5

58,1

53,7

51,4

Offentlige utgifter. Prosent av BNP forFastlands-Norge

59,3

59,6

59,1

59,9

65,2

63,8

60,3

Offentlig forvaltnings nettofordringer. Prosent av BNP 1

284,1

301,4

272,1

322,7

363,1

357,1

356,7

Markedsverdien av Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

249,3

264,8

238,7

290,2

328,1

326,5

327,4

Offentlig gjeld. Prosent av BNP

35,5

36,1

39,2

39,0

40,8

37,2

Offentlig gjeld eksklusive Statens pensjonsfond. Prosent av BNP

27,5

27,2

28,0

28,7

28,1

25,9

1 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.13 Indikatorer for kommuneøkonomien

20152016201720182019202020212022
Kommunalt konsum. Pst. av BNP for Fastlands-Norge 14,014,214,414,414,515,115,114,5
Inntekter i kommunesektoren. Pst. av BNP for Fastlands-Norge 18,118,719,018,718,619,419,418,1
Utførte timeverk i kommunesektoren. Prosent av landet 17,117,517,717,817,818,118,117,8
Sysselsatte personer i kommunesektoren. Prosent av landet 19,319,519,619,619,519,719,719,5
Inntekter i kommunesektoren, reell prosentvis endring fra året før13,93,02,00,71,31,02,0-0,4
Kommunal deflator. Prosent endring 2,42,62,43,13,21,03,32,5
Frie inntekter i prosent av samlede inntekter 72,772,672,271,771,371,971,271,5
Frie inntekter, reell prosentvis endring fra året før13,52,81,40,21,1-0,22,2-0,9
Aktivitetsendring i pst. fra året før 2,62,71,62,92,6-0,12,4-0,6
Brutto realinvesteringer i prosent av inntekter 13,314,013,214,215,214,613,513,5
Netto driftsresultat i prosent. Kommunekasser 3,0 4,0 3,62,51,62,8--
Netto driftsresultat i prosent. Kommunekonsern 3,2 4,2 3,9 2,82,03,1--
Netto finansinvesteringer. Prosent av inntekter -3,1-2,6-2,4-3,8-5,8-4,3-3,4-7,0
Netto gjeld. Prosent av inntekter234,832,932,333,035,231,6--
Netto gjeld uten pensjonsreserver. Pst av inntekter 44,944,143,644,347,348,3--

1 Innenfor det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien. Ved beregning av inntektsvekst er det korrigert for oppgaveendringer.

2 Eksklusive fordringer og gjeld knyttet til skatter og avgifter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Tabell 4.14 Inntekter og utgifter i Statens pensjonsfond utland. Mill. kroner

2020

2021

2022

Inntekter

324 152

381 801

503 101

– Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

106 825

184 101

277 101

– Renteinntekter og utbytte mv

217 327

197 700

226 000

Utgifter

417 426

412 835

300 255

– Overføring til statskassen

417 426

412 835

300 255

Overskudd i Statens pensjonsfond utland

-93 275

-31 034

202 846

Kapital i fondet pr. 31.12 målt til markedsverdi1

10 907 094

12 250 000

12 917 773

1 I 2020 medregnet netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten på 9,1 mrd. kroner, som overføres til Statens pensjonsfond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.15 Statsbudsjettets inntekter og utgifter. Mill. kroner

