NOU 1995: 1

Investeringsforetak

Til innholdsfortegnelse

10 Utkast til lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel

I

I lov 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd første setning skal lyde:

I denne lovs kapittel 1, 2 og 2a forstås med verdipapirer

§ 2 bokstav b, c og j oppheves.

§ 4 oppheves.

Kapittel 3, 4 og 5 oppheves.

Nytt kapittel 3 til 8 skal lyde:

Kapittel 3 Tillatelse til å yte investeringstjenester

§ 3-1 Tillatelse til å yte investeringstjenester

Investeringstjenester, jfr. § 3-2 kan bare ytes av investeringsforetak med tillatelse fra Kredittilsynet.

Tillatelse til å yte investeringstjenester kreves ikke der:

 1. det bare ytes investeringstjenester ved enkelte anledninger som ledd i en yrkesvirksomhet

 2. foretak bare yter investeringstjenester overfor selskap innen samme konsern

 3. det bare formidles ordre vedrørende finansielle instrumenter og ikke forestås oppgjør hverken av finansielle instrumenter eller betalingsmidler og ordre kun videreformidles til investeringsforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester, eller forvaltningsselskap for verdipapirfond

 4. personer som har som sin hovedvirksomhet å handle med råvarer seg imellom eller med produsenter eller profesjonelle brukere av slike varer, yter investeringstjenester kun til disse motparter og bare i det omfang som er nødvendig for å kunne utøve sin hovedvirksomhet.

 5. det bare ytes investeringstjenester som består i å forvalte en ordning for arbeidstakeres eierandeler

 6. andre enn investeringsforetak deltar for egen regning som garantister for fulltegning av emisjoner i finansielle instrumenter

Departementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravet til tillatelse etter første ledd i andre tilfeller enn nevnt i annet ledd.

§ 3-2 Definisjoner

Som investeringstjenester regnes følgende tjenester når disse ytes overfor tredjemann på forretningsmessig basis:

 1. mottak og formidling av ordre på vegne av investor i forbindelse med finansielle instrumenter samt utførelse av slike ordre for andres regning

 2. omsetning av finansielle instrumenter for egen regning

 3. forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors instruks.

 4. garantistillelse for fulltegning av emisjoner i finansielle instrumenter og/eller plassering av slike emisjoner

Med finansielle instrumenter menes:

 1. Omsettelige verdipapirer

 2. Verdipapirfondsandeler

 3. Pengemarkedsinstrumenter

 4. Finansielle terminer og tilsvarende finansielle instrumenter med kontant oppgjør

 5. Fremtidige renteavtaler (FRA)

 6. Renteswap og valutaswap samt swap på aksjer og aksjeindeks

 7. Opsjoner på kjøp eller salg av ethvert instrument som nevnt i bokstav a-f, samt tilsvarende instrumenter med kontant oppgjør

Som investeringsforetak regnes i denne lov kredittinstitusjon eller annet foretak som yter investeringstjenester unntatt forsikringsselskaper, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og Norges Bank.

§ 3-3 Vilkår for tillatelse

Tillatelse til å yte investeringstjenester kan gis til kredittinstitusjoner. Tillatelsen kan også gis til aksjeselskap som oppfyller følgende vilkår;

 1. Foretaket skal ha forretningskontor og hovedkontor i Norge.

 2. Daglig leder eller den som faktisk leder investeringstjenestevirksomheten skal ha relevant erfaring fra verdipapirmarkedet to av de siste fem år før vedkommende tiltrer stillingen. I tillegg skal vedkommende ha ført en hederlig vandel og herunder under sitt virke i verdipapirhandelen ha iakttatt god forretningsskikk.

 3. Foretaket skal oppfylle kravene til egenkapital etter § 4-9.

Tillatelse til investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon kan nektes dersom et medlem av foretakets styre ikke oppfyller nødvendige krav til hederlig vandel og erfaring.

Tillatelse til investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon kan dessuten nektes dersom aksjonær med kvalifisert eierandel i foretaket ikke anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket.

Departementet kan i forskrift fastsette det nærmere innhold av kravet til hederlig vandel, egnethet og erfaring som nevnt i første, annet og tredje ledd.

Tillatelse er i ethvert tilfelle betinget av at investeringsforetaket oppfyller kravene til kapitaldekning etter § 4-10 og at foretaket har tilfredsstillende interne rutiner i tråd med § 5-1.

Tillatelse kan gis for en eller flere av tjenestene som nevnt i § 3-2 første ledd.

§ 3-4 Søknad om tillatelse

I søknad om tillatelse skal det opplyses om styremedlemmenes og ledende ansattes erfaring og vandel, identiteten til aksjonærer med kvalifisert eierandel, hvilke tjenester foretaket skal yte i henhold til §§ 3-2 og 4-1 og andre forhold av betydning for vurderingen av søknaden.

Søknad om tillatelse skal vedlegges foretakets vedtekter, driftsplan og interne rutiner for organisering som nevnt i § 5-1.

Tillatelse kan kun gis etter samråd med myndighetene i annen berørt EØS-stat når foretaket som søker er:

 1. datterforetak av et investeringsforetak med tillatelse i en annen medlemsstat

 2. datterforetak av et hovedforetak for et investeringsforetak med tillatelse i en annen medlemsstat

 3. kontrollert av de samme fysiske eller juridiske personer som kontrollerer et investeringsforetak med tillatelse i en annen medlemsstat

Vedtak om tillatelse skal meddeles søker snarest mulig og senest 6 måneder etter mottagelse av søknaden, eller dersom søknaden er ufullstendig, senest 6 måneder etter at søker har ettersendt de opplysninger som er nødvendige for å treffe avgjørelse.

