NOU 2008: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

Til innholdsfortegnelse

1 Lønnsutviklingen i senere år

 • Beregningsutvalget anslår den gjennomsnittlige årslønnsveksten fra 2006 til 2007 for alle grupper under ett til 5,4 prosent mot 4,1 prosent året før.

 • Årslønnsveksten fra 2006 til 2007 i NHO-bedrifter er beregnet til 5,5 prosent for industriarbeidere og til 5,7 prosent for industrifunksjonærer. Gjennomsnittlig lønnsvekst i dette området var 5,3 prosent. Årslønnsveksten i HSH-bedrifter i varehandelen er beregnet til 5,0 prosent, og i finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, til 5,2 prosent. For ansatte i staten og i kommunene er lønnsveksten beregnet til henholdsvis 5,1 prosent og 4,8 prosent. Årslønnsveksten i Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er beregnet til 5,3 prosent og i helseforetakene til 4,9 prosent.

 • Utvalget anslår overhenget til 2008 til 2 prosent for alle grupper under ett. Dette er høyere enn det gjennomsnittlige overhenget de tre fore­gående år som var på 1,5 prosent, men om lag på linje med overhenget til 2007. For industriarbeidere er overhenget beregnet til 1,8 prosent og for industrifunksjonærer til 2,5 prosent. Overhenget for ansatte i HSH-bedrifter i varehandelen er beregnet til 1,6 prosent og for ansatte i finanstjenester til 1,3 prosent. Både for ansatte i staten og i kommunene er overhenget beregnet til 1,4 prosent. I Spekter-­bedriftene ekskl. helseforetakene er overhenget beregnet til 1,3 prosent og i helseforetakene til 1,4 prosent.

 • Fra 2002 til 2007 har lønnsforskjellene mellom kvinner og menn blitt redusert i alle de store forhandlingsområdene, med unntak av ansatte i finanstjenester, for industriarbeidere i NHO-bedrifter og for ansatte i kommunene. Fra 2006 til 2007 var det størst reduksjon i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn for ansatte i helseforetakene, for ansatte i staten, for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet i NHO-bedrifter og for ansatte i HSH-bedrifter i varehandel. Lønnsforskjellene økte fra 2006 til 2007 for industriarbeidere i NHO-bedrifter og for ansatte i kommunene. I de andre områdene utvalget har tall for, var det ingen eller små endringer i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

 • For toppledere i foretak med over 25 ansatte/lønnsforhold i næringsvirksomhet, har utvalget beregnet gjennomsnittlig lønnsvekst til 6,8 prosent fra 2006 til 2007 mot 8,9 prosent året før. I små- og mellomstore foretaksstørrelser var lønnsveksten for toppledere fra 2006 til 2007 mellom 4,4 og 5,9 prosent. For toppledere i de største foretakene (over 250 ansatte/lønnsforhold) var lønnsveksten hele 21,0 prosent mot 7,7 prosent fra 2005 til 2006. I foretak med over 25 ansatte/lønnsforhold var om lag 14 prosent av topplederne kvinner i 2007, og de tjente i gjennomsnitt om lag 65 prosent av lønnen til mannlige toppledere.

 • For toppledere i offentlig sektor var gjennomsnittlig lønnsvekst 3,5 prosent fra 2005 til 2006 mot 8,1 prosent fra 2004 til 2005. Lønnsveksten varierte en del mellom de ulike gruppene. Statistikken omfatter øverste administrative leder i kommuner og fylkeskommuner, øverste leder i etater, direktorater, forvaltningen m.v. i staten og administrerende direktører i helseforetakene.

 • Fra 1997 til 2006 har de 10 prosentene av lønnstakerne med de høyeste lønningene (desil 10), økt sin andel av samlet lønn med 1,1 prosentpoeng til 19,2 prosent, og desil 9 har økt sin andel med 0,3 prosentpoeng til 12,8 prosent. Dette har særlig skjedd på bekostning av desilene 1-6.

 • Områder med lavere lønn enn 85 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for industriarbeidere i LO/NHO-området har tradisjonelt vært definert som lavtlønnsområder. Etter denne definisjonen var 16 prosent av alle heltidsansatte lønnstakere lavtlønte i 2006 mot 17 prosent i 2004 og 2005.

1.1 Lønnsutviklingen for hoved­grupper av lønnstakere

Beregningsutvalget legger i dette kapitlet fram statistikk og beregninger for lønnsutviklingen fra 2006 til 2007 for hovedgrupper av lønnstakere. Det gis dessuten anslag på lønnsoverhenget til 2008 for ulike grupper. I kapitlet gis det også en oversikt over lønnstilleggene i 2007 for ulike grupper. En mer detaljert oversikt over resultatene av lønnsoppgjørene i 2007 gis i vedlegg 1.

Årslønnsvekst for hovedgrupper

Beregningsutvalget presenterer i tabell 1.1 tall for gjennomsnittlig årslønnsvekst det siste tiåret for noen store forhandlingsområder. For noen grupper er beregningene for heltidsansatte, dvs. arbeidstakere som har utført et fullt avtalefestet normalt årsverk uten overtid, mens det for andre er gjennomsnittlig lønnsvekst per årsverk. Det siste begrepet omfatter både heltids- og deltidsansatte, der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Tabellen bygger på lønnsstatistikk for gruppene og på opplysninger om reguleringstidspunkter i de enkelte år. Lønnsbegreper og grunnlaget for beregningene av lønnsvekst og lønnsnivå omtales i boks 1.1. En mer detaljert omtale gis i vedlegg 2.

Boks 1.1 Lønnsbegreper og grunnlaget for beregning av årslønnsvekst

Beregningene som utvalget legger fram, bygger på Statistisk sentralbyrås strukturstatistikk for lønn, en statistikk som en gang per år kartlegger nivå, fordeling og endring i lønn. Videre bygger beregningene i hovedsak på prinsipper og forutsetninger som utvalget har lagt til grunn i tidligere rapporter. SSBs lønnsstatistikk er utviklet i tråd med EØS-retningslinjer på området og i nært samarbeid med partene i lønnsoppgjøret for å dekke krav til forhandlingsstatistikk.

I privat sektor bygger SSBs lønnsstatistikk på opplysninger fra et utvalg av bedrifter i alle næringshovedområder 1 med unntak av primærnæringene. Utvalgene varierer i størrelse fra om lag 40 til 80 prosent, med i gjennomsnitt om lag 67 prosent av alle ansatte i næringshovedområdet, alt avhengig av i hvor stor grad næringen er omfattet av krav om forhandlingsstatistikk. Det innhentes opplysninger på individnivå i alle næringer og for alle ansatte uavhengig av stilling og arbeidstid. Fra foretakene som omfattes av det årlige utvalget, innhentes data på skjema eller via elektroniske media. Det er også mulighet til å levere data via Altinn-portalen.

I offentlig sektor bygger lønnsstatistikken for ansatte i staten på opplysninger fra Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) hos Fornyings- og administrasjonsdepartementet, mens den for ansatte i kommunal- og fylkeskommunal virksomhet bygger på opplysninger fra Personal administrativt informasjonssystem (PAI) hos KS. Både for ansatte i staten, i kommunal- og fylkeskommunal virksomhet og i helseforetakene er det totaltelling. SSB står for innhentingen av lønnsopplysningene for statsansatte og for ansatte i de statlige helseforetakene. SSB offentliggjør offisiell lønnsstatistikk for ansatte både i staten, de statlige helseforetakene, kommunene og for undervisningssektoren.

Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst er basert på oppgaver over time- eller månedsfortjeneste eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre typer tillegg. Månedsfortjenesten består av fast avtalt lønn inkl. faste tillegg, uregelmessige tillegg og bonuser. Uregelmessige tillegg omfatter bl.a. tillegg for ubekvem arbeidstid, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg, offshoretillegg og andre tillegg som følge av arbeidets art. Uregelmessige tillegg er som regel knyttet til spesielle arbeidsoppgaver eller arbeidstider.

Beregningene inneholder de samme lønnskomponentene for alle grupper. I lønnskomponentene inngår lønnstillegg som kan ha bakgrunn i spesielle forhold i en bransje, f.eks. skifttillegg og ulempetillegg. Som nevnt inngår bonus i årslønnsbegrepet. Derimot inngår ikke fordel ved opsjoner og fordel ved aksjer til underkurs.

For gruppene/tariffområdene i tabell 1.1 beregnes fra og med 2003 årslønn for alle grupper ved å ta utgangspunkt i lønnsstatistikken for vedkommende år, f. eks. i oktober. En kan dermed anslå økningen i månedsfortjenesten siden oktober året før. Økningen i månedsfortjenesten over denne perioden deles i tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning. Tariffmessig lønnsøkning anslås på grunnlag av tariffavtaler og kan fordeles på bestemte tidspunkter i 12-månedersperioden. Lønnsglidningen, som beregnes som en restpost, blir fordelt på ett eller flere tidspunkter for de ulike gruppene. Deretter kan en beregne et gjennomsnittlig årslønnsnivå for det aktuelle året.

Lønnsglidning framkommer beregningsmessig som forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig lønnsøkning i den samme perioden. Tillegg ved lokale forhandlinger i privat sektor og for stillinger med bare lokal lønnsdannelse i kommunene regnes som lønnsglidning. I noen tariffområder er forhandlingsmodellen slik at også de lokale forhandlingene er en del av den avtalte lønnsøkningen. For ansatte i staten og i kommunene med hovedsakelig sentral lønnsdannelse, er tillegg ved lokale forhandlinger normalt en del av rammen som fastsettes sentralt. Denne rammen er likevel ofte en nedre ramme. I staten f. eks. kan etatene/virksomhetene overføre midler fra driftsbudsjettet til lønnsmidler. I tillegg kan partene lokalt føre forhandlinger på særlig grunnlag.

I beregningene forutsettes det at det ikke skjer noen glidning fra tellingstidspunket og ut året. Informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen til SSB viser en viss lønnsvekst for noen grupper i privat sektor fra september/oktober og ut året som ikke har vært fanget opp av beregningsoppleggene. Dette har forholdsvis liten betydning for gjennomsnittlig årslønn og årslønnsvekst, men kan i noen større grad påvirke størrelsen på overhenget til neste år.

Beregningene av lønnsnivå og lønnsvekst i tabell 1.1 er for noen grupper utført for heltidsansatte, dvs. for lønnstakere som har avtalt full arbeidstid per uke på tellingstidspunktet for den aktuelle statistikken. Et fullt årsverk svarer imidlertid ikke til det samme antall arbeidstimer for alle lønnstakergrupper. Begrepet «beregnet årsverk» omfatter både heltids- og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter, med utgangspunkt i registrert arbeidstid/stillingsstørrelse på tellingstidspunktet. Ved beregningene forutsettes det at det gis godtgjørelse for ferie- og sykefravær som er lik lønnsinntekten for arbeidet tid av tilsvarende lengde som fraværet.

I beregningene av årslønn for heltidsansatte i privat sektor etter næringshovedområde inngår som hovedregel de som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer i uken. Dette er i samsvar med definisjonen av heltid i offisiell lønnsstatistikk. Det skilles ikke mellom arbeid på skift/turnus og på dagtid. I forbindelse med utarbeidning av tariffstatistikk kan SSB sette andre grenser. For ansatte i staten og kommunene inkl. undervisningssektoren er heltid definert som dellønnsprosent/stillingsandel på 100 prosent. For de statlige eide helseforetakene har en også mulighet for å sette grenser mellom heltid og deltid som i privat sektor.

Deltidsansatte er alle som har avtalt arbeidstid lavere enn 33 timer i uken eller dellønnsprosent/stillingsandel lavere enn 100 prosent. For å kunne sammenlikne lønn mellom heltids- og deltidsansatte omregnes lønnen til de deltidsansatte til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Lønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med lønnen for de heltidsansatte slik at man kan beregne gjennomsnittlig lønn for alle ansatte.

I noen områder står deltidsansatte for en stor del av årsverkene. I det kommunale- og fylkeskommunale tariffområdet arbeider om lag 60 prosent av de ansatte deltid (utfører om lag 40 prosent av årsverkene), mens andelen er om lag 40 prosent i varehandelen (utfører om lag 1/3 av årsverkene) og om lag 1/3 blant undervisningspersonale (utfører om lag ¼ av årsverkene). For de andre gruppene/næringene i tabell 1.1 i kapittel 1 ligger deltidsandelen rundt 20 prosent eller lavere unntatt for helseforetakene hvor andelen ligger rundt 45 prosent.

Det bør utvises forsiktighet ved sammenlikning mellom gruppene. Dette gjelder særlig ved vurdering av utviklingen i ett enkelt år. Videre kan variasjoner i lønnsutviklingen mellom grupper bl.a. ha sammenheng med endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken, endringer i stillingsstruktur m.m.

Av tabell 1.1 framgår lønnsutviklingen i noen store forhandlingsområder det siste tiåret. Lønnsveksten var høy både i 1998 og 2002. I 1998 varierte lønnsveksten mellom 5½ og knapt 7 prosent, mens veksten i 2002 varierte mellom 5 og vel 8 prosent. Ellers i årene 1997-2004 har lønnsutviklingen for områdene i tabellen stort sett variert mellom 3 og vel 5 prosent. Unntaket er undervisningspersonell i kommunesektoren i årene fra 2000 til 2002 og helseforetakene i 2003. Den forholdsvis sterke lønnsveksten for undervisningspersonell i kommunesektoren fra 2000 til 2002 skyldes spesielle tillegg. I 2005 varierte lønnsveksten mellom 3 og vel 4 prosent og i 2006 mellom 3½ prosent og knapt 5 prosent med unntak av i finanstjenester hvor høye bonusutbetalinger trakk opp lønnsveksten både i 2005 og 2006.

Årslønnsveksten fra 2006 til 2007 i NHO-bedrifter er beregnet til 5,5 prosent for industriarbeidere og til 5,7 prosent for industrifunksjonærer. Gjennomsnittlig lønnsvekst i dette området var 5,3 prosent. Årslønnsveksten for HSH-bedrifter i varehandelen er beregnet til 5,0 prosent og i finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring, til 5,2 prosent. For ansatte i staten og i kommunene er årslønnsveksten beregnet til henholdsvis 5,1 prosent og 4,8 prosent. Årslønnsveksten i Spekter-bedriftene ekskl. helseforetakene er beregnet til 5,3 prosent og i helseforetakene til 4,9 prosent.

