NOU 2008: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

Til innholdsfortegnelse

Forord

Beregningsutvalget la 18. februar 2008 fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør. Utvalget legger med dette fram den endelige utgaven av rapporten. Rapporten gir oversikt over utviklingen i de senere år i lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne mv. Det gis også anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal- og norsk økonomi.

Siden februar er det innarbeidet ny statistikk og annet materiale. Dette gjelder særlig tall for lønnsutviklingen, for forholdet mellom kvinners og menns lønn, lønn etter utdanning og lederlønn. Det er også kommet nye nasjonalregnskapstall som har betydning for deler av rapporten.

Utvalget vil som vanlig også komme med en rapport etter inntektsoppgjørene i juni som vil redegjøre for resultater av lønnsoppgjørene i 2008, og gi oppdaterte tall for utviklingen i lønns- og inntektsfordelingen. Dette offentliggjøres som en nettversjon i juni, og blir trykket i NOU-serien i mars neste år.

Beregningsutvalget ble ved kongelig resolusjon av 16. november 2007 gjenoppnevnt for en ny periode inntil 30. september 2011 med følgende mandat:

«Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås. Utvalget skal, når departementet ber om det, kunne klargjøre det tallmessige grunnlagsmateriale for spesielle inntektspolitiske spørsmål.

Utvalget skal legge fram oppsummeringsrapporter etter inntektsoppgjør.

Utvalgets utredninger avgis til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.»

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anders Kleppe, Akademikerne, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Ivar Jørgensen, HSH, Klemet Rønning-Aaby, Landsorganisasjonen i Norge, Rolf Stangeland, Unio, Eirik Solberg, KS, Ørnulf Kastet, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Arnulf Leirpoll, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Roger Bjørnstad, Ayfer Storrud og Kristian Gimming, Statistisk sentralbyrå.

Oslo, 4. april 2008

Øystein Olsen, Statistisk sentralbyrå

Nina Bjerkedal, Finansdepartementet

Ann Lisbet Brathaug, Statistisk sentralbyrå

Stein Gjerding, Arbeidsgiver­foreningen Spekter

Ellen Horneland, Landsorganisasjonen i Norge

Lars Haartveit, HSH

Grete Jarnæs, Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Olav Magnussen, Næringslivets Hovedorganisasjon

Synnøve Nymo, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Erik Orskaug, Unio

Stein Reegård, Landsorganisasjonen i Norge

Tove Storrødvann, Akademikerne

Bjørn Tore Stølen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Per Kristian Sundnes, KS

Yngvar Tveit, Finansdepartementet

Tormod Belgum, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, sekretariatsleder

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Andreas Follestad, Finansdepartementet

Frank Emil Jøssund, Finansdepartementet

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå

Ragnhild Nersten, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Tormod Reiersen, Finansdepartementet

Til forsiden