§ 3-5 Endringer i aksjonærstrukturen

Erverv av kvalifisert eierandel i investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon kan bare foretas etter melding til Kredittilsynet.

Med kvalifisert eierandel i første ledd menes direkte eller indirekte eierandel som representerer minst 10 prosent av aksjekapitalen eller stemmene eller som gjør det mulig å utøve betydelig innflytelse over forvaltningen av selskapet. Like med vedkommende aksjonærs egne aksjer regnes aksjer som eies av personer eller selskaper som nevnt i § 8A første ledd siste punktum.

Melding til Kredittilsynet skal også foreligge før økning av kvalifisert eierandel som medfører at vedkommendes andel av stemmerettighetene eller kapital når opp til eller overstiger 20%, 33% eller 50%.

Kredittilsynet må innen tre måneder fra den dag melding som nevnt i første og tredje ledd er mottatt, nekte slikt erverv dersom det ikke anser vedkommende aksjonær egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av investeringsforetaket. § 3-3 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 3-4 tredje ledd gjelder tilsvarende ved melding om erverv av eierandel dersom ervervet medfører at investeringsforetaket blir erververens datterforetak eller kontrollert av vedkommende. Tre-måneders fristen i fjerde ledd gjelder ikke i slike tilfeller.

Kredittilsynet kan sette frister for gjennomføring av erverv etter første og tredje ledd.

Ved avhendelse av eierandel som medfører at eierandelens størrelse kommer under grensene som nevnt i første og tredje ledd, skal det gis melding til Kredittilsynet.

Dersom en aksjonær med kvalifisert eierandel ikke har gitt melding til Kredittilsynet etter første og tredje ledd eller erverver aksjer i strid med Kredittilsynets vedtak etter fjerde ledd, kan Kredittilsynet gi pålegg om at stemmerettighetene knyttet til aksjene ikke kan utøves eller gi pålegg om salg av aksjene. § 7-4 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Kredittilsynet skal i forskrift gi nærmere regler om investeringsforetakenes plikt til å gi melding om aksjeeiernes identitet.

§ 3-6 Avdelingskontor, filial m.v.

Investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon skal gi melding til Kredittilsynet før det oppretter avdelingskontor i Norge. Kontoret skal ha en faglig leder som oppfyller kravene i § 3-3 første ledd bokstav b.

Investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon kan ikke uten tillatelse fra Kredittilsynet etablere filial eller datterselskap i annet land enn EØS-stat.

Investeringsforetak kan yte investeringstjenester herunder etablere filial i annen EØS-stat etter reglene i § 3-7.

§ 3-7 Melding om virksomhet i annen EØS-stat

Investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon og som ønsker å utøve virksomhet i annen EØS-stat skal gi Kredittilsynet melding om dette.

Meldingen skal inneholde følgende opplysninger:

 1. i hvilken medlemsstat foretaket har til hensikt å utøve virksomhet

 2. en virksomhetsplan der det særlig angis hvilke investeringstjenester som skal ytes.

Melding om etablering av filial skal i tillegg inneholde følgende opplysninger:

 1. hvordan filialen skal være organisert

 2. adresse i vertsstaten der dokumenter kan innhentes

 3. navnet på dem som utgjør filialens ledelse.

Ved melding om utøvelse av virksomhet i henhold til adgangen til å yte tjenester i annen EØS-stat skal Kredittilsynet innen en måned etter å ha mottatt meldingen, oversende den til vedkommende myndigheter i vertsstaten. Investeringsforetaket kan fra dette tidspunkt yte de aktuelle investeringstjenester i vertsstaten.

Ved melding om etablering av filial i annen EØS-stat skal Kredittilsynet innen 3 måneder etter å ha mottatt meldingen, oversende den til vedkommende myndigheter i vertsstaten og underrette investeringsforetaket om dette. Kredittilsynet skal også oversende opplysninger om eventuelle erstatningsordninger som har til formål å verne filialens kunder. Så snart vertslandets myndigheter har gitt opplysninger om de vilkår som skal gjelde for foretaket, herunder reglene om god forretningsskikk, kan filialen etableres og starte sin virksomhet. Tilsvarende gjelder dersom det ikke er mottatt noen opplysninger fra vertsstaten innen to måneder etter at de har mottatt melding fra Kredittilsynet.

Oversendelse til vertsstatens myndigheter etter femte ledd skal ikke foretas dersom Kredittilsynet har grunn til å betvile at investeringsforetakets administrative organisering eller økonomisk stilling er god nok, tatt i betraktning den virksomhet som er planlagt. Kredittilsynets beslutning skal i tilfelle begrunnes overfor investeringsforetaket innen tre måneder etter at Kredittilsynet har mottatt alle opplysninger i saken.

Ved endring av opplysninger gitt etter første til tredje ledd skal investeringsforetaket gi skriftlig melding om dette til Kredittilsynet og vedkommende myndigheter i vertsstaten før endringen foretas. Der det er etablert filial i annen EØS-stat skal melding gis minst en måned før endring foretas.

§ 3-8 Investeringsforetak med hovedsete i EØS-stat

§§ 3-1 til 3-3 er ikke til hinder for at investeringsforetak med hovedsete i EØS-stat yter investeringstjenester, herunder oppretter filial i Norge. Slike investeringsforetak må være gitt tillatelse til å yte investeringstjenester og være underlagt tilsyn i annen EØS-stat. Dersom foretaket oppretter flere forretningssteder i Norge skal disse regnes som èn filial.

