NOU 2004: 23

Barnehjem og spesialskoler under lupen— Nasjonal kartlegging av omsorgssvikt og overgrep i barnevernsinstitusjoner 1945–1980

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Andenæs, J. (1959): Tenåringskriminaliteten – en utfordring til barnevernet. Dobbelkronikk i Aftenposten 17. og 18. sep. 1959.

Andenæs, Johs. (1990): Spesiell strafferett , 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget

Andresen, A. (2001): Usedelige jenter og tyvaktige gutter. Forholdet mellom barn, foreldre og det offentlige ca. 1920-1950. I: Historisk tidsskrift , bd. 80/ 2001, s. 479-501.

Andersen, P. (2004): Spesialskolene for barn og unge med tilpasningsvansker. Notat til utvalget.

Arctander, S. & Dahlstrøm, S. (1932): Hvordan går det våre vergerådsbarn? Enstatistisk studie bygget på erfaringer fra Oslo vergeråd 1900–1928 . Oslo: Olaf Norlis forlag.

Backer, Inge Lorange (1982), Barneloven , Kommentarutgave , Oslo: Universitetsforlaget

Barnehjemmet Anne Jebsen Minde 100 år (1966). Bergen: Institusjonen.

Barnehjemssagen. De sagkyndiges udtalelser. Proceduren og rettsbelæringen. I Lagmandsretssagen mod frøken Fougner (1897). Kristiania: Jacob Dybwad.

Befring, E. (1963): ” Frå tukt- og barnehus til skoleheimsinstitusjonen. Eit oversynover arbeidet for born og ungdom med åtferdsvanskar i vårt land fram tilslutten av det 19. århundre, med særleg vekt på verksemda ved “Toftes gave” . Magistergradsavhandling i pedagogikk. Universitetet i Oslo.

Befring, E. (1983): Skole- og atferdsproblem i omsorgspedagogisk perspektiv . Oslo: Universitetsforlaget.

Befring, E. (1973): Negative sanksjonar i norsk skole. I: Spesialpedagogikk , årg. 22, nr. 7, s. 4-22.

Befring, E. (2004): Skolen for barnas beste. Oppvekst og læring i eit pedagogisk perspektiv. Oslo: Samlaget.

Bell, R.Q. (1968): A reinterpretation of the direction of effects in studies of socialization. Psychological Review , 75, s. 81-85.

Benneche, G. (1967): Rettssikkerheten i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.

Berg, F.A.W. Kongelige Rescripter, Resolutioner og Collegial – Breve for Norge i Tidsrummet 1660-1813, b. I-IV.

Birchall, E. (1989): The frequency of child abuse. What do we really know. I: Stevenson. O. (Ed.) Child abuse. Public policy and professional practice (pp 1-27). London: Havester

Bjørnsen, B. (1968): En mann kalt Gulosten . Oslo: Bjørnsen & Schram.

Bolger, K.E., & Patterson, C.J. (2003): Sequelae of child maltreatment: Vulnerability and resilience. I: Luthar, S. S. (Ed.). Resilience and vulnerability. Adaption inthe context of childhood adversity. (pp. 156-182).Cambridge: Cambridge University Press.

Borge, A.I.H. (2003): Resiliens – risiko og sunn utvikling. Oslo: Gyldendal Akademisk

Borge, A.I.H., Rutter, M. & Samuelsen, S.O. (2001): Informant variance within families: Confluence among maternal, paternal and child ratings. InternationalJournal of Psychiatric Research, 10, s. 12-22.

Borge, A.I.H., & Nordhagen. R.(1995): Development of stomach ache and headache during middle childhood: Co-occurrence and psychosocial risk factors. ActaPaediatrica , 84, s. 795-802.

Bowlby, J. (1951): Maternal care and mental health. Geneve: WHO.

Bratholm, Anders (1969), Umyndige personer , Oslo: Universitetsforlaget

Brinchman, A. (1945): Lykkelig ungdom. Skuespill i fire akter . Oslo: Gyldendal.

