NOU 2008: 10

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2008

Til innholdsfortegnelse

3 Utviklingen i norsk industris konkurranseevne

 • Den kostnadsmessige konkurranseevnen for industrien, målt ved relative timelønnskostnader for industriarbeidere i felles valuta, har svekket seg i løpet av de tre siste årene. I fjor anslås de relative timelønnskostnadene i felles valuta i industrien å ha økt med 2,7 prosent. Lønnskostnadene økte raskere i Norge enn hos handelspartnerne og kronen styrket seg.

 • Gjennomsnittlige timelønnskostnader for industrien i Norge i 2007 er anslått å ligge knapt 25 prosent høyere enn et handelsvektet gjennomsnitt av våre handelspartnere i EU. For industriarbeidere alene lå de norske kostnadene om lag 41 prosent høyere. Det er knyttet usikkerhet og svakheter til tallene. Blant annet er pensjonskostnader bare delvis inkludert i statistikken.

 • Lønnsomheten i industrien i Norge, målt ved brutto driftsresultat fra nasjonalregnskapet, gikk noe ned fra 2005 til 2006 etter å ha økt sterkt i perioden 2002 til 2005.

 • I ettertid kan utviklingen i industriens totale konkurranseevne et stykke på vei avleses i utviklingen i markedsandelene for tradisjonelle industrivarer på hjemme- og eksportmarkedene. Etter et betydelig fall i eksportmarkedsandelene på slutten av 1990-tallet, holdt markedsandelene seg relativt stabile i perioden 2000-2003. I perioden 2003-2007 sett under ett falt disse betydelig, til tross for at foreløpige tall viser en svak oppgang fra 2006 til 2007.

Den omfattende deltakelsen i det internasjonale varebyttet har gjort det mulig for Norge å oppnå en langt høyere materiell levestandard enn hva som ville vært mulig i en økonomi som var vesentlig mer skjermet mot utenlandsk konkurranse.

Fordelene ved det internasjonale varebyttet vil imidlertid bli vesentlig redusert hvis vi ikke samtidig kan sørge for en full og effektiv ressursutnyttelse, herunder full sysselsetting og en akseptabel inntektsfordeling. Land som deltar i det internasjonale vare- og tjenestebyttet må over tid ha en rimelig balanse i utenriksøkonomien. Et lands konkurranseevne uttrykker derfor evnen til å opprettholde en rimelig balanse i utenriksøkonomien over tid, samtidig som en har full og effektiv ressursutnyttelse og en akseptabel inntektsfordeling.

Konkurranseevnen for en næring karakteriserer evnen til å utvikle seg over tid. Dette beror på næringens lønnsomhet og dens evne til å trekke til seg investeringer. En lønnsom næring må kunne hevde seg i konkurranse med utenlandske bedrifter på produktmarkedene, og med andre norske næringer i arbeidsmarkedet. En kan ikke uten videre trekke slutninger fra utviklingen i konkurranseevnen for en enkelt bedrift eller næring til utviklingen i konkurranseevnen for et helt land. En økonomi i vekst og der det skjer omstillinger vil normalt være preget av ulik utvikling i konkurranseevnen for de enkelte næringene. Videre kan en bedring i konkurranseevnen for én næring, f.eks. gjennom subsidiering av innsatsfaktorene, gi en dårligere utnyttelse av ressursene samlet sett, og dermed ikke bedre konkurranseevnen i samfunnsøkonomisk forstand. Det er derfor viktig å skille mellom konkurranseevnen for enkeltnæringer og for Norge som helhet.

Boks 3.1 Konkurranseutsatte og skjermede næringer

Tradisjonelt har konkurranseutsatte næringer blitt assosiert med industrien, mens skjermede næringer som regel har blitt assosiert med tjenesteproduserende næringer (varehandel, transporttjenester, finansiell tjenesteyting, annen privat tjenesteyting etc.). Økt globalisering, sterkere internasjonal konkurranse og lavere transportkostnader har imidlertid bidratt til at stadig større deler av norsk næringsliv utsettes for konkurranse fra utlandet.

Begrepene konkurranseutsatte og skjermede næringer er nærmere drøftet i Holden-utvalgets rapport NOU 2000:21, vedlegg 8 (av professor Asbjørn Rødseth). I teorien blir skjermede næringer definert ved at de produserer varer eller tjenester som verken eksporteres eller importeres, mens konkurranseutsatte næringer produserer varer eller tjenester som eksporteres eller importeres. Denne inndelingen kan ses i lys av en sondring mellom rotløse næringer og andre næringer. Rotløse næringer er næringer som ikke har noen naturlig geografisk forankring, og de kan dermed relativt enkelt flytte produksjonen til et annet land dersom dette viser seg lønnsomt.

For de konkurranseutsatte næringene vil produsentprisene i stor grad bli bestemt på verdensmarkedet, mens produsentprisene i de skjermede næringene i større grad vil reflektere forholdet mellom tilbud og etterspørsel innenlands. I praksis er det imidlertid vanskelig å avgrense hvilke næringer som er konkurranseutsatte og hvilke som er skjermede, fordi mange næringer er i en mellomstilling.

Rene konkurranseutsatte næringer kjennetegnes av bedrifter som produserer for et internasjonalt marked ved hjelp av arbeidskraft som eneste lokale (ikke-mobile) produksjonsfaktor. (Bedriftene bruker også kapital, men er ikke bundet til å investere denne i Norge). For konkurranseutsatte næringer vil utviklingen i lønnsnivået over tid bestemme om næringen blir værende i Norge eller ikke. Blir lønnsnivået for høyt sammenliknet med produktiviteten, reduseres lønnsomheten, noe som kan føre til at det ikke blir investert i nye arbeidsplasser. Lønnsnivået i de rene konkurranseutsatte næringene binder samtidig opp lønnsnivået i resten av økonomien dersom en skal ha samme lønn for samme arbeid uavhengig av næring.

3.1 Indikatorer for industriens ­kostnadsutvikling

Økt globalisering, sterkere internasjonal konkurranse og lavere transportkostnader har medført at stadig større deler av norsk næringsliv utsettes for konkurranse fra utlandet. Mange tjenesteytende næringer, bygg og anlegg mv. har i de senere år blitt stilt overfor stadig sterkere konkurranse fra utenlandske tilbydere. Det kan være vanskelig å overskue hvilke næringer som i framtiden vil være utsatt for internasjonal konkurranse. Blant eksport- og importkonkurrerende næringer i fastlandsøkonomien er likevel fortsatt industrien den viktigste enkeltnæringen. En rimelig god evne for industrien til å konkurrere både ute og hjemme er dermed viktig for å realisere en balansert økonomisk utvikling. Dette behøver imidlertid ikke innebære at industriens konkurranseevne hele tiden må være like god. Da oljeinntektene kom inn i norsk økonomi, kunne kravet til balanse i utenriksøkonomien imøtekommes med en mindre industrisektor. Men oljeinntektene innebærer ikke at konkurranseutsatt sektor på varig basis kan ha svakere konkurranseevne enn konkurrentene i våre handelspartnerland.

Lønnskostnadene er den enkeltfaktoren som betyr mest for kostnadene i næringslivet. Foruten lønnskostnadene vil andre kostnadskomponenter som energikostnader, kapitalkostnader, transportkostnader og andre kostnader til innenlandsk produsert vareinnsats ha betydning for norske bedrifters muligheter til å kunne hevde seg i den internasjonale konkurransen. Videre vil produktivitetsutviklingen og offentlige avgifter og subsidier være av betydning for konkurranseevnen.

Utviklingen i industriens internasjonale konkurranseevne avhenger også av produktivitets- og kostnadsutviklingen i øvrige deler av norsk næringsliv. Disse næringene leverer vareinnsats, energi og kapitalvarer til industrien. Jo billigere disse leveransene kan kjøpes, desto bedre blir industriens internasjonale konkurranseevne. Videre konkurrerer industrien med øvrige næringer om enkelte innsatsfaktorer, særlig arbeidskraft. Lavere lønninger og svekket lønnsomhet i andre næringer kan føre til at industriens konkurranseevne bedres ved at det blir lettere og billigere for industrien å skaffe arbeidskraft og kapitalvarer. Kostnadsutviklingen i industrien kan derfor ikke ses uavhengig av kostnadsutviklingen i norsk økonomi for øvrig.

Forutsigbare og stabile rammebetingelser kan også bidra til å styrke næringslivets konkurranse­posisjon. For en liten, åpen økonomi som den norske vil det være svært vanskelig å oppnå en stabil realøkonomisk utvikling uten at en samtidig har en relativt stabil nominell utvikling, herunder at en unngår sterke utslag i valutakursen.