Innen to måneder etter at Kredittilsynet har mottatt melding fra myndighetene i annen EØS-stat om etablering av filial etter første ledd, skal Kredittilsynet forberede tilsynet med foretaket og opplyse om de vilkår, herunder reglene for god forretningsskikk, som gjelder for utøvelsen av virksomheten i Norge. Filialen kan etableres så snart Kredittilsynet har gitt de nevnte opplysninger, eller senest to måneder etter at Kredittilsynet har mottatt meldingen.

Ved melding om utøvelse av virksomhet i henhold til adgangen til å yte tjenester i annen EØS-stat, skal Kredittilsynet så snart de har mottatt meldingen opplyse investeringsforetaket om de vilkår, herunder reglene for god forretningsskikk som skal gjelde for den som yter de aktuelle investeringstjenester i Norge.

Ved endringer av opplysninger i meldinger Kredittilsynet mottar etter denne paragraf, gjelder § 3-7 syvende ledd tilsvarende for investeringsforetakets plikt til å gi skriftlig melding til Kredittilsynet.

§ 3-9 Investeringsforetak med hovedsete utenfor EØS-området

Investeringsforetak med hovedsete utenfor EØS-området kan gis tillatelse av Kredittilsynet til å etablere filial i Norge. Slike foretak kan i særlige tilfeller også gis anledning til å yte tjenester i Norge direkte fra forretningssted utenfor EØS-området.

Tillatelse etter første ledd kan kun gis investeringsforetak som har tillatelse til å yte investeringstjenester og er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet.

Foretaket kan gis tillatelse til å yte tilknyttede tjenester etter § 4-1 dersom det kan drive tilsvarende virksomhet i sitt hjemland.

§ 3-4 første og annet ledd gjelder tilsvarende for søknad om tillatelse etter første ledd.

Departementet kan gi nærmere bestemmelser om de krav som kan stilles ved tillatelser etter første ledd og om saksbehandlingen.

§ 3-10 Verdipapirhandellovens anvendelse for utenlandske foretak

For foretak med tillatelse etter § 3-9 gjelder lovens bestemmelser med unntak av:

 • § 3-5 dersom dette er bestemt av Kredittilsynet og tilsvarende regler følger av hjemlandets rett.

 • §§ 3-6 annet og tredje ledd, 3-7 og 3-8 samt kapittel 8.

 • Kapittel 7 dersom dette er bestemt av Kredittilsynet på bakgrunn av tilsynsavtale med hjemstatens myndigheter.

Følgende bestemmelser gis tilsvarende anvendelse for foretak som yter investeringstjenester i Norge i medhold av § 3-8:

 1. Kapittel 1, 2 og 2 a

 2. §§ 4-4, 4-5 tredje ledd, 4-6, 4-7 og 4-8 forsåvidt gjelder finansielle instrumenter notert på norsk børs eller utstedt av norsk selskap

 3. Kapittel 5 med unntak av § 5-1

 4. Kapittel 6 med mindre annet er avtalt

 5. Kapittel 8

§ 3-11 Norsk fondsmeglertittel og betegnelsen fondsmeglerforetak

Betegnelsen fondsmeglerforetak kan kun benyttes av investeringsforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i § 3-2 første ledd bokstav a.

Ingen må nytte tittelen fondsmegler med mindre slik opplæring som er godkjent av den bransjeorganisasjon departementet utpeker, er gjennomført.

Kapittel 4 Virksomhetsregler

§ 4-1 Tilknyttede tjenester

Som tilknyttede tjenester regnes:

 1. oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter

 2. rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industriell strategi og lignende spørsmål

 3. tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av selskaper

 4. tjenester tilknyttet fulltegningsgaranti

 5. investeringsrådgivning i forbindelse med finansielle instrumenter

 6. tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester

 7. boksutleie

Foretak som har tillatelse til å yte samtlige tjenester nevnt i § 3-2 første ledd, kan uten særskilt tillatelse yte tilleggstjenester nevnt i første ledd. Foretaket skal likevel gi melding til Kredittilsynet før det tilbyr tilleggstjenester utover det som fremgår av søknad om tillatelse etter § 3-4 første ledd.

Foretak som kun yter enkelte av tjenestene i § 3-2 første ledd må ha særskilt tillatelse til å yte tilleggstjenester etter denne paragrafs første ledd.

§ 4-2 Kredittgivning

Etter tillatelse fra Kredittilsynet kan investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon yte kreditt til kjøp av finansielle instrumenter dersom instrumentene handles gjennom foretaket.

Foretak med tillatelse til å yte kreditt skal påse at det stilles betryggende sikkerhet for kreditten.

Foretaket kan ikke yte kreditt til kunder dersom det foreligger særlige forhold som medfører risiko for at kunden ikke kan oppfylle sine forpliktelser.

Foretaket kan ikke yte kreditt på bedre vilkår enn de alminnelige vilkår foretaket ellers benytter, ved kreditt til:

 1. styremedlem

 2. person som alene eller sammen med andre avgjør foretakets kredittsaker

 3. aksjeeier med minst tre prosent av aksjekapitalen

 4. ektefelle eller samboer til person som nevnt i a) -c)

 5. selskap der person som nevnt i a) – c) har slik innflytelse som nevnt i aksjelovens § 1-2

§ 4-3 Foretakenes adgang til å drive annen næringsvirksomhet

Investeringsforetak kan utover det som følger av § 4-1, § 4-2 eller tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet, ikke drive annen næringsvirksomhet uten at dette har rimelig sammenheng med utøvelsen av investeringstjenestevirksomheten.

