NOU 1999: 13

Kvinners helse i Norge

Til innholdsfortegnelse

Forfatterliste delutredninger (1998)

Augestad, Liv Berit, NTNU Trondheim: «Om idrett om fysisk aktivitet».

Austveg, Berit, Statens helsetilsyn: «Kvinnehelse i et globalt perspektiv».

Backe, Bjørn, Regionsykehuset i Trondheim: «Svangerskapsomsorg og fødselshjelp».

Berntsen, Gro K. Rosvold, Universitetet i Tromsø, «Østrogenbruk».

Biørnstad, Nanna, Høyskolen i Oslo: «Bekkenløsning».

Bjøro, Trine, Aker sykehus: «For høyt/ for lavt stoffskifte».

Brækhus, Anne: Conrad Svendsens senter: «Demens»

Bærheim, Anders, Universitetet i Bergen: «Akutt ukomplisert blærekatarr hos ellers friske kvinner».

Bø, Kari, Norges Idrettshøyskole: «Urininkontinens»

Dørum, Anne, Det Norske Radiumhospital: «Eggstokkreft», «Endometriekreft».

Ellertsen, Bjørn, Universitetet i Bergen: «Kroniske smerter».

Engeland, Anders, Statens institutt for folkehelse: «Lungekreft».

Forsmo, Siri, NTNU Trondheim: «Livmorhals kreft».

Furu, Kari, Universitetet i Oslo: «Forskjeller i effekt av psykofarmaka hos menn og kvinner», «Hva er psykofarmaka og hva brukes de til?», «Bruk av smertestillende medikamenter».

Gran, Malin Eberhardt, Statens institutt for folkehelse: «Postpartum depresjon».

Hafstad, Anne, Aftenposten: «Røyking».

Heiberg, Eli, Høyskolen i Oslo: «Bekkenløsning».

Iversen, Sidsel Graff, Statens helseundersøkelser: «Fedme og overvekt».

Joner, Geir, Aker sykehus: «Type 1 diabetes».

Kjærheim, Kristina, Kreftregisteret: «Fysiske konsekvenser av alkoholbruk hos kvinner».

Kvien, Tore Kristian, Diakonhjemmets sykehus: «Kronisk leddgikt (Revmatoid artritt)».

Lilleaas, Ulla Britt, Universitetet i Oslo: «Kroppslig beredskap og kvinners helse».

Lund-Larsen, Per G., Statens helseundersøkelse: «Forhøyet blodtrykk».

Løchen, Maja Lisa, Universitetet i Tromsø: «Hjerteinfarkt».

Magnus, Per. Statens institutt for folkehelse, «Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)».

Malterud, Kirsti, Universitetet i Bergen: «Ubestemte plager».

Matheson, Ingrid, Universitetet i Oslo: «Kvinner og legemiddelbruk». «Hva betyr prykososial støtte for brystkreft kvinner»

Meyer, Håkon, Statens helseundersøkelser: «Beinskjørhet og brudd».

Midthjell, Kristian, Folkehelsa Verdal: «Type 2 diabetes».

Njølstad, Inger, Universitetet i Tromsø: «Hjerteinfarkt».

Nordeng, Hedvig, Universitetet i Oslo: «Effekt av legemidler – Er det forskjell på kvinner og menn?».

Nordhagen, Rannveig, Statens institutt for folkehelse: «Endringer i norske kvinners helse de siste 100 år».

Normann, Erik K., Oslo kommune, Barne- og familieetaten: «Seksuelle overgrep mot barn».

Nystad, Wenche, Statens institutt for folkehelse: «Astma».

Nærde, Ane, Statens institutt for folkehelse: «Småbarnsmødres psykiske helse».

Olsen, Anne, Ullevål sykehus: «Hudsykdommer»

«Livmorhalskreft».

Ravndal, Edle, Statens institutt for alkohol og narkotikaforskning: «Alkohol og rusavhengighet», «Narkotika».

Rossow, Ingeborg, Statens institutt for alkohol og narkotikaforskning: «Selvmord og selvpåførte skader».

Sandanger, Inger, Universitetet i Oslo: «Psykiske lidelser».

Schei, Berit, Universitetet i Trondheim: «Vold i samliv», «Voldtekt av kvinner».

Selmer, Randi, Statens helseundersøkelser: «Hjerneslag – forekomst og mulighet for å forebygge».

Skjeldestad, Finn Egil, UNIMED, SINTEF Trondheim: «Prevensjon», «Abbort i et kvinnehelseperspektiv», «Seksuelt overførte sykdommer».

Skjørten, Kristin, Universitetet i Oslo: «Kunnskap om voldens omfang i Norge og Norden».

Skrede, Kari, Statistisk sentralbyrå: «Endringer i levekår», «Levekår og helse».

Skårderud, Finn, Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri: «Spiseforstyrrelser».

Sundby, Johanne, Universitetet i Oslo: «Menstruasjonsplager», «Ufrivillig barnløshet», «Sykelighet i svangerskap og etter fødsel», «Overgangsalderen».

Søgaard, Anne Johanne, Statens institutt for folkehelse: «Østrogenbruk».

Trettli, Steinar, Kreftregisteret: «Brystkreft – forekomst og leveutsikter».

Træen, Bente, Statens institutt for folkehels: «Seksuell atferd».

Vatten, Lars, NTNU Trondheim: «Brystkreft – risikofaktorer og mulighet for å forebygge».

Vatten, Morten, Rikshospitalet: «Ulcerøs colitt og Crohn`s sykdom», «Funksjonelle tarmplager», «Magesår».

Wigers, Sigrid Hørven, Helse- og rehabiliteringssenter, Lillehammer: «Fibromyalgi».

Wolland, Anne, Ullevål sykehus: «Hodepine», «Nakkesleng», «Multippel sklerose».

Wyller, Torgeir Bruun, Conrad Svendsens senter: «Hjerneslag – forløp og behandling», «Eldre kvinners helse», «Demens».