I dette kapitlet ser vi på noen utvalgte indikatorer for utviklingen i industriens konkurranseevne. I avsnitt 3.1 kommenteres utviklingen i hhv. lønnskostnader, kapitalkostnader og andre kostnader. Herunder presenteres også tall for lønnskostnadsutviklingen for markedsrettet virksomhet samlet. I avsnitt 3.2 presenteres tall for produktivitetsutviklingen og i avsnitt 3.3 kommenteres utviklingen i lønnsomheten. For å antyde noe om mulige nivåforskjeller i industriens kostnadsmessige konkurranseevne mellom land, omtales de totale lønnskostnadsnivåene for arbeidere i industrien i Norge og i andre land i avsnitt 3.4. For andre kostnadskomponenter er det vanskelig å finne brukbare tall for nivåsammenlikninger. I avsnitt 3.5 gis det en oversikt over utviklingen i markedsandeler for tradisjonelle industrivarer hjemme og ute.

3.1.1 Lønnskostnadsvekst

Lønnskostnadene er den enkeltfaktoren som betyr mest for kostnadene i norsk industriproduksjon. Målt som andel av verdiskapingen (bruttoproduktet) i industrien har lønnskostnadene utgjort i gjennomsnitt om lag 68 prosent de siste ti årene.

Tabell 3.1 og figur 3.1 viser utviklingen i lønnskostnader per time for arbeidere i norsk industri og i industrien hos våre viktigste handelspartnere siden 1998. Ved å ta hensyn til valutakursendringer, kommer en fram til endringer i relative timelønnskostnader i felles valuta 1. Tallene gir imidlertid ikke uten videre uttrykk for en enkel årsaks-virknings sammenheng. For eksempel vil en svekkelse av den norske kronen kunne påvirke den generelle prisutviklingen og bedriftenes inntjening, som i neste omgang kan påvirke lønnsveksten.

Tabell 3.1 Timelønnskostnader for arbeidere i industrien. Prosentvis endring fra året før1

  Gj.snitt 1998-20071998199920002001200220032004200520062007
Vekst i lønnskostnader pr. time
Norge4,97,94,63,06,45,43,95,92,84,34,5
Handelspartnerne3,32,73,34,34,03,83,62,92,62,73,5
Relativ timelønnskostnadsvekst i nasjonal valuta1,55,01,3-1,22,31,50,42,90,21,60,9
Relativ timelønnskostnadsvekst i felles valuta1,81,30,4-3,25,79,6-2,5-0,84,91,12,7
Memo:
Valutakurs2-0,33,70,92,1-3,1-7,43,03,8-4,40,5-1,7

1 Tall for handelspartnerne er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er de som nå ligger til grunn for beregningen av industriens effektive valutakurs. Timelønnskostnadene gjelder arbeidere i industrien.

2 Industriens effektive valutakurs. Et positivt endringstall innebærer en effektiv svekkelse av norske kroner.

Kilde: Bureau of Labor Statistics (BLS), Eurostat, SSB, EU-kommisjonen og Beregningsutvalget.

I løpet av de siste ti årene har den kostnadsmessige konkurranseevnen, målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta, i gjennomsnitt svekket seg med vel 1¾ prosent per år. Svekkelsen må først og fremst ses i sammenheng med gjennom­gående høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnerne. Forskjellen i lønnskostnadsvekst var på sitt høyeste i årene 1998 og 2004. For enkeltår har imidlertid også valutakursen gitt sterke utslag i de relative lønnskostnadene, jf. figur 3.1. For eksempel var lønnskostnadsveksten i 2002 1,5 prosentpoeng høyere enn hos handelspartnerne. Styrkingen av kronekursen fra 2001 til 2002 førte imidlertid til at de relative lønnskostnadene målt i felles valuta økte med 9,6 prosent, jf. også omtale av kronekursutviklingen i vedlegg 3.

Veksten i timelønnskostnadene for arbeidere i norsk industri var om lag på linje med den hos handelspartnerne fra 2004 til 2005. En oppgang i kronens verdi medførte imidlertid at de relative timelønnskostnadene målt i felles valuta økte med 4,9 prosent. I 2006 falt kronens verdi med 0,5 prosent, samtidig som lønnskostnadsveksten i Norge igjen tiltok relativt til lønnskostnadsveksten hos handelspartnerne. Samlet sett ga dette en økning i de relative timelønnskostnadene dette året med ytterligere 1,1 prosent, målt i felles valuta. Den gjennomsnittlige veksten i relative timelønnskostnader for årene 2005 og 2006 sett under ett ble dermed på 3,0 prosent, målt i felles valuta. På bakgrunn av lønnskostnadstall fra bl.a. Eurostat 2 og SSB anslås de relative timelønnskostnadene i felles valuta i industrien å ha økt med 2,7 prosent i 2007. 3

Figur 3.1 Relative timelønnskostnader for arbeidere i industrien,
 1998 til 2007. Indeks 1998=100

Figur 3.1 Relative timelønnskostnader for arbeidere i industrien, 1998 til 2007. Indeks 1998=100

Kilde: BLS (Kildematerialet dekker knapt 96 prosent av ­Norges handelspartnere i 2003), SSB, Eurostat, ­ EU-kommisjonen og Beregningsutvalget.

Utviklingen i nasjonalregnskapsbegrepet lønn per normalårsverk kan utvikle seg annerledes enn timelønnskostnadene bl.a. som følge av endringer i overtid, antall virkedager og sykefravær. Mens endringer i antall virkedager jevnes ut over tid, og således ikke har betydning for den underliggende utviklingen i relative lønnskostnader vis-à-vis utlandet, vil endringer i sykefravær, overtid, ferie mv. kunne gi uttrykk for reelle bidrag til utviklingen i lønnskostnadene, jf. boks 3.2.

Lønnskostnadene per ansatt i markedsrettet virksomhet i Norge økte akkumulert med 18,5 prosent mer i perioden 1998 til 2007 enn hos gjennomsnittet av våre handelspartnere, jf. figur 3.2. Styrking av kronen gjorde at de relative lønnskostnadene i felles valuta økte med 27,1 prosent i denne perioden. Mens kronen styrket seg over perioden sett under ett har den i enkeltår svekket seg og bidratt til fall i de relative lønnskostnadene. I 2003 og 2004 bidro en betydelig svekkelse av kronen til at de relative lønnskostnadene målt i felles valuta i gjennomsnitt falt med 2,6 prosent. Til tross for en kronesvekkelse på 0,5 prosent i 2006, medførte høyere lønnskostnadsvekst i markedsrettet virksomhet i Norge enn hos handelspartnerne til at de relative lønnskostnadene pr. ansatt i felles valuta økte med 2,7 prosent. I 2007 anslår OECD veksten i lønnskostnadene per ansatt i markedsrettet virksomhet hos våre handelspartnere til 3,5 prosent, mens de anslår veksten i lønnskostnadene i Norge til 5,8 prosent. En oppgang i kronens verdi bidro også til at de relative lønnskostnadene målt i felles valuta steg videre med 4,0 prosent.

Figur 3.2 Relative lønnskostnader per ansatt i markedsrettet
 virksomhet, 1998 til 2007, indeks 1998=100

Figur 3.2 Relative lønnskostnader per ansatt i markedsrettet virksomhet, 1998 til 2007, indeks 1998=100

Kilde: OECD (Kilden dekker knapt 94 prosent av Norges handelspartnere i 2003) Economic Outlook 82 (publisert desember 2007), jf. tabell 4.4 i vedlegg 4.

OECD anslår veksten i lønnskostnader per ansatt i markedsrettet virksomhet til 3,5 prosent i 2008 i våre konkurrentland målt i nasjonal valuta og vektet med Norges konkurransevekter. Veksten i lønnskostnader per ansatt i industrien er også av EU-kommisjonen anslått til 3,5 prosent i 2008 målt i nasjonal valuta og vektet med Norges konkurransevekter 4.

Boks 3.2 Timelønnskostnader og årslønn

Timelønnskostnadene som omtales i dette kapittelet utgjør i hovedsak samlede lønnskostnader regnet per utførte timeverk. Lønnskostnadene inkluderer i prinsippet direkte lønnskostnader (alle lønnsutbetalinger inklusive overtidsgodtgjørelse og lønn under sykdom, fødselspermisjoner m.v. som betales av arbeidsgiver) og indirekte lønnskostnader (arbeidsgiveravgift, faktiske og beregnede pensjonsutgifter betalt av arbeidsgiver, samt naturallønn). Antall utførte timeverk regnes eksklusive fravær, som for eksempel ferie, permisjon og sykefravær, men inklusive overtid.

Årslønn for en lønnstakergruppe er definert som gjennomsnittlig årslønn for arbeidstakere som utfører et fullt avtalefestet normalt årsverk. Ved beregning av årslønn forutsettes det at det gis full lønn under ferie, sykefravær, permisjoner m.v. Årslønnen kan dermed sies å gi et samlet uttrykk for veksten i de avtalte lønnssatsene for arbeidstakerne i gruppen som en betrakter.