Bugge, S. (2001): Bastøy: paradis eller helvete . Oslo: Færder forlag

Bunkholdt, V. & Sandbæk, M. (1998). Praktisk barnevernsarbeid . 4. reviderte utgave. Oslo: Universitetsforlaget

Christie, N. (1960): Unge norske lovovertredere . Oslo: Universitetsforlaget.

Clausen, S-E. (2004): Er barnmishandling en risikofaktor for senere kriminell atferd? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Under trykking

Collishaw, S., Maughan, B., Pickles, A., Messer, J., & Rutter, M. (2004). Resilienceto psychopathology following childhood maltreatment: Evidence from acommunity sample. Paper presented at IACAPAP, 16th world congress, Berlin, august,

Cunningham, H. (1995): Children and Childhood in Western Society since 1500 . London: Longman.

Dahl, F. B. (1986): Barnetjenere, forsterbarn og legdebarn. En undersøkelse av omsorgstrengende barn i Asker prestegjeld 1801–1835 med utgangspunkt i barns plassering i husstanden. Hovedfagsoppgave i historie. Universitetet i Oslo.

Dahl, T. S. (1978): Barnevern og samfunnsvern. Om stat, vitenskap og profesjonerunder barnevernets oppkomst i Norge. Oslo: Pax.

Dyregrov, A. (2004): Notat om Selvmord, Traume og Bergensrapporten. BFD, 2004

Daae, A. (1892): Nogle opdragelsesanstalter for forbryderske og forsømte børn . Trondhjem.

Eikeland, T.(1993): Et liv etter barnehjemmet? Bergen Helse- og Sosialhøgskole, Bergen

Eingang, G.E. & Møller, A.(2003): Entrassig løvetann: fra prostitusjon til kristentro. Oslo: Genesis.

Eisen, M.L., Goodman, G.S., Qin, J., & Davis, S. (2004): Maltreated children"s memory: Accuracy, suggestibility, and psychopathology. (Manuscript submitted for publication).

Emery, R.E. & Laumann-Billings, L. (2002): Child abuse. I: Rutter, M & E. Taylor (eds.), Child and Adolescent Psychiatry . (pp. 325-340). Fourth edition. Blackwell Science. Farmer & Pollock, 1998

Ericsson, K. (1997): Drift og dyd. Kontrollen av jenter på femtitallet . Oslo: Pax.

Ericsson, K. (2003): Noen trekk ved barnevernets utvikling mellom 1954 og 1980. Historisk og barnevernfaglig delrapport. Vedlegg til: Rapport fraGranskningsutvalget for barnevernsinstitusjoner i Bergen , avgitt 26. juni 2003.

Eskeland, Ståle (1987), Rettssikkerhet og andre verdier i sosialretten, i GerdBenneche og Ståle Eskeland (red.): Hvor går sosialomsorgen , Oslo: Universitetsforlaget

Eskeland, Ståle (1989), Fangerett , Oslo: Tano

Farmer, E. & Pollock, S. (1998): Sexually Abused and Abusing Children inResidential Care . Chichester: John Wiley & Sons.

Finkelhor, D. (1984): Child sexual abuse: New theory and research . New York: Free Press.

Finkelhor, D. (1994): The international epidemiology of child sexual abuse. ChildAbuse and Neglect , 18, s. 409-417.

Finkelhor, D & Dziuba-Leatherman, J. (1994). Children as victims of violence: a national survey. Paediatrics , 94, s. 413-420.

Flugum, O. (1895): Beretning om en med offentligt stipendium foretagetudenlandsreise sommeren 1894 . Bergen.

Flugum, O. (1898): Reiseberetning fra Forstander O. Flugum til Den Norske Regjerings Departement for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Bilag til : St. forh.1898, del 1, St. Prp . No 1, Hovedpost IV, (s. 21–25). Oslo.

Fontes, L. (ed.) (1995): Sexual abuse in nine North American cultures . Sage, CA.

Freud, A. & S. Dann (1951): An experiment in group upbringing. PsychoanalyticStudy of the Child , 6, s. 127-168.

Fuchs, R. G. (1984): Abandoned Children. Foundlings and Child Welfare inNineteenth- Century France . Albany: State University of New York Press.