Ytrehus, Kirsti, Universitetet i Tromsø: «Kjønnsforskjeller i sykdomsforekomst – kan forskjellen forklares biologisk?»

Ørstavik, Kristin, Ullevål sykehus: «Seksuelle problemer hos kvinner som følge av sykdom eller skade».

Aavitsland, Preben, Statens institutt for folkehelse: «Pneumokokksykdom».

Litteraturliste

Arbeidsdirektoratet (1998): Kvartalsrapport om arbeidsmarkedet 1998:1.

Aambø, Arild (1995): Helseopplysning til innvandrerkvinner: når rollene byttes om. Ernæringsfysiologen 3/1995.

Album, Dag (1991): Sykdommer og medisinske spesialiteters prestisje, Tidsskrift for Den norsk Lægeforening.

Album, Dag (1993): Sykdommers prestisje. I «Dei vil alltid klaga og syta.» Fagkritisk blikk på kunnskapsproduksjon om kvinneliv og sykdom. Konferanserapport. Arbeidsnotat 1/93. Norges forskningsråd.

Andenæs, Agnes (1986): Ser dere ingen ting? Kvinneprspektiv på systemorientert familieterapi. Fokus på familien.

Andenæs A, Folgerø Johannessen B, Ødegård T. (1992): Kjønnet som forsvant? Om betydningen av kjønn i psykologien. Forståelser av kjønn. Ad Notam Gyldendal.

Antonovsky, Aaron (1991): Hälsans mysterium. Oversatt av Magnus Elfstadius. Stockholm: Natur og kultur.

Anstorp, Trine (1984): Mot sykeliggjøring av kvinner og rett til behandling og faglig hjelp - paradoks eller utfordring i psykologisk arbeid? Kvinne(p)syke, kvinners psykiske problemer - forandring og utvikling gjennom terapi. Oslo, Universitetsforlaget.

Arntzen, Anett (1996): The Association between Maternal Education and Postneonatal Mortality. Trends in Norway, 1968–1991. International Journal of Epidemiology, 25, 3 .

Askheim, Ole Petter (1997): Brukerstyrt personlig assistanse som omsorgspolitisk tiltak. I : Embla nr 3.

Austveg, Berit (1994): Helsearbeid og innvandrere: mangfold, sunnhet og sykdom. 2. utgave Tano.

Barne- og familiedepartemenetet (1996): Rapport fra FNs 4.Verdenskonferanse om kvinner (FWCW), Beijing 1995 – del II Platform for action.

Berg, Ole og Hjortdal, Per (1994): Medisinen som pedagogikk. En studie av pasienters erfaringer med leger.

Bergsgard Nils Arne (1998): Brukere med psykiske lidelser under yrkesrettet attføring: Mye kan forbedres, Rehabiliteringsmagasinet Bris 2/98

Bhadauria S, Moser DK, Clements PH, Singh RR, Lachenbruch PA, Pitkin RM, Weiner SR. (1995): Genital tract abnormalities and female sexual function impairment in systemic sclerosis. Am J Obstet Gynecol nr. 172/1995.

Bjerkedal,Tor og Wergeland, Ebba (1995): Uførepensjonering av kvinner i ulike yrker på grunn av muskel og skjelettsykdommer. Tidsskrift for Den norske Lægeforeningen 1995:11.

Bjerkedal Tor (1996): Uførepensjonering blant 40–66 åringer i Norge i 1970-og 80 årene etter yrke og primærdiagnose, RTV-rapport 1996:7.

Bjørnson, Ove (1997): Norsk attføringsforskning – oppsummering og kritisk gjennomgang, FAFO-notat 1997:13

Blom, Svein (1998): Levekår blant ikke-vestlige innvandrere i Norge. Rapport Statistisk sentralbyrå nr. 16/98.

Blom, Svein og Ramm, Jorunn (1998): Ikke flere blir syke, men når de først blir syke…., Samfunnsspeilet nr. 3/98.

Botten, G.: Kjønnsulikheter i sykelighet og dødelighet. I: Schei B. Botten, G. Sundby, J. (red.) Kvinnemedisin. Oslo, ad Notam Gyldendal, 1993.

Brage, Søren, 1998: Muscoloskeletal HealthProblems and Sickness Absense – an epidemiological study of concepts, determinants and consequenses, Institutt for allmenn medisin og samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Oslo.

Brage, Søren og Tellnes, Gunnar (1992): ICPC i allmennpraksis. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening 1992:20.

Brant, Berit og Kvande, Elin (1992): Fedres arbeidsvilkår og omsorgspermisjoner: Søkelys på arbeidsmarkedet 1992, årgang 9

Brandt, Berit og Jensberg Heidi (1998): Suksess for fedrekvoten. Velferd 4:98

Bratberg Espen, Dahl Svenn Åge og Risa, Alf Erling, (1998): Kvinners sykefravær. SNF-rapport 11/98.

Bretteville-Jensen, Anne Line (1994): Narkotikadødsfall i Norge : en analyse av utviklingen fra 1976–1993. Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning, SIFA rapport; nr 4/9.

Brevik, Ivar. 1996: Tungt funksjonshemmedes omsorgssituasjon i Norge. En undersøkelse av mottakere av hjelpestønad til tilsyn og pleie . Prosjektrapport, NIBR.

Bruusgaard,Dag, Hatland, Aksel og Syse, Aslak (red)(1994): Et nødvendig gode. Folketrygdens plass i velferdsnorge, Ad Notam.

Bruusgard Dag, Heiberg, Astrid Nøklebye, Lie Reidar, Malterud, Kirsti, Nordeik Kjell og Westin, Steinar (1994): Sykdomsbegrepet i folketrygdloven § 8–3. Konsensusrapport til Trygderetten, Oslo, Bergen, Trondheim.

Bruusgaard, Dag og Eriksen, Willy (1997): Plagsomt for pasienten, vanskelig for hjelpeapparatet og dyrt for samfunnet. Evaluering av Sosial- og helsedepartementets program Trygd og rehabilitering. Rapport 1997:5, Universitetet i Oslo.