Tabell 1.1 Årslønnsvekst fra året før i prosent for noen store forhandlingsområder. Per årsverk

  NHO-bedrifter i industrien       KommuneansatteSpekter-bedrifter
  Industri i altIndustriarbeidereIndustrifunksjonærer1HSH-bedrifter i varehandel2Finanstjenester3Stats­ansatteKommuneansatte i alt5Undervisningspersonell4Helseforetakene9Øvrige bedrifter
19986,15,66,86,1-6,45,95,8--
19994,74,74,74,95,14,75,04,5--
20004,64,54,74,55,34,64,06,0--
20015,14,95,34,84,74,23,57,8--
20025,65,06,15,06,25,96,08,25,35,5
20034,03,54,64,44,54,34,45,47,063,8
20043,83,63,83,54,03,73,883,273,03,4
20054,03,44,33,97,7103,43,43,073,33,6
20064,33,64,64,25,6104,53,92,673,74,812
20075,35,55,75,05,25,14,83,64,95,3
1997-200229,027,330,827,9-28,626,936,7--
Gj. sn. per år5,24,95,55,0-5,24,96,5--
2002-200723,321,225,222,830,022,822,019,123,822,7
Gj. sn. per år4,33,94,64,25,44,24,13,65,44,2
Lønn 2007, per årsverk404 600334 800502 100--384 900344 400390 300-370 900
Lønn 2007, heltidsansatte---348 200478 800---403 500-
Antall årsverk 2007172 000100 00072 00068 00029 00011123 000330 00085 00081 00047 500

1 For industrifunksjonærer er lønnsveksttallene for heltidsansatte i perioden 1997-2001 og per årsverk i årene etterpå.

2 Lønnsveksttallene er for heltidsansatte.

3 Forretnings- og sparebanker og forsikringsvirksomhet som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring. Lønnsveksttallene er for heltidsansatte.

4 Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid (skolepakke I) trakk opp lønnsveksten med 1,4 prosentpoeng i 2000 og 1,8 prosent i 2001. I hovedtariffoppgjøret i 2000 ble det avtalt at de 2 ekstra feriedagene både i 2001og 2002 tas ut i penger i stedet for redusert tilstedeværelsesplikt. Dette utgjør ett lønnstrinn eller vel 1½ prosentpoeng som bidrag til lønnsveksten i 2001. Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 3 prosentpoeng i 2002 og om lag 1¾ prosentpoeng i 2003.

5 Omfatter ansatte i kommunene(ekskl. Oslo kommune fram til 2005), fylkeskommunene og andre virksomheter som er medlemmer i KS, herunder bedriftsmedlemmer. Tallet for 2006 er justert som følge av en korrigering av 2006-statistikkgrunnlaget for høyskolegruppen.

6 Legene trakk opp lønnsveksten med 2 prosentpoeng.

7 Omfatter undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse og ekskl. Oslo kommune i 2004 og 2005. Fra 2006 er Oslo kommune inkludert.

8 Omfatter også stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse og undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse.

9 Se pkt. 1.2.7 om beregning av årslønnsveksten i helseforetakene de siste årene.

10 Høye bonusutbetalinger trakk opp lønnsveksten både i 2005 og 2006.

11 Heltidsansatte

12 Ekskl. flygeledere var lønnsveksten 4,4 prosent.

Brudd: I HSH-bedrifter i varehandel omfatter tallet for 1999 ansatte i identiske bedrifter, dvs. bedrifter som er med i statistikken både i 1998 og 1999. Under finanstjenester er forsikring også inkludert fra og med 2003, mens området tidligere bare omfattet forretnings- og sparebanker. Under kommuneansatte er ikke Oslo med i perioden 1997-2002. Skoleverket ble en del av det kommunale tariffområdet fra 1.5.2004 og er inkludert i veksttallet fra og med 2004. Veksttallet for undervisningspersonell i kommunesektoren for i årene 2004-2006 er ikke sammenliknbart med tallene for tidligere år. Under statsansatte er tallene eksklusiv BA-selskapene Posten Norge og NSB fra og med 1999. Posten og NSB er omdannet til aksjeselskaper og er nå med i øvrige bedrifter i Spekter.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Boks 1.2 Strukturendringer

Lønnsutviklingen for en gruppe kan være påvirket av flere forhold som f. eks. endring i kvalifikasjoner/utdanning blant arbeidstakerne, endringer i stillingsstruktur, forskyvninger i timeverkene mellom bransjer/bedrifter med ulikt lønnsnivå, endret omfang av skiftarbeid eller endringer i sammensetningen av arbeidsstyrken (f. eks. alder og endringer i andelen menn/kvinner). For mange grupper gir lønnsstatistikken begrenset informasjon om slike endringer. Utvalget vil peke på at en bør være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner om individuelle forskjeller i lønnsutviklingen mellom ulike grupper/næringer fordi strukturendringer kan virke forskjellig. Særlig gjelder dette over en så lang tidsperiode som i tabell 1.1.

I den siste tiden har det vært en sterk økning i sysselsettingen, særlig blant unge arbeidstakere 15-24 år og blant aldersgruppen 40-64 år. Yngre arbeidstakere får vanligvis lavere lønn enn gjennomsnittet, og slike endringer i sysselsettingen kan dermed bidra til å trekke lønnsveksten ned. I perioder med stagnasjon i sysselsettingen kan effekten være motsatt ved at andelen yngre arbeidstakere blir redusert ved oppsigelser/innskrenkninger og mindre rekruttering.

Lønnsøkning som følge av endringer i aldersstrukturen antas å fordele seg noenlunde jevnt over året, og denne formen for lønnsøkning har derfor blitt lagt til midt i året (1. juli) ved beregning av årslønn.

Tabell 1.2 viser beregnet gjennomsnittlig lønnsutvikling for alle grupper og for tre hovedsektorer:

 • ansatte i industrien

 • ansatte i varehandel

 • ansatte i offentlig forvaltning

Gjennomsnittlig årslønnsvekst fra 2006 til 2007 er beregnet til 5,4 prosent mot 4,1 prosent året før. For ansatte i industrien i tabell 1.2 vises lønnsutviklingen både for ansatte i NHO-bedrifter og for industrien totalt. Om lag ¾ av sysselsettingen i industrien er i NHO-bedrifter. Tabellen viser at samlet fra 1997 til 2007 har lønnsveksten vært nær den samme i alle de tre hovedsektorene. Lønnsveksten i industribedrifter i alt har i den siste 5-årsperioden (2002-2007) vært om lag den samme som for NHO-bedrifter i industrien. Imidlertid har lønnsveksten mellom disse to gruppene vært noe forskjellig i de enkelte år.

Tabell 1.2 Årslønnsvekst fra året før i prosent for alle grupper1 og for tre hovedsektorer i økonomien

  Alle grupper2IndustrienVarehandel3Offentlig forvaltning4
Alle bedrifterNHO-bedrifter
19986,2-6,16,26,0
19995,15,44,74,74,8
20004,44,24,64,54,6
20014,84,55,15,24,5
20025,75,85,64,46,4
20034,54,54,04,65,1
20043,53,63,83,93,6
20053,33,64,03,73,4
20064,13,94,33,44,0
20075,44,955,35,94,9
1997-200758,2-59,057,558,7
Gj. sn. per år4,7-4,74,64,7
2002-200722,622,223,323,422,8
Gj. sn. per år4,24,14,34,34,2
Lønn 2007, per årsverk380 000369 500404 600358 600361 500
Lønn 2007, heltidsansatte392 500373 900-382 300369 000

1 Lønnsveksten er per årsverk for «alle grupper», offentlig forvaltning og for NHO-bedrifter i industrien. For varehandel og for alle bedrifter i indu­strien er lønnsveksten for heltidsansatte.

2 Før 1998 omfatter gjennomsnittlig årslønnsvekst gruppene i tabell 1.1 samt ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift, forsikring og uorganiserte bedrifter i varehandel. Fra og med 1998 er også ansatte i uorganiserte bedrifter i bygg- og anleggsvirksomhet og industri med. Ansatte i oljevirksomhet er inkludert fra 2001. For 2002 er også ansatte i privat helse- og sosialtjenester, privat skolevirksomhet, kraftforsyning og sosial- og personlig tjenesteyting med.

3 Inklusive motorkjøretøytjenester. Denne gruppen trakk opp lønnsveksten i 2007. I engroshandel var veksten i 2007 5,5 prosent, i detaljhandel 5,0 prosent og i HSH-bedrifter i varehandelen også 5,0 prosent.

4 Omfatter det kommunale- og det statlige tariffområdet og de statlig eide helseforetakene. NSB BA og Posten Norge BA er ikke med i tallene fra og med 1999. Stillinger med bare lokal lønnsdannelse i kommunene er med fra og med 2003. Oslo kommune er med i tallene fra 2003.

5 Det brukes litt forskjellige beregningsmetoder for beregning av årslønnsvekst i industrien i NHO-bedrifter og i hele industrien. Dette kan gi forskjellig årslønnsvekst i ett enkelt år, men blir jevnet ut sett over flere år. Lønnsveksten fra 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007 var om lag den samme for de to gruppene.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

I tabell 1.3 er årslønnsveksten i årene 2002-2007 for hovedgruppene i tabell 1.1 splittet opp i bidrag fra overheng, bidrag fra sentralt fastlagte tarifftillegg og bidrag fra lønnsglidning gjennom året. For ansatte i staten og i kommunene har bidraget fra lønnsglidningen i perioden ligget i størrelsesorden 0,3-0,8 prosentpoeng i året. For gruppene i privat sektor har den variert mellom 1 og vel 2 prosentpoeng unntatt for industrifunksjonærer og ansatte i forretnings- og sparebanker og forsikring de siste årene. I 2005 og 2006 var lønnsglidningen særlig høy i forretnings- og sparebanker og forsikring, noe som skyldtes store bonusutbetalinger i disse to årene. For store grupper industrifunksjonærer avtales ikke sentrale tillegg. For disse avtales stort sett alle tillegg lokalt.

Tabell 1.3 Årslønnsvekst fra året før i prosent dekomponert i overheng, tarifftillegg og lønnsglidning

  20032004200520062007Gj.sn. 2003-07
Industriarbeidere i NHO-bedrifter:
Årslønnsvekst3,53,63,43,65,5
Herav:
- Overheng1,71,41,21,01,4
- Tarifftillegg0,40,80,50,91,3
- Lønnsglidning1,41,41,71,72,81,8
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter:
Årslønnsvekst4,63,84,34,65,7
Herav:
- Overheng2,11,71,51,62,0
- Lønnsglidning2,52,12,83,03,72,8
HSH-bedrifter i varehandel:
Årslønnsvekst4,43,53,94,25,0
Herav:
- Overheng1,30,90,71,11,2
- Tarifftillegg2,00,60,60,91,2
- Garantitillegg-0,40,30,20,3
- Lønnsglidning1,11,62,32,02,31,9
Finanstjenester:
Årslønnsvekst4,54,07,75,65,2
Herav:
- Overheng2,00,51,51,11,4
- Tarifftillegg0,51,70,70,80,9
- Lønnsglidning2,01,85,53,72,93,2
Statsansatte:
Årslønnsvekst4,33,73,44,55,1
Herav:
- Overheng3,90,41,90,72,9
- Tarifftillegg02,91,23,01,5
- Lønnsglidning0,40,30,30,80,60,5
Undervisningspersonell i kommunene:
Årslønnsvekst5,43,213,012,623,6
Herav:
- Overheng5,330,21,40,41,1
- Tarifftillegg02,91,32,42,6
- Lønnsglidning0,20,10,3- 0,2-0,10,1
Kommuneansatte4:
Årslønnsvekst4,43,83,43,94,8
Herav:
- Overheng2,20,51,50,41,6
- Tarifftillegg1,92,61,23,02,5
- Lønnsglidning0,30,70,70,50,70,6

1 Undervisningspersonell med i hovedsak sentral lønnsdannelse og ekskl. Oslo kommune.

2 Inkl. Oslo kommune.

3 De lønnsmessige virkningene som følge av skolepakke II trakk opp overhenget til 2003 med om lag 1¾ prosentpoeng. Skolepakke II innebar at lærerne bl.a. fikk ett lønnstrinn fra 1. januar 2002 og ytterligere to lønnstrinn fra 1. august 2002. Dette må bl.a. ses i sammenheng med at undervisningstiden ble økt med 1 prosent fra 1. januar 2002 og med ytterligere 3 prosent fra 1. august 2002.

4 Inklusive Oslo kommune fra og med 2003 og undervisningsstillinger i kommunesektoren fra og med 2004.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, KS og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Boks 1.3 Nærmere om lønns­glidningen

I tabell 1.3 framgår bidraget til årslønnsveksten fra lønnsglidningen for en del forhandlingsområder i de siste fem årene. Tabellen viser dekomponering av årslønnsveksten i overheng, bidrag fra tarifftillegg og bidrag fra lønnsglidning. Når en fokuserer på lønnsveksten fra dato til dato, betyr normalt lønnsglidningen mer for lønnsveksten enn det som framgår av tabell 1.3 for alle forhandlingsområdene. For industriarbeidere bidro lønnsglidningen med 2,7 prosentpoeng av lønnsveksten fra 1. oktober 2005 til 1. oktober 2006, mens bidraget til årslønnsveksten fra 2005 til 2006 var 1,7 prosentpoeng i 2006. For staten bidro lønnsglidningen med 1,5 prosentpoeng av lønnsveksten fra 1. oktober 2005 til 1. oktober 2006, mens bidraget til årslønnsveksten fra 2005 til 2006 var 0,8 prosentpoeng i 2006. Forskjellen skyldes at en del av lønnsglidningen inngår i overhenget ved beregning av årslønnsvekst. For staten vil det si 0,7 prosentpoeng av overhenget til 2007 (1,5-0,8).

1.2 Lønnsutviklingen i enkelte ­tariffområder

1.2.1 Lønnsutviklingen for industriarbeidere i LO/NHO-området.

For industriarbeidere steg lønn pr. årsverk (både heltid og deltid) med 5,5 prosent fra 2006 til 2007, mot 3,6 prosent året før. I 2007 var det større forskjeller mellom næringsgrupper enn det som har vært vanlig tidligere.

Lønnsveksten for industriarbeidere i LO/NHO-området er basert på opplysninger om lønn og antall årsverk knyttet til om lag 50 tariffavtaler. De senere årene har sysselsettingen variert mer mellom bransjer/yrker enn tidligere og har påvirket gjennomsnittlig lønnsvekst.

For hvert tariffområde bestemmes lønnsveksten av endring i grunnlønn, gjennomsnittlig bonus (over et helt år) og gjennomsnittlig skifttillegg og andre tillegg som er klassifisert som uregelmessige tillegg eller tillegg etter arbeidets art. I innrapporteringen fra bedriftene kan fordelingen på de enkelte lønnskomponentene være mer usikker enn summen for den totale lønnsveksten. Bonus bidro til å trekke opp lønnsveksten med 0,2 prosentpoeng fra 2006 til 2007, mens uregelmessig tillegg bidro til å trekke ned med 0,1 prosentpoeng.

Når en fokuserer på lønnsveksten fra dato til dato, kan man todele lønnsveksten i tarifftillegg og lønnsglidning i perioden mellom måletidspunktene (tabell 1.5). Tarifftilleggene pr. 1. april 2007 var høyere enn tilsvarende året før og lønnsglidning tiltok utover i 2007. Gjennomsnittlig timefortjeneste økte med 5,9 prosent fra 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007 mot 4 prosent året før. De gjennomsnittlige tarifftilleggene i det sentrale oppgjøret 2007 økte lønnsnivået med 1,7 prosent, mot 1,3 prosent i samme periode året før. Lønnsglidningen i perioden 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007 bidro med 4,2 prosentpoeng, mot 2,7 prosentpoeng i tilsvarende periode året før.