Getz, B. (1892): Udkast til Lov om sædeligt forkomne og vanvyrdede BørnsBehandling med Motiver, Kristiania: Det Steenske Bogtrykkeri.

Glaser, D. (2002): Child sexual abuse. I: I: Rutter, M & E. Taylor (eds.), Child andAdolescent Psychiatry . (pp. 340-359). Fourth edition.

Goffman, E. (1976): Anstalt og menneske. Den totale institution socialt sett . København: Jørgen Paludans Forlag.

Goodman, G.& Ghetti, S.& Quas, J.A.& Edelstein, R.S et al.(2003): A prospective study of memory for child sexual abuse: new findings relevant to the repressed-memory controversy. Psychological Science , 14, s. 113–118.

Grinde, T.V. (1993): Kunnskapsstatus for barnevernet . Oslo: Tano.

Grøholt, B., Sommerschild, H. & Garløv, I. (2001): Lærebok i barnepsykiatri. Oslo: Universitetsforlaget.

Gunvald, G. (1967): Bjerketun. Psykologens beretning om ti år (1952–1962) på en offentlig verneskole for unge piker . Oslo: Pax.

Hagen, G. (2001): Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundre . Oslo: Akribe.

Hagen, J. Chr. (1900): Beretning om en i 1899 med offentlig stipendium foretagetreise til udenlandske anstalter . Trondhjem.

Hagen, J. Chr. (1914): Norges skolehjem. Deres oprindelse og utvikling. En kortfattet Udsigt. Kirke- og undervisningsdepartementets jubilæumsskrifter 1914. Kristiania.

Hansen, W. M. (1985): “Omsorgen for barn og unge med adferdsvansker i tidsrommet ca. 1900 og frem til ca. 1950/60 – med særlig vekt på skolehjemmenes virksomhet.” Hovedfagsoppgave i pedagogikk. Universitetet i Oslo.

Hardt, J. & Rutter M. (2004): Validity of retrospective reports of adverse childhood experiences: review of the evidence. Journal of Child Psychiatry and Psychology, 45, s. 260-274.

Haugen, E. (1941): Skolehjemsproblemet i sosial-psykologisk belysning. Sosialt Arbeid 15, s. 268–290.

Harsvik, O. (2003): Tapt barndom. I barnevernets klør : Harsvik media.

Heier, S.(1959): Hvordan vi kan mestre særlig vanskelige situasjoner i våre barnevernsinstitusjoner. Norges barnevern , nr. 10.

Hobbs, G.F., Hobbs, C.J., & Wynne, J.M. (1999): Abuse of children in foster and residential care. Child Abuse and Neglect , 23; 1239-1252

Haande, O. (1952): Jeg var en Bastøygutt . Oslo: Falken.

Jensen, T. K. (2002): Mistanke om seksuelle overgrep. Foreldres fortolkning som kulturell praksis. I: K. Thorsen & Toverud, R (red.): Kulturpsykologi.Bevegelser i livsløp Oslo: Universitetsforlaget; 76-102

Jensen, T.K. (2004): Suspicions of child sexual abuse- dialogicality and meaningmaking . Doktoravhandling. Oslo: Unversitetet i Oslo, Psykologisk institutt.

Jutengren, G., & Palmérus, K. (2002): A comparison of Swedish and US fathers‘ self-reported use of parental discipline. Children & Society , 16; 246-259.

Killèn, K. (1994): Sveket: omsorgssvikt er alles ansvar . Oslo: Kommuneforlaget. .

Kjelsberg, E & Dahl A.A. (1999): A lon term follow-up stydu of adolescent psychiatric in-patients. Part II. Predictors of delinquency. Acta PsychiatricaScandinavica , 99, s. 237-242

Kjekstad, E. A. (1978): Christiania Opfostringshus 1778–1978. Fra borgerlig forsorg til offentlig velferd . Oslo:

Kluge, M. (1897): Uddrag af Førstelærer Kluges Reiseberetning. (Reise med offentligt stipendium 1897.). Vedlegg til: Årsberetning om Toftes Gavefor1897 . Kristiania, s. 69–120).