Kredittilsynet kan når det foreligger særlige grunner gi tillatelse til at et foretak driver annen virksomhet enn nevnt i første ledd.

Et investeringsforetak kan bare delta som ansvarlig deltaker eller medeier i driften av annen næringsvirksomhet eller ha slik innflytelse som nevnt i lov om aksjeselskaper § 1-2 i et annet selskap i den utstrekning dette ikke svekker investeringsforetakets uavhengige stilling.

§ 4-4 Ansattes adgang til å drive næringsvirksomhet m.m.

Ansatte i investeringsforetak som normalt har innsyn i eller arbeider med foretakets investeringstjenester må ikke være medlem av styre, bedriftsforsamling eller representantskap i foretak med børsnoterte verdipapirer. Vedkommende må heller ikke ha slik innflytelse som nevnt i lov om aksjeselskaper § 1-2 i slikt selskap.

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsen i første ledd første punktum.

§ 4-5 Foretakets verdipapirhandel for egen regning

Et investeringsforetak kan med den begrensning som følger av §§ 5-2 og 5-3, kun kjøpe, selge eller tegne finansielle instrumenter for egen regning i følgende tilfeller:

 1. Handelen foretas som ledd i investeringstjenestevirksomhet

 2. Handelen er ledd i foretakets alminnelige kapitalforvaltning

For investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon kan handel som nevnt i første ledd bokstav b) kun foretas i finansielle instrumenter notert på regulert marked, med mindre instrumentene er ervervet for langsiktig plassering av foretakets midler.

Ved salg av finansielle instrumenter investeringsforetaket ikke eier, må foretaket disponere instrumentene på avtaletidspunktet.

Investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon skal gi Kredittilsynet melding om egenhandel etter første ledd bokstav b) etter nærmere regler fastsatt av Kredittilsynet.

§ 4-6 Ansattes adgang til å handle for egen regning

Ansatte i investeringsforetak som normalt har innsyn i eller arbeider med foretakets investeringstjenester kan for egen regning kun erverve finansielle instrumenter som nevnt i § 3-2 annet ledd bokstav a-c.

Finansielle instrumenter som nevnt i § 3-2 annet ledd bokstav a og c kan avhendes tidligst tre måneder etter ervervet.

Ansatte som nevnt i første ledd kan ikke finansiere kjøp av finansielle instrumenter ved lån opptatt med sikkerhet i egne finansielle instrumenter. Ansatte som nevnt kan heller ikke foreta short salg eller låne finansielle instrumenter.

Ansatte som nevnt i første ledd skal gi Kredittilsynet melding om egenhandel etter nærmere regler fastsatt av Kredittilsynet.

Reglene i denne paragrafs første til fjerde ledd gjelder tilsvarende for kjøp, salg eller tegning ansatte foretar for regning av sin ektefelle/samboer, mindreårige barn eller selskap hvor han, hans ektefelle/samboer eller mindreårige barn har slik innflytelse som nevnt i lov om aksjeselskaper § 1-2.

Kredittilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra annet og tredje ledd. Departementet kan i forskrift fastsette begrensninger i adgangen til egenhandel utover det som følger av første ledd.

§ 4-7 Formidling av short salg

Investeringsforetak kan kun formidle salg av finansielle instrumenter kunden ikke eier dersom kunden disponerer de finansielle instrumentene og foretaket på avtaletidspunktet er sikret rettidig levering.

§ 4-8 Lån av finansielle instrumenter

Ved formidling av avtaler om lån av finansielle instrumenter skal investeringsforetaket påse at det stilles betryggende sikkerhet for lånet. Sikkerheten skal minst tilsvare instrumentenes markedsverdi til enhver tid.

Kravet til sikkerhetsstillelse etter første ledd gjelder tilsvarende dersom investeringsforetaket låner ut finansielle instrumenter fra egen portefølje.

Kredittilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravene til sikkerhetsstillelse.

Låneavtaler etter første og annet ledd samt avtaler om investeringsforetaks innlån av finansielle instrumenter skal godkjennes av Kredittilsynet dersom avtalene ikke inngås under medvirkning av en oppgjørssentral som enten garanterer eller trer inn som part i avtalen. Kredittilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom hensynet til sikker levering tilsier det.

Departementet gir forskrifter om oppgjørsordningens innhold samt oppgjørssentralens organisering og virksomhet.

§ 4-9 Minstekrav til kapital

Investeringsforetak som ikke er kredittinstitusjon skal ha en egenkapital på minst et beløp i norske kroner som svarer til 730.000 ECU. Kredittilsynet kan for foretak som bare yter enkelte av tjenestene i § 3-2 første ledd gi tillatelse til en lavere egenkapital men ikke mindre enn et beløp i norske kroner som svarer til 125 000 ECU.

Dersom foretakets egenkapital faller under kravene etter første ledd, skal foretaket innstille sin virksomhet med mindre forholdet rettes innen en frist fastsatt av departementet.

§ 4-10 Kapitaldekningskrav

Investeringsforetak skal til enhver tid ha en ansvarlig kapital som er betryggende ut fra den risiko som er knyttet til virksomheten foretaket driver, herunder den markedsrisiko og kredittrisiko foretaket påtar seg.

Departementet fastsetter forskrifter om hva som skal anses som ansvarlig kapital, regler for beregningsgrunnlaget og hva som skal anses som forsvarlig dekningsgrad for de ulike typer virksomhet foretaket driver.