Tabell 1.4 Gjennomsnittlige tarifftillegg for industriarbeidere, (inklusive den direkte effekten av skifttillegg og andre tillegg knyttet til arbeidets art)

Per 1. april 1995:108 øre/time,1,1 prosent
Våren 1996:1212 øre/time,2,0 prosent
Per 1. april 1997:91 øre/time,0,9 prosent
Våren/sommeren 1998:1432 øre/time,3,7 prosent
Per 1. april 1999:28 øre/time,0,3 prosent
Per 9. mai 2000:220 øre/time,1,7 prosent
Per 1. april 2001:148 øre/time,1,1 prosent
Våren 2002:1386 øre/time2,8 prosent
Per 1. april 2003:80 øre/time0,5 prosent
Våren 2004:1168 øre/time1,1 prosent
Per 1. april 2005:106 øre/time0,7 prosent
Våren 2006:1207 øre/time1,3 prosent
Per 1. april 2007273 øre/time1,7 prosent

1 Gjennomsnittstallet er summen av alle nivåmessige tillegg gitt i de forbundsvise områdene inklusive generelle tillegg, lavlønnstillegg, fagarbeidertillegg, ansiennitetstillegg, minstelønnsatser, skifttillegg etc. De fleste forbundsvise tarifftilleggene ble gitt med ulik virkningstidspunkt mellom 1. april til 1. juni.

Årslønnsberegninger for kalenderåret er basert på opplysninger om lønn pr. 1. oktober, samt når på året tariffmessige tillegg og bedriftsvise tillegg blir gitt og bidraget til kalenderårsveksten. (Jfr. boks. 1.1)

Årslønnsveksten på 5,5 prosent fra 2006 til 2007 besto av lønnsoverhenget inn i 2007 på 1,4 prosent og bidrag fra gjennomsnittlige tarifftillegg i løpet av 2007 med 1,3 prosentpoeng. Lønnsglidningen i 2007 bidro derfor til årslønnsveksten fra 2006 til 2007 med 2,8 prosentpoeng mot 1,7 prosentpoeng året før.

Lønnsoverhenget for industriarbeidere inn i 2008 er beregnet til 1,8 prosent.

Tabell 1.5 Tariffmessig lønnsøkning og lønnsglidning for industriarbeidere basert på timefortjenester1 eksklusiv overtidsbetaling omregnet til 37,5 t/uke. Endring i prosent fra tilsvarende periode året før

    Herav:  
  Lønnsøkning per timeTarifftilleggLønnsglidning2Lønnsglidning som prosentandel av total lønnsøkning
19994,71,33,472
20004,51,23,373
20014,91,53,469
1.okt.4,31,13,274
20025,02,42,652
1.okt.5,92,83,153
20033,50,92,674
1.okt.3,30,52,885
20043,60,92,775
1. okt.3,41,12,368
20053,40,92,574
1.okt3,40,72,779
20063,60,92,775
1.okt4,01,32,768
20075,51,73,869
1.okt5,91,74,271

1 Beregningsgrunnlaget: Gjennomsnittlig timefortjeneste ekskl. overtidstillegg, betaling for helligdager, feriepenger o.l. Omregning av timefortjenestene til felles ukebasis har betydning bare når det er vesentlige endringer i arbeidstiden.

2 Lønnsglidningen er basert på at hele lønnsveksten mellom tilsvarende registreringsperioder i to påfølgende år er dekomponert i tarifftillegg og lønnsglidning. Dette avviker fra dekomponeringen i tabell 1.3 hvor kalenderårslønnsveksten er dekomponert i lønnsoverheng (som består både av tarifftillegg og lønnsglidning), samt bidrag til kalenderårslønnsveksten fra henholdsvis tarifftillegg og lønnsglidning.

Kilde: Grunnlagsmaterialet til SSBs strukturstatistikk.

1.2.2 Lønnsutviklingen for andre arbeidergrupper i NHO-området.

For arbeidere i byggevirksomhet var det en årslønnsvekst på 5,5 prosent fra 2006 til 2007, mot 4,1 prosent året før.

Sammenlikninger av materialet mellom 1. oktober 2006 og 1. oktober 2007 viser gjennomsnittlig nivåvekst på 6,2 prosent i perioden.

Strukturelle endringer i sysselsettingen kan ha hatt avgjørende betydning for lønnsveksten innenfor byggevirksomhet. Antall årsverk steg med om lag 9 prosent i perioden. Om lag 1/3 av arbeidstakerne innenfor området er skiftet ut i materialet. Arbeidstakere som er med på to sammenliknbare tidspunkter («identiske personer»), har en høyere lønnsvekst enn gjennomsnittlig lønnsvekst for alle arbeidere i bransjen. Grunnen til at ikke alle er med i begge årene kan være utskifting av bedrifter (særlig småbedrifter) i utvalget. Materialet viser likevel klar tendens til at den økende sysselsettingen i perioden har dempet lønnsveksten betydelig i bransjen, anslagsvis 2 prosentpoeng.

Høyere gjennomsnittlige uregelmessige tillegg (skift og andre tillegg etter arbeidets art) bidro til en økning i lønnsveksten på 0,2 prosentpoeng, mens bonus økte marginalt.

Byggevirksomhet består av arbeidere innenfor tømrerfaget, murere, grunnarbeide innenfor stein, jord- og sementarbeide, bygge- og tømmermestere, elektrotekniske installasjonsfirmaer, malermestere, rørleggerbedrifter, kobber- og blikkenslagermestere o.l. Gruppen består i hovedsak av to tariffavtaler, Fellesoverenskomst for byggfag (ca. 2/3) og Tariffavtale for elektrofag (ca. 1/3).

Samlet for arbeidere i bygge- og anleggsvirksomhet økte årslønnen fra 2006 til 2007 med 5,4 prosent.

Transportsektoren (arbeidere) i NHO-området omfatter blant annet rutebilsektoren, spedisjonsfirmaer, innenriks sjøfart, godstransport, og i noen mindre grad grossistbedrifter, oljeselskaper, ambulansefirmaer m.v. For arbeidere innenfor transportsektoren i NHO-området var det en årslønnsvekst fra 2006 til 2007 på 4,5 prosent, mot 3,9 prosent året før. Lønnsveksten fra 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007 ble 4,9 prosent, mot 4,3 prosent året før.

Det sentrale tillegget pr. 1. april 2007 for hele transportsektoren i NHO-bedrifter, bidro til årslønnsveksten med 1,6 prosentpoeng fra 2006 til 2007. Lønnsoverhenget fra 2006 og kjente tillegg avtalt i 2006, men gitt med virkning i 2007, bidro med om lag 1,5 prosentpoeng. Om lag 30 prosent av årsverkene i transportsektoren er avtaler med lokal forhandlingsrett. I tillegg er det i rutebilsektoren, som utgjør om lag 50 prosent av arbeiderne i samferdselssektoren i LO/NHO-området, inngått bransjeavtaler knyttet til nye eller reforhandlede kontrakter, som kan slå ut i lønnsvekst. Lønnseffekten av dette for 2007 ser ut til å være begrenset i materialet pr. 1. oktober, men vil sannsynligvis bidra til lønnsvekst i 2008.

Innenfor oljevirksomhet, offshore viser tall for oljeboring, operatører og oljeservicebedrifter en lønnsvekst for arbeidere på 6,7 prosent fra 2006 til 2007, mens økningen i perioden 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007 var 6,5 prosent.

Oljevirksomhet består hovedsakelig av operatører, som utgjør knapt 2/3 og oljeservicebedrifter som utgjør knapt 1/3 av sysselsettingen i arbeidergruppen. Området består ellers av oljeboring som utgjør bare vel 10 prosent av total sysselsetting. Lønnsveksten vil blant annet være preget av i hvilken grad timene er betalt med offshoretillegg og andre strukturelle endringer. Forpleiningsvirksomhet er klassifisert innenfor kantine/catering og hotell- og restaurantvirksomhet og er ikke med her, men vil formelt være en del av offshoreområdet. Landbaser er heller ikke med i anslaget overfor.

De avtalte tillegg for operatører bidro til at lønnsveksten fra midten av 2007 var langt lavere for avtalt lønn enn for andre lønnselementer som bonus og uregelmessige tillegg, mens det motsatte gjaldt oljeservice. Økte bonuser bidro med vel 1 prosentpoeng av årslønnsveksten. I tillegg antas at en automatisk virkning av ansiennitetstillegg pr.1. januar 2007 bidro med minst ½ prosentpoeng til årslønnsveksten fra 2006 til 2007.

Gode økonomiske tider innenfor oljevirksomhet kan ha ført til at lønnsveksten har blitt en del høyere enn antatt tidligere. Beregninger på sysselsettingseffekter kan tyde på at bransjen har betalt relativt godt for ny arbeidskraft.

For hotell og restaurantvirksomhet var det en økning i årslønn fra 2006 til 2007 på 4,2 prosent, mot 3,3 prosent året før.

Avtalene for hotell og restaurant ble i 2006 endret, ved at funksjonærgrupper som før var på egen avtale, ble tatt inn i felles avtale med arbeidergruppene. Funksjonærgruppene dette gjaldt er resepsjonister og visse kontoryrker. Fra 2006 er tilleggene innenfor den sentrale riksavtalen derfor basert på en bredere gruppe enn tidligere. Den nye gruppen innebærer at tariffavtalegruppen som tidligere omfattet bare arbeidere, økte med vel 10 prosent målt i antall årsverk. I veksttallene ovenfor er den utvidete gruppen tatt med.

Tariffoppgjøret i 2007 ga et tillegg for alle arbeidstakere innenfor overenskomstområdet på kr. 4,15 per time (37,5 t/uke), inklusive garantitillegg fra 1. april 2007. Sammen med lønnsoverhenget fra året før bidro de sentrale tilleggene til at lønnsnivået for gruppen økte med mellom 3 og 3,5 prosent fra 2006 til 2007 før lønnsglidning. Bransjen kjennetegnes videre av omfattende utskiftning av arbeidsstokken fra et år til et annet. Gjennomsnittlig alder var om lag 32 år i 2007, om lag 10 år yngre enn gjennomsnittsalderen for alle ansatte i NHO-bedrifter. Man finner i 2007-materialet bare igjen om lag 50 prosent av de samme arbeidstakerne som i 2006. Selv om en del av dette kan tilskrives endring av utvalget, har sannsynligvis slike strukturendringer i sysselsettingen redusert lønnsveksten.

Lønnsoverhenget inn i 2008 er beregnet til 1,1 prosent.

1.2.3 Lønnsutviklingen for funksjonærer i NHO-bedrifter

For industrifunksjonærene i NHO-bedrifter var det en årslønnsvekst på 5,7 prosent fra 2006 til 2007, mot 4,6 prosent året før. I likhet med 2006 var det en stigende lønnsvekst også utover i 2007. Fra 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007 var lønnsveksten 6,2 prosent.

Lønnsveksten inneholder både endring i grunnlønn, bonus og uregelmessige tillegg som skift etc. Det er relativt store forskjeller grupper imellom. Petrokjemisk industri trekker oppover, mens kjemisk og mineralbearbeidende industri demper veksten noe. Bonusutbetalinger målt som et gjennomsnitt over en 12 måneders periode fram mot måletidspunktet 1. oktober, dro alene årslønnsveksten for industrifunksjonærer opp med 0,4 prosentpoeng.

Basert på data for hvilken måned lønnsreguleringen skjer innenfor de enkelte bransjegrupper, er årslønn beregnet for de ulike bransjene og vektet sammen til industrifunksjonærer totalt og totalt for alle bransjer. Som i andre områder forutsettes ingen endringer etter registreringstidspunktet 1. oktober. Også for funksjonærer kan det være ulike arbeidstidsordninger. Dette er det tatt hensyn til i den grad bedriftene har innberettet dette i datamaterialet.

Med beregnet lønnsoverheng inn i 2007 på 2 prosent, var bidraget fra lønnsglidning i løpet av 2007 3,7 prosentpoeng, mot 3 prosentpoeng året før.

Lønnsoverhenget inn i 2008 er beregnet til 2,5 prosent, mot 2,0 prosent året før.

Antall industrifunksjonærer utgjør om lag 40 prosent av alle funksjonærer i NHO-bedrifter.

Funksjonærgrupper ellers i NHO-områder er ansatt innenfor bergverk, skogbruk, fiskeoppdrett, kraftforsyning, oljevirksomhet, bygge- og anleggsvirksomhet, samferdsel, forskning og undervisning, personlig og forretningsmessig tjenesteyting, hotell og restaurant og IKT – bedrifter.

Gjennomsnittlig lønnsvekst for alle funksjonærer innen NHO-området ble 6,3 prosent fra 2006 til 2007, mot 5,1 prosent året før. Økt bonus dro gjennomsnittsveksten opp med 0,5 prosentpoeng.

Lønnsveksten tiltok mot slutten av 2007. Gjennomsnittlig lønnsvekst fra 1.oktober 2006 til 1.oktober 2007 ble 6,8 prosent for alle funksjonærer i NHO-bedrifter, mot 5,6 prosent året før.

Tallene ovenfor inkluderer både tekniske og andre funksjonærgrupper inklusive lederstillinger. Ansatte med minstelønnsavtaler innenfor funksjonærgruppene i NHO-bedrifter omfatter ikke mer enn anslagsvis 10 prosent av alle funksjonærer. Utvalget tar fra neste år sikte på å produsere egne tall for lederlønn fra samme type kildemateriale som for andre grupper. Utvalget vil arbeide videre med å framskaffe data for lønnsvekst for forskjellige funksjonærgrupper.

I tillegg til lønnsstatistikk for arbeidere og funksjonærer er det grupper innenfor håndverk, handel, helse, organisasjoner etc. hvor man ikke kan skille mellom arbeidere og funksjonærer. I tillegg utgjør bemanningsbedrifter, som omfatter mange forskjellige yrkesgrupper i klassifikasjonene, etter hvert en betydelig gruppe. Disse gruppene utgjør nå om lag 8 prosent av alle årsverk i NHO-bedrifter og er ikke med i forhandlingsstatistikken verken for arbeidere eller funksjonærer.

1.2.4 Lønnsutviklingen for industriarbeidere og industrifunksjonærer i NHO-bedrifter under ett (både heltid og ­deltid)

Innenfor NHOs industribedrifter (både heltid og deltid) utgjør funksjonærene om lag 42 prosent av årsverkene og om lag 52 prosent av lønnssummen.

Det er store forskjeller i lønnsnivå og lønnsvekst for industriarbeidere og industrifunksjonærer. Tallene for industrifunksjonærer omfatter også ledere, både toppledere og mellomledere. Funksjonærene har utgjort en stadig økende del, noe som isolert har bidratt til en økning i gjennomsnittslønn for funksjonærer og arbeidere i industrien totalt sett.

Basert på basisregistret for bedrifter i NHO-området, har denne tendensen stoppet opp i perioden 2006 til 2007 innenfor industrien. Mens veksten i antall årsverk totalt sett har vært 2,9 prosent fra 2006 til 2007, har årsverkene for industriarbeidere økt med 3,9 prosent, mens funksjonærene har økt antall årsverk med 1,6 prosent. Dette forholdet bidro til at en økt del av lønnsummen tilfalt arbeidere i industrien fra 2006 til 2007 i forhold til i årene fra 2000 til 2006, hvor en stadig økende del av lønnssummen har tilfalt industrifunksjonærene som samlegruppe.