Kluge, M. (1901): Uddrag af førstelærer Kluges reiseberetning. (Reise med offentlig stipendium 1901). Vedlegg til: Årsberetning om Toftes Gave for 1901 , s. 55–76).

Larsen, G. (1995): “Barnevern i hundre år. Et overblikk på lovreformhistorien.” Upublisert. Institutt for kriminologi. Universitetet i Oslo.

Laub, J. H., & Sampson, R. J. (2003): Shared beginnings, divergent lives. Delinquentboys to age 70 . London: Harvard University Press.

Lavik, N.J.(2004): Abu Ghraib – kompromisset med umoralen. Kronikk i Aftenposten 3. juni.

Lindboe, Knut (2003), Barnevernrett , Oslo: Universitetsforlaget

Lindsay, M. (1999): The neglected priority: sexual abuse in the context of residential child care. Child Abuse Review , 8, s. 418.

Lorentzen,G. (2002): Filledukke. Oslo: Kagge Forlag.

Luthar, S. S. (2003). Resilience and vulnerability. Adaption in the context ofchildhood adversity . Cambridge: Cambridge University Press.

Lyngstad, O, (1949): Barnevernsarbeidet i Norge 1936 – 1948. I: Den 6.nordiskebarnevernskongressOslo 5.-8. august 1948 . Oslo: Hovedkomiteen for den 6. nordiske barnevernskongress.

Løgsrup, K.E. (1989): Den etiske fordring. København: Gyldendalske Boghandel.

Matningsdal, Magnus (2002), Straffeloven, i Norsk Lovkommentar

Moe, E. (2003): Nic Waals Institutt. Pioner og aktør I norsk barne- ogungdomspsykiatri gjennom 50 år. Oslo: Nic Waals institutt.

Mossige, S. (1998): Har barnet mitt vært utsatt for seksuelle overgrep? En narrativanalyse av mødres fortellinger . Oslo: NOVA.

Murphy, C. & Murphy, J.(1958): Barnehjem og hjem for barn. Sosialdepartementetssmåskrifter , nr. 5, Oslo.

Nicolaisen, E. (1983): Barnehjemmet. Oslo: Aschehoug.

Norberg A. (1978): Uppfostran til underkastelse . Lund: Gleerup.

Normann, E.K., Tambs, K & Magnus, P. (1992). Seksuelle overgrep mot barn. Et folkehelseproblem? Nordisk Medisin , 107, s. 326-330.

Nyhamn, Mona Solstad (2002): Faktoranalyser av PACS og FACES II. To selvrapporteringsskjema om familiekommunikasjon og familiefungering. Hovedfagsoppgave, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Oftedal, A.T. (1994): Fra lydighetskrav til identitetskrise: verdier i praktisk barneomsorg i historisk perspektiv. Foredrag på Nordisk barnevernkongress, Trondheim 15.-18.juni

Olivecrona, K. (1873): Åkerbrukscolonien eller Förbättringsanstalten i Val-D"Yèvre . Stockholm.

Olsen, K. (1998): Krigens barn. De norske krigsbarna og mødrene deres. Oslo: Forum Aschehoug.

Palmérus, K., & Jutengren, G. (2004): Swedish parent’s self-reported use of discipline In response to continued misconduct by their pre-school children. Infant and Child Development , 13, s. 79-90.

Pedersen, T.W.(1996): Gutter i uniform. Bastøy skolehjem 1900-1953. Hovedfagsoppgave i etnologi. Universitetet i Oslo

Petersen, A. (1904): Samfundet og Børnene . København

Petersen, M. & E. Nilsen. (1952): Verjerådsbehandlingens resultater i forhold til barnas miljøbakgrunn. En etterundersøkelse av barn anmeldt til OsloVerjeråd i årene 1929–1933. Sammendrag . Oslo: Oslo kommunes statistiske kontor.

Petersen, S.(1978): Erfaringer fra arbeid i barnehjem. Norges barnevern , 3-4, s. 49-53.

Pullan, B. (1989): Orphans and Foundlings in Early Modern Europe . Reading, UK: University of Reading.

