NOU 2009: 21

Adopsjon – til barnets beste— En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og likestillingsdepartementet

Ved kongelig resolusjon av 29. august 2008 ble det oppnevnt et utvalg til å foreta en utredning om adopsjonspolitikken som setter adopsjon inn i en bredere faglig og samfunnsmessig sammenheng. Etter mandatet skulle utvalget foreta en nærmere drøfting av de mange ulike sidene ved adopsjon, blant annet for å belyse hva som bør være myndighetenes oppgaver og ansvar på dette feltet.

Utvalget legger med dette frem sin utredning. Utredningen er enstemmig med unntak av ett spørsmål, se kapittel 9.5.

Oslo, 8. oktober 2009

Harald Hove Leder

Lena Lauritsen Bendiksen

Monica Dalen

Magne Raundalen

Elizabeth Skogrand

Trude Sveen sekretær

Til forsiden