Det følger av definisjonene ovenfor at bl.a. følgende forhold kan bidra til ulik utvikling i timelønnskostnader og årslønn:

 • endringer i overtid

 • endringer i betalt fravær, f.eks. sykefravær

 • endringer i antall virkedager, f.eks. pga. endringer i bevegelige helligdager og skuddår

 • endringer i arbeidsgiveravgift og pensjonspremier

 • endret sats for feriepenger

I tillegg til faktorene som er nevnt i strekpunktene ovenfor, vil forskyvninger i sysselsettingen mellom ulike regioner med forskjellig arbeidsgiveravgift bidra til at de samlede timelønnskostnadene for en lønnstakergruppe utvikler seg forskjellig fra årslønnen. Forskyvning i alderssammensetningen og endringer i antall som mottar pensjonsytelser fra bedriftene, vil også bidra til at timelønnskostnadene utvikler seg forskjellig fra årslønnen.

I nasjonalregnskapet opereres det med de to lønnsbegrepene lønn per normalårsverk og lønn per årsverk, jf. vedlegg 2. Tabell 3.2 gir en illustrasjon på hvordan ulike faktorer har bidratt til avvik mellom lønn per normalårsverk og lønnskostnader per utførte timeverk i Norge. Tallene for 2006 og 2007 er beheftet med usikkerhet som følge av at anslagene for utvikling i overtid, skiftarbeid og trygde- og pensjonspremier (dvs. «Andre arbeidskraftskostnader» i tabell 3.2) bygger på et svært foreløpig kildemateriale.

Tabell 3.2 Ulike faktorers bidrag til avvik mellom lønn per normalårsverk og lønnskostnader per utførte timeverk i norsk industri. Bidrag i prosentpoeng

  199920002001200220032004200520062007
Lønnskostnader pr. time, prosent5,75,66,06,04,13,34,75,74,7
Lønn per normalårsverk, prosent5,73,95,15,43,25,54,24,85,5
Avvik i prosentpoeng10,01,70,90,60,9-2,20,50,9-0,8
Anslag på bidrag til avvik i prosentpoeng. Endring i2:
- Fravær0,40,20,00,30,5-1,0-0,70,3-0,1
- Overtid-0,10,2-0,20,30,6-0,5-0,2-0,8-0,5
- Ferie0,00,60,60,00,00,00,00,00,0
- Antall virkedager-0,30,70,40,0-0,4-1,20,40,80,0
- Andre arbeidskraftskostnader (inkl. strukturendringer)0,00,00,10,00,20,51,00,6-0,2

1 Positivt avvik innebærer at timelønnskostnadene øker mer enn lønn per normalårsverk

2 Økt fravær og ferieutvidelser vil bidra til høyere timelønnskostnader sammenliknet med lønn per normalårsverk. Økt overtid og flere virkedager til trekke i motsatt retning.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Timelønnskostnadene økte 0,9 prosentpoeng mer enn lønn per normalårsverk i 2006. Både økt sykefravær og en reduksjon i antall virkedager bidro til at timelønnskostnadene økte i forhold til lønn per normalårsverk. Bruken av overtid økte i samme periode, noe som isolert sett bidro til lavere vekst i timelønnskostnadene enn i lønn per normalårsverk. Samtidig bidro økte pensjonskostnader, herunder innføringen av OTP, til å trekke lønnskostnadene opp relativt til lønn per normalårsverk. Økningen i overtidsbruken fortsatte fra 2006 til 2007, hvilket bidro betydelig til at lønn per normalårsverk økte 0,8 prosentpoeng mer enn timelønnskostnadene fra 2006 til 2007, jf. tabell 3.2.

3.1.2 Andre kostnader

I tillegg til lønnskostnadene er kostnadene ved bruk av andre innsatsfaktorer og kapital viktige for industrien. Tabell 3.3 gir en oversikt over noen indikatorer som kan antyde noe om den relative kostnadsutviklingen knyttet til renter, priser og energikostnader.

Kapitalkostnadene kan i teorien gjenspeiles i den såkalte brukerprisen på kapital. Brukerprisen tar hensyn til markedsprisen på kapitalutstyret, kostnadene ved å binde kapital i bedriften, kapitalslitet og reglene for bedrifts- og kapitalbeskatningen. Brukerprisen på kapital er vanskelig å måle i praksis, men en har data for enkelte viktige komponenter i brukerprisen som f.eks. renter.

I lys av den tettere integrasjonen i de internasjonale kapitalmarkedene, er det mindre grunn til å vente at kostnadene for bedriftene ved å ta opp lån skal være vesentlig annerledes i Norge enn i andre land. Likevel er det en klar tendens til at mange bedrifter låner mest i nasjonal valuta. Dette gjelder særlig små og mellomstore bedrifter som produserer for hjemmemarkedene, hvor tilbud av kreditt forutsetter god lokal kunnskap om marked og aktører. Det kan også være rasjonelt å ha gjeld i nasjonal valuta siden andre kostnader og inntekter er i nasjonal valuta. Også slike bedrifter kan imidlertid møte internasjonal konkurranse. Det kan derfor være relevant å sammenlikne lånekostnadene i norske kroner med de gjennomsnittlige lånekostnadene hos våre handelspartnere. I så fall må en også korrigere for endringer i verdien på den norske kronen i forhold til valutaene til våre handelspartnere.

De siste ti årene har nominelle renter i gjennomsnitt ligget noe høyere i Norge enn hos handelspartnerne. Rentenivået i Norge falt markert gjennom 2003, holdt seg så relativt stabilt gjennom 2004 og 2005 før det igjen økte i løpet av 2006 og 2007. Tremåneders pengemarkedsrente i Norge var 4,9 prosent som gjennomsnitt i 2007, mot 2,0 prosent i 2004. I årene 2005 og 2006 var norske 3 måneders pengemarkedsrenter henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentpoeng lavere enn tilsvarende rente hos handelspartnerne. Mot slutten av 2006 passerte imidlertid de norske korte pengemarkedsrentene de hos handelspartnerne, og var som gjennomsnitt for 2007 0,6 prosentpoeng høyere. En styrking av kronekursen bidro i 2005 og 2007 isolert sett til å øke bedriftenes lånekostnader i Norge i forhold til handelspartnerne, jf. tabell 3.3.

Utviklingen i renteindikatoren vil ikke fullt ut reflektere forskjeller i bedriftenes lånekostnader i eget land. For det første låner bedriftene i liten grad direkte i pengemarkedet. For det andre foregår en stor del av næringslivets opplåning både i Norge og andre land med lengre rentebindingstid. Omfanget av opplåning i utenlandsk valuta må bl.a. ses i sammenheng med bedriftenes eksponering på inntekts- og utgiftssiden. Graden av rentebinding kan også variere mellom land. Et tredje forhold er at den indikatoren som er stilt opp i tabellen, ikke tar hensyn til forskjeller i skattesystemene mellom land, som også er viktig for å vurdere bedriftenes kapitalkostnader. Særlig i 2007, et år med store svingninger i likviditetspremier og økte risikopremier, vil renteindikatoren i tabell 3.3 være mer usikker enn vanlig som indikator for bedriftenes faktiske lånekostnader.

Lønnsutviklingen i industrien setter gjerne et visst mønster for andre næringer og dermed for prisene på de varene og tjenestene som blir levert til industrien. Tabell 3.3 viser utviklingen i prisnivået i Norge i forhold til handelspartnerne. Som indikator for prisutviklingen på innsatsvarer har en i mangel av brukbare pristall for leveranser til bedriftene benyttet konsumprisindeksen i Norge og hos handelspartnerne. Over tid kan en imidlertid regne med at det er en viss parallellitet i prisutviklingen. I løpet av de siste ti årene har prisveksten hos handelspartnerne vært på linje med konsumprisveksten i Norge. I 2006 førte bl.a. sterk elektrisitetsprisvekst i Norge til at konsumprisveksten i Norge var høyere enn hos handelspartnerne. I 2007 bidro reduserte elektrisitetspriser til at konsumprisveksten i Norge gikk ned, samtidig som bl.a. økte matpriser trakk konsumprisveksten opp hos handelspartnerne, jf. også omtalen av den harmoniserte konsumprisindeksen i kapittel 2.

Energikostnader, spesielt knyttet til elektrisk kraft, er av stor betydning for konkurranseevnen for deler av norsk industri. Kostnadene for elektrisitet er vesentlig lavere i Norge enn hos handelspartnerne. I 2006 var gjennomsnittlig pris på elektrisitet til industrien i Norge 42 prosent av gjennomsnittsprisen hos våre viktigste handelspartnere. I løpet av de siste ti årene har imidlertid prisveksten på elektrisitet for norsk industri vært høyere enn hos handelspartnerne, målt i felles valuta. Oppgangen skyldes i hovedsak høyere prisvekst, ikke valutakursendringer. Fra år til år vil imidlertid kronekursen kunne påvirke tallene til dels betydelig.