Putnam, F.W.(2003): Ten-year research update review: Child sexual abuse. Journal ofthe American Academy of Child and Adolescent Psychiatry , 42, s. 269-278.

Roy, P., Rutter, M., & Pickles, A. (2000): Institutional care: Risks from family background or pattern of rearing? Journal of Child Psychology and Psychiatry , 41, s. 139-149.

Rushton, A, & Minnis, H. (2002): Residential and foster family care. I: Rutter, M & E. Taylor (eds.), Child and Adolescent Psychiatry . (pp. 359- 373). Fourth edition. Blackwell Science.

Rutter, M & E. Taylor (eds.) (2002): Child and Adolescent Psychiatry . Fourth edition. Blackwell Science.

Rutter M, & ERA (English and Romanian Adoptees Study Team) (1998): Developmental catch-up, and deficit, following adoption after severe global early privation. Journal of Child Psychology and Psychiatry , 39, s. 465-476.

Rutter, M. (1979): Changing youth in a Chaning Society: Patterns of AdolescentDevelopment and Disorder. London: Nuffeld Provincial Hospitals Trust.

Rutter, M, Tizard, J., & Whitmore, K (1970): Education, health and behaviour . New York: Robert K. Krieber Publishing Company.

Sampson, R.J., & Laub, J.H. (1993): Crime in the making . London: Harvard University Press.

Sandberg, K. (2003): Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. Oslo: Gyldendal.

Schei, B; Muus, K. M. & Bendixen, M. (1994): Forekomst av seksuelle overgrep blant studenter i Trondheim. Tidsskrift for Den Norske Lægeforening , 21, s. 2491-2494.

Scott, Gabriel (1938): De vergeløse. Et barns historie. Oslo: Gyldendal.

Seip, A-L. (1984): Sosialhjelpstaten blir til. Norsk sosialpolitikk 1740–1920 . Oslo: Gyldendal.

Sigsgaard, E. & Varming, O (1997): Voksnes syn på barn og barneoppdragelse, Oslo: Pedgogisk Forum.

Simonsen, Eva &Ericsson, K. (2004): Krigsbarn i fredstid: sosialpolitiske ogprofesjonelle føringer i synet på tysk-norske krigsbarn 1945-1947 , K-serien; nr. 1/2004 Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo: Unipub, 2004.

Simonsen, E., (2003): Mellom arv og miljø. Krigsbarn og adopsjon. I: Benum, E. mfl.: Den mangfoldige velferden.Festskrift til Anne-Lise Seip . Oslo: Gyldendal.

Skard, Å. G. (1986): Oppseding til menneske vyrdnad. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift , bind 70, 1986

Skeels, H.M. Updegraff, R. & B.L. Wellman, (1939): A study of the effects of differential stimulation: an ophanage preschool project. University of Iowa Studies in Child Welfare, 15(4), serial no 362.

Slyngstad, M. (1994): Ulydighet og straff. Intensjoner og praksis i statsmaktensbekjempelse av fattigdomsproblemet. En undersøkelse med utgangspunkt itukthusforordningen av 2. des. 1741 og de innsatte lemmer ved Christiania tugthus i perioden 1741–63. Oslo: Tingbokprosjektet.

Smith, Lucy (1980), Foreldremyndighet og barnerett , Oslo: Universitetsforlaget, s. 208.

Sorkmo, J (1993): Beretningen om Burskerud skolehjem og skolehjemstradisjonen. Skotselv.

Stein, J., Golding, J., Siegel, J., Burnam, M. & Sorensen, S. (1988): Longterm psychological sequelae of child sexual abuse. Journal of the AmericanAcademy of Child and Adolescent Psychiatry , 27, s. 650-654

Stokke, B. (1943): I natt rømmer vi . Oslo: Aschehoug.

Stolpe, M. (1907): Under loven . Kristiania: Olaf Norlis forlag.

Sundt, E. (1870/ 1978): “Om Fattigforholdene i Christiania.” I: Eilert Sundt. Verker i utvalg . Bind 11 (s. 1–180). Red. H. O. Christophersen m. fl. Oslo: Gyldendal.