Industriarbeidere har i gjennomsnitt lavere lønnsnivå enn industrifunksjonærer som gruppe. Dette forholdet bidro til at til tross for at lønnsøkningen for arbeidere var 5,5 prosent og for funksjonærer 5,7 prosent, økte det vektede gjennomsnitt av disse grupperingene med 5,3 prosent fra 2006 til 2007. Deltid er med i tallene og inngår som heltidsekvivalenter, på samme måte både for arbeidere og funksjonærer. I tabell 1.6 vises fordelingen av industrisysselsettingen mellom arbeidere og funksjonærer basert på henholdsvis årsverk og lønnssum, ifølge lønnsopplysninger fra SSB og opplysninger fra NHOs statistikkregister.

Tabell 1.6 Fordeling av årsverk i NHOs statistikkregister og lønnssum basert på årslønnsnivå for henholdsvis arbeidere og funksjonærer (Prosentandeler)

    ArbeidereFunksjonærer
Årsverk:200059,640,4
200159,240,8
200259,140,9
200359,140,9
200458,841,2
200558,341,7
200657,742,3
200758,341,7
Lønnssum:200051,548,5
200151,049,0
200250,649,4
200350,449,6
200449,350,7
200548,651,4
200647,752,3
200748,251,8

Kilde: NHO og SSB.

1.2.5 Lønnsutviklingen i andre områder i privat næringsvirksomhet

I mellomoppgjøret i 2007 ble det enighet mellom Finansforbundet og Finansnæringen Arbeidsgiverforening og mellom LO/ HK, og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund og Finansnæringen Arbeidsgiverforening om at satsene i lønnsregulativet økes med kr 4 875 per år med virkning fra 1. mai. Dette ble av partene anslått til å gi en lønnsvekst fra 1. mai på 1,4 prosent. Bidraget til årslønnsveksten fra 2006 til 2007 ble anslått til 0,9 prosentpoeng.

Ifølge Finansnæringens Arbeidsgiverforening ble det i medlemsbedriftene under ett gitt lokale tillegg per 1. januar 2007 på 0,8 prosent og per 1. juli 2007 på 1,6 prosent.

Ifølge lønnsstatistikken for 2007 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for finanstjenester, som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet 2 bank og forsikring, med 5,0 prosent for heltidsansatte fra 1. september 2006 til 1. september 2007. Bonusutbetalingene bidro til å trekke opp lønnsveksten, men i mindre grad enn i 2005 og 2006.

Bonus har de siste årene utgjort en økende andel av månedsfortjenesten i alt og synes å ha blitt en mer generell del av lønnssystemet i finanstjenester. I 2003 og 2004 utgjorde bonus i gjennomsnitt om lag 3,5 prosent av månedsfortjenesten i alt. Denne andelen vokste til 6,5 prosent i 2005, videre til 8,2 prosent i 2006 og til 8,5 prosent i 2007.

For finanstjenester har utvalget på grunnlag av lønnsstatistikken for 2007 og lønnstilleggene i 2007 beregnet årslønnsveksten fra 2006 til 2007 til 5,2 prosent.

I varehandel resulterte garantiordningen på Landsoverenskomsten mellom HK og HSH i at trinn 6 fikk et tillegg fra 1. februar 2007 på kr 3,30 per time. Det antas at om lag 25 prosent av de sysselsatte på avtalen fikk dette tillegget.

I mellomoppgjøret i 2007 ble det på Landsoverenskomsten mellom LO/Handel og Kontor og HSH fra 1. april gitt et generelt tillegg på kr 3,50 per time og et ytterligere tillegg på kr 1 per time på de laveste satsene, dvs. trinn 1-5.

For tillegg på andre overenskomster mellom LO-forbund og HSH, mellom YS-forbund og HSH samt overenskomster innen HUK 3 -området, vises det til vedlegg 1.

Ifølge lønnsstatistikken for 2007 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for heltidsansatte i varehandelen under ett med 5,1 prosent fra 1. september 2006 til 1. september 2007. For heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen var veksten 5,4 prosent i det samme tidsrommet.

På grunnlag av lønnsstatistikken for 2007 og lønnstilleggene i 2007, har utvalget beregnet årslønnsveksten fra 2006 til 2007 for heltidsansatte i HSH-bedrifter i varehandelen til 5,0 prosent.

For varehandelen totalt har SSB på grunnlag av strukturstatistikken per 1. september 2007 og den kvartalsvise lønnsindeksen, beregnet årslønnsveksten fra 2006 til 2007 til 5,9 prosent. For engroshandel er lønnsveksten beregnet til 5,5 prosent og for detaljhandel til 5,0 prosent. For varehandelen totalt er motorkjøretøytjenester med i lønnsveksttallet. For denne gruppen var årslønnsveksten fra 2006 til 2007 høyere enn for varehandel under ett. Gruppen er ikke med i lønnsveksttallet for HSH-bedrifter i varehandelen.

1.2.6 Lønnsutviklingen i offentlig sektor

Staten

I mellomoppgjøret i 2007 ble det enighet mellom staten v/Fornyings- og administrasjonsdepartementet og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio om følgende økonomiske hovedpunkter:

 • Det ble gitt et kombinert krone- og prosenttillegg på hovedlønnstabellen med virkning fra 1. mai 2007. Tillegget var på kr 4 300 opp til og med lønnstrinn (ltr) 43, og et prosentvis tillegg på 1,35 prosent fra og med ltr 44 til og med ltr 77, og et kronetillegg fra ltr 78 og oppover på kr 8 200.

 • Det ble foretatt sentrale justeringer av lønnsrammer med mm. tilsvarende 0,7 prosent per 1. juli 2007.

 • Det ble avsatt midler til lokale forhandlinger innenfor en ramme på 0,5 prosent av lønnsmassen per dato med virkning fra 1. juli 2007. Herav utgjorde midler som blir ledige ved lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere (resirkulerte midler), 0,1 prosentpoeng.

Tilleggene bidro til årslønnsveksten fra 2006 til 2007 med 1,5 prosentpoeng.

Staten førte også forhandlinger med Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening, der partene ble enige om samme økonomiske løsning som hovedsammenslutningene i staten.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2007 og tarifftilleggene i 2007, kan årslønnsveksten fra 2006 til 2007 i det statlige tariffområdet beregnes til 5,1 prosent.

Kommunesektoren/KS-området

I mellomoppgjøret i 2007 ble KS, LO-kommune, Unio, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Akademikerne 4 enige om følgende tillegg for ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kapittel 4):

 • I 2006-oppgjøret ble det avtalt et generelt tillegg på kr 7 500 med virkning fra 1. mai 2007. Fra samme dato ble det gitt et ytterligere et generelt tillegg på 1,4 prosent av den enkeltes grunnlønn.

I tillegg ble det foretatt endringer i minstelønnssatser fra 1. mai. Samlet bidro tilleggene til årslønnsveksten fra 2006 til 2007 med 2,7 prosentpoeng.

For Akademikernes medlemmer i KS-området og en del andre grupper, fastsettes lønnen gjennom lokale lønnsforhandlinger i den enkelte kommune og fylkeskommune uten noen sentral ramme. Virkningsdato for lønnstillegg er 1. mai.

I Oslo kommune ble det enighet med Kommuneansattes Hovedorganisasjon (KAH), Unio og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund-K i forhandlinger og med Akademikerne etter mekling, om et tillegg på 3,1 prosent på Oslo kommunes lønnstabell, men slik at tillegget utgjorde minst kr 9 000 per år.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2007 og tarifftilleggene i 2007, er årslønnsveksten fra 2006 til 2007 for hele kommunesektoren, inkl. undervisningssektoren, Oslo kommune og diverse bedriftsmedlemmer, beregnet til 4,8 prosent.

Undervisningsstillinger

Tilleggene ved mellomoppgjøret i KS-området i 2007 er også gjeldende for ansatte i undervisningsstillinger med hovedsakelig sentral lønnsdannelse (kap 4).

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2007 og tarifftilleggene i 2007, er årslønnsveksten fra 2006 til 2007 for undervisningspersonell i kommunene inkl. Oslo kommune, beregnet til 3,6 prosent.

1.2.7 Lønnsutviklingen i Spekter-området

I tråd med forhandlingsmodellen i Spekter forhandles det først på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon. Denne delen er felles for alle virksomheter innenfor et overenskomstområde og forplikter arbeidsgiver og den aktuelle hovedorganisasjonens medlemmer. Deretter forhandles overenskomstens spesielle del (B-delen) mellom den enkelte virksomhet på den ene siden og på den andre siden hovedorganisasjonenes forbund eller forhandlingsgrupper. Det kan avtales avvikende ordninger.

For Spekter-Helse er det for LO, YS, noen av Unios forbund og Den Norske Legeforening de siste årene avtalt et nasjonalt nivå II (A2) der det forhandles mellom Spekter-Helse og de enkelte foreninger/forbund i hovedorganisasjonene om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte forenings medlemmer.

I mellomoppgjøret i 2007 ble det på A-nivå mellom Spekter og LO-Stat og mellom Spekter og YS-Spekter enighet om et generelt tillegg fra 1. april 2007 på kr 4 875 per år. I tillegg ble det gitt ytterligere et tillegg på kr 1 950 per år til arbeidstakere med en årslønn lavere enn kr 286 030 i 2006. Tilleggene bidro til årslønnsveksten med om lag 1¼ prosentpoeng. Det ble ført forhandlinger i de enkelte virksomheter (B-nivå) om ytterligere lønnstillegg. I disse forhandlingene ble det gitt noe varierende tillegg. Med de øvrige hovedsammenslutningene (SAN og Unio) ble det ikke avtalt noe generelt tillegg sentralt.

For akademikergruppene i Spekter (ekskl. Legeforeningen) gis det ikke sentrale generelle tillegg. Lønnstilleggene for disse gruppene avtales lokalt.

På grunnlag av lønnsstatistikk for 2007 og de avtalte tilleggene gitt i forhandlingene i de ulike virksomhetene, er årslønnsveksten fra 2006 til 2007 i Spekter-området ekskl. helseforetakene beregnet til 5,3 prosent.

I helseforetakene ble det under hovedoppgjøret i 2006 avtalt et generelt tillegg fra 1. mai 2007 på kr 6 000 til alle utenom medlemmene i Akademikerne. I mellomoppgjøret i 2007 kom Spekter og LO- og YS-forbundene til enighet om et generelt tillegg på kr 7 000 til alle medlemmene av LO- og YS-forbundene 5 med virkning fra 1. juli 2007. Dette kom i tillegg til det allerede avtalte tillegget på kr 6 000 fra 1. mai, dvs. totalt kr 13 000. Minstelønnssatsene ble hevet tilsvarende. For arbeidstakere i stillinger med krav til høyskoleutdanning blir det i stedet for ovennevnte tillegg gitt et generelt tillegg på 4,6 prosent fra 1. august. Se vedlegg 1 for ytterligere detaljer.

I mellomoppgjøret i 2007 kom Spekter og forbundene i Unio med sentral forbundsvis avtaledel (Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet) til enighet om et generelt tillegg på 4,6 prosent med virkning fra 1. mai til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund og fra 1. juni for øvrige forbund. I dette tillegget er inkludert tidligere avtalt tillegg på kr 6 000 fra 1. mai. Se vedlegg 1 for ytterligere detaljer.

I helseforetakene (hovedoppgjør) ble det også mellom Akademikerne Helse og Spekter enighet om et tillegg for legene på 2¼ prosent fra 1. januar 2007. Partene ble videre enige om en 16- måneders avtaleperiode, slik at Akademikerne fra og med 2008 vil forhandle samtidig som de øvrige hovedorganisasjonene. Se vedlegg 1 for ytterligere detaljer.

I helseforetakene ga overhenget til 2007 på 1,7 prosent og de avtalte tilleggene for 2007 en lønnsvekst på 4¼ prosent fra 2006 til 2007.

Statistisk sentralbyrås lønnsstatistikk for helseforetakene for 2007 viser en lønnsvekst fra 1. oktober 2006 til 1. oktober 2007 på 8,1 prosent for heltidsansatte. Den forholdsvis høye lønnsveksten må ses på bakgrunn av at det i helseforetakene ble gitt lønnstillegg i 2006 som først kom med i SSBs lønnsstatistikk per 1. oktober 2007. Overlegenes lønnstillegg høsten 2007 er derimot ikke kommet med i SSBs lønnsstatistikk per 1. oktober 2007. Spekter har innhentet lønnsstatistikk for helsefore­takene etter tellingstidspunktet 1. oktober både i 2006 og 2007 slik at de nevnte lønnstilleggene er blitt registrert. På grunnlaget av Spekter’s lønnsstatistikk er årslønnsveksten per årsverk i helse­foretakene beregnet til 3,7 prosent fra 2005 til 2006 til 4,9 prosent fra 2006 til 2007. SSB har beregnet årslønnsveksten til henholdsvis 3,0 prosent og 6,8 prosent for heltidsansatte for de to årene.

1.3 Lønnsoverhenget

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Det har over tid vært brukt litt ulike metoder for beregning av overheng i de ulike tariffområdene. I arbeidet med rapport nr. 1 i 2005 (NOU 2005:7) gikk utvalget gjennom beregningene på de ulike områdene. Dette arbeidet resulterte i at det nå benyttes de samme beregningsprinsippene for årslønn og overheng i tariffområdene, se boks 1.4 for nærmere omtale av beregningene.

Utvalget anslår overhenget til 2008 til 2 prosent for alle grupper under ett. Dette er høyere enn det gjennomsnittlige overhenget de tre foregående år som var på 1,5 prosent, men på linje med overhenget til 2007. For de områdene utvalget har tall for, varierer overhenget til 2008 fra 1,3 prosent for ansatte i finanstjenester og for ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene til 2,5 prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. For industriarbeidere er overhenget beregnet til 1,8 prosent og for ansatte i HSH-bedrifter i varehandelen til 1,6 prosent. Både for ansatte i staten og kommunene er overhenget beregnet til 1,4 prosent.

Tabell 1.7 Lønnsoverhenget fra året før i prosent. 2003-2008

Område/gruppe:200320042005200620072008
Ansatte i NHO-bedrifter:
- Arbeidere i alt-1,31,10,91,31,8
- Industriarbeidere1,71,41,21,01,41,8
- Industrifunksjonærer2,11,71,51,62,02,5
- Industrien i alt---1,31,62,2
HSH-bedrifter i varehandel1,30,90,71,11,21,6
Finanstjenester12,20,51,51,11,41,3
Staten3,80,41,90,72,91,4
Skoleverket5,320,2----
Kommunene3 :2,20,61,50,41,61,4
- Undervisningspersonale1,440,341,11,2
Ansatte i Spekter-bedrifter:
- Helseforetakene2,00,751,50,91,71,4
- Øvrige bedrifter1,71,11,11,11,571,3
Veid gjennomsnitt62,71,11,41,12,02

1 Forretnings- og sparebanker og forsikring under ett som omfatter noen flere grupper enn forhandlingsområdet bank og forsikring.