Avgifter og subsidier som knyttes direkte til bruk av arbeidskraft, f.eks. arbeidsgiveravgift, fanges opp i lønnskostnadene, slik de måles i dette kapitlet. Andre avgifter og subsidier fanges imidlertid ikke opp, f.eks. CO2 -avgifter. Slike avgifter og subsidier vil også påvirke konkurranseevnen, men det er vanskelig å framskaffe sammenliknbare tall mellom land.

Tabell 3.3 Andre kostnader. Prosentvis endring fra året før1

  Gj.snitt 1991-2000Gj.snitt 1998-200741998199920002001200220032004200520062007
Nominelle korte renter, nivå2:
Norge6,94,95,86,56,77,26,94,12,02,23,14,9
Handelspartnerne6,23,64,63,44,74,53,72,82,52,63,34,3
Rentedifferanse korr. for endringer i valutakurs-0,11,6-2,52,1-0,15,911,3-1,7-4,24,3-0,62,3
Konsumpriser:
Norge2,31,92,22,33,13,01,32,50,41,62,30,8
Handelspartnerne3,31,91,61,62,02,52,11,81,61,71,92,2
Relative konsumpriser i nasjonal valuta-0,90,10,70,71,10,5-0,70,6-1,1-0,10,4-1,4
Relative konsumpriser i felles valuta-1,60,4-2,9-0,1-0,93,87,2-2,3-4,74,5-0,10,3
Industriens el.priser i øre pr. kWh:
Norge15,018,514,115,815,717,717,619,220,321,625,2
Handelspartnerne47,048,546,744,944,845,141,951,751,450,960,1
Relative elektrisitetspriser, prosent331,938,030,235,235,039,242,037,239,542,541,9

1 Tall for handelspartnerne er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er som beskrevet i boks 3.2.

2 Tremåneders pengemarkedsrenter.

3 Nivået på prisen i Norge i prosent av nivået for handelspartnerne.

4 1998-2006 der det ikke finnes tall for 2007.

Kilde: International Energy Agency, IMF, Statistisk sentralbyrå, OECD, Reuters EcoWin og Beregningsutvalget.

3.2 Produktivitetsutviklingen

I denne rapporten er ikke produktivitetstallene for industrien hos handelspartnerne oppdatert. Dette skyldes at omlegginger i statistikkproduksjonen i OECD har medført store forsinkelser i publiseringen av data. Ifølge OECD vil statistikken oppdateres i løpet av første halvdel av 2008. Av samme grunn er heller ikke figur 3.3 og figur 3.4 oppdatert siden forrige rapport.

Målt ved relative timelønnskostnader har den kostnadsmessige konkurranseevnen i industrien svekket seg betydelig i løpet av de siste ti årene. Høy produktivitetsvekst innenlands kan i prinsippet motvirke denne svekkelsen. Produktivitetsveksten i norsk industri, målt ved bruttoprodukt per timeverk, var imidlertid lavere enn hos handelspartnerne fram til årtusenskiftet. I perioden 2001-2003 synes utviklingen i Norge å ha vært bedre enn hos handelspartnerne, jf. tabell 3.4. Produktivitetsveksten i norsk industri var høy også i de neste tre årene, med en gjennomsnittlig vekst i bruttoprodukt per timeverk på 4,1 prosent. Veksten dempet seg imidlertid klart i løpet av treårsperioden, fra en vekst på 5,9 prosent i 2004 til 2,9 prosent i 2006. Foreløpige nasjonalregnskapstall indikerer at produktiviteten i norsk industri, målt ved bruttoproduktet per utførte timeverk, falt med 0,3 prosent fra 2006 til 2007.

Måleproblemer knyttet til produktivitetstallene indikerer imidlertid at deler av svekkelsen i tiden fram til årtusenskiftet ikke er reell, jf. nærmere redegjørelse i Beregningsutvalgets rapport NOU 1996:4. Dersom en ser på utviklingen i relativ produksjon per utførte timeverk, er produktivitetsveksten mer på linje med handelspartnerne.

Usikkerheten i produktivitetsutviklingen er i hovedsak knyttet til to forhold. For det første kan det være metodiske problemer knyttet til målingen av bruttoproduktet i faste priser. Datagrunnlaget for nasjonalregnskapsstatistikken og metoder for bl.a. deflatering varierer mellom ulike lands nasjonalregnskap. Videre er det en tendens til betydelige revisjoner i produktivitetstallene i ettertid. De foreløpige regnskapene baseres på relativt summarisk behandling av korttidsindikatorer, som for eksempel produksjonsindeksen. Senere regnskapsbaserte nasjonalregnskapstall kan dermed avvike forholdsvis mye fra foreløpige tall.

For det andre kan tallene for gjennomsnittlig relativ produktivitet i industrien gi et misvisende bilde. Ulik produktivitetsutvikling mellom næringer kombinert med ulik industristruktur mellom land kan gi opphav til forskjeller. Analyser av produktivitetsutviklingen i industrien i Norge og Sverige på et mer disaggregert nivå tyder på dette kan være en viktig faktor i forhold til den relative utviklingen mellom enkeltland, jf. vedlegg 6 i Beregningsutvalgets rapport NOU 2001:17.

Tabell 3.4 Utviklingen i arbeidskraftsproduktiviteten. Prosentvis endring fra året før1

  Gjennomsnitt  
  1981-19901991-20001998-200721998199920002001200220032004200520062007
Produktivitet målt ved produksjon
Hele økonomien
- Fastlands-Norge2,33,13,03,12,82,34,42,12,52,43,74,02,3
Industrien
- Norsk industri3,82,73,63,43,60,85,63,14,04,65,56,0-0,5
- Handelspartnerne2,74,03,44,74,66,50,51,62,4
- Relativ produktivitet1,1-1,30,0-1,2-1,0-5,45,01,41,6
Produktivitet målt ved bruttoprodukt3
Hele økonomien
- Fastlands-Norge1,82,32,51,51,83,63,31,83,51,83,12,21,9
- Handelspartnere2,12,21,81,72,02,91,12,32,12,21,82,1
- Relativ produktivitet-0,20,00,5-0,2-0,10,72,3-0,41,4-0,31,30,1
Industrien
- Norsk industri2,30,73,0-2,63,53,12,82,88,75,93,52,9-0,3
- Handelspartnerne2,43,43,13,73,85,7-0,43,13,1
- Relativ produktivitet-0,1-2,6-0,1-6,1-0,3-2,43,2-0,35,4

1 Tall for handelspartnerne er beregnet som veide geometriske gjennomsnitt, der vektene er som beskrevet i boks 3.2 i NOU 2007:3 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007.

2 1998-2003 der tall for 2004-2007 ikke er tilgjengelig. 1998-2006 der tall for 2007 ikke er tilgjengelig

3 Bruttoprodukt i basisverdi.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD og Beregningsutvalget.

Dersom en ser på utviklingen i bruttoprodukt pr. timeverk i løpende priser regnet i felles valuta, har utviklingen i norsk industri vært mer positiv, jf. figur 3.4. Dette gjenspeiler sterkere prisvekst på norske industriprodukter enn hos handelspartnerne. Det kan være flere årsaker til at nasjonalregnskapstallene viser en sterkere prisutvikling for norske industriprodukter, bl.a.:

 • Norsk industri lager i stor grad produkter der prisene i sterkere grad har holdt seg oppe sammenliknet med næringer der produktivitetsveksten er høy.

 • Skjerming av enkelte deler av norsk industri kan gjøre det mulig å ha høy prisvekst

 • Målemetodene i nasjonalregnskapet i Norge og hos handelspartnerne kan være ulike.

En analyse av utviklingen i arbeidskraftsproduktiviteten i ­industrien med utgangspunkt i mer disaggregerte tall (dvs. tall for de enkelte industrinæringer) for Norge, Sverige og ­Tyskland tyder på at norsk industri samlet har hatt en relativt svak produktivitetsutvikling på 1990-tallet. Undersøkelsen viser imidlertid at noe av produktivitetsforskjellen mellom norsk og svensk industri på 1990-tallet kan tilskrives forskjeller i produktsammensetning, jf. nærmere redegjørelse i beregningsutvalgets rapport NOU 2001:17, vedlegg 6.

Produktivitetsveksten i Fastlands-Norge var lavere enn hos handelspartnerne på 1980-tallet, men har deretter tatt seg betydelig opp, jf. tabell 3.4. På 1990-tallet holdt produktivitetsveksten hos handelspartnerne seg på om lag det samme nivået som på 1980-tallet, samtidig som bl.a. strukturendringer og teknologisk framgang i varehandel og enkelte andre tjenesteytende næringer bidro til å trekke produktivitetsveksten i Fastlands-Norge opp. I perioden 1999-2006 har sterk produktivitetsvekst også i industrien bidratt til å trekke produktivitetsveksten i fastlandsøkonomien videre opp. I denne perioden var produktivitetsveksten i Fastlands-Norge i gjennomsnitt 2,7 prosent, eller ½ prosentpoeng høyere enn hos handelspartnerne. Foreløpige tall for 2006 og 2007 kan tyde på at produktivitetsveksten i fastlandsøkonomien har dempet seg noe av. Fra 2006 til 2007 økte produktiviteten målt ved bruttoproduktet med 1,9 prosent, etter å ha vokst med 2,2 prosent fra 2005 til 2006.