Bruusgaard, Dag (1998): Skyldes sykefravær sykdom? Tidsskrift for den norske Lægeforening 1998:16

Brækhus, Hege (1996): «Mor kan ikke bli syk.» Om uførepensjon til husmødre etter folketrygdloven – i et kvinnerettslig perspektiv . Universitetsforlaget.

Bäck-Wiklund, Margareta (1996): Det moderna familjeprojektet som könsspecifik arena. Uppsats til nordisk konferanse om kvinno- och könsforskning.

Case, Mary Anne (1995): Disaggregating Gender from Sex and Sexual Orientation: The Effeminate Man in the Law and Feminist Jurisprudence. - I: The Yale Law Journal (1995).

Chesler, Phyllis (1972): Women and madness. New York: Avon.

Christoffersen, Lise (1995) : Uførepensjonen på 80-tallet. Nasjonal vekst med lokale varianter. INAS-rapport 1995:2

Clarke, John, 1998: «Reproductive and Sexual Rights: Policy Options for Follow-up on the Health Chapter of the Platform for Action of the 1995 Beijing Fourth World Conference on Women, DiS/Centre.

Curry SL, Levine SB, Corty E, Jones PK, Kurit DM (1994): The irnpact of systemic lupus erythematosus on women’s sexual functioning. The Journal of Reumatology nr. 21/1994.

Dahl, Espen: Helse og sosial ulikhet. I Hurlen, P, Nordhagen R. (red.). Folkehelse i forandring. Oslo, Universitetsforlaget, 1996, 199-211.

Dahl, Sol (1989): Accute response to rape. A PTSD-variant. Traumatic stress. Empirical studies from Norway. Acta Psychiatria Scandinavia.

Dahl-Jørgensen, Carla, Skogstad, Anders og Sørensen, Bjørg Aase (1998): Arbeid og arbeidshelse i pleie- og omsorgssektoren. AFI-rapport nr. 6/98.

Dahl-Jørgensen, Carla, Damman, Sigrid, Mauseth, Kristin (1998): «Towards an anthropological perspective on the work environment? Reflections after a study on occuoational health»

Dalen, E., (1997): Undersøkelse om nordmenns seksualvaner, mai 1997. Rapport utarbeidet for Norsk forening for Klinisk Sexologi, Oslo: Markeds- og mediainstituttet..

Darwin, Charles (1871): The Descent of man, and the selection in relation to sex.

Den norske Lægeforening (1998): Legestatistikk pr. 15.05.98.

Drake, Irmelin og Sohlberg, Anne Grethe (1995): Kvinner og ledelse – gjennom glasstaket?, Tano.

Duesund, Liv (1995): Kropp, kunnskap og selvoppfatning.Universitetsforlaget.

Dunning P. (1993): Sexuality and women with diabetes. Patient Education and Counseling nr. 21/1993.

Dyegrov, Kari (1997): Interkulturell kommunikasjon i allmennpraksis. Tidskrift for Den norske Lægeforening.

Ellingsæter, Anne Lise, Noack, Turid og Rønsen, Marit (1997): Sosial ulikhet blant kvinner: polarisering, utjevning eller status quo? Tidsskrift for samfunnsforskning 1997:1.

Ellingsæter, Anne Lise (1998): Dual breadwinner societies: Provider Models in the Scandinavian Welfare States.Acta Sociologica 1998 Vol 41.

Elstad, Jon Ivar (1996): Inequalities in health related to women’s marital, parental, and employment status: a comparison between the early 70s and the late 80s" Norway. Social Science & Medicine.

Elstad, Jon Ivar (1995): Employment status and women’s health: exploring the dynamics. Acta Sociologica.

Elstad: Jon Ivar (1994): Women’s Priorities Regarding Physician Behavior and Their Preference for a Female Physician. Woman and Health, Vol 21(4).

Elstad, Jon Ivar (1993): Konfliktfylte møter. Om uoverensstemmelser i konsultasjoner mellom kvinnelige pasienter og leger. Paper, den 17. Nordiske sosiologkongressen Gävle 1993.

Elstad, Jon Ivar (1992): Om «doktor-shopping» blant kvinner. Paper, Forum for helsetjenesteforskning i Bergen.

Elstad, Jon Ivar (1987): Diagnose av allmennlegetjenesten. INAS-rapport 87:5. Oslo, Institutt for sosialforskning.

Emblem, Ragnhild og Stray-Pedersen, Sverre: (1998) Kvinnens problemer etter protektoni. Tidsskr. for Den no. lægefor. årg. 108, nr. 6 (1998) s. 466-467

Esping-Andersen, Gösta (1990): The Three Worlds of Welfare Capitalism, Prinston,NJ 1990, Princeton University Press.

EU-kommisjonen (1997): On the state of women’s health in the European community.

Eurostat (1998): Social Portrait of Europe.

Falch, J.A. og Meyer H.E.: Osteoporose og brudd i Norge. Forekomst og risikofaktorer. Tidsskr Nor Lægeforening 1998; 118: 568-72

Feedback Research og Consulting AS (1997): Møte med trygdekontoret. En undersøkelse blant trygdemottakere. Utført for RTV.

FFO Oppland (1993): «Likestilling - også for kvinner med funksjonshemning» . Brosjyre, Gjøvik.

Finnvold, Jon Erik (1997): Fastlegetilknytning blant kronisk syke: Legene flytter fra pasientene. Samfunnsspeilet nr. 2/1997.

Foley FW, Sanders A. (1997): Sexuality, multiple sclerosis and women. MS management. 1997; 4: 2–9.

Ford Margareth (1993): Attføring til arbeid? En oppfølgingsundersøkelse av forsøk på attføring. INAS- rapport 1993:7

Forsberg, Eva Marie, m.fl.(1995): Spegling av kvinnors arbetsliv. Statliga sektorens arbeidsmiljonämnd.