2020

2021

2022

A

Inntekter utenom overføringer fra Statens pensjonsfond utland

1 288 828

1 366 282

1 553 303

A.1

Inntekter fra petroleumsvirksomhet

134 425

210 101

303 601

Skatter og avgifter fra petroleumsvirksomhet

35 408

58 901

167 901

Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet

99 018

151 200

135 700

- Driftsresultat i statlig petroleumsvirksomhet

59 075

115 300

95 500

- Renteinntekter

2 474

2 400

2 300

- Tilbakeføring av kapitalinnskudd

22 439

24 800

24 900

- Andre petroleumsinntekter

15 030

8 700

13 000

A.2

Inntekter utenom petroleumsvirksomhet

1 154 402

1 156 181

1 249 702

Skatter fra Fastlands-Norge

1 054 154

1 074 738

1 165 763

- Skatt på inntekt, formue og kapital

638 416

639 885

694 443

- Produksjonsavgifter

415 738

434 853

471 320

Overført fra Norges Bank

19 706

15 169

10 113

Renteinntekter

12 584

10 536

13 345

Andre inntekter

67 958

55 738

60 481

B

Utgifter ekskl. overføringer til Statens pensjonsfond utland

1 552 528

1 595 017

1 576 458

B.1

Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet

27 601

26 000

26 500

- Investeringer i statlig petroleumsvirksomhet

27 601

26 000

26 500

- Andre utgifter i statlig petroleumsvirksomhet

0

0

0

B.2

Utgifter utenom petroleumsvirksomhet

1 524 928

1 569 017

1 549 958

Kjøp av varer og tjenester

233 089

253 602

260 065

- Sivile formål

172 148

188 547

191 647

- Forsvarsformål

60 941

65 055

68 419

Overføringer

1 291 839

1 315 415

1 289 892

- Til kommuneforvaltningen

267 732

273 555

258 994

- Renteutgifter

10 583

10 166

10 711

- Til private og utlandet

1 013 524

1 031 693

1 020 188

C.1

Overskudd før overføringer til Statens pensjonsfond utland

-263 701

-228 734

-23 154

- Netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomhet

106 825

184 101

277 101

C.2

Oljekorrigert overskudd

-370 525

-412 835

-300 255

+ Overført fra Statens pensjonsfond utland

417 426

412 835

300 255

C.3

= Overskudd før lånetransaksjoner

46 901

0

0

D

Lånetransaksjoner, netto

65 913

94 820

93 882

1 Utlån1

51 918

20 815

93 882

2 Gjeldsavdrag

13 995

74 005

0

E.1

Finansieringsbehov (D­C.3)

19 012

94 820

93 882

1 Medregnet tilbakeføring fra statens kapitalbeholdning til Statens pensjonsfond utland.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.16 Statens balanse siden 1990. Mrd. kroner1

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Sum eiendeler

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

60. Kontantbeholdning

98

93

85

110

160

148

147

138

137

82

131

89

116

101

147

162

188

188

313

61. Spesielle beholdninger, forsikringer mv.

2

8

421

1 418

1 908

2 154

2 404

2 887

3 321

3 543

4 076

5 308

6 626

7 671

7 736

8 743

8 504

10 374

11 269

hvorav: Statens pensjonsfond utland

0

2

387

1 390

1 783

2 018

2 280

2 642

3 081

3 308

3 825

5 032

6 431

7 461

7 510

8 484

8 243

10 086

10 907

Statens pensjonsfond Norge

0

0

12

12

107

117

88

117

135

129

145

168

186

198

212

240

239

269

292

62. Verdipapir

9

11

53

93

93

97

159

365

364

301

277

226

150

151

157

176

179

179

169

hvorav: Obligasjoner med fortrinnsrett

0

0

0

0

0

0

46

240

224

160

133

81

0

0

0

0

0

0

0

63. Utlån og utestående fordringer

145

182

191

222

227

238

255

274

305

332

387

445

489

481

487

479

481

507

522

hvorav: Utlån til Statsbankene

140

153

170

192

196

203

213

225

238

250

265

285

300

314

325

339

353

367

386

64. Ordinære fond

0

0

8

51

67

88

97

122

132

133

55

77

106

151

197

196

129

130

162

65. Forskudd

1

1

1

1

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

66. Kapital i statsbankene

6

8

3

2

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

0

1

1

68. Fast kapital i forvaltningsbedrifter

128

168

176

148

155

160

165

180

185

190

197

213

227

233

233

238

239

244

245

hvorav: SDØE

55

113

151

129

134

139

143

151

154

158

163

176

193

193

192

195

193

195

194

69. Egenbeholdning statspapirer

0

0

0

14

15

14

41

36

48

41

45

60

64

68

82

78

59

42

75

70–72. Mellomværender

8

6

0

-10

-7

-9

-5

-7

-6

-4

-2

-4

-1

-3

-4

-3

-5

-4

-10

77. Overkurs/underkurs statspapirer

0

-3

0

-4

-3

-3

-2

-1

-1

-3

-7

-8

-9

-10

-10

-9

-7

-5

-7

78. Kurs og tryggingselement

0

-5

-1

0

0

0

-5

-13

-10

-8

-7

-4

0

0

0

0

0

0

0

Sum gjeld og egenkapital

396

469

937

2 044

2 614

2 889

3 257

3 983

4 478

4 610

5 152

6 403

7 769

8 844

9 026

10 061

9 767

11 656

12 739

80. Statsgjelden

165

291

286

334

269

265

350

628

653

557

617

604

485

483

516

522

524

511

638

81. Kontolån fra ordinære fond

3

3

10

56

73

95

103

129

140

142

64

86

116

162

208

208

141

141

171

82. Virksomheter med særskilte fullmakter

0

0

1

8

9

9

10

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

20

23

84. Deposita og avsetninger

6

13

16

7

18

18

41

31

9

1

13

-1

6

-8

6

3

-6

4

-1

85. Utstedte gjeldsbrev, grunnfond statsbanker

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87. Overførte ubrukte bevilgninger

7

15

9

7

10

9

7

12

11

44

13

14

12

11

14

15

17

16

26

99. Avslutningskonto (egenkapital)

211

147

615

1 631

2 235

2 492

2 747

3 172

3 654

3 853

4 432

5 685

7 133

8 180

8 266

9 294

9 072

10 964

11 882

Memo:

Egenkapital utenom Statens pensjonsfond

209

139

206

215

330

342

347

390

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

Korrigert for kontolån2

211

178

285

326

345

356

379

413

439

416

462

485

517

521

544

570

589

609

683

1 Balansen ved utgangen av det enkelte år. Kommentarer til utviklingen i enkeltposter finnes i de årlige statsregnskapene.