2 Skolepakke II trakk opp overhenget til 2003 med om lag 1¾ prosent­poeng.

3 Inkl. undervisningsstillinger fra 2005.

4 Omfatter bare stillinger med i hovedsak sentral lønnsdannelse (ekskl. Oslo kommune), mens alle var med i skoleverket i tidligere år.

5 Holdes legene utenfor beregningen, er overhenget til 2004 på 0,8 prosent for øvrige grupper i helseforetakene.

6 Overhenget er et gjennomsnitt for alle lønnstakergrupper under ett og omfatter således flere grupper enn de som er med i tabell 1.7.

7 Ekskl. flygeledere er overhenget 1,2 prosent.

Kilde: Beregningsutvalget.

Boks 1.4 Lønnsoverhenget

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

Dersom alle lønnsoppgjør foregikk samtidig og ved begynnelsen av året og lønnsnivået ikke endret seg gjennom året, ville lønnsoverhenget per definisjon være null, og slike beregninger ville dermed være overflødige. Tarifftillegg og lønnsøkninger ellers blir imidlertid gitt på ulike tidspunkter for ulike lønnstakergrupper og spredt utover hele året. Beregninger av overheng og årslønnsvekst er derfor nødvendig hvis det skal være mulig å sammenlikne lønnsutviklingen mellom to år for ulike lønnstakergrupper. Størrelsen på overhenget vil ofte være et tolkingsspørsmål, og kan variere betydelig mellom områdene. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året. Det kan argumenteres for å holde bonus utenom lønnsbegrepet ved beregning av overheng. Bonus er en lønnsutbetaling som ofte skyldes spesielle forhold i ett år, og som ikke kommer igjen til neste år. Motargumenter er bl.a. at bonus får et stadig større omfang, og at bonus også kan være knyttet til den vanlige aktiviteten gjennom hele året. I beregningene er det forutsatt en jevn fordeling av bonus over året, dvs. et fast påslag per måned/tidsenhet. Dermed får det liten betydning om bonus inkluderes eller holdes utenfor ved beregning av overheng.

For de fleste hovednæringsområder i privat sektor (for eksempel industri og varehandel) følger beregningene av lønnsoverheng den vanlige definisjonen av overheng. Grunnlaget for beregningene er informasjon både fra strukturstatistikken (lønnsstatistikken) per september/oktober og fra den kvartalsvise lønnsindeksen til SSB (som måler lønnsendring gjennom året) samt fra lønnsforhandlingene.

Utvalgets beregninger av lønnsoverheng for tariffområder er derimot ikke fullt ut i samsvar med den vanlige definisjonen av overheng. Under forutsetning av at det ikke gis sentrale tillegg fra tellingstidspunktet for lønnsstatistikken 6 eller det foreligger andre opplysninger om lønnsutviklingen, har utvalget lagt til grunn at lønnsnivået på tellingstidspunktet holder seg på samme nivå ut året. Dette betyr at overhenget for tariffområder beregnes på grunnlag av lønnsnivået på tellingstidspunktet forhold til gjennomsnittet for året. Dette er en praktisk tilpasning til det forholdet at vi har lite informasjon om lønnsveksten mot slutten av året og at overhengsberegningene for forhandlingsområder må være ferdige i god tid før forhandlingene starter opp. Imidlertid viser informasjon fra den kvartalsvise lønnsindeksen en viss lønnsvekst for noen grupper i privat sektor fra september/oktober og ut året som ikke har vært fanget opp av beregningsoppleggene. I den grad dette skjer vil det ikke påvirke størrelsen på lønnsveksten sett over flere år, men kan gi en noe annen fordeling av lønnsveksten mellom år og i noen større grad påvirke fordelingen mellom overheng og bidrag fra lønnsglidningen i det enkelte år. Dette får imidlertid bare konsekvenser for årslønnsveksten dersom lønnsutviklingen de siste tre månedene endrer seg fra det ene året til det neste.

1.4 Lønnsutviklingen for toppledere

Beregningsutvalget har siden 1996 presentert tall for lønnsutviklingen for toppledere i næringsvirksomhet basert på Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) og opplysninger i årsregnskapene om lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør/daglig leder fra Brønnøysundregistrene. De siste to årene har utvalget også presentert tall for toppledere i offentlig sektor fra SSBs ordinære lønnsstatistikk.

Utvalget arbeider med å utvikle en mer heldekkende lønnsstatistikk for toppledere i næringsvirksomhet. I rapporten i juni i år tar utvalget sikte på å presentere en ny lønnsstatistikk for toppledere, basert på SSBs ordinære lønnsstatistikk med tilleggsinformasjon fra LTO-registeret (bl.a. om fordel ved opsjoner).

1.4.1 Lønnsutviklingen for toppledere i næringsvirksomhet

I dette avsnittet vises lønnsutviklingen for toppledere i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper basert på opplysninger fra LTO-registeret.

Utvalget la i fjor om beregningsmetoden for lederlønnsutviklingen etter LTO-tallene. For nærmere omtale av omleggingen vises til boks 1.5 i NOU 2007:3 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007.

Lønnsbegrepet som legges til grunn, omfatter all utbetalt lønn og annen kontantgodtgjørelse, dvs. lønn og honorarer m.m. for arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet og skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I tillegg inkluderes også fordel ved kjøp av aksjer til underpris i lønnsbegrepet. Det vises til boks 1.5 for nærmere omtale av datagrunnlag, lønnsbegrep m.m.

Fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold er med i lønnsbegrepet etter de verdiansettelser skattereglene fastlegger, jf. boks 1.6. Lønnsbegrepet avviker dermed på dette punktet fra det som brukes ellers i kapittel 1. I tillegg inneholder det en del naturalytelser som ikke er med i lønnsbegrepet, slik det ellers anvendes i lønnsstatistikken og f.eks. i tabell 1.1. Natural­ytelsene utgjør en liten andel, om lag 1,9 prosent, av lønn og honorarer i alt, og er dermed av liten betydning for lønnsnivå og lønnsutvikling for lønnstakere under ett.

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. «Leder» er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn. Det kan ikke utelukkes at en på denne måten i noen tilfeller har fått med personer som har høy lønn pga. spesialkompetanse, men ikke er toppleder.

Tabell 1.8 viser at fra 2006 til 2007 var lønnsveksten 6,8 prosent i gjennomsnitt for alle toppledere mot 8,9 prosent året før. Lønnsveksten for toppledere i 2007 varierte mye mellom små- og mellomstore foretak der lønnsveksten var mellom 4,4 og 5,9 prosent, og de største foretakene med over 250 lønnsforhold, hvor lønnsveksten i 2007 var hele 21,0 prosent mot 7,7 prosent i 2006. Toppledere i de minste foretakene (25-49 lønnsforhold) utgjorde i 2007 om lag 57 prosent av alle toppledere i materialet, mens lederne i de største foretakene (over 250 lønnsforhold) utgjorde om lag 6 prosent.

I offentlig eide foretak var lønnsveksten fra 2006 til 2007 1,6 prosent mot 8,1 prosent året før. Dette omfatter foretak hvor stat, kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen.

Tabell 1.8 viser også hvor mye fordel ved kjøp av aksjer til underkurs betyr for gjennomsnittlig lønnsnivå i 2007. For toppledere i gjennomsnitt utgjør fordel ved kjøp av aksjer til underkurs et lite beløp, men komponenten betyr en del for toppledere i de største foretakene.

Tabell 1.8 Gjennomsnitslønn1 for administrerende direktør/daglig leder2 i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper med 25 lønnsforhold og over. Alle ledere. Vekst fra 2006 til 2007

  Antall lønnsforhold3    
  25-4950-99100-249250 og overAlleHerav offentlig eide foretak5
Vekst fra 2006 til 200745,35,94,421,06,81,6
Samlet godtgjørelse1,4 2007660 600839 5001 159 2002 045 400843 600783 000
Herav: Fordel ved aksjekjøp til underkurs i 20072032044 6258 2621 192555
Antall ledere5 6072 4601 1955489 810622

1 Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer, naturalytelser og fordel ved kjøp av aksjer til underkurs.

2 Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre.

3 Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver fra samme foretak, noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4 Foreløpige tall

5 Omfatter foretak hvor stat, kommune eller fylkeskommune direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av aksjekapitalen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret.

I boks 1.6 kommer en nærmere inn på opsjoner og kjøp av aksjer til underkurs og den skatte­messige behandlingen.

Figur 1.1 Akkumulert vekst i lederlønninger og for lønnstakere
 i alt. 1997-2007

Figur 1.1 Akkumulert vekst i lederlønninger og for lønnstakere i alt. 1997-2007

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 1.1 viser at for alle toppledere i foretak med over 25 lønnsforhold var samlet lønnsvekst lavere enn for lønnstakere i alt fra 1997 til 2003. Etter 2003 var veksten høyere, slik at lønnsveksten for toppledere i alt for hele perioden 1997 til 2007 ble 78 prosent mot 58 prosent for lønnstakere i alt. For toppledere i små foretak med 25-49 lønnsforhold var samlet lønnsvekst lavere enn for lønnstakere i alt fram til 2005, men høy lønnsvekst i 2006 medførte at lønnsveksten for hele perioden 1997-2007 ble om lag 66 prosent. For toppledere i store foretak med over 250 lønnsforhold var lønnsveksten høy fra 1997 til og med 2000. Deretter var lønnsveksten forholdsvis moderat i 2001 og 2002. Etter 2002 har lønnsveksten økt igjen og har vært høy i de siste fire årene, særlig i 2007. Samlet for perioden fra 1997 til 2007 var lønnsveksten for toppledere i foretak med over 250 lønnsforhold om lag 135 prosent, dvs. mer enn det dobbelte av lønnsveksten for lønnstakere i alt.

Tabell 1.9 Gjennomsnittslønn1 og lønnsvekst etter kvartil for administrerende direktør/daglig leder2 i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper med over 250 lønnsforhold 3. 2006 og 2007

  GjennomsnittslønnLønnsvekst 2006-20074
Kvartil200620074
1. kvartil704 300760 0007,9
2. kvartil1 033 2001 231 80019,2
3. kvartil1 667 9001 849 20010,9
4. kvartil3 345 3004 340 70029,8
Alle1 690 8002 045 40021,0

1 Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser og fordel ved kjøp av aksjer til underkurs.

2 Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre.

3 Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver fra samme foretak, noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4 Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, LTO-registeret.

I tabell 1.9 er topplederne i foretak med over 250 lønnsforhold rangert etter stigende lønnsnivå. Det er 137 ledere i hvert kvartil. Tabellen viser at lederne i 4. kvartil har en gjennomsnittslønn på vel 4,3 mill. kroner i 2007 og at veksten var hele 29,8 prosent i 2007. I de tre andre kvartilene varierte lønnsveksten fra 7,9 prosent i 1. kvartil til 19,2 prosent i 2. kvartil. Lønnsutviklingen målt på denne måten kan være påvirket av at ledere beveger seg mellom kvartilene fra det ene året til det andre.

Tabell 1.10 viser at det er få kvinnelige administrerende direktører/daglig ledere i foretak med over 25 lønnsforhold. Andelen varierte i 2007 fra 16 prosent i størrelsesgruppen 25-49 lønnsforhold til 9 prosent i foretak med over 250 lønnsforhold. Gjennomsnittlig lønnsnivå for kvinnelige toppledere var i 2007 om lag 65 prosent av lønnsnivået for mannlige toppledere i alle foretak med over 25 lønnsforhold mot 63 prosent i 2006. I foretak med over 250 lønnsforhold var det relative lønnsnivået om lag 89 prosent. Gjennomsnittlig lønnsvekst fra 2006 til 2007 var høyere for kvinner enn for menn i alle foretaksstørrelser, bortsett fra i foretak med 50-99 lønnsforhold.

Tabell 1.10 Lønnsutviklingen1 for administrerende direktør/daglig leder2 i aksjeselskaper og allmenne børsnoterte selskaper. 2006-2007. Foretak med 25 lønnsforhold og over. Alle menn og kvinner

Antall lønnsforhold3Antall ledereGj. sn. lønn i 20074Vekst i prosent 2006-20074
  MennKvinnerMennKvinnerMennKvinner
25 – 494 716891 694 600480 7005,48,0
50 – 992 116344883 100571 5006,15,4
100 – 2491 0601351 209 000768 7005,28,8
250 og over498502 065 8001 842 00020,235,1
Alle8 3901 420888 500578 0007,010,6

1 Omfatter lønn (inklusiv fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold), honorarer og naturalytelser.

2 Administrerende direktør/daglig leder er definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn to år etter hverandre.

3 Som mål for størrelse på foretakene er benyttet antall lønnsforhold. Antall lønnsforhold angir summen av lønnsoppgaver fra samme foretak, noe som ikke er det samme som antall ansatte i foretaket.

4 Foreløpige tall.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, TO-registeret.

Boks 1.5 Datagrunnlag, lønnsbegrep m.m. for lederlønnsberegningene

Datagrunnlag

Utvalget har fått bearbeidet opplysninger om lederlønn fra Skattedirektoratets lønns- og trekkoppgaveregister (LTO) for årene 1997-2007.

Lønnsbegrepet

LTO-registeret inneholder alle typer ytelser fra arbeidsgiver/oppdragsgiver til arbeidstaker/ oppdragstaker utbetalt på individnivå. Summene på LTO-registeret fordeles på ulike koder. Det er tatt utgangspunkt i kode 111-A som omfatter all utbetalt lønn og annen kontantgodtgjørelse for arbeid som ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I tillegg er tatt med kode 112-A som omfatter skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke er opptjent som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Fordel ved erverv og fordel ved salg/innløsning av opsjoner i arbeidsforhold er fra og med 2002 registrert på egen kode i LTO. Fordel ved kjøp av aksjer til underpris er også registrert på egen kode.

Lederbegrepet

I LTO-registeret er det ingen opplysninger om stilling, noe som gjør det vanskelig å skille ut administrerende direktør/daglig leder i selskapene. Her er «leder» definert som den personen i hvert foretak som har høyest utbetalt lønn. I tillegg har en lagt til grunn at samme person må ha hatt høyest utbetalt beløp i foretaket i to påfølgende år. Grunnen til dette er at en ønsker å unngå at stillingsopprykk påvirker lønnsveksten for denne gruppen.

Boks 1.6 Nærmere om opsjoner og kjøp av aksjer til underkurs og den skattemessige behandlingen

Opsjonsordninger i arbeidsforhold innebærer normalt at det inngås en kontrakt mellom eierne av en bedrift og ledelsen og de ansatte om et fremtidig kjøp av f. eks. en aksje eller obligasjon til en forhåndsavtalt pris (kjøpsopsjon). Ved inngåelse av en opsjonsavtale utenfor arbeidsforhold, betaler kjøper en opsjonspremie som vederlag for retten til å utøve opsjonen. Opsjonspremien uttrykker normalt markedsverdien av opsjonen på det tidspunkt avtalen inngås. For opsjoner ervervet i arbeidsforhold settes gjerne opsjonspremien lavere dersom det i det hele tatt betales opsjonspremie.