Forseth, Ulla (1994): Hva koster smilene? Kvinneforskning nr. 4/1994.

Forseth, Ulla (1995): Arbeidsmiljø som kunkurransefaktor i tjenesteyting? Nord-rapport nr. 6/1995, Københavm: Nordisk Ministerråd.

Forskning om seksualisert vold: prosjektsammendrag/redaktør: Kristin Skjørten. – Oslo: Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn, 1997.

Fossestøl Knut (1998): Attføring – mellom offentlige utgiftsbegrensning og markedets krav. Rehabiliteringsmagasinet Bris 98:2

Frankenhaeuser, Marianne (1993): Kvinnligt, mannligt, mänskligt, Bra Bøcker 1993.

Førde, Reidun, (1998): Den psykososiale delen av svangerskapsomsorgen – bør den styrkes?, delutredning/vedlegg til NOU 1998:18.

Friestad, Christine (1994): Dimensjoner i og prediktorer for helserelatert atferd blant ungdom. Statens institutt for folkehelse nr. 2/1994.

Getz, Linn og Westin, Steinar (1995): Rådgivende legers og primærlegers vurdering av komplekse uførepensjonssaker. Tidsskrift for den Norske Lægeforening 1995:14

Gjerberg, Elisabeth og Hofoss, Dag (1998): «Dette er ikke noe for småjenter.» Tidsskriftet for samfunnsforskning.

Goldstein I, Berman JR. (1998): Vasculogenic female sexual dysfunction: Vaginal engorgement and clitoral erectile insufficiency syndromes. International Journal of Impotence Research 1998; 10: S84-S90.

Grimsmo, Anders (1998): Patients, diagnoses and activities in general practice in the Nordic countries. Utkast. NOMESCO, København: Nordisk Medicinalstatistiske Komite.

Grue, Lars (1995): Funksjonshemmet: Klassifisering og definisjoner. INAS-notat nr.1/95.

Grünfeld, Berthold og Noreik, Kjell (1998): Straffedømte sedelighetsovergripere: hvor stor er tilbakefallsrisikoen?. Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Guldbrandsen, Pål og Brage, Sören (1998): Livssituasjon som grunn for sykemelding. Tidsskrift for den norske Lægeforening 1998:16.

Guldvik, Ingrid (1997): Brukerstyrt personlig assistanse – brukernes erfaringer med ordningen . Østlandsforskning Lillehammer, ØF-notat nr. 6/1997.

Gulløy, Elisabeth, Blom, Svein og Ritland, Agnes A. (1997): Levekår blant innvandrere 1996. Rapport fra SSB.

Hagen, Helge (1997): Pasienter i psykiatriske institusjoner 1. november 1994, SINTEF Unimed Norsk institutt for sykehusforskning, NIS-rapport 5/97.

Halsteinli (1997): Samdata psykiatri. Sammenlikningsdata for psykiatrisk fylkeshelsetjeneste. Rapport 8/1997. SINTEF Unimed Norsk institutt for sykehusforskning.

Hansen, Hans Tore (1998): Trygd – en midlertidig bro, eller en vei ut av arbeidsmarkedet. SNF-rapport 1998:16

Hanssen, Ingrid (1996): Helsearbeid i et flerkulturelt samfunn. Universitetsforlaget.

Hatland, Aksel, Kuhlne, Stein og Romøren, Tor Inge (1994): Den norske velferdsstaten, ad Notam.

Hensing, Gunnel, Brage Sören, Nygård Jan F, Sandanger Inger og Tellnes Gunnar(1997): Kjønnsforskjeller i sykefravær for psykiske lidelser i Norge, Rapport 1997:9

Haavind, Hanne (1987): Liten og stor: mødres omsorg og barns utviklingsmuligheter. Universitetsforlaget.

Hardey, Michael (1998): The social context of health. Buckingham: Open University Press.

Hauff, Edvard og Sveaass, Nora (1997): Flukt og fremtid: psykososialt arbeid og terapi med flyktninger. Ad Notam Gyldendal.

Havnør, Anne Ingeborg Muur (1987): Samlivskrise mellom to kulturer : muslimske innvandrerkvinner på Krisesenteret i Oslo; muligheter og begrensninger for problemløsing. Universitetet i Oslo.

Heiman JR, Meston CM (1997): Evaluating sexual dysfunction in women. Clinical obstetrics and gynecology 1997; 40: 616–629.

Helmius, Gisela (1993): Kvinnor och handikapp – jungfrulig forskningsmark. En kommenterad bibliografi . Centrum for handikappforskning ved Uppsalauniversitetet, Uppsala, Sverige.

Hem, Karl-Gerhard, Natvig Aas, Henrik og Hroar Piene (1997): Utviklingen av funksjonshemmedes levekår fra 1987 til 1995. Rapport SINTEF Unimed.

Härenstam, Annika (1989): Prison Personnel, working conditions, stress and health. Avhandling. Karolinska Institutet, Stockholm 1989.

Hochschild, Arlie R (1997): The time bind : when work becomes home and home becomes work.. New York : Metropolitan Books.

Hochschilds A. R. (1989): The Second Shift. London, Piatkus.

Holter, Øystein Gullvåg og Arseth, Helene (1993): Menns livssammenheng. Ad Notam Gyldendal.

Hulter B, Lundberg PO. (1994): Sexual function in women with hypothalamo-pituitary disorders. Archives of Sexual Behavior. 1994; 23: 171–183.

International Journal of Epidemiology, 24 (4), pp. 813 820.

Innstilling S. 200 (1997–98): Innstilling fra familie-, kultur og administrasjonskomiteen om innføringen av kontantstøtte til småbarnsforeldre.

Jarvis, Tracey J. (1992): Impliacations of gender for alcohol treatment research: a quantitative and qualitative review, Britrish Journal of Addiction.

Johannison, Karin (1994): Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. - Stockholm: Norstedt.

