NOU 1995: 4

Virkemidler i miljøpolitikken

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Arbeidsgruppe for modellberegninger, 1994: Resultatkontroll – forurensninger fra jordbruket 1994. Rapport til kontaktutvalget for jordbruk og miljø. 44 s. + vedlegg.

Backer, I.L., 1990: Innføring i naturresurs- og miljørett. Ad Notam. Oslo. 140 s.

Bergem, J.E., 1980: Regulering av forurensende utslipp. Institutt for offentlig retts stensilserie nr 35. Oslo. s. 32-37.

DNVI – ECON, 1993 a: Virkemiddelbruken i miljøforvaltningen i Grenland. Det Norske Veritas Industri Norge A/S, rapport nr 93-3513 og ECON Energi a.s., rapport nr 29/93. Oslo. 73 s. + vedlegg.

DNVI – ECON, 1993 b: Virkemiddelbruken overfor utslipp fra treforedlingsindustrien. Det Norske Veritas Industri Norge A/S, rapport nr 93-3524 og ECON Energi a.s., rapport nr 30/93. Oslo. 82 s. + vedlegg.

DNVI – ECON, 1993 c: Virkemiddelbruk overfor utslipp av kvikksølv. Det Norske Veritas Industri Norge A/S, rapport nr 93-3744 og ECON Energi a.s., rapport nr 44/93. Oslo. 19 s.

DNVI – ECON, 1993 d: Virkemiddelbruk overfor utslipp av bly. Det Norske Veritas Industri Norge A/S, rapport nr 93-3745 og ECON Energi a.s., rapport nr 42/93. Oslo. 28 s.

DNVI – ECON, 1993 e: Virkemiddelbruk overfor utslipp av KFK. Det Norske Veritas Industri Norge A/S, rapport nr 93-3747 og ECON Energi a.s., rapport nr 46/93. Oslo. 22 s.

DNVI – ECON, 1993 f: Virkemiddelbruk overfor utslipp av svoveldioksid. Det Norske Veritas Industri Norge A/S, rapport nr 93-3746 og ECON Energi a.s., rapport nr 45/93, Oslo. 28 s.

DNVI – ECON, 1993 g: Virkemiddelbruk overfor utslipp av spillolje. Det Norske Veritas Industri Norge A/S, rapport nr 93-3748 og ECON Energi a.s., rapport nr 43/93. Oslo. 23 s.

Eckhoff, T., 1983: Statens styringsmuligheter – særlig i ressurs- og miljøspørsmål. Tanum-Norli. Oslo. 262 s.

ECON, 1993: Omsettelige kvoter for SO2 og CO2 . ECON Energi a.s., rapport 28/93. Oslo. 95 s.

ECON, 1994: Forslag til omsetningsordning for SO2 -utslipp i Norge. Utarbeidet for NHO. ECON Energi a.s., rapport 318/94. Utkast datert 1.juni 1994. Oslo. 43 s.

Endresen, C., 1978: Reell og opplevd oppdagelsesrisiko. En studie av politiets overvåking. Stensil, Institutt for kriminologi og strafferett, Oslo.

Haagdeklarasjonen: Ministerial declaration. North Sea Conference, The Hague, March 7 and 8, 1990. 198 s.

Hernes, G., 1984: Segmentering og samordning. I Berg, O. og A. Underdal (red.): Fra valg til vedtak. Aschehoug, Oslo. s. 151-166.

Hoel, M. og H. Selte, 1993. Optimal virkemiddelbruk overfor miljøproblemer som er nært sammenknyttet. Arbeidsnotat nr. 92/1993, Senter for samfunns- og næringslivsforskning, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Oslo. 58 s.

Kneese, A. V., 1977: Economics and the environment. Penguin Books, New York.

Knophs oversikt over Norges rett, 1993. Universitetsforlaget. Oslo. 1298 s.

Mattsson, B., 1988: Cost-benefit kalkyler. Esselte studium, Göteborg. 224 s.

Maurseth, P.B., 1993: Miljøpolitisk regulering ved imperfekte markeder og asymmetrisk informasjon. Arbeidsnotat nr. 93/1993, Senter for samfunns- og næringslivsforskning, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Oslo. 83 s.

Meland, S., 1994: Evaluering av bomringen i Trondheim. RVU Trondheim 1992. SFT63 A94006. 52 s.

Miljøverndepartementet, 1993: Kostnader på avløpssektoren. Resultater fra en spørreundersøkelse blant landets kommuner. T-994. Oslo. 51 s.

Navrud, S., 1993: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av å kalke Audna. Utredning for DN nr. 1993-4. Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim. 38 s. + vedlegg.

Ness, S., 1993: Straff for industriforurensning. Institutt for offentlig retts skriftsserie nr. 7/1993. 85 s.

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon, 1992: Investeringer og driftskostnader i industrien. Oslo.