Til og med inntektsåret 1995 ble gevinst ved innløsning eller salg av opsjon på aksje eller grunnfondsbevis i arbeidsforhold skattlagt som lønnsinntekt i det året opsjonen ble innløst eller solgt. Fra og med inntektsåret 1996 ble det innført nye regler som innebar at fordel ved en opsjon ble skattlagt som lønnsinntekt ved tildelingstidspunktet for opsjonen. (Unntak er ikke-børsnoterte salgsopsjoner i arbeidsforhold som først skulle skattlegges ved innløsning eller salg.) Videre ble ytterligere gevinst ved innløsning eller salg av opsjonen skattlagt som lønnsinntekt. Ved innløsning, salg eller bortfall av opsjonen ble det gitt fradrag i alminnelig inntekt for differansen mellom utgangsverdien og den fordelen som det er skattlagt for ved tildelingstidspunktet.

I skatteopplegget for 1999 ble reglene for beskatning av opsjoner i arbeidsforhold igjen endret slik at bare opsjoner der den beregnede fordelen oversteg 600 000 kroner skulle beskattes ved ervervet. En forutsetning var at et visst antall ansatte ble tilbudt opsjoner. Var fordelen mindre enn 600 000 kroner, skulle fordelen beskattes ved salg eller innløsning av opsjonen. Fordelen som oppnås i ansettelsesforhold ved at ansatte får aksjer eller kjøper aksjer til underpris, er i utgangspunktet skattepliktig som lønn. Fordelen utgjør differansen mellom salgsverdien på ervervstidspunktet og det den ansatte eventuelt har betalt for aksjen. Dersom alle ansatte i et aksjeselskap etter en generell ordning i bedriften har fått tilbud om aksjekjøp i selskapet, kan imidlertid den skattepliktige fordelen settes til differansen mellom 80 prosent av antatt salgsverdi og det den ansatte har betalt for aksjen. Reduksjonen i den skattepliktige fordelen kan likevel ikke overstige 1 500 kroner per person. Gevinst ved realisasjon av aksjene skattlegges som kapitalinntekt (28 prosent).

Fra og med inntektsåret 2000 ble beskatning ved tildelingen av ikke-børsnoterte opsjoner i arbeidsforhold avviklet. Det skulle ikke lenger stilles noen beløpsmessig begrensning eller vilkår.

Gevinsten ved salg eller innløsning av opsjonen skulle beskattes som lønnsinntekt og inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. Dette gjaldt uavhengig av om underliggende aksjer eller grunnfondsbevis var børsnotert eller ikke.

Det ble ingen endringer for børsnoterte opsjoner, dvs. opsjon der selve opsjonen er børsnotert. Slike opsjoner skulle fortsatt beskattes ved tildelingen, ved at kursverdien ved tildeling (minus eventuelt vederlag) behandles som lønnsinntekt. Gevinst ved senere innløsning eller salg av opsjonen skulle fortsatt behandles som lønnsinntekt.

I 2002 ble skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold endret slik at opsjonsfordelen skal kunne fordeles likt på hvert inntektsår i den perioden den blir opparbeidet. Endringen medførte redusert arbeidsgiveravgift og/eller toppskatt. Fra og med 2002 likebehandles børsnoterte opsjoner skattemessig med ikke-børsnoterte, dvs. at også de skal beskattes ved innløsning eller salg av opsjonen. Det har ikke skjedd endringer i skattereglene for opsjoner i arbeidsforhold etter 2002.

1.4.2 Lønnsutviklingen for toppledere i offentlig sektor

Utvalget presenterer i dette avsnittet tall for lønnsutviklingen for toppledere i offentlig sektor i 2005 og 2006. Utvalget kommer tilbake til 2007-tall i junirapporten. Følgende grupper inngår i denne statistikken:

 • Øverste administrative leder (rådmenn) i kommuner og fylkeskommuner

 • Øverste leder i forvaltningen, etater, direktorater og finansieringsinstitusjoner i staten.

 • Administrerende direktører i de regionale helseforetakene herunder også de forskjellige helseforetakene.

Utplukket av ledere er basert på SSBs ordinære lønnsstatstikk. Lønnsbegrepet har samme innhold som ellers i kapitel 1, dvs. fast avtalt lønn (grunnlønn/regulativlønn) og faste og variable tillegg. I staten omfatter utplukket både toppledere som er lønnet etter lederlønnssystemet 7 i staten og toppledere av etater som er lønnet etter lønnsregulativet i hovedtariffavtalen i staten.

Tabell 1.11 Gjennomsnitslønn1 for toppledere i offentlig sektor. Alle ledere. Vekst fra 2004 til 2005 og fra 2005 til 2006

    Antall 2006Gjennomsnittlig årslønn 2006Vekst 2004-05Vekst 2005-06
Kommuner og fylkeskommuner396579 7005,35,6
Staten251763 8009,12,0
Toppledere på lederlønnssystemet2135810 7009,6-0,4
Toppledere3 lønnet etter lønnsregula­tivet i hovedtariffavtalen116708 0008,16,4
Offentlige toppledere i alt4678670 3008,13,5

1 Omfatter grunnlønn, faste og variable tillegg. Gjennomsnittlig årslønn er definert som månedslønn per oktober*12.

2 Dersom det er flere ledere lønnet etter lederlønnssystemet på ulike nivåer innen samme enhet, er bare topplederen tatt med.

3 Den høyeste lønte i hvert foretak

4 Inkluderer administrerende direktører i helseforetakene

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Lønnsveksten for toppledere i offentlig sektor var i gjennomsnitt 3,5 prosent fra 2005 til 2006 mot 8,1 prosent året før. For toppledere i kommuner og fylkeskommuner var lønnsveksten vel 5 prosent i begge årene. I staten var veksten 2,0 prosent i 2006 mot vel 9 prosent året før. Den lavere veksten skyldes i hovedsak lav lønnsvekst for toppledere på lederlønnssystemet i staten. Gjennomsnittlig lønnsvekst for toppledere i offentlig sektor omfatter også administrerende direktører i helseforetakene. Lønnsnivået for denne gruppen var knapt 1,1 mill. kroner i 2006, og lønnsveksten for alle var i gjennomsnitt -0,5 prosent fra 2005 til 2006 mot 18,9 prosent året før. Den store variasjonen i lønnsveksten må ses i sammenheng med avgangs- og sammensetningseffekter i en liten gruppe ledere i helseforetakene. Ser vi på identiske ledere i helseforetakene (ledere i to år etter hverandre), var lønnsveksten 5,0 prosent i 2005 og 3,6 prosent i 2006. Sammensetningseffekter og lønnsjusteringer ved nyansettelser bidrar også til å påvirke lønnsveksten for ledere i staten.

Lønnsveksten for topplederne fra 2004 til 2005 var høyere enn for lønnstakere ellers i offentlig sektor, mens det var motsatt fra 2005 til 2006 med unntak av for toppledere i staten lønnet etter lønnsregulativet.

I 2006 var gjennomsnittslønnen for toppledere i kommuner og fylkeskommuner om lag 580 000 kroner. I staten tjente topplederne i gjennomsnitt om lag 764 000 kroner. Lønnen var en del høyere for toppledere på lederlønnssystemet enn for toppledere lønnet etter lønnsregulativet i hovedtariffavtalen.

1.5 Lønnsutviklingen for kvinner og menn

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn avspeiler bl.a. forskjeller i utdanning, stillingsplassering og sektor/bransjetilknytning. Ulike konkurranseforhold sektorer og bransjer imellom kan også bidra til å forklare en del av forskjellene i lønn.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn kan også avspeile ulike former for lønnsdiskriminering. Det kan skilles mellom det man kaller stillingsdiskriminering (ulik adgang til stillinger), direkte diskriminering (ulik lønn for likt arbeid) samt verdsettingsdiskriminering (kvinnedominerte yrker blir mindre verdsatt enn mannsdominerte yrker)

Lønnsforskjeller etter forhandlingsområder

Tabell 1.12 viser lønnsutviklingen for heltidsansatte 8 kvinner og menn i en del forhandlingsområder. Tabellen tar utgangspunkt i TBUs årslønnsbegrep, jf. boks 1.1. Tabellen viser gjennomsnittlig årslønn for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i perioden 1998-2007. Dessuten gis gjennomsnittlig årslønn for kvinner og menn i 2007.

Når det gjelder utviklingen fra 2006 til 2007 (tabell 1.12), har lønnsforskjellene blitt redusert for de fleste områder med unntak av industriarbeidere i NHO-bedrifter og ansatte i kommunene hvor lønnsforskjellene har økt. For industriarbeidere i NHO-bedrifter har også den sterke sysselsettingsveksten i høyere lønte mannsdominerte bransjer bidratt til å øke lønnsforskjellen mellom kvinner og menn.

I alle forhandlingsområdene var det i perioden 2002-2007 en tilnærming mellom kvinner og menns lønn med unntak av ansatte i finanstjenester, industriarbeidere i NHO-bedrifter og ansatte i kommunene. I helseforetakene var det ingen endring i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i denne perioden.

I hovedgruppene i tabell 1.12 er det fortsatt forholdsvis store variasjoner i størrelsen på lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Imidlertid er disse gruppene ikke sammenliknbare med hensyn til sammensetning. I gruppen industriarbeidere er stillingsstrukturen relativt enhetlig, mens den er mer sammensatt blant annet i finanstjenester og i helseforetakene der en også finner de største lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Tabell 1.12 Gjennomsnittlig årslønn1 for kvinner som andel av gjennomsnittlig årslønn for menn i noen store forhandlingsområder. Heltidsansatte/heltidsekvivalenter

                      Årslønn MennÅrslønn KvinnerKvinneandel2
  1998199920002001200220032004200520062007200720072007
Industriarbeidere i NHO-bedrifter3-89,088,489,090,189,189,389,189,588,3343 000303 00019
Industrifunksjonærer i NHO-bedrifter3-77,677,578,376,877,177,377,177,677,7554 100430 80031
HSH-bedrifter i varehandel84,784,585,486,286,488,187,687,587,487,8365 700321 10039
Arbeidere i hotell og restaurant i NHO-bedrifter393,092,993,093,392,3693,093,794,694,394,8275 400261 00061
Finanstjenester474,875,675,876,276,075,675,975,274,174,1546 900405 20048
Statsansatte89,089,089,189,189,088,989,889,990,991,47406 7007371 800745
Skoleverket93,793,994,094,295,095,5----
Ansatte i kommunene388,088,087,686,990,6590,890,089,990,9890,4375 900339 90073
Herav undervisningspersonell696,297,096,496,6402 500389 00064
Statlige eide helseforetak i Spekter-området----77,475,775,775,876,377,4574 100444 50069
Spekter-området ekskl. statlige eide helseforetak-----90,592,893,194,194,3383 000361 20039

1 Årslønn eksklusive overtidstillegg, men inklusive andre tillegg.

2 Andel heltidsansatte kvinner/årsverk kvinner innenfor det enkelte område

3 Gjelder heltid og deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter.

4 Omfatter heltidsansatte i bank og forsikring, (Norges Bank er ikke inkludert). Statistikken omfatter noe mer enn tariffområdet for bank og forsikring.

5 Sykehusene er skilt ut fra kommunene/fylkeskommunene fra og med 2002

6 Undervisningspersonell med sentral lønnsdannelse. Oslo kommune er inkludert fra og med 2006

7 Månedslønn per 1.10*12.

8 Tallet for 2006 er justert som følge av en korrigering av 2006-statistikkgrunnlaget for høyskolegruppen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Lønnsforskjeller etter næring

Tabellen (tabell 1.13) viser heltidsansatte kvinners lønn som andel av menns fordelt etter næring. Det er her tatt utgangspunkt i SSBs næringsklassifisering og offisielle månedslønnsstatistikk (per 1/9-1/10). I boks 1.7 forklares forskjellene i datagrunnlaget mellom tabell 1.12 og 1.13.

Utviklingen fra 2002 til 2007 viser en tilnærming i kvinner og menns lønninger for heltidsansatte i bygg- og anlegg, olje- og gass, forretningsmessig tjenesteyting, staten, samferdsel og industri. For ansatte i finanstjenester og private helse- og sosialtjenester har lønnsforskjellene økt. I de resterende næringene er endringene svært små.

Tabell 1.13 Kvinners gjennomsnittslønn som andel av menns gjennomsnittslønn etter næring pr. 1.9/1.10. Heltidsansatte

Næring                     Månedslønn*12 1.9/1.10 MennMånedslønn*12 1.9/1.10 KvinnerAndel heltidsansatte kvinner
  1997199920002001200220032004200520062007200720072007
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift77,280,480,381,386,688,887,087,789,190,9611 000555 60019
Industri86,786,988,088,288,287,888,589,689,989,0392 500349 50021
Kraftforsyning90,090,489,989,590,888,789,191,590,4----
Bygge- og anleggsvirksomhet95,092,294,294,793,896,397,498,199,498,2371 800365 0006
Varehandel i alt81,481,981,582,883,684,585,184,284,483,1409 200339 80035
Hotell- og restaurantvirksomhet---88,889,588,289,989,189,789,3316 100282 30053
Samferdsel87,386,086,886,688,188,189,090,089,889,6403 100361 10027
Finanstjenester i alt74,475,275,173,173,472,973,371,969,568,6617 500423 50046
Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting74,576,876,677,578,178,679,680,080,880,9484 000391 50033
Ansatte i staten89,989,788,689,089,288,790,390,890,791,2410 000373 90043
Undervisnings­personale i skole­verket93,694,194,094,595,495,796,497,096,997,2405 700394 10059
Kommune og fylkeskommune187,887,387,991,792,492,892,391,992,692,2363 300335 00066
Helseforetak76,877,775,175,276,376,377,8487 900379 50069
Privat undervisning83,385,285,984,486,587,987,988,288,087,2415 200362 10053
Private helse- og sosialtjenester87,286,585,087,485,385,284,084,283,883,5384 200320 80068
Sosiale og personlige tjenester81,586,485,187,186,487,387,288,588,086,4437 600378 10046
Gjennomsnitt/sum heltidsansatte85,485,285,585,586,086,286,686,886,8----

1 Ansatte i kraftforsyning og undervisningspersonell i skoleverket er ikke med i statistikkgrunnlaget. Tallet for 2006 er justert som følge av en korrigering av 2006-statistikk grunnlaget for høyskolegruppen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Beregningsutvalget.

Lønnsforskjellen mellom alle sysselsatte kvinner og menn

De heltidsansatte kvinnene tjente i gjennomsnitt 86,8 prosent av heltidsansatte menns lønn både i 2005 og 2006. Når deltid inkluderes, utgjorde lønnsnivået for kvinner i gjennomsnitt 84,7 prosent av nivået for menn i 2006, det samme som de to foregående årene (se tabell 4.11 i vedlegg 4). I perioden 2002-2006 økte det relative lønnsnivået for heltidsansatte kvinner med 0,8 prosentpoeng. Tall for 2007 vil bli offentliggjort i juni 2008.