Johannison, Karin (1996): Kön och ohälsa. Ett historiskt-kulturellt perspektiv. Östlin P, Danielsson M, Diderichsen F, Härenstam A, Lindberg G (red.). - Lund: Studentlitteratur.

Johansen, Solveig H. og Stordal, Kristin (1994): Om kvinner med funksjonshemning i Norge og i 4 EU-land . FFO Oppland, Gjøvik.

Johansen, Solveig H. og Stordal, Kristin (1998): Nettverk for kvinner med funksjonshemning. Prosjektrapport 1995–97. FFO oppland, Gjøvik.

Jørgenvåg, Ronny (1998): Kvinners og menns bruk av sykehustjenester. Rapport til Kvinnehelseutvalget 1998. SINTEF Unimed Norsk institutt for sykehusforskning

Kalseth, Birgitte. Prosjekt eldres sykehusbruk, upublisert SINTEF-NIS.

Kaplan HS, Owett T. (1993): The female androgen deficiency syndrome. Journal of Sex & Marital Therapy nr. 19/1993.

Kildal, Nanna (1998): Velferd og arbeidsplikt. Tidsskrift for velferdsforskning 1998:1

Kirkengen, Anne Louise (1993): Et ekko av en annen smerte. Legers møte med skjult vold mot kvinner. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1993:6.

Kjeldstad, Randi (1990): Yrkesdeltaking, yrkesinntekt og uførepensjonering, INAS-rapport 1990:3

Kjeldstad, Rand (1998): Enslige forsørgere: Forsørgelse og levekår før og etter overgang til en ny livsfase. SSB.

Kjønstad, Asbjørn(1998): Innføring i trygderett, Tano Aschehoug, Oslo 1998.

Koren Charlotte (1997): Trygd og omsorgsarbeid, NOVA rapport 1997:17

Koren Charlotte (1997): Penger er ikke alt! Tre foredrag på randen av økonomi. NOVA-skriftsserie 1997:6

Koren Charlotte (1997): Minstepensjonist – rik eller fattig. NOVA-skriftsserie 7/97

Kraft, P. (1991): AIDS prevention in Norway. Empirical studies on diffusion of knowledge, public opinion, and sexual behaviour. Thesis. Bergen: University of Bergen.

Kulick, Don (1996): «Quer Theory: Vad är det och vad är det bra för?», Lamda nordica vol. 2, nr. 3–4.

Kvam, Marit Hoem (1995): Seksuelle overgrep mot barn med funksjonshemning. Redd Barna, rapport nr 1/95.

Kverner, Kari J., Aasland, Olav G., Botten, Grethe S.: Female Medical Leadership. Cross Sectional Study, British Medical Journal 1999 nr. 7176.

Lappegård, Trude, (1998): Større ulikheter i barnetall, i Samfunnspeilet 1998, 5, Statistisk sentralbyrå.

Lewin, B. (ed), Fugl-Meyer, K., Helmius, G., Lalos, A. and Månsson, S.A. (1997): Sex i Sverige. Om sexuallivet i Sverige. Uppsala: Uppsala Universitets Forlag.

Lie, Arve: 1998: Yrkesrelatert sykdom i et flyselskap. Tidsskr Nor Lægeforening 118:2617 -21

Lie, M og Rasmussen, B. (1983): Kan kontordama automatiseres? IFIM-rapport, Trondheim.

Lilleaas, Ulla-Britt (1993): Hva betyr diagnosen for kvinner som rammes av kroniske muskelsmerter? Arbeidsnotat 1/93. Norges Forskningsråd, NAVF.

Lilleaas, Ulla-Britt (1995): Når forskjellen blir synlig: kvinner med kroniske muskelsmerter. Senter for kvinneforskning, Universitetet i Oslo.

Lilleaas, Ulla-Britt og Engelsrud, Gun (1999): Par i bevegelse – opplevelse av arbeidsdeling og kroppsvaner. Senter for kvinneforsknings rapportserie. Universitetet i Oslo (Under utgivelse)

Lingsom, Susan (1989): Gammel og sprek. INAS-rapport 89:8, Institutt for sosialforskning, Oslo.

Lingsom, Susan (1991): Hjelp etter behov? Offentlig og privat omsorg for hjemmeboende eldre. INAS-rapport 91:5, Institutt for sosialforskning, Oslo.

Lundberg, Ulf ( 1996): Influence of paid and unpaid work on psychophysiological stress. Responses of men and women. Journal of Occupational Health Psychology, no 2.

Løchen, Yngvar (1996): «De funksjonshemmete.» Rådet for funksjonshemmede.

Malterud, Kirsti (1990): Allmennpraktikerens møte med kvinnelige pasienter. Oslo, Tano.

Malterud, Kirsti (1996): Symptomer som kunnskapskilde: hvordan kan vi utvikle medisinsk kunnskap om kvinners helse? Universitetet i Bergen.

Malterud, Kirsti og Hanne Hollnagel (1997): Women’s self-assessed personal health resources. Scand. J. Prim. Health Care nr. 15/1997.

Malterud, Kirsti (1997): Helseproblemer hos lesbiske og homofile. Allmennmedisin. Klinisk Arbeid. Ad Notam Gyldendal.

Malterud, Kirsti og Hanne Hollnagel (1998): Talking with women about personal health resources in general practice: key questions about salutogenesis. Scand. J. Prim. Health Care.

Mastekaasa Arne(1998): Sykefraværet i Norge 1990–1997. Hva vet vi om utvikling, kjønnsforskjeller og effekter av tiltak. Institutt for samfunnsforskning, Rapport 1998:10

Mastekaasa, Arne, (1993): Sykefraværet i et kjønnsdelt arbeidsmarked, Tidskrift for samfunnsforskning 1993 årgang 34

Mastekaasa Arne og Dale-Olsen, Harald (1998): Kjønnsforskjeller i sykefravær , Oslo 1998, Institutt for samfunnsforskning rapport 1998:9

Mathisen, Steinar (1987): Kvinner bruker mest psykolog. Sosial trygd nr 5/1987.