Sveri, K. (1957): Barnevernsloven. Lov om barnevern av 17. juli 1953 . Oslo: Universitetsforlaget.

Såheim, E.(2002):Historisk blikk på Bastøy. Aktuelt for kriminalomsorgen, nr. 2.

Tambs, K. (1994): Undersøkelse av seksuelle overgrep mot barn . Oslo: Statens Institutt for Folkehelse.

Tandstad, M. (1998): “Fantøya”. Ulfsnesøy oppsedingsanstalt og skuleheim 1881–1910. Hovedfagsoppgave i historie. Universitetet i Bergen.

Tangen, O. (1975): Barnemishandling i Norge . Oslo.

Thomas, A., Chess, S., & Birch, H.G. (1968). Temperament and Behaviour Disordersin Childhood . New York: New York University Press

Thuen, H. (2002a): I foreldrenes sted. Barneredningens oppdragelsesdiskurs 1820-1900. Eksempelet Toftes Gave. Oslo: Pax forlag.

Thuen, H. (2002b): Barnehjemsinstitusjonens legitimitet i historien. I: Norskpedagogisk tidsskrift , nr. 2-3/ 2002, s. 204-215.

Thuen, H. & H. Sommerschild (1997): Foreldre – til barns beste. Ombarneoppdragelse før og nå . Oslo: Pedagogisk forum.

Tizard, B. (1977): Adoption: A second chance. London: Open Books.

Tjensvoll, H. M. (1961): Hva blir det til med barnevernet? I: Norges Barnevern nr. 3-4/ 1961.

Tjersland, O.A., Mossige, S., Gulbrandsen, W., Jensen, T.K., & Reichelt, S. (2003): Mistanke om seksuelle overgrep mot barn: utviklingen i familier under og etter samtalehjelp. Del I: Behandlingsideer og kjennetegn ved utvalget. Tidsskrift for Norsk Psykologforening , 40, s. 282-294.

Tveit, K. (1990): Allmugeskolen på Austlandsbygdene 1730- 1830, Oslo: Universitetsforlaget

Ustvedt, Y. (2000): Djeveløya i Oslofjorden: historien om Bastøy og andrestraffeanstalter for slemme gutter . Oslo: Cappelen.

Utting, W(1997): People like us. The report of the safeguards for children living awayfrom home . The Welsh Office H MSO.

Verpe, A.M. (2001): La heimlause barn kome til oss...:ein studie av Sunnmøre barneheim frå 1908 til 1987. Hovedoppgave i sosialt arbeid - Norges Naturvitenskapelige Universitet.

Vitaro, F., Brendgen, M., & Tremblay, R.E. (2002): Reactively and proactively aggressive children: antecedent and subsequent characteristics. Journal ofChild Psychology and Psychiatry 43, s. 495-507.

Vitaro, F., Tremblay, R.E., Kerr, M., Pagani, L., & Bukowski, W. M (1997): Disruptiveness, friend"s characteristics, and delinquency in early adolescence: a test of two competing models of development. Child Development , 68, s. 676-689.

Waaktaar, T., Borge, A.I.H.; Fundingsrud, H.P., Christie, H.J. & Torgersen, S. (2004): The role of stressful life events in the development of depressive symptoms in adolescence- a longitudinal community study. Journal ofAdolescence , 27, s. 153-163.

Widdowson, E.M. (1951): Mental contentment and physical growth. The Lancet , 16 June.

Wiesener, G. (1924): Norges barneforsorg . Kristiania: Steenske forlag.

Wiesener, G. (1948): Barnevernet i Norge. En oversikt. Oslo.

Wollebæk, P. (1938): Dragsuget , Oslo: Gyldendal.

Ødegaard, O. (1995): Ingen barndom. Dokka: Landsforeningen rettferd for taperne.

Ødegaard, O. (2002): Vinneren. ”Taperen” som snudde skjebnen. Oslo: Genesis forlag.

Øksnes, K. J. & M. Langholm (1958): Barna og samfunnet. Norsk lovgivning ombarn og barnevern med kommentarer. Oslo: Aschehoug & Co.