Figur 3.3 Relativ produktivitet i industrien målt ved produksjon
 og bruttoprodukt. 1995 til 2003. Indeks 1995=100

Figur 3.3 Relativ produktivitet i industrien målt ved produksjon og bruttoprodukt. 1995 til 2003. Indeks 1995=100

Kilde: OECD og Statistisk sentralbyrå.

Figur 3.4 Relativ utvikling i bruttoprodukt pr. timeverk i industrien.
 1995 til 2003. Faste priser og løpende priser i felles
 valuta. Indeks 1995=100

Figur 3.4 Relativ utvikling i bruttoprodukt pr. timeverk i industrien. 1995 til 2003. Faste priser og løpende priser i felles valuta. Indeks 1995=100

Kilde: OECD og Statistisk sentralbyrå.

3.3 Indikatorer for utviklingen i lønnsomheten

Det er en nær sammenheng mellom utviklingen i konkurranseevnen og lønnsomheten i næringslivet. Høyere lønnskostnader, lavere produsentpriser eller svakere produktivitetsutvikling er faktorer som isolert bidrar til svekket konkurranseevne og lavere lønnsomhet. Motsatt bidrar lavere lønnskostnader, høyere produsentpriser eller sterkere produktivitetsutvikling isolert til bedret konkurranseevne og høyere lønnsomhet.

I løpet av de siste ti årene sett under ett har lønnsomheten i norsk industri økt betydelig, til tross for svekkelsen av den kostnadsmessige konkurranseevnen i denne perioden. Dette henger bl.a. sammen med at norsk industri har opplevd raskere prisvekst for sine produkter enn for sine innsatsvarer, og dermed hatt en betydelig «terms of trade»-gevinst, jf. også drøftingen i avsnitt 3.2. En nærmere beskrivelse av de ulike lønnsomhetsmålene er gitt i boks 3.3.

Lønnsomheten kan måles både ved makroøkonomiske og bedriftsøkonomiske mål, jf. vedlegg 6 i Beregningsutvalgets rapport NOU 2000:25. Makromålene tar utgangspunkt i sentrale nasjonalregnskapssammenhenger mellom innenlandsk verdiskaping og produksjonsfaktorene arbeidskraft og kapital. De bedriftsøkonomiske målene tar utgangspunkt i nøkkeltall fra ordinære regnskaper. Det er til en viss grad samsvar mellom de to lønnsomhetsmålene, men forskjeller mellom nasjonalregnskapet og regnskapsstatistikken vil bidra til avvik.

Boks 3.3 Indikatorer for lønnsomhetsutviklingen

Lønnsomheten kan måles både ved makroøkonomiske og bedriftsøkonomiske mål, jf. vedlegg 6 i Beregningsutvalgets rapport NOU 2000:25:

Makroøkonomiske lønnsomhetsmål

 • I) driftsresultatandel = driftsresultat/totale faktorinntekter

 • II) kapitalavkastningsraten = driftsresultat/verdien av kapitalbeholdningen

Driftsresultatandelen fanger opp sentrale forhold som påvirker lønnsomheten. F.eks. vil økende lønnskostnader føre til redusert driftsresultatandel, noe som isolert sett innebærer redusert lønnsomhet og svekket konkurranseevne. Kapitalavkastningsraten er en indikator for hvor mye kapitaleierne får igjen i forhold til innsatsen (innskutt realkapital).

Bedriftsøkonomiske lønnsomhetsmål

 • III) driftsmargin = driftsresultat/driftsinntekter

 • IV) totalrentabilitet = (resultat før ekstraordinære poster + finanskostnader)/totalkapital

 • V) egenkapitalandel = egenkapital pr. 31.12/ sum eiendeler pr. 31.12

Driftsmarginen kan beregnes brutto eller netto, dvs. henholdsvis før og etter ordinære avskrivninger. I internasjonale sammenlikninger brukes ofte brutto driftsmargin pga. ulike avskrivningsregler i forskjellige land. Ulik kapitalinnsats og ulik omløpshastighet for kapitalen i ulike bransjer innebærer at identiske driftsmarginer kan gi forskjellig kapitalavkastning. Driftsmargin er dermed mer egnet til å analysere utviklingen i lønnsomheten innen en bransje, enn utviklingen i lønnsomheten mellom ulike bransjer.

Totalrentabiliteten beregnes som resultatet i forhold til kapitalen i bedriften. Det er resultatet inklusive kostnader knyttet til lånefinansieringen som er relevant for å beregne avkastningen på hele kapitalen. For totalrentabiliteten måles resultatet uavhengig av om kapitalen er finansiert av egenkapitalen eller av lånte midler. Totalrentabilitetsmålet svarer i prinsippet til makrolønnsomhetsmålet kapitalavkastningsraten. Ulike metoder for å beregne verdsettingen av realkapitalen mv. i regnskapsstatistikken og nasjonalregnskapet bidrar imidlertid til at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom tall basert på disse to lønnsomhetsmålene.

God lønnsomhet ett bestemt år vil ikke nødvendigvis innebære noen garanti for god lønnsomhet i fremtiden dersom lønnsomheten i det bestemte året skyldes en forbigående oppgangskonjunktur. Generelt, og spesielt i sykliske og svært konkurranseutsatte bransjer eller i bransjer med stor forretningsmessig risiko, vil en tilfredsstillende soliditet være nødvendig for å sikre bedriftens eksistens gjennom konjunkturforløpet. Soliditeten måles ofte ved egenkapitalandelen. Ulike bransjer krever ulik soliditet fordi risikoen i ulike bransjer er forskjellig.

Vedleggstabell 4.6 i vedlegg 4 viser makroøkonomiske indikatorer for lønnsomhetsutviklingen i Norge og utlandet. I industrien tyder tallene på en moderat nedgang i lønnsomheten fra 2001 til 2002, noe som må ses i sammenheng med styrkingen av kronekursen og høy timelønnskostnadsvekst i denne perioden. Nasjonalregnskapstallene viser en klar bedring av industriens lønnsomhet i 2003 og 2004, og en mer moderat oppgang i 2005, jf. også avsnitt 6.3. Foreløpige nasjonalregnskapstall indikerer at lønnsomheten sank noe fra 2005 til 2006. Grunnet endringer i føringen av nasjonalregnskap internasjonalt er lønnsomhetstall for industrien hos handelspartnerne ikke oppdatert i denne publikasjonen.

Lønnsomheten for hele fastlandsøkonomien har siden slutten av 1990-tallet bedret seg noe relativt til hos handelspartnerne. Tallene tyder på at nivået på lønnsomheten ligger noe lavere i Norge enn hos handelspartnerne. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til slike nivåsammenlikninger, jf. vedlegg 6 i Beregningsutvalgets rapport NOU 2000:25. Fra 2004 til 2005 økte lønnsomheten både i Fastlands-Norge og hos handelspartnerne, målt ved brutto driftsresultat. Hos handelspartnerne bedret lønnsomheten seg betraktelig fra 2005 til 2006. Foreløpige nasjonalregnskapstall tyder imidlertid på en svak nedgang i lønnsomheten i Fastlands-Norge både i 2006 og 2007, fra et høyt nivå.

Vedleggstabell 4.7 viser utviklingen i bedrifts­økonomiske lønnsomhetsmål for industrien i Norge og utvalgte land for perioden 1997-2006. Mens lønnsomheten i norsk industri viste en synkende tendens i perioden fram til 1999, økte lønnsomheten moderat i gruppen med utvalgte EU-land. Lønnsomheten i norsk industri falt dermed relativt til lønnsomheten i de utvalgte EU-landene. Lønnsomheten i både norsk og europeisk industri falt i perioden 2000-2002, målt ved både driftsmarginen og totalrentabiliteten. Nedgangen i lønnsomheten i denne perioden må trolig ses i sammenheng med markert lavere vekst i verdensøkonomien. Lønnsomheten i industrien i USA økte imidlertid fra 2001 til 2002 og tok seg videre opp i 2003. I 2003 kan tallene tyde på at lønnsomheten i Norge tok seg svakt opp igjen, samtidig som lønnsomheten i de utvalgte europeiske landene gikk noe ned. Lønnsomheten bedret seg både for industrien i de utvalgte EU-landene, Norge og USA fra 2003 til 2005. Foreløpige tall viser at lønnsomheten i Norge tok seg ytterligere opp i 2006.

3.4 Sammenlikning av nivåer på arbeidskraftkostnader i Norge og i andre land

3.4.1 Innledning

De nordiske forhandlings- og lønnsdannelses­modellene i privat sektor har skilt relativt skarpt mellom arbeidere og funksjonærer. Fordi det er vanskelig å få verifisert sammenlignbarheten og kvaliteten av lønnsstatistikk mellom landene for alle sektorer, begrenser man seg til å sammenligne grupper hvor klassifikasjonsstandardene er noenlunde like landene imellom og hvor praksis i innsamling (for eksempel lønnsbegreper) er noenlunde de samme.