McIntyre S. et al: Gender differences in health: are things really as simple as they seem? Soc Sci Med 1996; 42 (4): 617-24.

Merok, E. (1998): Det jeg som lege kan og vet. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1998:28.

Moland, Leif E. (1997): Ingen grenser?, Fafo-rapport 221.

Mouland, Gunnar etal (1998): Bruk av nye antidepressiver i allmennpraksis. Tidsskrift for Den norske Lægeforening 1998:29.

Møgedal, Sigrun (1995): «Hvordan sikre kvinners helse» ? FNs Kvinnekonferanse i Beijing – sett med norske øyne. Rapport fra oppfølgingskonferanse. FOKUS 1995.

Noack, Turid og Rønsen, Marit (1994): Livsløp mellom jobb og familie. Den nye familieboka, Universitetsforlaget.

Norges Forskningsråd (1997): Forskning om seksualisert vold. Programsammendrag.

Norges Forskningsråd (1995): Forskning om seksualisert vold. Prosjektsammendrag.

Norsk legemiddelhåndbok 1998–99 for helsepersonell.

Nosek MA, Rintala DH, Young ME, Howland CA, Foley CC, Rossi D, Chanpong G. (1996): Sexual functioning among women with physical disabilities. Arch Phys Med Rehabil nr. 77/1996.

NOU 1984:17. Perinatal omsorg i Norge.

NOU 1977: 14 Folketrygdens uførebegrep

NOU 1990: 17 Uførepensjon

NOU 1990: 23 Sykelønnsordningen

NOU 1992: 20 Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle

NOU 1993: 13 Offentlige overføringer til barnefamiliene

NOU 1993: 17 Levekår i Norge: er graset grønt for alle?

NOU 1995: 6 Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

NOU 1995: 27 Pappa kom hjem

NOU 1998: 18 Det er bruk for alle

NOU 1998: 19 Fleksible pensjonsordninger

NOU 1998: 21 Alternativ medisin.

Nygård Jan F, Mowe, Gunnar, Sandanger Inger, Brage Søren, Reiso, Harald og Tellnes, Gunnar (1998):Trygdekontorenes oppfølging av sykmeldte. Seksjon for trygdemedisin rapport 1998:1, Universitetet i Oslo.

Olaussen, Leif Petter (1995): Angst for voldskriminalitet i Norge. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Olsen, Berit og Fylkesnes, Knut (1993): Helseundersøkelsen i Finnmark - tilfredshet med sykehustjenesten. Tidsskr. for Den Norske Lægeforening 1993:17.

Olsen, Karen M, Mastekaasa Arne (1997):Forskning om sykefravær – en oppsummering og vurdering av perioden 1980–96. Institutt for samfunnsforskning, Rapport 1997:3

Orloff, Ann Shola: Gender and Social rights of Citizenship: The comaprative Analysis of State Policies and Gender Relations, American Sociological Review, vol.58, num. 3. 1993

Opdahl, Stein. (1997): Levekårsundersøkelse blant mottakere av grunnstønad. Dokumentasjonsrapport med tabeller. Statistisk Sentralbyrå.

Ot.prp 62 (1990–91): Om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.

Ot.prp 39 (1992–93): Om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.

Ot.prp 42 (1994–95): Om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.

Ot.prp nr 56 (1997–98): Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtte loven).

Ot.prp nr 78 (1997–98). Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester m.v. (Tilbakeholdelse av rusmiddelmisbrukere uten eget samtykke m.m.).

Pedersen, Jan Tore (1996): Klientene og den offentlige sandkassen. Kampen om etatsgrensene og resultatene av å rive dem. Kommuneforlaget

Pierce, Jennifer L (1995): Gender Trials. Emotional Lives in Contemporary Law Firms, Berkeley: University of California Press.

Puranen, Bi., (1994). At vara kvinna er ingen sjukdom, Nordstedts, Stockholm.

Ramm: Vi klager ikke før vi må. Samfunnsspeilet 1997; (2): 14-21.

Ramm, Jorunn (1998): Tabeller fra Helseundersøkelsen 1995. Utkast, SSB.

Rapport fra en arbeidsgruppe med representanter fra Sosial- og helsedepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, kommunaldepartementet, Rikstrygdeverket og Statistisk sentralbyrå: Utviklingen i sykefraværet og sykepengeutgifter på 1990- tallet.

Rikstrygdeverket: Folketrygdloven, med RTV’s rundskriv

Rikstrygdeverket (1997): Geografiske forskjeller i trygdebruk. RTV-rapport 6/97

Rikstrygdeverket (1997): Trygdestatistisk Årbok 1997

Rikstrygdeverket (1997): Søknader og avslag på uførepensjon 1995/96, RTV-rapport 8/97

Rikstrygdeverket (1998): Basisrapporten 1997 RTV-rapport 3/98

Rikstrygdeverket (1998): Pensjonsrettigheter – mine, dine eller våre, Internrapport 3/98

Rikstrygdeverket (1998): Sysselsetning og sykefravær, RTV-rapport 5/98

Rikstrygdeverket (1998): Hva skjer med dem som ikke lenger mottar rehabiliteringspenger- virkningen av begrensningen på 52 uker, RTV-rapport 7/98

Rikstrygdeverket (1998): Trygdestatistisk Årbok 1998

Rikstrygdeverket (1998): Sykepengeeutviklingen i 1997. Hva skyldes økningen i sykefraværet RTV-rapport 9/98

Rikstrygdeverket (1999): Basisrapporten 1998, RTV-rapport kommer i 1999.

Rognerud, Marit og Stensvold, Inger (1998): Oslohelsa: utredning om helse, miljø og sosial ulikhet i bydelene. Ullevål sykehus.

Rutle, Olav (1983): Pasienten fram i lyset - analyse av legekontaktar i primærhelsetenesta. Rapport nr. 1/1983, Statens institutt for folkehelse.

Ruyter, Knut, (1996). NEM-nytt, desember 1996.