Ytelse av investeringstjenester kan ikke foretas uten at kravene til betryggende ansvarlig kapital er oppfylt.

§ 4-11 Høyeste engasjement med en enkelt kunde

Et investeringsforetak kan ikke ha høyere samlet engasjement med en enkelt kunde enn det som til enhver tid er forsvarlig.

Departementet kan fastsette forskrift om høyeste samlede engasjement med en enkelt kunde, herunder om beregningsmåte for engasjement i og utenfor balansen og andre forhold vedrørende gjennomføringen av kravet.

Departementet kan gi bestemmelser om anvendelsen av grense for høyeste engasjement med en enkelt kunde også på engasjementer med to eller flere kunder når bestemmende innflytelse eller økonomiske forbindelser mellom disse kan ha vesentlig betydning ved kredittvurderingen.

§ 4-12 Konsolideringsregler

Kravene i §§ 4-10 og 4-11 skal anvendes på konsolidert grunnlag etter nærmere regler fastsatt av departementet, for investeringsforetak som:

 1. har som datterforetak en kredittinstitusjon, annen finansinstitusjon eller investeringsforetak, eller har kapitalinteresser i slike foretak,

 2. har som morselskap et holdingsselskap, som ikke driver annen virksomhet enn å forvalte sine eierinteresser i konsernet.

Med kapitalinteresser forstås det å ha, direkte eller indirekte, 20% eller mer av stemmerettene eller kapitalen i et foretak.

Kapittel 5 Organisering av virksomheten m.m.

§ 5-1 Organisering av virksomheten

Investeringsforetak skal innrette sin virksomhet slik at foretaket:

 1. har gode administrasjons- og regnskapsrutiner, kontroll- og sikkerhetsordninger, samt tilfredstillende interne kontrollmetoder, som blant annet omfatter regler for personlige transaksjoner som foretas av foretakets ansatte,

 2. oppbevarer finansielle instrumenter og midler tilhørende investorene adskilt fra foretakets egne midler og for øvrig treffer tilfredstillende tiltak med sikte på å verne investorenes rettigheter og forhindre at investeringsforetaket benytter investorenes midler for egen regning,

 3. sørger for at det blir ført en liste over utførte transaksjoner som skal være minst så fyllestgjørende at Kredittilsynet kan kontrollere om de tilsynsregler tilsynet har ansvar for, er overholdt; slike lister skal oppbevares i det tidsrom Kredittilsynet fastsetter,

 4. er oppbygd og organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikt mellom foretaket og dets kunder eller foretakets kunder seg imellom begrenses til et minimum. Ved opprettelse av en filial kan likevel organisasjonsmåten ikke være i strid med de regler for god forretningsskikk som vertsstaten har fastsatt med hensyn til interessekonflikter.

Foretaket skal ha interne instrukser for de ansattes adgang til å være medlem av styre, bedriftsforsamling eller representantskap eller ha slik innflytelse som nevnt i lov om aksjeselskaper § 1-2 i selskaper. Slike instrukser skal også omfatte styremedlem i foretaket som har slik innflytelse som nevnt i lov om aksjeselskaper § 1-2. Tilsvarende instrukser skal utarbeides for tilfeller der det er gitt dispensasjon etter § 4-4 annet ledd.

Foretaket skal ha interne rutiner for krav til og beregning av sikkerhet ved formidling og inngåelse av avtaler etter § 4-8 første og annet ledd.

Foretaket skal ha interne instrukser for utveksling av informasjon mellom ulike deler av virksomheten.

Styre og daglig leder skal utarbeide interne retningslinjer og instrukser i samsvar med første til fjerde ledd.

Kredittilsynet kan i det enkelte tilfelle treffe vedtak om organiseringen av investeringsforetaks virksomhet dersom denne anses innrettet i strid med denne paragraf.

§ 5-2 God forretningsskikk

Investeringsforetak skal utøve sin virksomhet i samsvar med de vilkår som er satt for tillatelsen, øvrige bestemmelser som gjelder for utøvelsen av dets virksomhet samt god forretningsskikk. Foretaket skal herunder påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas så godt som mulig ved at det:

 1. opptrer ryddig og korrekt i utøvelsen av sin virksomhet, herunder utfører mottatte oppdrag med tilbørlig omhu og hurtighet

 2. utviser den nødvendige kompetanse, omhu og interesse i sin opptreden

 3. har og effektivt benytter de ressurser og de fremgangsmåter som er nødvendig for å kunne utøve virksomheten på en god måte

 4. sørger for å få opplysninger om kundenes økonomiske stilling, investeringserfaring og målsetting for de ønskede tjenester

 5. på en egnet måte gir de nødvendige opplysninger under forhandlingene med sine kunder

 6. bestreber seg på å unngå interessekonflikter, og når det ikke lar seg gjøre, sørger for at dets kunder får en rimelig behandling

Ved utførelse av ordre skal anvendelsen av første ledd bokstav a – f vurderes på bakgrunn av investors profesjonalitet. Som investor regnes den som er opphavsmann til ordren.

Når særskilt kurs ikke er angitt i et oppdrag skal oppdraget utføres til en kurs som etter markedets stilling er rimelig.

Kunden skal gis den beste pris som til enhver tid er tilgjengelig i markedet med mindre kunden forlanger at foretaket stiller en bestemt kurs eller vedkommende aksepterer en bestemt kurs når oppdraget gis.

Før foretaket påtar seg oppdrag eller yter investeringstjenester i tilfelle hvor foretakets egne interesser eller andre særlige grunner er egnet til å skape tvil om foretakets upartiskhet, skal oppdragsgiver eller andre interesserte parter gis de nødvendige opplysninger om forholdet.

