NOU 1996: 5

Hvem skal eie sykehusene?

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over regionsykehus og vedtatte lands-og regionfunksjoner.

Innenfor hver helseregion finnes et regionsykehus som ivaretar region-, flerregion-, eller landsfunksjoner. I tillegg er også en del av virksomheten ved regionsykehusene lokal- og sentralsykehusfunksjoner. Med unntak av Rikshospitalet som eies og drives av staten, er øvrige eiet og drevet av vertsfylket.

Private sykehus og klinikker kan søke om godkjenning til å utføre sykehusoppgaver. F.eks. har Feiring- klinikken godkjennelse til å utføre hjerteutredning og hjertekirurgiske operasjoner, som er regionfunksjoner.

Vedtak om lands- og regionfunksjoner gjøres etter forskrift av 5. april 1991. Hva som til enhver tid skal være lands- og regionfunksjoner godkjennes av Sosial-og helsedepartementet etter faglig utredning og tilråding av Statens helsetilsyn og råd fra Statens sykehusråd. Departementet gir årlig ut et rundskriv med oppdatert liste over vedtak, herunder også kompetansesentra (siste rundskriv: I-16/95). Listen er ikke fullstendig ut fra hvilke funksjoner som i praksis blir utført som regionfunksjoner, men omfatter de funksjoner som pr. i dag er vedtatt av departementet.

Listen gjelder foreløpig kun somatiske funksjoner. Det er ikke etablert et tilsvarende system for sentralisering av funksjoner innen psykiatrien. Imidlertid ble det i forbindelse med nedleggelse av Reitgjerdet sykehus vedtatt etablert sikkerhetsavdelinger for særlig farlige og vanskelige psykotiske pasienter knyttet til Dikemark og Gaustad sykehus (helseregion I og II), Sandviken sykehus (helseregion III) og Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus, avd. Brøset (helseregion IV og V). Statens helsetilsyn har nylig utredet styring av høyspesialiserte funksjoner innen psykisk helsevern for voksne (Statens helsetilsyn, utredningsserie 4-95). Her foreslås etablert funksjoner på region- og landsnivå. Forslagene er ikke endelig vedtatt.

Følgende oversikt gjelder vedtatte regionale-, flerregionale- og landsfunksjoner, gjeldende pr. 1995.

Landsfunksjoner: Rikshospitalet:

 • Transseksualisme

 • Organtransplantasjon

 • Epilepsikirurgi: i samarbeid med Statens senter for epilepsi (SSE). Selve det operative inngrepet skal utføres på Rikshospitalet, mens det er lagt inn i behandlingsopplegget at den enkelte pasient skal være innlagt ved SSE både før og etter inngrepet.

 • Benmargstransplantasjon: allogene og autologe

 • Nevrokirurgi: embolibehandling av cerebrovaskulære arteriovenøse malformasjoner

 • Elektiv bløderkirurgi. Omfatter også moderat og uttalt von Willibrands sykdom

 • Øyefaget:

 • spesiell vitreo-retinal kirurgi-retinopati hos premature-retinoblastom i samarbeid med DNR

 • Nyfødtscreening for Føllings sykdom og hypothyreose. Oppfølging av pasienter med Føllings sykdom.

 • Komplisert replantasjonskirurgi (KMI/SSO/RH) med beredskapsfunksjon ved Regionsykehuset i Tromsø.

Kompetansesenter

 • Medfødte stoffskiftesykdommer

 • Ortopedisk kirurgi, sjeldne og kompliserte medfødte misdannelser: Nytt Rikshospital (OSR,SSO)

Det Norske Radiumhospital

 • Autologe benmargstransplantasjoner (sammen med RH)

 • Kreft hos barn: retinoblastom

 • Gynekologisk cancer:

 • chorio karcinom-eksenterasjonskirurgi-helt spesiell, sjeldne typer ovarialcancer

Kompetansesenter

 • Sjeldne sarkomer

Regionsykehuset i Trondheim

 • Sædbank

 • Ultralyd knyttet til avansert fosterdiagnostikk

 • Avansert prenatal diagnostikk og behandling

 • Gynekologisk cancer

Regionsykehuset i Tromsø

 • Medfødte muskelsykdommer

 • Nevromuskulært kompetansesenter

 • Kompetansesenter

 • Telemedisin

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus

 • Barnerevmatologi

Haukeland sykehus

 • Avansert brannskadebehandling

 • Hyperbar medisinsk behandling der det kreves stort trykkammer

 • Nevrokirurgi: strålekniv

 • Øyefaget: keratoproteser og behandling av spesielle orbitale lidelser

Kompetansesenter

 • Hyperbar medisin

Ullevål sykehus

 • Spesiell kirurgisk arytmibehandling

 • Øyefaget: spesielle rekonstruksjoner i øyeregionen og glaukoma congenitum

Kompetansesenter

 • Cystisk fibrose

Regionsykehuset i Tromsø og Rikshospitalet

 • Medfødte muskelsykdommer. Fordeling etter nærmere samarbeid.

Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus

 • Barnerevmakirurgi

Flerregionale funksjoner Rikshospitalet og Haukeland sykehus:

 • Intersex

 • Leppe-kjeve-ganespalte

 • Elektiv åpen hjertekirurgi hos barn

 • Øyefaget: Ruthenium plaque behandling av melanom

Regionsykehuset i Trondheim og Rikshospitalet

 • Neonatalkirurgi

Ullevål og Haukeland

 • Avansert arytmibehandling: kateterablasjon for arytmier (unntatt atrieflimmer)

Regionfunksjoner:

 • Implanterbar defibrillator

 • Laserkirurgi

 • Mikrobølgebehandling av prostatahypertrofi

 • Intensivbehandling av de mest ressurskrevende premature

 • Medfødte stoffskiftesykdommer: klinisk kompetanse

 • Sjeldne sarkomer

 • Nevrokirurgi

 • Barnerevmatologi

 • Eximer laser-behandling

 • Rehabilitering av hode- og ryggskader(felles for helseregion I og II ved Ullevål og Sunnaas, og for helseregion IV og V ved Regionsykehuset i Trondheim).

 • Kreft hos barn: diagnostikk og behandling

 • Bløderkirurgi:

 • beredskap for diagnostikk og øyeblikkelig hjelp kirurgi-mild von Willebrands sykdom

 • Multitraumepasienter: akutt behandling og rehabilitering (felles for helseregion I og II ved Ullevål og Sunnaas)

 • Avansert håndkirurgi, mikrovaskulærkirurgi og replantasjon av ekstremiteter ( felles for helseregion I og II ved Kronprinsesse Märthas Institutt)

 • Stein i urin- og galleveier (avansert, høyteknologisk)

 • Hyperbar medisinsk behandling ( Ullevål sykehus felles for Oslo-området)

 • Nevrourologi

 • Gynekologisk cancer

 • Stråleterapi

 • Hjertekirurgi: by-pass, klaffeoperasjoner, PTCA

 • Følgetilstander og senskader etter poliomyelitt

 • Prenatal diagnostikk og behandling (med unntak av den mest avanserte behandling som er lagt til Regionsykehuset i Trondheim)

 • Ortopedisk kirurgisk service inkludert håndkirurgi

 • Gastrointestinal cancerkirurgi

 • Ultralyddiagnostikk

 • Karkirurgi

 • Høydose cytostatikabehandling med autolog stamcellestøtte

 • Ryggmargsbrokk

Statens senter for ortopedi og Sunnaas sykehus

Kompetansesenter for Dysmeli

Til forsiden