Rønning, Elisabeth (1998): Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtten. SSB 1998:61

Rønsen Marit (1997): Nordiske mødres inntog på arbeidsmarkedet. SSB Samfunnsspeilet 1:1997

Samdal O, Nutbeam D, Wold B, Kannas L. (1998): Achieving health and educational goals through schools – a study of the importance of the school climate and the students’ satisfaction with school. Health Education research, vol.13 no.3

Schei, Botten og Sundby (1993): Kvinnemedisin, Ad Notam Gyldendal.

Schei, Berit (1991): Trapped in painful love. Physical and sexual abuse by spouse – a risk factor of gynaecological disorders and adverse perinatal outcomes. Trondheim Tapir.

SINTEF-rapport. (1996): Utviklingen av funksjonshemmedes levekår fra 1987–95 .

Skaar Solveig (1994): Internkontroll – Ørkenvandring eller veien til det forjettede land?, SINTEF IFIM.

Skjørten, Kristin (1997): Forskning om seksualisert vold. Norges Forskningsråd.

Skrede, Kari, Ryen Mette (1999, under utgivelse), Generasjonsforskjeller i levekår, Rapport fra SSB, Statistisk sentralbyrå.

Solheim, Jorun (1998): Den åpne kroppen: om kjønnssymbolikk i moderne kultur. Pax.

Solheim, Liv Johanne, (1992). Trygdefunksjonæren som portvakt i trygdesystemet. Rapport nr. 16/1992.

Solli, Ingebjørg Foldøy, Kjetil Lund og Alf Erling Risa (1997): Innvandreres trygdemottak. - Bergen: Senter for samfunnsforskning.

Sosial- og helsedepartementet (1995): Lov om forbud mot kjønnslemlestelse av 15.desember 1995 nr. 74.

Sosial- og helsedepartementet (1998): Handlingsplan for funksjonshemmede. 1998–2001.

Sosial- og helsedepartementet (1998): Høringsnotat fastlegeordningen.

Sosial og helsedepartementet (1998): Analyse av fleksible pensjonsordninger og besteårsregelen, Rapport fra en arbeidsgruppe.

SOU (1996): Jämställd vård – Olika vård på lika vilkor, nr 133/1996.

SOU (1998): Den framtidda arbetsskadeförsäkringen: Betänkande av Arbetsskadeutredningen 1997, nr 138/1998.

SOU (1998): Kvinnor, men och funktionshinder . nr. 138/1998.

Statistisk sentralbyrå (1998). Sosialt utsyn.

Statistisk sentralbyrå (1996). Mange småbarnsmødre mangler et kontinuerlig helsetilbud. Ukens statistikk nr. 9.

SSB (1995): Helseundersøkelsen 1995.

Statens helsetilsyns utredningsserie (1997) nr. 1. Faglige krav til fødeinstitusjoner..

Statskonsult (1993): En evaluering av den trygdemedisinske rådgivningen, Delprosjekt 1. Statkonsult 1993:5

Statskonsult (1997): Tilskudd til opptrening, Rapport 1997:19

Statskonsult (1998): Erfaringer fra forsøksprosjektene og veien videre . Statskonsult 1998:1

Steihaug, Sissel og Olav Rutle (1997): Legesøkning blant pakistanske innvandrere: konsultasjonsmønster og diagnosefordeling ved et helsesenter i Oslo. Tidsskrift for Den norske Lægeforening.

Stone, Deborah (1984): The disabled state. Mc Millan.

Stoltenberg, Camilla (1998): Birth Defects, Stillbirths and Infant Death. Norsk Epidemiologi, Årgang 8, Suppl. nr. 2/1998.

Storstein, Liv (1994): Kvinner og hjertesykdommer – det glemte kjønn? Helsenytt for alle. Nasjonalforeningen for folkelsen 1994:1.

St.meld nr 39 (1991–92): Attføringsmeldingen

St.meld 35 (1994–95): Velferdsmeldingen

St meld nr 50 (1996–97): Handlingsplan for eldreomsorgen.

St meld nr 21 (1998–99): Ansvar og mestring. Mot en helhetlig rehabiliteringspolitikk.

Strand, Kitty, Wergeland, Ebba og Bjerkedal, Tor (1997) :Work load, job control and risk of leaving work by sickness certification before delivery, Norway 1989, Scandinavian Journal of Social medicine , Vol 25:3

Stray-Pedersen, Babill og Berit Austveg (1996): Våre nye landsmenn: utfordringer og muligheter. Midt i livet : festskrift til Norsk gynekologisk forening 1946–1996.

Statens institutt for folkehelse, (1993): Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i 1987 og 1992. Oslo: Statens institutt for folkehelse.

Stenager E, Stenager EN, Jensen K. (1997): Seksuel funktion hos patienter med dissernineret sklerose. Ugeskr Leger nr. 159/1997.

Stien R. (???): Organiske seksualfunksjonsforstyrrelser. Hefte utgitt av Astratech, Norge.

Stigum, H., Magnus P., Veierod M. and Bakketeig L. S. (1995): Impact on sexually transmitted diseases spread of increased condom use by young females, 1987–1992.

Stigum, H., Magnus, P., Harris, J.R., Samuelsen, S.O. & Bakketeig, L.S. (1997): Frequency of sexual partner change in a Norwegian population. Data distribution and covariates. American Journal of Epidemiology, 145 (7).

Storstein, Liv (1994): Kvinner og hjertesykdommer - det glemte kjønn? Helsenytt for alle, Nasjonalforeningen for folkehelsen nr. 1/1994.

Sundby, Johanne: Infertility: causes, care and consequenses. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo 1994

Sundet J.M., Magnus P., Kvalem I.L., Samuelsen S.O. & Bakketeig L.S. (1992): "Secular trends and sociodemographic regularities of coital debut age in Norway". Archives of Sexual Behavior, 2 1,

Sundet, J.M., P. Magnus, I.L. Kvalem & L.S. Bakketeig (1989): Number of sexual partners and use of condoms in the heterosexual population of Norway - Relevance to HIV-infection. Health Policy, 14, 159–167.