Nye produksjonsprosesser innen industrien har bidratt til at arbeidsinnholdet for mange industriarbeidsplasser har endret seg kraftig. Funksjonærene utgjør en stadig større andel av lønnsmassen også i industribedrifter og avgrensningen mellom funksjonærer og arbeidere er heller ikke lengre så tydelig som tidligere. I NHO-bedrifter utgjorde lønnssummen for industrifunksjonærer i 2006 i overkant av 52 prosent av lønnssummen totalt i industrien. Denne andelen har steget jevnt de siste årene, men stoppet noe opp fra 2006 til 2007. For funksjonærer avtales det sentrale tillegg bare for en begrenset gruppe, men også i den lokale og individuelle lønnsdannelsen kan kollektive føringer ha betydning.

I tillegg til lønnskostnadssammenlikninger mellom industriarbeidere (kap.3.4.2), presenteres også tall for industriarbeidere og industrifunksjonærer samlet (kap.3.4.3). Selv om kildematerialene er noe ulike, mener utvalget at sammenlikningen kan gi et brukbart bilde av kostnadsforskjellene mellom land for alle ansatte innenfor industrien selv om forskjellene kan være basert på ulik yrkessammensetning. I avsnittene 3.4.2 og 3.4.3 sammenliknes de norske timelønnskostnadene med et vektet gjennomsnitt for utvalgte EU-land, som dekker drøyt 81 prosent av Norges handelspartnere. I sammenlikningen mellom land vil også arbeidstiden og de indirekte personalkostnadene være forskjellige for arbeidere og funksjonærer landene imellom. Også fordelingen mellom antall funksjonærer og antall arbeidere og yrker varierer mellom land.

I boks 3.5 har utvalget forsøkt å identifisere metodiske forskjeller som kan ha betydning for de relative forskjellene.

3.4.2 Timelønnskostnader for industri­arbeidere pr. arbeidet time og lønnsstrukturen mellom land basert på direkte nivåtall fra Bureau of Labor Statistics (BLS).

Industriarbeidergruppen antas i statistikksammenheng å være en relativt homogen gruppe mellom landene. Bureau of Labor Statistics har foretatt sammenlikninger for industriarbeidere mellom en rekke land i en årrekke. For norske/nordiske industriarbeidere avtales vanligvis sentrale tillegg, mens for funksjonærer avtales sentrale tillegg bare for en begrenset gruppe. Kollektive føringer kan likevel ha stor betydning også for den lokale og individuelle lønnsdannelsen for alle grupper.

TBU har tidligere presentert nivåtall for lønn og lønnskostnader pr. arbeidet time for industriarbeidere. I januar 2008 kom BLS med nye og reviderte lønnskostnadstall for industriarbeidere frem til 2006, basert på en gjennomgang av ulike lønnskostnadselementer. BLS har revidert lønnskostnadsnivåene pr. arbeidet time for noen land i forhold til norske lønnskostnader presentert i NOU 2007:3 også bakover i tid. Samtidig tar TBU Østerrike inn i sammenligningen. Revisjonen innebærer at norske lønnskostnader for industriarbeidere i revideres noe ned fra 2001, for eksempel for 2005 fra 39 prosent over konkurrentene til 37 prosent over konkurrentene (jfr. tabell 3.5).

I tabellene 3.5 til 3.7 sammenliknes lønnskostnader pr. arbeidet time for norske industriarbeidere med 15 europeiske land. Denne gruppen av land regnes som relevant i sammenlikningen av relativt lønnskostnadsnivå mellom landene. Foruten revisjon av lønn, arbeidstid og indirekte personalkostnader fra BLS, er beregningene i tabellene 3.5, 3.6 og 3.7 basert på valutakurser for omregning til norske kroner. I sammenvektingen er landene vektet sammen i henhold til handelspartneraggregat.

Alle lønnselementer som grunnlønn, bonus, uregelmessige tillegg og overtid er tatt med i lønnsbegrepet for industriarbeidere. Alle lønninger er omregnet til timefortjeneste pr. arbeidet time. I tillegg er indirekte personalkostnader pr. arbeidet time med og spesifisert i tabell 3.7. Ferie og annet fravær er således utlignet pr. arbeidet time på samme måte som andre indirekte personalkostnadselementer.

Endringene av relativt lønnsnivå fra 2006 til 2007 er beregnet ved at nivået for 2006 er framskrevet ved hjelp av arbeidskraftkostnadsindekser, korrigert for valutakursendringer. Arbeidskraftskostnadsindeksene dekker alle ansatte i industrien og denne brukes også i fremskrivningen for industriarbeidere. For Italia er EU-kommisjonens anslag for vekst i lønnskostnader per ansatt i industrien lagt til grunn. Usikkerheten i fremskrivingen for 2007 vil ikke endre nivåforskjellene i nevneverdig grad.

I forhold til gjennomsnittet for alle grupper av land i tabell 3.5, økte lønnskostnadsnivået for industriarbeidere i Norge sterkere i alle årene fra 1995 til 2002, målt i felles valuta. Fra 2002 til 2004 bidro lav lønnskostnadsvekst i Norge og endrede valutakurser til en viss reversering av den sterke veksten i relativt lønnskostnadsnivå. Tallene for 2005 og senere tyder på at denne utviklingen har snudd med kraftig økte relative lønnskostnader. Lønnskostnadsnivået for norske industriarbeidere lå i 2006 39 prosent høyere enn gjennomsnittet av konkurrentland. For 2007 er anslaget 41 prosent høyere lønnskostnader pr. arbeidet time for norske industriarbeidere.

Tabell 3.5 Lønnskostnader for industriarbeidere i Norge i forhold til grupper av land (Handelsveide grupper av land=100)

  199520002001200220032004200520062007
Alle 1113120127139133130137139141
Nordiske land 2109110120129121119125126127
Euroland 3104123125137129128135137141

1 Jfr. land inkludert i tabell 3.6

2 Danmark, Sverige og Finland

3 Tidligere Euroland i tabellen: Tyskland, Finland, Nederland, Belgia, Frankrike, Irland, Italia, Spania, Portugal og Østerrike

Kilde: Bureau of Labor Statistics (BLS), Eurostat, SSB, EU-kommisjonen og Beregningsutvalget.

Figur 3.5 Lønnskostnader per arbeidet time for industriarbeidere
 i Norge i forhold til handelspartnerne. Handelspartnerne=100

Figur 3.5 Lønnskostnader per arbeidet time for industriarbeidere i Norge i forhold til handelspartnerne. Handelspartnerne=100

* Foreløpig tall. Landene som er inkludert fremkommer i tabell 3.6.

Kilde: Bureau of Labor Statistics(BLS), Eurostat, SSB, EU-kommisjonen og Beregningsutvalget.

Tabell 3.6 Lønnskostnader1 for voksne industriarbeidere i felles valuta2. Indeks Norge=100

  199520002001200220032004200520062007
Norge100100100100100100100100100
Danmark1019592859192888686
Tyskland12110096879191858381
Nederland978685798485817977
Sverige879281768183787777
Belgia1038984788182787876
Østerrike1028481747878757472
Finland917977707476727371
Storbritannia557472666568666664
Irland575960566062626363
Italia676462576265626160
Frankrike776866606364616160
Spania514746434647464645
Portugal212019181919191918
Tsjekkia1313141415151717
Polen1214121111121213

1 Lønnsbegrepet er lønn og indirekte personalkostnader per arbeidet time.

2 Omregning til norske kroner ved årlige gjennomsnittlige valutakurser

3 Av mangel på data fra lønnsnivå i lokal valuta fra BLS for 2007, er nivået for 2006 framskrevet ved hjelp av arbeidskraftkostnadsindekser fra Eurostat og SSB, korrigert for valutakursendringer. Arbeidskraftskostnadsindeksene dekker alle ansatte i industrien. For Italia og Irland er EU-kommisjonens anslag for vekst i lønnskostnader per ansatt i industrien lagt til grunn.

Kilde: Bureau of Labor Statistics (BLS), Eurostat, Statistisk sentralbyrå, EU-kommisjonen. Valutakurser fra Norges Bank.

Strukturen på timelønnskostnadene varierer sterkt fra land til land. Noen land har forholdsvis høye faktiske lønninger pr. arbeidet time og lavere indirekte personalkostnader, mens andre land har lavere lønninger pr. arbeidet time og høyere indirekte personalkostnader. I 2006 hadde danske og norske industriarbeidere klart høyeste betalt lønn pr. arbeidet time. For 12 av de 15 landene i tabell 3.7 utgjorde de indirekte personalkostnadene en høyere andel av utbetalt lønn enn i Norge. Tyskland, Østerrike og Belgia har også klart høyere indirekte personalkostnader målt i norske kroner, mens Sverige og Nederland ligger på om lag det norske nivået i felles valuta.