Boks 1.7 Forskjeller i statistikk­grunnlag i tabell 1.12 og 1.13

Tabell 1.12 viser lønnsutviklingen for kvinner og menn etter forhandlingsområdene. Tabell 1.13 tar utgangspunkt i næringer etter SSBs standard for næringsgruppering. Når vi sammenligner disse tabellene, kan utviklingen bli noe forskjellig innenfor den enkelte gruppe siden grupperingen ikke er helt den samme. Bl.a. er virksomheter som ikke er med i arbeidsgiverorganisasjoner med i tabell 1.13 og det skilles her heller ikke mellom arbeidere og funksjonærer. Undervisningspersonale inngår f.o.m. 2004 i tallene for kommunene i tabell 1.12 mens kommunene er eksklusive undervisningspersonell i tabell 1.13. I tabell 1.13 er toppledere inkludert i statistikkgrunnlaget. Disse er i stor grad ikke med i tabell 1.12 siden topplederne for de fleste områdene ikke er en del av forhandlingsområdet. Endelig beregnes årslønnsnivået på forskjellig måte da tabell 1.12 tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig årslønn for hele året, mens tabell 1.13 tar utgangspunkt i registrert månedslønn *12 per 1. september/1. oktober.

Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn etter utdanning

Tabell 1.4 viser kvinners lønn som andel av menns etter utdanning.

Det er minst lønnsforskjeller på de laveste utdanningsnivåene, dvs. på grunnskolenivå og videregående skole nivå. Størst lønnsforskjeller er det for ansatte med universitets- eller høgskoleutdanning til og med 4 år.

Totaltall for kvinner og menn etter utdanningsnivå for 2007 vil bli offentliggjort i juni 2008. I dette tallet er alle heltidsansatte inkludert.

For utviklingen av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn fordelt etter utdanningsnivå og næring (2002-2007) vises det til tabell 4.10 i vedlegg 4.

Tabell 1.14 Kvinners lønn som andel av menns etter utdanning. Heltidsansatte

                      Månedslønn*12 per 1.9/1.10 MennMånedslønn*12 per 1.9/1.10 KvinnerAndel heltidsansatte kvinner
  199719981999200020012002200320042005120061200620062006
Utdanning på grunnskolenivå87,287,387,387,086,787,086,987,790,890,4315 800285 50031
Utdanning på videregående skolenivå86,586,286,285,985,986,186,486,985,685,2372 600317 40029
Universitets- eller høgskole­utdanning, tom 4 år80,480,279,880,179,580,480,281,380,780,0467 100373 70048
Universitets- eller høgskoleutdanning ­lengre enn 4 år84,183,382,482,582,682,182,882,982,982,5559 000461 10033
Gjennomsnitt85,485,385,285,585,586,086,286,686,886,8396 700344 50034

1 Endrede definisjoner på utdanningsnivåene for 2005 og 2006. I forhold til tidligere statistikk er det noen flere som har grunnskole og noen færre som har videregående skole som høyeste utdanning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn etter alder

Tabell 1.15 viser at lønnsforskjellen mellom kvinner og menn øker med økende alder. Tall for 2007 vil bli offentliggjort i juni 2008.

Tabell 1.15 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på aldersgrupper. Heltidsansatte

                      Månedslønn*12 per 1.9/1.10Andel heltidsansatte ­kvinner
                      MennKvinner
Aldersgrupper1997199819992000200120022003200420052006200620062006
- 24 år94,193,894,094,594,393,893,494,093,493,6266 500249 60030
25 – 29 år93,192,992,893,193,093,993,293,993,893,5328 800307 40036
30 – 34 år91,391,190,991,090,991,790,691,290,990,7376 400341 40034
35 – 39 år86,086,086,387,587,788,288,788,788,988,9406 000360 70033
40 – 44 år81,881,881,882,483,284,084,985,386,586,9424 200368 50035
45 – 49 år81,480,881,481,481,482,082,582,783,083,1435 900362 20035
50 – 54 år80,280,680,380,881,281,382,182,982,982,7432 500357 70036
55 – 59 år81,880,880,780,780,281,281,581,982,182,1427 400350 80034
60 og over83,281,481,080,981,481,781,081,781,580,9427 300345 60033
Alle85,485,385,285,585,586,086,286,686,886,8396 700344 50034

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Likelønnstrekk ved oppgjørene i 2007

Følgende trekk ved lønnsoppgjørene er av sentral betyd­ning for hvordan de relative lønns­­forskjellene mellom kvinner og menn utvikler seg:

 1. Formen på de sentrale tilleggene, dvs. om det gis generelle prosenttillegg og/eller krone­tillegg, om det gis spesielle lavlønnstillegg, tillegg til bestemte yrkesgrupper m.v. Et likt kronetillegg vil gi en noe sterkere gjennomsnittlig lønnsvekst for kvinner enn for menn, ettersom det ofte er flere kvin­ner enn menn i lavlønnsgruppene 9.

 2. Fordelingen av de lokale tilleggene.

 3. De relative lønnstilleggene i typiske kvinnesektorer og næringer til forskjell fra mannsdominerte sektorer og næringer.

I LO/NHO- området ble det gitt et generelt tillegg på kr 2,50 per time. I tillegg ble det gitt ytterligere kr 1 per time til arbeidstakere på overenskomster med gjennomsnittslønn under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Mens hver femte arbeidstaker generelt fikk lavlønnstillegget, gjaldt dette nær annenhver kvinne.

I LO/HSH og YS/HSH ble det på en del avtaler/overenskomster gitt et generelt tillegg på kr 3,50 per time og et ytterligere tillegg på kr 1 per time på minstelønnssatsene i trinn 1-5.

I staten ble det gitt kronetillegg for de lavest og høyest lønte. Mellom LO og Finansnæringenes Arbeidsgiverforening (FA) ble det protokollert at FA vil bidra til at virksomhetene framskaffer bedriftsvis lønnsstatistikk for likelønnsutviklingen.

Det vises til vedlegg 1 for en nærmere omtale av lønnsoppgjørene i 2007.

1.6 Lønnsutviklingen etter utdanning

I tabell 1.16 vises lønnsutviklingen 10 for heltidsansatte utdanningsgrupper etter næring i perioden 1997-2007. Tabellen er framkommet ved å koble lønnsstatistikken mot utdanningsregisteret. Tabellen viser at andelen med ulike utdanningsnivåer varierer mellom gruppene. I 2007 var det 75 prosent eller flere av de ansatte som hadde grunnskole og videregående skole (inklusiv fagutdanning) som høyeste utdanning i industri, bygg- og anlegg og varehandel. Blant statsansatte var andelen 35 prosent, og blant ansatte i helseforetakene 30 prosent.

Samlet for alle utdanningsgruppene hadde ansatte i finanstjenester den høyeste lønnsveksten i perioden 2002-2007 med 32,2 prosent. I helseforetakene var lønnsveksten 25,5 prosent i denne perioden, mens den var 23,5 prosent i kommunene og 23,1 prosent i industrien.

I 2007 var lønnsveksten for ansatte med fagutdanning i industri, i bygg- og anleggsvirksomhet, i finanstjenester, i staten og i helseforetakene høyere enn for de andre utdanningsgruppene i disse næringene.

Tabell 1.16 viser videre at det er betydelige lønnsforskjeller for ansatte med samme utdanningslengde mellom de ulike næringer/sektorer.

Det vises også til tabellene 4.12 og 4.13 i vedlegg 4.

Tabell 1.16 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og månedslønn*121 per 1.9/1.10 for heltidsansatte etter næring2 og utdanningsgrupper3. Kroner og prosent. 1997-2007

  Andeler4Vekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekst fra 2002 til 2007Månedslønn*121 1.9/1.10. 2007
  200719981999200020012002200320042005200672007
Industri i alt1007,14,84,24,46,43,73,63,64,36,023,1383 800
Utdanning på grunn­skolenivå226,93,23,83,75,63,03,13,64,15,420,7317 900
Utdanning på videre­gående skolenivå537,34,44,04,25,73,53,63,24,57,324,1375 400
Av dette: 
Fagutdanning5297,75,14,24,55,23,73,33,24,78,025,0376 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år148,76,95,55,06,72,32,53,74,56,420,9500 500
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år59,06,16,15,27,52,22,03,35,86,120,9634 500
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt1007,44,94,44,66,02,83,53,44,16,021,4371 500
Utdanning på grunn­skolenivå227,44,94,14,65,63,43,72,13,34,718,4313 800
Utdanning på videre­gående skolenivå587,35,14,74,95,72,73,83,44,97,123,8383 500
Av dette: 
- Fagutdanning5428,56,85,45,76,12,54,13,84,77,724,9384 600
Universitets- eller høyskole­utdanning, til og med 4 år85,84,74,75,27,53,42,05,15,06,223,6500 500
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år20,23,16,54,45,76,40,07,87,52,726,6640 900
Varehandel i alt1007,63,75,94,95,13,33,14,45,05,122,7388 200
Utdanning på grunn­skolenivå246,33,84,55,35,32,94,93,83,94,121,2325 400
Utdanning på videre­gående skolenivå556,83,75,94,34,33,73,54,44,36,424,3381 600
Av dette:
- Fagutdanning5197,75,56,35,64,14,13,24,83,77,125,0370 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år149,14,66,57,15,40,02,62,96,84,217,5491 300
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år39,25,74,19,03,52,8-3,54,46,87,518,9605 400
Finanstjenester i alt61007,94,05,44,45,82,94,18,47,26,232,2528 200
Utdanning på grunn­skolenivå58,73,75,24,26,53,45,05,45,46,027,8407 300
Utdanning på videre­gående skolenivå467,24,14,44,26,41,64,96,55,75,526,6444 000
Av dette: 
- Fagutdanning538,52,25,64,35,75,13,18,00,97,526,9422 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år377,42,85,73,93,62,82,910,06,75,931,5599 600
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år106,91,09,30,24,62,13,86,46,84,425,7715 500
Statsansatte i alt1008,62,87,93,96,63,23,93,54,84,721,8394 600
Utdanning på grunn­skolenivå57,82,84,94,44,02,23,63,44,74,419,7326 100
Utdanning på videre­gående skolenivå308,32,26,82,76,32,43,32,64,54,618,6347 500
Av dette: 
- Fagutdanning5610,02,95,53,16,12,22,72,55,14,918,6337 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år317,92,46,64,16,21,53,63,24,94,819,3388 100
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år317,22,75,55,46,62,33,53,54,64,619,9459 100
Skoleverket i alt81008,61,99,74,310,52,53,41,93,13,615,4398 800
Utdanning på grunn­skolenivå014,2-0,88,41,29,62,06,41,88,16,727,4348 600
Utdanning på videre­gående skolenivå39,12,69,45,410,33,23,00,35,25,418,2370 400
Av dette:
- Fagutdanning519,71,211,63,98,21,43,90,44,66,117,4378 100
Universitets- eller høy­skoleutdanning, til og med 4 år848,81,79,64,210,52,43,62,13,03,615,6394 600
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år127,22,59,83,99,81,93,10,73,13,512,9438 800
Kommune og fylkes­kommune i alt81008,42,14,94,76,22,95,12,65,85,223,5344 600
Utdanning på grunn­skolenivå129,11,14,75,46,71,94,92,35,04,720,2294 700
Utdanning på videre­gående skolenivå397,91,34,44,76,42,34,82,45,55,121,7316 200
Av dette:
- Fagutdanning5136,00,44,03,88,02,04,92,75,05,021,2311 700
Universitets- eller høy­skole­utdanning, til og med 4 år406,92,25,35,06,03,05,52,45,64,823,1372 000
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år67,82,23,44,85,22,64,82,75,45,823,1449 600
Helseforetak100----7,95,93,42,43,58,125,5412 700
Utdanning på grunn­skolenivå7----8,21,43,63,42,47,019,0297 100
Utdanning på videre­gående skolenivå23----8,61,64,03,32,78,621,7322 900
Av dette: 
- Fagutdanning56-----1,85,63,63,39,025,4327 100
Universitets- eller høy­skoleutdanning, til og med 4 år47----9,43,73,43,12,88,923,8384 000
Universitets- eller høy­skoleutdanning, lengre enn 4 år19----10,111,90,21,03,52,520,1624 000

1 Registrert månedslønn i alt per 1.9/1.10*12. Dette begrepet må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 1.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 1.1, dvs avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 NOS Standard for næringsgrupper

3 NOS Standard for utdanningsgruppering. Fra og med 2005 er nivåtallene for utdanning basert på nye definisjoner av hvor mye utdanning som kreves. Endringene i utdanningsgrupperingen medfører først og fremst endringer i fordelingen mellom videregående utdanninger og utdanninger på grunnskolenivå.

4 Andeler av utvalget i den enkelte næring

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting.

7 For enkelte grupper, bl.a. for ansatte i staten, i deler av finanstjenester og i helseforetakene, ble det i 2006 gitt tarifftillegg som først kom med i lønnsstatistikken for 2007.

8 Tallene for 2006 er korrigerte som følge av en endring av 2006-statistikkgrunnlaget for høyskolegruppen.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

1.7 Lønnsutviklingen for deltids­ansatte

Tabell 1.17 viser lønnsutviklingen for deltidsansatte per heltidsekvivalent etter næringshovedområde i perioden 2001-2006. Tabellen viser også lønn for deltidsansatte som andel av lønn for heltidsansatte. Utvalget kommer tilbake til 2007-tall i rapporten i juni i år.

Deltidsansatte hadde en gjennomsnittlig årslønn (månedslønn*12) per heltidsekvivalent i 3. kvartal 2006 (1.9/1.10-2006) på kr 310 000, en vekst på 4,4 prosent fra 3. kvartal 2005. Til sammenlikning hadde alle heltidsansatte en gjennomsnittlig årslønn (månedslønn*12) på kr 378 800, en vekst på 4,8 prosent. Samlet over perioden 2001-2006 var lønnsutviklingen i gjennomsnitt høyere for deltidsansatte enn for heltidsansatte, 24,6 prosent mot 23,6 prosent. I kommunene og varehandel, som er to områder med stor andel deltidssysselsetting, var lønnsveksten per heltidsekvivalent for deltidsansatte henholdsvis 27,5 prosent (25,0 prosent for heltidsansatte) og 18,9 prosent (22,7 prosent for heltidsansatte) i perioden 2001-2006.

Deltidsansatte er i mindretall i alle næringshovedområder unntatt i kommunene (ekskl. undervisningspersonale), der deltidsanandelen utgjør 60 prosent. For alle ansatte under ett utgjør deltidsansatte om lag 27 prosent. Der antallet deltidsansatte er lite, blir lønnsnivået for disse lettere påvirket av endringer i sysselsettingen, arbeidstid og sesongvariasjoner. Samlet sett viser likevel hovedtrekkene i lønnsutviklingen for deltidsansatte stort sett samme mønster som for heltidsansatte i perioden 2001 til 2006. Det samme trenger likevel ikke å være tilfelle i de enkelte næringshovedområdene i perioden, f. eks. i kommunene og i varehandel, som er to områder med relativt stor deltidsandel.