2 Folketrygdfondets kontolån til staten ble avviklet i 2006. Tidsserien er korrigert for dette.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.17 Statsbudsjettets inntekter og utgifter i 2021. Endringer i forhold til saldert budsjett. Mill. kroner

1. Saldert budsjett

2. Endring

3. Revidert nasjonal-budsjett

4. Endring

5. Nasjonalbudsjettet 2022

6=5-1 Memo: Endring fra saldert

A.

Inntekter utenom petroleums- inntekter

1 118 301

27 344

1 145 645

10 536

1 156 181

37 880

Skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

1 039 302

25 493

1 064 795

9 943

1 074 738

35 436

Renteinntekter

8 345

2 191

10 536

0

10 536

2 191

Overføringer fra Norges Bank

18 600

-3 431

15 169

0

15 169

-3 431

Andre inntekter

52 054

3 090

55 144

594

55 738

3 684

B.

Utgifter utenom petroleums- virksomhet

1 514 901

57 786

1 572 687

-3 670

1 569 017

54 116

Renteutgifter

10 500

-334

10 166

0

10 166

-334

Dagpenger

19 187

6 393

25 580

-1 270

24 310

5 123

Andre utgifter

1 485 214

51 726

1 536 940

-2 400

1 534 540

49 326

C.

Oljekorrigert overskudd (A-B)

-396 600

-30 442

-427 042

14 206

-412 835

-16 235

D.

Kontantstrøm fra petroleums- virksomhet

98 501

55 500

154 001

30 100

184 101

85 600

E.

Avsetning til Statens pensjonsfond utland (C+D)

-298 099

25 058

-273 041

44 306

-228 734

69 365

F.

Overskudd før lånetransaksjoner (C+D-E)

0

0

0

0

0

0

G.

Rente og utbytteinntekter Statens pensjonsfond

235 100

-25 800

209 300

-3 900

205 400

-29 700

H.

Samlet overskudd på statsbudsjettet og Statens pensjonsfond (E+F+G)

-62 999

-742

-63 741

40 406

-23 334

39 665

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 4.18 Nøkkeltall Nasjonalbudsjettet 2022. Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt

2020

2021

2022

Realøkonomien

Privat konsum

-6,9

4,0

11,1

Offentlig konsum

1,7

3,9

-0,2

Bruttoinvestering i fast kapital, offentlig forvaltning

-1,0

-2,5

-0,2

Bruttonasjonalprodukt

-0,8

3,8

4,0

Herav: Fastlands-Norge

-2,5

3,9

3,8

Arbeidsmarkedet

Sysselsetting, vekst i personer

-1,3

0,8

1,4

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)2

4,6

4,7

4,1

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

5,0

3,2

2,4

Priser og lønninger. Prosentvis endring fra året før

Årslønn

3,1

2,8

3,0

KPI

1,3

2,8

1,3

Råoljepris, kroner per fat (løpende priser)

407

568

559

Rente og valutakurs

Tremåneders pengemarkedsrente, pst.3

0,7

0,5

1,1

Importveid kursindeks, årlig endring i pst.4

6,3

-6,4

-0,3

Nøkkeltall for statsbudsjettet:

Oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

370,5

-412,8

-300,3

Strukturelt oljekorrigert underskudd, mrd. kroner

364,9

-397,2

-322,4

Prosent av fondskapitalen

3,6

3,6

2,6

Prosent av trend-BNP Fastlands-Norge

11,5

12,1

9,5

Budsjettimpuls, prosentenheter5

3,8

0,6

-2,6

Reell, underliggende utgiftsvekst, pst.

8,8

1,0

-3,4

1 Utenom lagerendring.

2 Det har vært en omlegging av AKU fra 1. januar 2021 som medfører et brudd i statistikken fra dette tidspunktet. Tall for 2021 og 2022 er ikke sammenlignbare med 2020.

3 Beregningsmessig forutsetning basert på terminpriser i juni.

4 Positivt tall angir svakere krone.

5 Positive tall indikerer at budsjettet virker ekspansivt. Indikatoren tar ikke hensyn til at ulike inntekts- og utgiftsposter kan ha ulik betydning for aktiviteten i økonomien.

Kilde: ICE, Macrobond, Nav, Reuters, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.

Til forsiden