Flere av komponentene i lønnskostnadstallene er anslått på et usikkert grunnlag. Statistikken må derfor ikke sees på som et presist uttrykk for kostnadsforholdene mellom land. Nivåsammenlikningen er basert på gjennomsnitt for industriarbeidere og er ikke representativ for alle deler av industrien.

Tabell 3.7 Direkte og totale lønnskostnader for voksne industriarbeidere i 2006. Nivåtall i norske kroner og indirekte personalkostnader som prosentpåslag i på lønn for arbeidet tid.

  Gjennomsnittlig time­fortjeneste pr. arbeidet time i norske kroner1Indirekte personalkostnader pr. arbeidet time i prosent av lønn for arbeidet tid2Totale lønnskostnader pr. arbeidet time i norske kroner1
Norge17749,0263
Danmark16438,8227
Tyskland12772,8219
Nederland12171,8207
Belgia10397,7204
Sverige11576,9204
Østerrike10194,2195
Finland11468,3192
Storbritannia12143,5174
Irland11939,9166
Italia8882,1161
Frankrike8979,4160
Spania6683,5121
Portugal3160,749
Tsjekkia2665,144
Polen1969,232

1 Omregning til norske kroner ved årlige gjennomsnittlige valutakurser.

2 Indirekte personalkostnader pr. faktisk arbeidet time. Gjelder både lønn for ikke-arbeidet tid (lønn under sykdom, feriepenger, bevegelige helligdager) og andre indirekte personalkostnader og arbeidsgiveravgifter.

Kilde: Bureau of Labor Statistics, USA.

3.4.3 Internasjonale sammenlikninger av lønnskostnader per timeverk for alle ansatte (funksjonærer og arbeidere) i industrien

Figur 3.6 og tabell 4.5 i vedlegg 4 viser at norske lønnskostnader per timeverk for alle ansatte (både funksjonærer og arbeidere) i industrien i 2007 var anslagsvis knapt 25 prosent høyere enn et vektet gjennomsnitt av EU-land 5. For industriarbeidere alene lå de norske timelønnskostnadene om lag 41 prosent høyere enn gjennomsnittet. Det kan være flere forhold som bidrar til denne forskjellen. Den viktigste forklaringen er trolig at lønnsforskjellene mellom industrifunksjonærer og industriarbeidere i Norge er mindre enn hos konkurrentene.

Sammenlikningen er basert på nivåtall for lønnskostnader per timeverk fra år 2004 6. I figur 3.6 er disse nivåene fremskrevet til 2007 ved hjelp av arbeidskraftkostnadsindekser, korrigert for valutakursendringer. For Italia er EU-kommisjonens anslag for vekst i lønnskostnader per ansatt i industrien lagt til grunn for 2007.

Figur 3.6 Lønnskostnader per timeverk i Norge 
 i forhold til handelspartnerne i 2007 for alle ansatte i industrien.
 Handelspartnerne i figuren =100

Figur 3.6 Lønnskostnader per timeverk i Norge i forhold til handelspartnerne i 2007 for alle ansatte i industrien. Handelspartnerne i figuren =100

Kilde: Eurostat, Statistisk sentralbyrå, EU-kommisjonen og Beregningsutvalget.

Boks 3.4 Lønnsbegreper og lønnskomponenter i sammenlikningene

Lønnsbegrepene som brukes av BLS faller ikke helt sammen med ILOs definisjon av totale lønnskostnader (Se for øvrig boks 3.5). Basis for beregningene i tabellene 3.5 til 3.7 er arbeidet tid, i dette tilfelle arbeidet time i ulike land. Lønn for ikke-arbeidet tid (feriepenger, sykefravær etc. betalt av bedriften) vil komme som påslag i forhold til arbeidet tid.

Av andre indirekte lønnskostnader vil bedriftens pensjonskostnader, enten gjennom arbeidsgiveravgifter og/eller egne spesielle ordninger utgjøre en vesentlig del. En rekke andre ordninger knyttet til arbeidsgivers bruk av arbeidskraft vil også inngå. Noen elementer av indirekte lønnskostnader er ikke med. Blant annet er rekrutteringskostnader, opplæringskostnader, arbeidsklær og bedriftsfasiliteter som f. eks. kafeteria og helsetjenestekostnader ikke med i sammenligningen. Grunnen til dette er at det ikke finnes data over slike kostnader i alle landene, og at det derfor gir en bedre sammenligning når man ser bort fra disse kostnadene. I de land hvor slike kostnader er tilgjengelig utgjør de utelatte kostnadene mindre enn 4 prosent av de totale lønnskostnadene. I noen land, særlig i Norden, kan de utelatte kostnadene være påbudt ved lov eller avtale (f. eks. bedriftshelsetjenesten i Norge) og påløper automatisk ved ansettelse. Slike kostnader kan i andre land være frivillige og/eller driftskostnader, ikke knyttet til lønn.

De indirekte lønnskostnadene skal i prinsippet (i tabellene) også inkludere arbeidsgivers bidrag til pensjon, uførhet og andre ordninger som innebærer innbetaling til «fond» som kommer til utbetaling nå eller senere. Dette betyr at en del av kostnadene for bedriften er relatert til et lønnsbegrep som inneholder påløpt, men ikke realiserte lønnskostnadselementer («utsatt inntekt»).

For de fleste konkurrentlandene i tabellen har tyngdepunktet i aldersfordelingen beveget seg oppover. Dette innebærer sannsynlig en øket kostnadsmessig belastning på lønnskostnadene pr. time fra pensjonsordninger. Det finnes en rekke ordninger som er svært ulike mellom land. For eksempel i Italia og Storbritannia fungerer slike ordninger vanligvis som forsikringsordninger. I slike land vil slike kostnader være lettere å plassere regnskapsmessig og innrapporteres som lønnskostnad. For andre land kan fordelingene være noe mer usikre mellom lønn og andre kostnadskomponenter. I land med ordninger som mer er basert på arbeidstakers innbetalinger, vil sannsynlig dette reflekteres i lønnsnivået i de respektive land.

Flere forhold taler for at nåværende pensjonskostnader bare delvis er med i tallene foran. Kildematerialet for slike kostnader er basert på undersøkelser noe tilbake i tid, samtidig som det har vært en betydelig økning i slike kostnader de siste årene (i alle fall etter årtusenskiftet) i flere land. Sannsynligvis er lønnskostnadene som følge av dette undervurdert noe i de fleste landene. Samtidig kan det være store forskjeller mellom land som ennå ikke er kommet tilsyne i de statistiske sammenligningstallene. Utvalget vil på bakgrunn av en standardisering av lønnskostnader, særlig innenfor EØS-området, ta slike forhold med ved sammenligning av lønnsnivå mellom land når slike opplysninger foreligger.

Et viktig element er også bonusutbetalinger. Dette skaper stadig større usikkerhet i sammenlikningen mellom land.

Boks 3.5 Sammenlikning av lønnskostnader

Med bakgrunn bl.a. i rapport fra arbeidsgruppe presentert i NOU 2000:26,vedlegg 6, vil utvalget peke på noen sentrale forhold knyttet til sammenligninger av lønnskostnader mellom land:

Arbeidstid.

For kostnadssammenlikninger av arbeidskraft mellom land vil kostnader pr. arbeidet tid være det mest relevante begrepet. I kildematerialet fra BLS for lønnskostnadsnivå og –vekst for industriarbeidere hos handelspartnerne er kostnadene i prinsippet målt i forhold til arbeidet tid. For noen land kan imidlertid kostnadene være målt i forhold til betalt tid. Som eksempel på betydningen av dette forhold viste summariske oppstillinger (NOU 2000:26) og beregninger basert på forskjellig arbeidstid pr. fulltidsårsverk i 1999 i ulike land i forhold til Norge at for eksempel Japan kunne ligge ca. 10 prosentpoeng høyere i kostnader pr. årsverk (jf. betalt tid) enn pr. arbeidet time. Motsatt ytterlighet var Tyskland med kort effektiv tid, hvor kostnadene pr. årsverk ble 10 prosent lavere enn pr. arbeidet time. Gjennomsnittlig vektede kostnader for alle landene var omlag de samme for betalt tid som for arbeidet tid.

I nivåsammenlikningene for lønnskostnader per timeverk i avsnitt 3.4.3 for alle ansatte i industrien benyttes Eurostat som kilde. Videre er det i vekstsammenlikningene for markedsrettet virksomhet i avsnitt 3.1.1 benyttet tall fra OECD for lønnskostnadsvekst per ansatt.

Lønnskostnadsbegreper.