NILF, 1993: Virkemidler for å redusere nitrogenbruken i jordbruket i Nordsjø-området. Arbeidsrapport nr. 5-93, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

NLH-rapport, 1990: Skog og skogproduksjoner som virkemiddel mot CO2 -opphopning i atmosfæren.

NOU 1992:21: Ikke bare ord. Statlig informasjon mot år 2000. NP – Norsk Petroleumsinstitutt, 1994: Gjenvinning av damp fra distribusjon av bensin (Trinn I og II). Rapport fra Norsk

Petroleumsinstitutt, revidert utgave. Oslo. 46 s. + vedlegg. OECD, 1993: OECD Environmental Performance Reviews – Norway. Paris. 162 s.

Oslo Kommune og SFT, 1987: Ytterligere reduksjon av luftforurensningen i Oslo. Hovedrapport fra samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Statens forurensningstilsyn. 18 s. + vedlegg.

Pearce, D.W. and C. A. Nash, 1981: The Social Appraisal of Projects: A text in Cost-Benefit Analysis. Macmillan. London. 225 s.

Pedersen, U., 1990: Manglende markeder og asymetrisk informasjon: En litteraturstudie over to relevante aspekter ved statisk regulering av forurensning. Rapport nr 30/1990, Senter for anvendt forskning, Norges Handelshøgskole. Bergen. 113 s.

Rådahl, T. og S. I. Steinshamn, 1989: Rangeringskriterier i tiltaksanalyser. Senter for anvendt forskning, rapport nr 4/89. Bergen. 46 s.

Sandberg, J. H., 1991: Kostnader ved tiltak mot landbruksforurensninger – revidert utgave. Delrapport til Nasjonal Nordsjøplan. Rapport D-015-91, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF). Oslo. 28 s. + vedlegg.

SFT, 1991: Ren Oslofjord! Tiltakspakke for indre Oslofjord som anbefales av lokale myndigheter og Statens forurensningstilsyn. Oslo. 24 s. + vedlegg.

SFT, 1993: Forurensning i Norge 1992. Statens forurensningstilsyn, Oslo. 53 s.

SFT, 1994: Forurensning i Norge 1994. Statens forurensningstilsyn, Oslo. 58 s.

SFT-rapport 91/08: Kommunale utslipp i Norge. Status pr 1/1 1991. Statens forurensningstilsyn, Oslo.

SFT-rapport 92/11: Flyktige organiske forbindelser. Problem, utslipp og tiltak i Norge. Statens forurensningstilsyn, Oslo. 61 s.

SFT-rapport 92/14: Nordsjødeklarasjonen. Tiltak for å redusere næringssalttilførslene. Statens forurensningstilsyn, Oslo. 82 s.

SFT-rapport 92/16: Virkninger av luftforurensninger på helse og miljø. SFT-rapport 93/22: Miljøgifter i Norge. Statens forurensningstilsyn, Oslo. 114 s.

Simonsen, J., S. Rysstad og K. Christoffersen, 1992: Avgifter eller detaljregulering? Studier av virkemidler mot nitrogenforurensning fra landbruket. Melding nr 10, Institiutt for økonomi og samfunnsfag, Norges landbrukshøgskole. Ås. 199 s. + vedlegg.

Stenstavold, M. og Usterud Hanssen, J., 1993: Parkeringspolitikk i teori og praksis. TØI rapport 172/1993. 59 s.

SSB – Statistisk sentralbyrå, 1994: Naturressurser og miljø 1993. Oslo – Kongsvinger. 153 s.

SSB – Statistisk sentralbyrå, 1994: Resultatkontroll jordbruk 1993. Tiltak mot avrenning av næringssalter og jorderosjon. Rapporter 94/4. Oslo – Kongsvinger. 96 s.

Söderbaum, P., 1986: Beslutsunderlag. Ensidiga eller allsidiga utredningar? Doxa Ekonomi. Lund. 196 s.

Uhlen, G. og H. Lundekvam, 1988: Avrenning av nitrogen, fosfor og jord fra jordbruk 1949 – 1979/88. Rapport nr 7 fra prosjektet Landbrukspolitikk og miljøforvaltning, Senter for forskningsoppdrag, Ås. 31 s.

UNEP, 1991: Montreal Protocol 1991 Assessment. Report of the Technology and Economic Assessment Panel. December 1991 final.

VMU – Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, 1987: Vår felles framtid. Tiden Norsk Forlag. Oslo. 257 s.

Worldwatch Institute, 1993: Jordens tilstand 1993. Aschehoug. Oslo. 262 s.

Worldwatch Institute, 1994: Jordens tilstand 1994. Aschehoug. Oslo. 278 s.

Aarhus, K. og P.O. Eikeland, 1993: Virkemidler i forurensningspolitikken: Sverige, Tyskland, Nederland, Storbritannia og USA. Fritjof Nansens Institutt, rapport 004-1993. Oslo. 147 s.

Til forsiden