NOU 2001: 27

Om kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 8. desember 2000 ble det oppnevnt et utvalg som skulle gå gjennom metodene for fastsettelse av forsikringspremie i livsforsikringer, herunder innskudd i pensjonsordninger opprettet etter lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Gjennomgangen skulle belyse hvordan medlemmenes kjønn vil eller kan påvirke innbetalingen til og/eller ytelsene fra ordningene, herunder størrelsen på slike virkninger. Utvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 31. august 2001

Mary Kvidal leder

Trond Brun-Gulbrandsen

Jan R. Clausen

Kristin Mile

Ole Christian Moen

Per Gunnar Olsen

Sissel Rødevand

Tove Storrødvann

Fridtjof Berents Per Øystein Eikrem Åsmund Kr. Lahaug

Til forsiden