Lønnskostnadsbegrepene er i prinsippet godt sammenfallende i materialet for industriarbeidere (BLS) og for alle arbeidstakere i industrien (Eurostat). Den viktigste forskjellen er at Eurostat under indirekte personalkostnader tar med opplæringskostnader og visse former for naturalytelser som ikke er med i BLS-sammenstillingene, fordi slike kostnader gjerne har vært regnet som øvrige driftskostnader i ikke-europiske land. En annen forskjell kan være hvordan ikke-kontante godtgjørelser eller naturalytelser prises.

Noen land i handelspartneraggregatet (jf. boks 3.2 i NOU 2007:3 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007) er ikke med i nivå- og vekstsammenlikningene for lønnskostnader på grunn av svakt datagrunnlag. I beregningen av utviklingen i relative timelønnskostnader i industrien i avsnitt 3.1.1 er det ikke tall for Kina, Russland og Tyrkia. For utviklingen i lønnskostnader i markedsrettet virksomhet mangler i tillegg data for Singapore og Hong Kong. Nivåsammenlikningene for alle ansatte i industrien dekker alle EU-landene i handelspartneraggregatet.

3.5 Markedsandeler på hjemme- og eksportmarkedene

I ettertid kan industriens totale konkurranseevne et stykke på vei avleses gjennom utviklingen i markedsandelene for industriprodukter på hjemmemarkedene og eksportmarkedene, jf. boks 3.6. I tillegg vil utviklingen i industriens konkurranseevne bl.a. påvirke industriens andel av bruttonasjonalproduktet, sysselsetting og beholdning av realkapital. Utviklingen i disse størrelsene kan dels gi informasjon om evnen til å omsette produkter i konkurranse med andre lands næringsliv, dels om evnen til å konkurrere med andre norske næringer om arbeidskraft og kapital.

Det kan imidlertid ta noe tid før endringer i konkurranseevnen fører til evt. endrede markedsandeler. I tillegg vil forskjeller i selve kostnads nivået ha betydning for sammenhengen mellom endringer i konkurranseevnen og endringer i markedsandelene. Utviklingen i markedsandelene må dessuten ses i sammenheng med den økonomiske utviklingen for øvrig. Økonomisk vekst kjennetegnes bl.a. ved økt internasjonal spesialisering. Ved økonomisk vekst vil derfor enkelte næringer og bedrifter øke sine markedsandeler, mens andre får reduserte markedsandeler uten at det nødvendigvis gir uttrykk for endringer i konkurranseevnen for landet. Økt internasjonal arbeidsdeling vil for eksempel bidra til en underliggende nedgang i hjemmemarkedsandelene. Norske hjemmemarkedsandeler bør derfor sammenliknes med hjemmemarkedsandelene hos handelspartnerne. Avvik i enkeltår kan ha sammenheng med at konjunkturutviklingen ikke er i fase i Norge og hos handelspartnerne.

Figur 3.7 Eksport1
 - og hjemmemarkedsandeler2
 for
 tradisjonelle industrivarer, 1997 til 2007

Figur 3.7 Eksport1 - og hjemmemarkedsandeler2 for tradisjonelle industrivarer, 1997 til 2007

1 Volumindeks 1997=100

2 Volumandeler

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Hjemmemarkedsandelen for tradisjonelle industrivarer utgjorde ifølge nasjonalregnskapstall 59 prosent i 1998. Andelen har falt jevnt de siste ti årene og var anslagsvis 48 prosent i 2007. Eksportmarkedsandelene for tradisjonelle industrivarer var relativt stabil fra 2000-2003. Fra 2003 til 2006 falt eksportmarkedsandelen anslagsvis med 6,9 prosentpoeng. I 2007 var eksportmarkedsandelen anslagsvis 0,6 prosentpoeng høyere enn i 2006.

Boks 3.6 Om markedsandeler

I ettertid kan industriens totale konkurranseevne et stykke på vei avleses gjennom utviklingen i markedsandelene for industriprodukter på hjemmemarkedene og eksportmarkedene. Markedsandelene på hjemmemarkedet for industrivarer beregnes ved forholdet mellom norske produsenters leveranser av industrivarer på hjemmemarkedet og den samlede innenlandske anvendelsen av samme typer varer. Siden den samlede innenlandske anvendelsen inkluderer import som vil ha en tendens til å øke ved økt internasjonal arbeidsdeling, vil det være en tendens til at hjemmemarkedsandelene faller. Det følger av dette at en bør sammenlikne utviklingen i hjemmemarkedsandelene mellom ulike land for å få et bilde på tap av markedsandeler på hjemmemarkedet som ikke kan tilskrives økt internasjonal arbeidsdeling. I tillegg til en trendmessig nedgang som følge av økende grad av internasjonal arbeidsdeling, vil utviklingen i hjemmemarkedsandelene også kunne avhenge av utviklingen i forholdet mellom importpriser og hjemmemarkedspriser. Det er vanskelig å tallfeste hvor mye av nedgangen i hjemmemarkedsandelene de siste årene som kan tilskrives de ulike forklaringsfaktorene. En analyse 7 av de viktigste industrivarene kan imidlertid tyde på at vel halvparten av nedgangen i hjemmemarkedsandelene fra 1968 til 1994 skyldes økt internasjonal spesialisering. I tillegg har prisene på hjemmemarkedet økt klart kraftigere enn importprisene i denne perioden, noe som også har bidratt til tapet av hjemmemarkedsandeler. Utviklingen i dette prisforholdet kan imidlertid være påvirket av de samme bakenforliggende faktorer som tendensen til økende internasjonal arbeidsdeling. Spesielt kan lavere transportkostnader, bl.a. som følge av utviklingen innenfor informasjonsteknologi, ha bidratt til nedgang i forholdet mellom importpriser og hjemmemarkedspriser i alle land over tid. Den samlede betydningen av internasjonal arbeidsdeling for nedgangen i hjemmemarkedsandelene er derfor trolig enda større enn antydet over.

Endringene i norsk industris eksportmarkedsandeler kan beregnes ved å sammenligne eksportveksten av tradisjonelle industrivarer (ekskl. skip og oljeplattformer) med et handelsvektet gjennomsnitt av veksten i vareimporten hos våre handelspartnere. Til forskjell fra hjemmemarkedsandelene, tilsier økt internasjonal handel ingen tilsvarende trend i markedsandelene for eksport. Denne forskjellen henger sammen med at en bare ser på norsk eksport i forhold til handelspartnernes import, ikke samlet tilgang som også inkluderer hjemmeproduksjon. Forskyvninger i sammensetningen av norsk industris eksport i forhold til handelspartnernes vareimport vil kunne gi endringer i den samlede eksportmarkedsandelen uten at det behøver å være endringer i markedsandelene for undergrupper av industrivarer. Tolkningsproblemet forsterkes når en måler utviklingen i markedsandeler for undergrupper av industrivarer med endringen i den samlede vareimporten hos handelspartnerne som indikator for markedsvekst.

Fotnoter

1.

Utviklingen i industriens effektive valutakurs kan avvike betydelig fra kronens verdi mot enkeltvalutaer. Dette innebærer bl.a. at et veid gjennomsnitt ikke gir et fullstendig uttrykk for den endringen i konkurransesituasjonen de enkelte bedriftene eller bransjene står overfor.

2.

Eurostats tall dekker både arbeidere og funksjonærer i industrien. Utviklingen i lønnskostnadene for arbeidere og utviklingen i lønnskostnadene for alle ansatte i industrien kan være ulik. Tallene fra Eurostat dekker alle EU-landene i handelspartneraggregatet unntatt Italia. For Italia, samt for USA, Japan, Sør-Korea og Canada er det brukt anslag fra EU-kommisjonen, slik at beregningen samlet dekker knapt 93 prosent av Norges handelspartnere i 2003, jf. boks 3.2. i NOU 2007:3 Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2007.

3.

Anslaget for veksten i lønnskostnader for Norge i 2007 inneholder også kostnadene knyttet til innføringen av obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

4.

EU-kommisjonens AMECO database (Annual macro-economic database), mai 2007, (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8646_en.htm). Anslagene gjelder vekst i lønn pr. sysselsatt i industrien. Kilden dekker knapt 93 prosent av Norges handelspartnere i 2003.

5.

EU-landene som inngår vises i figur 3.6. Dette er alle EU-landene i handelspartneraggregatet. Det vektede gjennomsnittet er beregnet ved hjelp av Norges konkurransevekter, jf. boks 3.2 i NOU 2007:3 Om grunnlaget for inntekts­oppgjørene 2007.

6.

For EU-landene i sammenlikningen er det brukt nivåtall fra Eurostats arbeidskostnadsundersøkelse for 2004. For Norge publiserer Eurostat kun tall for arbeidskostnader per årsverk. Beregningsutvalget har tatt utgangspunkt i tall for utførte timeverk og normalårsverk fra nasjonalregnskapet for å regne om dette til arbeidskraftskostnader per timeverk.

7.

B. E. Naug (1999): «Modelling the Demand for Imports and Domestic Output», Discussion Papers No. 243, Statistisk sentralbyrå.

Til forsiden