Før investeringsforetak gjør forretninger med investorer skal det opplyse dem om hvilken erstatningsordning eller tilsvarende vern som gjelder for de aktuelle transaksjonene, hvilken dekning som gis under disse ordningene, eller om at det ikke finnes slike ordninger eller slik erstatning.

Kredittilsynet kan avgi tolkningsuttalelser om hva som anses som god forretningsskikk. Når en slik uttalelse er knyttet til forhold i konkrete foretak, kan uttalelsen påklages til departementet. Forvaltningslovens kap. VI gjelder tilsvarende for slik klagesak.

Denne paragraf gjelder tilsvarende for foretakets tjeneste- og tillitsmenn og for personer og foretak som har slik innflytelse i investeringsforetaket som nevnt i aksjelovens § 1-2.

§ 5-3 Krav til god forretningsskikk ved egenhandel

Investeringsforetak kan ikke foreta egenhandel som nevnt i § 4-5 første ledd bokstav b) i finansielle instrumenter det foreligger åpne kundeordre på, med mindre vedkommende som utfører handelen på foretakets vegne ikke kjente til eller burde kjent til at det forelå kundeordre.

Investeringsforetaket kan ikke tre inn i avtalen med oppdragsgiveren dersom investeringsforetaket kan oppnå bedre betingelser for kunden ved kjøp eller salg i markedet på tidspunktet for behandling av oppdraget. Investeringsforetaket skal ved sluttseddel eller på annen måte opplyse til kunden dersom det helt eller for en vesentlig del har trådt inn som motpart i avtalen.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende for ansattes egenhandel etter § 4-6.

§ 5-4 Handel i børsnoterte finansielle instrumenter

Investeringstjenester i forbindelse med finansielle instrumenter børsnotert i Norge skal foretas over børs eller, dersom de foretas utenfor børs, straks meldes til børsen.

Et investeringsforetak kan ikke handle eller formidle omsetning i et finansielt instrument som er suspendert fra kursnotering på børsen. Dette gjelder likevel ikke gjennomføring av tidligere inngåtte avtaler hvor prisen er fastsatt.

Departementet kan fastsette forskrifter om investeringsforetakets plikt til å gi børsen opplysninger om dets omsetning utenfor børs av børsnoterte finansielle instrumenter.

§ 5-5 Oppgaveplikt

Investeringsforetak plikter å føre oppgaver over mottatte og utførte oppdrag som gir full oversikt over dets forretningsførsel, etter forskrifter fastsatt av Kredittilsynet.

§ 5-6 Taushetsplikt for investeringsforetak og dets ansatte

Ansatte, tillitsmenn og andre personer med bestemmende innflytelse i investeringsforetak har taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold med mindre noe annet er særskilt bestemt i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov.

Kapittel 6 Verdipapirhandel gjennom investeringsforetak

§ 6-1 Utførelse av oppdrag

Investeringstjenester som nevnt i § 3-2 første ledd bokstav a) skal utføres i investeringsforetakets navn. Foretaket skal ikke opplyse hvem det opptrer på vegne av eller slutter avtaler med med mindre dette er bestemt i lov.

Investeringsforetaket er ansvarlig overfor oppdragsgiveren og den det slutter avtale med, for oppfyllelse av kjøp eller salg det har foretatt.

Annet ledd gjelder ikke dersom oppdragsgiveren på forhånd har godkjent den annen part.

§ 6-2 Investeringsforetaks forretningsvilkår

Investeringsforetak skal utarbeide forretningsvilkår som minst regulerer følgende forhold:

 1. i hvilken form de enkelte oppdrag skal gis

 2. oppdragets varighet

 3. tid og sted for levering og oppgjør, herunder hvilke erklæringer som skal anses som tilstrekkelig bekreftelse på levering og oppgjør

 4. investeringsforetakets godtgjørelse, herunder om godtgjørelse kan tas i form av kurtasje eller fra kursdifferanse, hva foretaket kan kreve dersom handel ikke kommer istand, samt adgangen til å kreve dekning av utlegg

 5. oppdragsgivers adgang til å gjøre gjeldende at avtalen eller noen av dens vilkår er i strid med oppdraget, herunder eventuelle frister for å gi melding til foretaket

 6. reklamasjon i tilfeller der det gjøres gjeldende at en avtale ikke er bindende, herunder virkningene av en reklamasjon for forholdet mellom den part som påberoper seg ugyldighetsreglene og investeringsforetaket

 7. adgangen til å slutte dekningsavtale dersom levering av finansielle instrumenter ikke skjer rettidig, herunder bestemmelser om beregning av erstatning dersom dekningsavtale sluttes.

Foretakets forretningsvilkår skal forelegges kunden før foretaket første gang utfører oppdrag for kunden, samt ved senere endringer i vilkårene.

Kredittilsynet kan gi pålegg om endringer i forretningsvilkår når slike vilkår anses urimelige.

§ 6-3 Innbyrdes forretninger

Har et investeringsforetak mottatt oppdrag både om kjøp og salg av samme finansielle instrument, kan oppdragene utføres ved at foretaket selv foretar avtaleslutningen på vegne av oppdragsgiverne (innbyrdesforretning). Foretaket skal vareta begge oppdragsgiveres tarv med samme omhu og fastsette prisen på de finansielle instrumentene på grunnlag av børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig.

Innbyrdesforretninger i børsnoterte finansielle instrumenter skal rapporteres til børsen med angivelse av kurs og volum etter nærmere regler fastsatt i børsforskriftene.