Lønnen til deltidsansatte per heltidsekvivalent som andel av heltidsansattes lønn, varierte i 2006 fra om lag 70 prosent for ansatte i eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og i finanstjenester til 98 prosent for undervisningspersonale i skoleverket, med et gjennomsnitt for alle på knapt 82 prosent. Forskjellen i lønn mellom gruppen deltidsansatte og gruppen heltidsansatte knytter seg blant annet til faktorer som yrke, stilling, utdanning og alder. For eksempel er deltidsansatte i varehandel relativt unge og jobber i lavere stillinger enn heltidsansatte. I skoleverket derimot er deltidsansatte og heltidsansatte mer like i alder og utdanning. Også andre forhold kan virke inn, for eksempel at deltidsansatte i enkelte områder stort sett har høyere turnover enn heltidsansatte.

Tabell 1.17 Vekst i prosent fra året før i gjennomsnittlig årslønn1 per heltidsekvivalent2 for deltidsansatte etter næringer3. Deltidsansattes lønn som andel av heltidsansattes lønn. 2001-2006

  Andel deltid 20064Vekst fra året før i prosentSamlet vekst fra 2001 til 2006Månedslønn*12 1.9/1.10 2006Lønnsandel5
20022003200420052006
I alt7,34,33,72,84,424,6310 00081,8
Industri88,26,23,62,32,424,7313 70086,7
Kraftforsyning811,14,85,97,51,234,1346 10083,6
Bygge- og anleggsvirksomhet412,60,91,83,75,326,3328 00093,6
Varehandel433,53,62,43,15,018,9264 00071,5
Hotell- og restaurantvirksomhet517,95,13,72,93,825,6256 30089,9
Samferdsel188,73,44,14,45,028,3324 30086,6
Finanstjenester135,50,45,34,32,118,8350 00070,4
Eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting254,18,9-0,70,31,814,9300 20069,8
Staten185,63,36,43,74,726,0343 70091,2
Undervisningspersonale i skoleverket3411,92,24,72,63,727,4376 70097,9
Kommune og fylkes­kommune607,92,75,12,96,427,5309 10094,1
Statlige sykehustjenester478,03,85,12,03,224,0342 20089,6
Privat undervisning392,014,5-2,74,91,921,5345 20093,2
Private helse- og ­sosialtjenester453,610,41,23,32,722,8303 40095,0
Sosiale- og personlige ­tjenester283,115,12,33,25,231,8333 40085,8

1 Registrert månedslønn i alt per 1/9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 1.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 1.1, dvs. avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 Omfatter deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Månedsfortjenesten per heltidsekvivalent for deltidsansatte er regnet ut på grunnlag av gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for de heltidsansatte, dvs. alle med avtalt arbeidstid på 33 timer per uke eller mer. Dersom gjennomsnittlig arbeidstid for heltidsansatte er 37 timer i uka, vil for eksempel en deltidsansatt som arbeider 15 timer i uka ha en vekt på 0,41 (15/37) regnet som heltidsekvivalent. Lønnen for deltidsansatte regnet per heltidsekvivalent framkommer ved å multiplisere lønnen til vedkommende deltidsansatt med 2,47 (37/15).

3 NOS Standard for næringsgrupper.

4 Andel sysselsatte som jobber deltid innenfor den enkelte næring (prosent).

5 Deltidsansattes lønn som andel av heltidsansattes lønn.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

1.8 Lønnsfordelingen før skatt for lønnstakere 1997-2006

Tallene som presenteres i dette avsnittet, omfatter en sammenveiing av lønnen for alle 11 lønnstakere basert på et materiale fra Statistisk sentralbyrå. Lønnsbegrepet er det samme som benyttes i tabell 1.1, dvs. avtalt utbetalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

Tabell 1.18 viser fordelingen av samlet lønn for alle ansatte i 1997 og 2006. Den viser hvor stor del av samlet lønn de ulike lønnsgruppene (desilene) mottar. I 2006 mottok de 10 prosentene (desil 1) med lavest lønn 5,9 prosent av samlet lønn, mens de 10 prosentene med høyest lønn (10. desil) mottok i 19,2 prosent av samlet lønn.

Fordelingen av samlet lønn blant lønnstakere fra 1997 til 2006 viser en forskyvning i lønnsfordelingen over denne perioden mot høyere andeler av samlet lønn for gruppene (desilene) med de høyeste lønningene. Gini-koeffisienten har økt fra 0,165 til 0,186. Gini-koeffisientene er et summarisk mål på inntektsulikhet og antar verdier mellom 0 og 1. Verdien 0 tilsier at inntektene er helt likt fordelt, mens en Gini-koeffisient lik 1 tilsier at en person mottar all inntekt, se for øvrig boks 5.3. De 10 prosentene av lønnstakerne med de høyeste lønningene (desil 10), har økt sin andel av samlet lønn med 1,1 prosentpoeng til 19,2 prosent og desil 9 har økt sin andel med 0,3 prosentpoeng til 12,8 prosent. Dette har særlig skjedd på bekostning av desilene 1-6. Siden personer vil kunne bevege seg mellom lønnsgrupper i perioden, kan ikke fordelingen si noe direkte om lønnsutviklingen for den enkelte.

Tabell 1.18 viser også en oppsplitting av desil 10 i persentiler. Andelen som hver av persentilene 91 til 100 mottok av samlet lønn økte med 0,1-0,3 prosentpoeng eller var uendret fra 1997 til 2006. Persentil 100 (prosenten med høyest lønn) hadde 3,1 prosent av samlet lønn i 1997 og 3,4 prosent i 2006. For denne gruppen, som besto av om lag 18 000 lønnstakere i 2006, var gjennomsnittslønnen dette året vel 1,2 mill. kroner.

Siste kolonne i tabellen viser den prosentvise endringen i gjennomsnittlig lønnsinntekt fra 1997 til 2006. Samlet sett økte gjennomsnittlig lønnsinntekt i perioden med 51,8 prosent. Det var økende lønnsvekst fra desil 1 til 10. I desil 1 var lønnsveksten 39,9 prosent og i desil 10 60,6 prosent. Oppsplittingen av desil 10 viser også en økende lønnsvekst fra persentil 91 til persentil 100.

Tabell 1.18 viser også fordelingen av lønnsinntekt blant menn og kvinner. Spredningen i lønnsinntekt målt ved Gini-koeffisienten er større blant menn enn kvinner; 0,203 for menn og 0,147 for kvinner i 2006. På den annen side har økningen i spredningen fra 1997 til 2006 vært større blant kvinner enn for menn, jf. figur 1.2.

Tabell 1.18 Fordelingen av samlet lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte. Per 1. september/ 1. oktober 1997, 2005 og 2006

  199720052006Vekst i årslønn i prosent 1997-06
  Årslønn1Andel2Andel2Årslønn1Andel2
Alle241 500100100366 70010051,8
Desil 1155 2006,46,0217 2005,939,9
Desil 2178 7007,47,1260 2007,145,6
Desil 3191 7007,97,7281 1007,746,6
Desil 4203 4008,48,3301 1008,248,0
Desil 5214 4008,98,8320 8008,849,6
Desil 6227 1009,49,4342 6009,350,9
Desil 7242 50010,010,1368 90010,152,1
Desil 8263 40010,911,1404 10011,053,4
Desil 9300 80012,512,7467 80012,855,5
Desil 10437 60018,118,9702 70019,260,6
Gini-koeffisient0,1650,1820,186
Herav desil 10 oppdelt i persentilene:
91338 0001,41,4529 2001,456,6
92348 9001,41,5546 3001,556,6
93359 1001,51,5565 6001,557,5
94372 2001,51,6589 9001,658,5
95388 7001,61,7616 1001,758,5
96408 6001,71,8651 4001,859,4
97433 1001,81,9694 7001,960,4
98467 0001,92,0753 8002,161,4
99521 6002,22,3851 1002,363,2
100738 9003,13,21 228 6003,466,3
Menn259 300100100392 10010051,2
Desil 1160 7006,25,7220 0005,636,9
Desil 2187 0007,26,9268 4006,943,5
Desil 3200 4007,77,5292 1007,545,8
Desil 4212 5008,28,0313 0008,047,3
Desil 5225 7008,78,6335 6008,648,7
Desil 6241 4009,39,3361 3009,249,7
Desil 7260 50010,110,1393 30010,051,0
Desil 8287 60011,111,2439 00011,252,6
Desil 9333 80012,913,2517 30013,255,0
Desil 10483 20018,619,6780 80019,961,6
Gini-koeffisient0,1780,1980,203
Kvinner217 000100100332 30010053,1
Desil 1150 4006,96,5214 7006,542,8
Desil 2172 1007,97,7253 2007,647,1
Desil 3181 8008,48,1269 6008,148,3
Desil 4192 5008,98,6287 2008,649,2
Desil 5202 9009,49,2305 2009,250,4
Desil 6212 9009,89,7323 2009,751,8
Desil 7224 00010,310,3343 40010,353,3
Desil 8237 90011,011,1369 20011,155,2
Desil 9257 50011,912,2405 50012,257,5
Desil 10338 10015,616,4551 40016,663,1
Gini-koeffisient0,1260,1450,147

1 Gjennomsnittlig årslønn per 1.9/1.10.

2 Andel av samlet lønn i prosent.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Figur 1.2 Utviklingen i Gini-koeffisienten for lønnstakere.
 1997-2006

Figur 1.2 Utviklingen i Gini-koeffisienten for lønnstakere. 1997-2006

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Kvinner er i større grad enn menn i de laveste desilene. I 2006 var 12 prosent av kvinnene og 8 prosent av mennene i desil 1. Desil 10 omfatter 14 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene. I desilene 1-5 var 59 prosent av kvinnene og 42 prosent av mennene, se tabell 1.19. Fra 1997 til 2006 er andelen av kvinnene i laveste desil gått ned, mens den har økt i de tre øverste desilene.

Tabell 1.19 Andelen av kvinner og menn i de ulike desilene. 1997 og 2006. Prosent

  MennKvinner
Desil1997200619972006
1781512
2771414
3991111
4991111
5991111
610101111
710101010
8111189
9131267
10151434
Alle100100100100

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Lavlønn

I forbindelse med tariffoppgjørene har det vært benyttet ulike grenser for utmåling av lavlønnstillegg. Det har også vært brukt ulike prinsipper for omfanget av de lavlønnstillegg som er gitt. Ofte har avtaleområdets gjennomsnitt vært avgjørende, ved andre anledninger bedriftens eller den enkeltes lønnsnivå.

En grense som også ble benyttet for den såkalte lavtlønnsgarantiordningen for LO/NAF-området (nå LO/NHO-området), var 85 prosent av industriarbeiders gjennomsnitt i dette tariffområdet. En slik definisjon av lavtlønnsgrensen ville tilsvare kr 270 100 for et fullt årsverk uten overtid i 2006, jf. tabell 1.20.

Med denne grensen for lavtlønn var 16 prosent av alle heltidsansatte lønnstakere lavtlønte i 2006 mot 17 prosent i 2004 og 2005, jf. tabell 1.20. I perioden 1997-2006 har andelen variert mellom 14 og 18 prosent. Blant kvinner var andelen lavtlønte 21 prosent i 2006 og blant menn 14 prosent. Fra 1997 til 2006 var det en nedgang i andelen lavtlønte kvinner, mens andelen var uendret for menn.

Lavtlønnsgrensen i 2006 på kr 270 100 tilsvarer 71 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for alle heltidsansatte (på kr 378 800). Dette kan tilskrives flere forhold:

 • lønnsinntekten på kr 378 800 kan skrive seg fra mer enn ett normalårsverk

 • industriarbeidernes lønnsnivå er noe lavere enn gjennomsnittet for alle.

Tabell 1.20 Andel lavtlønte1, beregnet lavtlønnsnivå1, gjennomsnittlig årslønn og median2 årslønn for alle. 1997-2006. Prosent og kroner

  1997199819992000200120022003200420052006
I alt18141616181718171716
Menn14111212141315141414
Kvinner25212323252324222221
Lavtlønnsnivå1186 800197 300206 500215 800226 400237 700246 600252 600260 600270 100
Gj. sn. årslønn, alle3248 000267 200278 100292 800306 100326 700337 400349 400361 700378 800
Median årslønn, alle225 000242 800252 000265 200276 100295 000304 200315 000325 000339 600

1 Definert som lønnsnivå lavere enn 85 prosent av gjennomsnittlig lønnsnivå for industriarbeidere i LO/NHO-området

2 Median årslønn finner en ved å sortere lønnen for lønnstakerne etter størrelse og så finne lønnsnivået for den personen som blir liggende i midten.

3 Månedsfortjeneste per september/oktober*12.

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Fotnoter

1.

Ifølge Standard for næringsgrupper 1994 (C 182).

2.

Antall ansatte som forhandlingsområdet omfatter, er begrenset til de som omfattes av Sentralavtalen mellom Finansforbundet og Finansnæringens Arbeidsgiverforening og som lønnes etter regulativets satser. Det vil si at ansatte som har høyere lønn enn kr 633 743 per 1. mai 2007, ikke er med i beregningene. Dette omfatter fondsmeglere, assurandører, ledere og spesialister, til sammen om lag 5 000 ansatte.

3.

Omfatter virksomheter som eies og drives av private organisasjoner og/eller stiftelser innen helse, undervisning og kultur.

4.

Omfattet også Norges Ingeniørorganisasjon og Den norske jordmorforening.

5.

Unntaket er de tre YS-forbundene Radiografforbundet, Maskinistforbundet og Farmasiforbundet som bare forhandler lokalt.

6.

For kommuneansatte er tellingstidspunktet 1. desember, mens det for andre tariffområder er 1. september eller 1. oktober.

7.

Staten inngår individuelle lederlønnskontrakter med alle ledere tilknyttet lederlønnssystemet. Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør om den innplasseres. Systemet består av to elementer; basislønn/grunnlønn og et individuelt tillegg. Det er ca. 300 toppledere som er tilknyttet systemet, blant annet departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene samt toppledere i større etater og institusjoner, fylkesmenn og politimestere.

8.

For ansatte i kommunene, helseforetakene samt industriarbeidere, industrifunksjonærer og hotell og restaurantarbeidere i NHO-bedrifter er deltidsansatte inkludert.

9.

For staten er dette ikke tilfelle. Menn er nå i flertall innenfor de laveste lønnstrinnene.

10.

Lønnsutviklingen i tabell 1.16 baserer seg på datolønnsvekst, dvs. fra 1.oktober/1.september ett år til samme tispunkt neste år. En sammenlikning av datolønnsveksten fra ett år til et annet mellom næringer blir ofte vanskeliggjort av at lønnsstatistikken først registrerer en del lønnstillegg året etter at de er gitt. F. eks. har dette vært tilfelle for staten og skoleverket. Dette er forhold som en korrigerer for ved beregning av årslønnsvekst, men som forstyrrer sammenlikningen når en ser på datolønnsveksten mellom to år. Over tid vil årslønnsveksten og datolønnsveksten være tilnærmet lik for samme næring/gruppe.

11.

I datamaterialet er lønnen til deltidsansatte omregnet til hva den ville vært hvis de jobbet heltid. Lønn per heltidsekvivalent for de deltidsansatte kan da slås sammen med lønnen for de heltidsansatte slik at man kan beregne gjennomsnittlig lønn per heltidsekvivalent for alle ansatte.

Til forsiden