Svendsen, Inger Margrethe: Et valg er et valg er et valg….. Noen metodiske og teoretiske refleksjoner knyttet til to prosjekter innen omsorgssektoren. Rapport 3/91 Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo 1991

Sydsjö, Gunilla (1992): Psykosociala riskgraviditeter och deras utfall. Linköping: Universitetet.

Sydsjö Adam, Sydsjö Gunilla, Wiljma Barbro og Kjessler Berndt (1998): Changes in Sick Leave Rates and the Use of Pregnancy –Associated Social Benefits Among Pregnant Swedish Women: An Outcomes Study: Journal of Women’s Helath Volum 7 nr 2 1998.

Sørheim, Torunn Arntsen. (1998): Vanlige kvinner – uvanlige utfordringer. En studie av kvinner med funksjonshemning. Seksjon for medisinsk antropologi, Universitetet i Oslo.

Taksdal, Arnhild og Widerberg, Karin (1992): Forståelse av kjønn, Ad Notam Gyldendal.

Taksdal, Arnhild (1997): Kvinnerettet rusbehandling?, Temaserie – Rusmiddeldirektoratet nr. 1/1997.

Talseth, Solbjørg (1998): Selvhjelpsboka. FRISAM, SHD

Tambs, K. (1994): Undersøkelse av seksuelle overgrep mot barn. Statens institutt for folkehelse.

Tarschys, Daniel (1978): Den offentlige revolutionen. Stockholm: Liber.

Texmo, Åse og Aarvik, Lisbeth (1998): Seksuelle overgrep mot kvinner og barn – fornærmedes rettsstilling i praksis. Kvinneuniversitetet Nord.

Thoresen, Siri og Lindvåg, Aud (1990): Kjønnsnøytral parterapi : den umulige oppgaven : en studie av betydningen av klientenes kjønn for terapeutenes atferd i terapier med par. Hovedoppgave i psykologi. Universitetet i Oslo.

Thorsen m.fl. (1988). Kvernevik-undersøkelsen – del 2. Befolkningens tilfredshet med legetjenesten i en bydel. Tidsskrift for den norske lægeforening, 108 (14); 1098 –1100.

Thornquist, Eline (1998): Klinikk, kommunikasjon, informasjon. Oslo, ad Notam Gyldendal.

Thorsen, Olav (1988): Kvernevikundersøkelsen - del 1. Forbruk av legetjenester i en bydel. Tidsskrift for Den norske Lægeforening, 108 (14), 1988:1097–98.

Tidsskrift for Norsk psykologforening (1995): Psykologi i en verden i forandring: psykologisk arbeid med flyktninger.

Tracen, B. (1990): Ungdommseksualitet i AIDS-tider. En rapport om ungdom og seksualitet og evaluering av Ungdomskulturkampanjen mot AIDS. Statens institutt for folkehelse.

Tracen B., Lewin B. & Sundet J.M. (1992b): Use of birth control pills and condoms among 17–19 year-old adolescents in Norway; Contraceptive versus protective behaviour? AIDS Care, 4 (4).

Tracen, B. & Lewin, B. (1992): Casual sex among Norwegian adolescents. Archives of Sexual Behavior, 21(3).

Tracen, B. & Kvalem, I.L. (1996a): Sexual socialization and motives for intercourse among Norwegian adolescents. Archives of Sexual Behavior, 25(3).

Trwen, B & Stigum, H. (1998): Parallel sexual relationships in the Norwegian context, Journal of community and Applied Social Psychology, 8.

Trwen, B. & Hovland, A. (1998): Games people play. Sex, alcohol and condom use among urban Norwegians.

Trwen, B. & Kvalem, I.L. (1996b): Sex under influence of alcohol among Norwegian adolescents, Addiction, 91(7).

Træen, B., Lewin, B. & Sundet, J.M. (1992a): The real and the ideal: Gender differences in heterosexual behaviour among Norwegian adolescents. Journal of Community and Applied Social Psychology, 2.

Trygderetten (1994): Trygderettens kjennelse:Fibromyalgikjennelsen, ankenr 2922/93. Kjennelse av 19.desember 1994.

ULOba (1996): Om brukerstyrt personlig assistanse . Nr 1.

UNDP (1997): Human Development Report.

Vabø, Mia (1998): Kvinner og helsetjenesten. En kunnskapsoversikt. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. NOVA-rapport 26/1998.

Vedi, Camilla og Øverli, Bente( 1998): Basisgrupper – et egnet verktøy for tidlig oppfølging av sykmeldte? En evaluering av basisgrupper.Trondheim, SINTEF IFIM 1998.

Walters, Marianne (1988): The Invisible web: gender patterns in family relationships / Marianne Walters ... the Women"s Project in Family Therapy. New York Guilford Press.

WHO Press Release 25 May 1998.

Wilhelmsen, Britt Unni og Samdal, Oddrun (1991): Helsefremmende arbeid i skolen – rammer og utviklingsforsøk. Universitetsforlaget.

Wilkonson, Richard G. (1996): Unhealty soceieties: the afflications of inequality, Routledge - London.

Wilsnack RW, Wilsnack SC, Klassen AD (1984): Women’s drinking and drinking problems: patterns from a 1981 national survey. American Journal of Public Health 74/1984.

Wærnes Kari (1982): Kvinnerperspektivet på sosialpolitikken,Universitetsforlaget

Ødegaard, Tone (1991): Den elskverdige kvinnen: mønstre og mangfold. Nye kvinner, nye menn. Ad Notam.

Østby, Lars (1983), 20 års utvikling i samliv, prevensjon og abort, i Skrede K. og Tornes, K. (red.:) Studier i kvinners livsløp, Universitetsforlaget.

Øverås, Siw: Helseboka 1995. Oslo, Statistisk sentralbyrå, 1995.

Til forsiden