§ 6-4 Underretning om utførte oppdrag

Investeringsforetaket skal ved sluttseddel eller på annen måte straks gi oppdragsgiveren underretning om avtale som er sluttet for hans regning.

Utførte oppdrag skal bekreftes ved sluttseddel. Kredittilsynet kan gi regler om sluttsedlers form og innhold.

§ 6-5 Investeringsforetakets sikkerhetsrett

Foretaket har sikkerhetsrett for krav som utspringer av oppdraget i de finansielle instrumenter som det har kjøpt for oppdragsgiveren.

Betaler ikke oppdragsgiveren innen 5 dager etter oppgjørsfrist, kan investeringsforetaket selge de finansielle instrumentene for oppdragsgiverens regning til dekning av sine krav. Denne bestemmelse kan fravikes ved avtale.

Dekningssalg som nevnt i annet ledd skal foretas til børskurs eller en kurs som etter markedets stilling er rimelig.

§ 6-6 Alminnelige ugyldighetsregler

Ved kjøp eller salg av finansielle instrumenter gjennom investeringsforetak gjelder de alminnelige regler om avtalers ugyldighet tilsvarende i forholdet mellom kjøperen og selgeren.

§ 6-7 Innsigelse ved forsinkelse

Dersom en part ikke har oppfylt sine plikter til den tid som er fastsatt i avtalen, må den annen part straks gi melding dersom han vil påberope forsinkelsen som grunnlag for å heve avtalen. Denne bestemmelse kan fravikes ved avtale.

Kapittel 7 Om kontroll med verdipapirhandelen

§ 7-1 Kontroll med verdipapirhandelen

Kontroll med investeringsforetaks virksomhet, samt med overholdelse av denne lovs bestemmelser, skal føres av Kredittilsynet. Departementet bestemmer i hvilken utstrekning og på hvilken måte kontrollen til enhver tid skal gjennomføres.

Dersom en børs har grunn til å anta at det i verdipapirhandelen er benyttet urimelige forretningsmetoder, opptrådt i strid med god forretningsskikk eller for øvrig handlet i strid med bestemmelsene i denne lov, skal dette meddeles Kredittilsynet.

§ 7-2 Opplysningsplikt overfor Kredittilsynet

Et investeringsforetak plikter å gi Kredittilsynet de opplysninger som måtte bli krevet om forhold som angår dets forretning og virksomhet. Foretaket plikter også å fremvise og i tilfelle utlevere til kontroll forretningsbøker og øvrige dokumenter som angår virksomheten. Dersom det inntreffer forhold som truer foretakets evne til å tilfredsstille de fastsatte kapitalkrav, skal foretaket straks opplyse Kredittilsynet om dette. Kredittilsynet kan gi nærmere regler om opplysningspliktens innhold og i hvilken form opplysningene skal foreligge.

Et investeringsforetak skal i det omfang og på den måten Kredittilsynet bestemmer, melde fra om transaksjoner i finansielle instrumenter som er gjenstand for omsetning på et regulert marked innenfor EØS-området og som er foretatt gjennom filial eller ved grenseoverskridende virksomhet i et EØS-land.

Et foretak som har utstedt finansielle instrumenter plikter å gi Kredittilsynet de opplysninger som Kredittilsynet anser nødvendig for å avgjøre om det har skjedd overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.

Kredittilsynet kan uten hinder av taushetsplikt kreve å få opplysninger det finner påkrevet i sin kontrollvirksomhet fra Verdipapirsentralen på den måten Kredittilsynet finner hensiktsmessig.

For det tilfelle at en børs innhenter fra investeringsforetak navn på kunder foretaket har opptrådt på vegne av eller har sluttet avtale med, jfr. § 6-1 første ledd, gjelder § 7-3 tilsvarende.

§ 7-3 Kredittilsynets taushetsplikt

Kredittilsynet har taushetsplikt etter lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) § 7 første ledd.

Gir kontrollen grunn til å anta at det er utvist rettsstridig forhold i forbindelse med verdipapirhandel som har påført eller vil påføre noen tap, kan vedkommende gis den underretning om forholdet som er nødvendig for at han skal kunne vareta sine rettigheter overfor investeringsforetaket. Tilsvarende gjelder dersom det ellers er grunn til å anta at noen er eller vil bli påført tap som følge av at denne lovs bestemmelser ikke er overholdt.

Uten hensyn til om tap er forvoldt kan Kredittilsynet meddele børsen forhold som gjelder overtredelse av denne lov.

§ 7-4 Pålegg m.v.

Kredittilsynet kan gi investeringsforetak pålegg om retting dersom foretaket har handlet i strid med lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov. Tilsvarende gjelder dersom Kredittilsynet underrettes av tilsynsmyndigheter i annen EØS-stat om at et norsk investeringsforetak har overtrådt regler som gjelder for foretakets virksomhet i vedkommende land. Kredittilsynet skal i siste tilfelle underrette vedkommende myndighet om hvilke pålegg som blir gitt.

Kredittilsynet kan i særlige tilfelle forby investeringsforetak å ta opp ny virksomhet som ikke er regulert og som kan påføre foretaket eller dets kunder uforsvarlig stor risiko. Kredittilsynet kan også gi pålegg om at slik virksomhet bare kan finne sted på bestemte vilkår.

Dersom en aksjonær med en kvalifisert eierandel gjør sin innflytelse gjeldende på en måte som kan skade en god og fornuftig forvaltning av investeringsforetaket, kan Kredittilsynet i særlige tilfelle gi pålegg om salg av aksjene.