Østerhaug, R. (2004): Barnehjem – mellom fattighjelp og barneomsorg. Notat til utvalget.

Offentlige publikasjoner

Forskrifter om grunnskolen av 1975.

Indstilling fra skolehjemskomiteen (1909): Om skolehjemmenes ordning . Kristiania.

Innst. O. nr. 20 (1986–87) Innstilling fra justiskomiteen om lov om endring i barneloven § 30 (vold og annen mishandling av barn)

Innstilling fra Barnevernskomiteen I . Lov om barnevern . 1951. Fra komiteen oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. nov. 1947. Oslo: Sosialdepartementet.

Innstilling frå Folkeskolekomiteen av 1963, 15. juni 1965.

Kirke- og undervisningsdepartementet: Tilrådning om skuleheimsskipnaden (1939).

Lov om behandlingen af forsømte børn 1896.

Lov om tilsyn med pleiebarn 26. april 1905.

Lov om forsorg for barn av 10. april 1915.

Lov om spesialskoler av 23. november 1951.

Lov om barnevern av 17. juli 1953.

Midlertidig lov om tillegg til og endringer i lov om tilsyn med pleiebarn m.v. av 26. april 1905 og lov om forsorg for barn av 10. april 1915.

NOU 2000:12: Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver ogforslag til reformer.

NOU 1972: 30 Sosiale tjenester.

NOU 1982: 26 Barnemishandling og omsorgssvikt .

NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester.

NOS: Historisk statistikk 1968 . Oslo: SSB 1969.

NOS: Historisk statistikk 1994 . Oslo: SSB 1995.

NOS: Statistiske årbøker . Oslo: SSB 1946-1982

Ot.prp. nr. 41 (1954)

Ot.prp. nr. 8 (1986–87) Om lov om endring i barneloven § 30 (vold og annen mishandling av barn)

Ot.prp. nr 46 (1997-1998) Om lov om grunnskolen.

Rapport til Stortingets ombudsmann for forvaltningen, 12. mai 1967

Sivilombudsmannens årsmelding 1974

Sosialdepartementet: Rundskriv av 30. nov. 1938.

Sosialdepartementet: Rundskriv av 20. april 1949.

Sosialdepartementet: Barnevernet. Rundskriv 4/1954.

Sosialdepartementet: Forskrifter for barneheimer. 1954

SOU, Staten Offentliga Utredningar. (1978:10). Barnets rett, Om förbud mot aga . Stockholm: Allmänna förlaget.

St. meld. nr. 26 (1950) Om skoleheimsskipnaden

St. meld. nr. 51 (1960-61) Om barn og unge med atferdsvansker

St. meld. nr. 42 (1965-66) Om utbygging av spesialskolene

St. meld. nr. 32 (1976-77) Rettsikkerhet i sosial- og helseinstitusjoner

St.meld. nr. 44 (2003–2004) Erstatningsordning for krigsbarn ogerstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvender.

St. prp. nr. 81 (1996–97) Billighetserstatninger av statskassen .

Dommer

Rt. 1964 s. 1257

Rt. 1997 s. 852

Rt. 2003 s. 1580

Rt. 2003 s. 1586

Eidsivating lagmannsretts dom 20.11.2002

Oslo byretts dom 18.11.1986

Oslo byretts dom 7.9.1982

Arkivmateriale

Riksarkivet

Sosialdepartementet, 3 kontor B, 1936-1948:

Eske 215

Sosialdepartementet, Nytt 1. sosialkontor A, 1948 (1936) - 1975:

Eske 133

Eske 161-166 Rundskriv

Eske 201

Eske 254

Eske 256-258

Eske 260

Eske 289

Eske 586

Kirke- og undervisningsdepartementet, Direktoratet for skolehjemmene 1941-1951:

Kopibok 1 1949

Eske 54

Eske 49

Sosialdepartementets arkiv:

Billighetserstatninger 1976-1990

Barne- og familiedepartementets arkiv:

Billighetserstatninger 1990-1997

Barne- ungdoms-og familiedirektoratets arkiv:

Billighetserstatninger 1997-2002

Til forsiden