Aksjer som noen besitter i strid med Kredittilsynets vedtak i medhold av tredje ledd kan departementet etter kunngjøring med fire ukers frist i Norsk Lysingsblad la selge ved offentlig auksjon.

§ 7-5 Tilbakekall av tillatelse

Kredittilsynet kan tilbakekalle tillatelsen til et investeringsforetak dersom foretaket :

 1. innen tolv måneder ikke gjør bruk av tillatelsen, gir uttrykkelig avkall på den eller har opphørt å yte investeringstjenester i mer enn seks måneder

 2. har fått tillatelsen ved hjelp av uriktige opplysninger eller andre uregelmessigheter

 3. ikke lenger oppfyller de vilkår som ble stilt for tillatelsen

 4. ikke lenger overholder reglene om en forsvarlig kapitaldekning

 5. har gjort seg skyldig i alvorlige eller systematiske overtredelser av sine plikter etter lov eller forskrift gitt i medhold av lov

 6. gjør seg skyldig i mislige forhold som gir grunn til å frykte at en fortsettelse av virksomheten kan være til skade for allmenne interesser

Dersom foretaket har latt være å etterkomme pålegg gitt i medhold av § 7-4, kan Kredittilsynet sette en frist for foretaket til å bringe forholdene i orden. Dersom foretaket ikke innen fristens utløp har brakt forholdene i orden, avgjør departementet om foretakets tillatelse skal tilbakekalles.

Dersom tillatelsen til et foretak som driver virksomhet i en annen EØS-stat tilbakekalles, skal vedkommende myndigheter i vertsstaten underrettes.

Kapittel 8 Tilsyn med investeringsforetak med hovedsete i annen EØS-stat

§ 8-1 Opplysningsplikt

Kredittilsynet kan til statistisk bruk pålegge investeringsforetak med hovedsete i annen EØS-stat som yter investeringstjenester her i landet å avgi rapporter om sin virksomhet.

Kredittilsynet kan dessuten kreve opplysninger som er nødvendige for å kontrollere at de regler som gjelder for virksomheten her i landet overholdes.

§ 8-2 Stedlig kontroll

For investeringsforetak med hovedsete i EØS-stat som yter investeringstjenester her i landet gjennom filial kan vedkommende myndigheter i hjemstaten etter forutgående melding til Kredittilsynet foreta stedlig kontroll i filialen. Etter anmodning fra vedkommende myndigheter i hjemstaten kan Kredittilsynet foreta den nevnte kontroll.

Første ledd er ikke til hinder for at Kredittilsynet kan foreta den stedlige kontroll som anses nødvendig for å kontrollere at de regler som gjelder for filialens virksomhet her i landet overholdes.

§ 8-3 Pålegg om tvangstiltak m.m.

Kredittilsynet kan pålegge investeringsforetak med hovedsete i annen EØS-stat å bringe virksomheten her i landet til opphør dersom virksomheten drives i strid med lov eller forskrift.

Kredittilsynet kan dessuten treffe tiltak for å hindre nye overtredelser, og i tilfelle oversende saker vedrørende straffbare overtredelser til påtalemyndigheten.

Før Kredittilsynet treffer vedtak om iverksettelse av sanksjoner etter første ledd, skal tilsynsmyndighetene i investeringsforetakets hjemland varsles, og gis anledning til å treffe tiltak for å bringe det lovstridige forhold til opphør.

Hvis det er nødvendig for å verne interessene til investorer og andre som mottar tjenester kan Finansdepartementet treffe nødvendige tiltak uten slikt forutgående varsel som nevnt i tredje ledd.

Dersom et foretak med hovedsete i annen EØS-stat har fått sin tillatelse tilbakekalt, skal Kredittilsynet treffe tiltak for å hindre at det fortsatt ytes investeringstjenester her i landet.

§ 62 annet ledd skal lyde:

Med bøter eller fengsel inntil 1 år, eller begge deler straffes:

 1. den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 4, 5, 6a, 6b, 7, 8, 3-11 eller 7-2 eller forskrift gitt i medhold av § 8

 2. den som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 9-11, 11a-11b med tilhørende forskrifter

 3. fondsmegler, ansatt eller styremedlem i investeringsforetak som forsettlig eller uaktsomt overtrer §§ 3-10, 4-2 til 4-8, 5-2 til 5-5 eller 6-3 med tilhørende forskrifter, §§ 7-2, 6-1 første ledd eller pålegg gitt med hjemmel i § 7-4.

II

I Lov 17. juni 1988 nr. 57 om verdipapirbørs gjøres følgende endring:

§ 3-1 første ledd skal lyde:

Investeringsforetak som i henhold til verdipapirhandelloven kan yte investeringstjenester i Norge, kan etter søknad bli medlem av børsen. Søknaden avgjøres av børsstyret.

III

IKRAFTTREDELSE OG OVERGANGSBESTEMMELSER

 1. Loven trer ikraft 31. desember 1995.

 2. Kongen kan bestemme at enkelte av lovens bestemmelser trer i kraft tidligere.

 3. Fondsmeglerforetak med tillatelse til å drive fondsmegling etter tidligere Kap. 3 del I kan fortsette sin virksomhet i henhold til tillatelsen inntil 31. desember 1996. Lovens tidligere Kap. 3, 4 og 5 kommer til anvendelse på virksomheten.

 4. Kongen kan gi nærmere overgangsregler, herunder bestemme at forskrifter gitt med hjemmel i verdipapirhandelloven fortsatt skal gjelde.

Til forsiden